Конкурси и процедури за заемане на академични длъжности

Конкурси и процедури за заемане на академични длъжности

2024 г.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат:  доц. д-р Боряна Миткова Парашкевова-Симеонова, дм
20.06.2024 г. 

„Професор“ по “Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, ПН 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра „Социална медицина, здравен мениджмънт и МБС“, МФ, ТрУ, Стара Загора – един, обявен в ДВ бр. 16/23.02.2024 година.

Кандидат: доц. д-р Боряна Миткова Парашкевова-Симеонова, дм – катедра „Социална медицина, здравен мениджмънт и МБС“, МФ, ТрУ, Стара Загора

 Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 05.07.2024 г. от 15.00 ч. в Заседателната зала на Медицински факултет, ТрУ, Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" - Кандидат:  гл. ас. Виолета Андреева Иванова, дм
14.06.2024 г. 

„Доцент“ по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, ПН 7.4. Обществено здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Кинезитерапия“, на цял щат към катедра “Кинезитерапия и рехабилитация, физикална медицина и спорт”, МФ на ТрУ, Стара Загора – един, обявен в ДВ бр. 16/23.02.2024 година.

Кандидат: гл. ас. Виолета Андреева Иванова, дм – катедра „Кинезитерапия и рехабилитация, физикална медицина и спорт“, МФ, ТрУ, Стара Загора

 Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 01.07.2024 г. от 12.00 ч. в Заседателната зала на Медицински факултет, ТрУ, Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" - КАНДИДАТ:   гл. ас. д-р Надежда Иванова Ангелова
13.06.2024 г. 

ДОЦЕНТ  по научна специалност „Информатика“, професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки”, област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, обявен в ДВ бр. 16/23.02.2024 г.

КАНДИДАТ:   гл. ас. д-р Надежда Иванова Ангелова,

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Чл.-кор. проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска , БГ/EN
 2. Рецензия на доц. д-р Проф. д-р Мария Петкова Христова , БГ/EN
 3. Становище на проф. Проф. дн. Веселин Тотев Видев , БГ/EN
 4. Становище на Доц. д-р Ирина Александровна Радева, БГ/EN
 5. Становище на Доц. д-р Емил Георгиев Делинов, БГ/EN
 6. Становище на Проф. д-р Емил Николов Хаджиколев, БГ/EN
 7. Становище на Доц. д-р Маргарита Николаева Терзийска, БГ/EN

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 28.06.2024 г. от 13:00 часа в зала „Стопански факултет“, Стопански факултет при Тракийски университет.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р Николай Димитров Димитров, дм

„Професор“ по “Анатомия, хистология и цитология“, ПН 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра „Анатомия“, МФ на ТрУ, Стара Загора – един, обявен в ДВ бр. 16/23.02.2024 година.

Кандидат: доц. д-р Николай Димитров Димитров, дм – катедра „Анатомия“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Рецензия на  Проф. д-р Христо Николов Чучков, дм

Рецензия на Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн  

Рецензия на Проф. д-р Антон Божидаров Тончев, дмн

Становище на Проф. д-р Слави Димитров Делчев, дм

Становище на Проф. д-р Иван Илков Масларски, дп

Становище на Проф. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм

Становище на Доц. д-р Георги Ангелов Минков, дм

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 28.06.2024 година от 12.00 ч. в Заседателната зала на Медицински факултет, ТрУ, Стара Загора

Академична длъжност „Доцент" - Кандидат: гл. ас. Ваня Стефанова Павлова, д кт

„Доцент“ по “Кинезитерапия“, ПН 7.4. Обществено здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Кинезитерапия“, на цял щат към катедра “Кинезитерапия и рехабилитация, физикална медицина и спорт”, МФ на ТрУ, Стара Загора – един, обявен в ДВ бр. 16/23.02.2024 година.

Кандидат: гл. ас. Ваня Стефанова Павлова, д кт – катедра „Кинезитерапия и рехабилитация, физикална медицина и спорт“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Рецензия на Проф. Евгения Борисова Димитрова, дпн

Рецензия на Проф. Гергана Бончева Ненова, дн

Становище на Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм

Становище на Доц. Мариела Радославова Филипова, доз

Становище на Доц. Даниела Иванова Попова, доз

Становище на Доц. Мария Стамова Вакрилова-Бечева, доз

Становище на Доц. Дияна Александрова Попова-Добрева, доз

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 02.07.2024 г. от 12.00 ч. в Заседателната зала на Медицински факултет, ТрУ, Стара Загора.

Академична длъжност „Професор" - доц. Димитринка Йорданова Атанасова-Димитрова

07.06.2024 г.

„Професор“ по „Морфология“, ПН 4.3. Биологични науки, област от висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, на щат 0,5 към катедра „Анатомия“, МФ на ТрУ, Стара Загора – един, обявен в ДВ бр. 16/23.02.2024 година.

Кандидат: доц. Димитринка Йорданова Атанасова-Димитрова, дб – катедра „Анатомия“, МФ, ТрУ, Стара Загора

 Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 28.06.2024 година от 13.30 ч. в Заседателната зала на Медицински факултет, ТрУ, Стара Загора.

Академична длъжност „Професор" - доц. д-р Димитър Петков Петков, дм
31.05.2024 г.

„Професор“ по „Съдова хирургия“, ПН 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, на щат 0,5 към катедра „Специална хирургия“, МФ, ТрУ, Стара Загора – един, обявен в ДВ бр. 16/23.02.2024 година.

Кандидат: доц. д-р Димитър Петков Петков, дм – катедра „Съдова хирургия“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 25.06.2024 година от 13.00 ч. в Заседателната зала на Медицински факултет, ТрУ, Стара Загора.

Академична длъжност „Професор" - доц. д-р Христо Николов Мумджиев, дм
31.05.2024 г.

„Професор“ по “Неонатология“, ПН 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на щат 0,5 към катедра „Здравни грижи“, МФ на ТрУ, Стара Загора и цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович”, Стара Загора – един, обявен в ДВ бр. 16/23.02.2024 година.

Кандидат: доц. д-р Христо Николов Мумджиев, дм – катедра „Здравни грижи“, МФ, ТрУ, Стара Загора

 Рецензии и становища:

 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 27.06.2024 година от 12.00 ч. в Заседателната зала на Медицински факултет, ТрУ, Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" - ст. преп. д-р Петя Иванова Ангелова

28.05.2024 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност  по „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, включително методика на лечебната физкултура (Физическо възпитание, спорт и лечебна физкултура)“, в професионално направление 7.6. „Спорт”, област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, обявен в ДВ бр. 16/23.02.2024 г.

КАНДИДАТ:   ст. преп. д-р Петя Иванова Ангелова, катедра „Физическо възпитание и спорт“, Стопански факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Галина Петрова Дякова, БГ/EN
 2. Рецензия на проф. д-р Ирен Йорданова Пелтекова, БГ/EN
 3. Становище на доц. д-р Пламен Георгиев Петков, БГ/EN
 4. Становище на проф. д-р Веселина Георгиева Иванова, БГ/EN
 5. Становище на проф. д-р Теодора Николаева Симеонова, БГ/EN
 6. Становище на проф. дн Анна Тихомирова Божкова, БГ/EN
 7. Становище на проф. дн Иван Колев Иванов, БГ/EN

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове-бг/en

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 14.06.2024 г. от 13:00 ч. в зала „Стопански факултет“, Стопански факултет при Тракийски университет

Академична длъжност „Доцент" - гл. ас. д-р Петя Влашева Хаджибожева-Георгиева

04.04.2024 г.

„Доцент“ по „Физиология на животните и човека“, професионално направление 4.3. Биологични науки, област от виеше образование 4. Природни науки, математика и информатика, за нуждите на преподаването в секция „Физиология“, катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“, МФ, ТрУ, Стара Загора – един, обявен в ДВ бр. 99/28.11.2023 година.

Кандидат: гл. ас. д-р Петя Влашева Хаджибожева-Георгиева – катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на25.04.2024 г. от 13.00 ч. в Заседателната зала на Медицински факултет, ТрУ, Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" - Д-р Бисер Александров Макелов, дм
01.04.2024

„Доцент“ по “Ортопедия и травматология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, на щат 0.2 към катедра „Специална Хирургия“, МФ, ТрУ, Стара Загора и цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович”, Стара Загора– един, обявен в ДВ бр. 99/28.11.2023 година.

Кандидат: Д-р Бисер Александров Макелов, дм– катедра „Специална Хирургия“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 24.04.2024 г. от 12.00 ч. в Заседателната зала на Медицински факултет, ТрУ, Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" - ас. д-р Десислава Илчева Сидерова
01.04.2024 г.

 

ДОЦЕНТ по научна специалност “Методика на обучението по български език и литература” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, обявен в ДВ, бр. 99/28.11.2023 г.

КАНДИДАТ: ас. д-р Десислава Илчева Сидерова, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н. БГ / EN

 2. Рецензия на проф. д-р Галя Михайлова Христозова, дпн БГ EN

 3. Становище на проф. д-р Ани Димова Златева БГ EN

 4. Становище на проф. д-р Веселина Георгиева Иванова БГ / EN

 5. Становище на доц. д-р Златка Димитрова Желязкова БГ / EN

 6. Становище на проф. д-р Снежанка Добрева Георгиева, дн БГ / EN

 7. Становище на проф. д-р Теменужка Ганчева Тенева БГ / EN

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 15.04.2024 г. от 13.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" - Кандидат: ас. д-р Александър Павлов Атанансов
22.03.2024

Доцент” по „Хранене и диететика“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина обявен в ДВ, бр.99/28.11.2023г. за нуждите на катедра „за нуждите на катедра „Общо животновъдство”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Кандидат:

ас. д-р Александър Павлов Атанансов от катедра „Общо животновъдство”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса ще се проведе на 12.04.2024 год. от 11.00 часа в заседателната зала на Деканат, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Академична длъжност „Професор" -доц. д-р Ганчо Ганчев Ганчев
15.03.2024 г.

„Професор“ по „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.3 Животновъдство, към катедра „Фундаментални науки в животновъдството”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 99/28.11.2023 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: доц. д-р Ганчо Ганчев Ганчев, катедра „Фундаментални науки в животновъдството”, Аграрен факултет, Тракийски университет.

Рецензии и становища:

Рецензия на проф. дсн Васил Костадинов Атанасов

Рецензия на проф. д-р Запрянка Николаева Шиндарска

Рецензия на проф. дсн Димо Стефанов Пенков

Становище на проф. д-р Ивайло Николаев Сираков

Становище на проф. д-р Мая Миткова Игнатова

Становище на доц. д-р Стефка Николова Стоянова

Становище на доц. д-р Милена Миткова Михайлова

 списък на публикациите;

– списък на цитиранията;

– резюмета на трудовете, след предходна хабилитация;

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 05 април 2024 г. от 11:00 ч. в зала 466 и/или онлайн на Аграрен факултет, Тракийски университет.

Академична длъжност „Доцент" - гл. ас. д-р Румяна Иванова Ангелова
22.03.2024 г.

 

ДОЦЕНТ по научна специалност по Икономика и управление (индустрия), в професионално направление 3.8. „Икономика”, област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки”, обявен в ДВ бр. 99/28.11.2023 г.

КАНДИДАТ: гл. ас. д-р Румяна Иванова Ангелова, катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“, Стопански факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

Рецензия на Проф. д-р Надка Стефанова Костадинова, БГ/EN

Рецензия на Проф. д-р Анета Георгиева Денева, БГ/EN

Становище на Проф. д-р Георги Желязков Георгиев, БГ/EN

Становище на Проф. д-р Дарина Георгиева Заимова, БГ/EN

Становище на Доц. д-р Евгени Росенов Генчев, БГ/EN

Становище наПроф. д-р Снежинка Константинова Стоянова, БГ/EN

Становище на Доц. д-р Венета Христова Матеева, БГ/EN

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 12.04.2024 г. от 13:00 ч. в зала 3А, Стопански факултет при Тракийски университет.

Академична длъжност „Доцент" - Кандидат: гл. ас. д-р Йорданка Денчева Илиева
06.03.2024 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност „Методика на обучението по математика в предучилищна възраст“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…, обявен в ДВ, бр. 88/20.10.2023 г.

КАНДИДАТ: гл. ас. д-р Йорданка Денчева Илиева, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика “ Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Юлия Георгиева Дончева, д. н. БГ / EN

 2. Рецензия на доц. д-р Мария Петрова Темникова БГ / EN

 3. Становище на проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова БГ / EN

 4. Становище на доц. д-р Антон Пейчев Стойков БГ / EN

 5. Становище на проф. д-р Наталия Христова Павлова(Тончева), д.н. БГ / EN

 6. Становище на проф. д-р Марина Колева Николова БГ / EN

 7. Становище на доц. д-р Магдалена Димитрова Г.-Стоянова БГ / EN

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 05.04.2024 г. от 13.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Професор" - доц. д-р Пламен Иванчев Георгиев

08.03.2024

“Професор” по „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина обявен в ДВ. бр. 88/20.10.2023 г.

Кандидат: доц. д-р Пламен Иванчев Георгиев от катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“, при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

 

Рецензии и становища:

 Списък на публикации

 Списък на цитирания

 Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 10.04.2024 год. от 10.30 часа часа в заседателна зала на Деканат на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Академична длъжност „Доцент" - гл. ас. д-р Кони Иванова-Тенева, дм
05.03.2024 г.

„Доцент“ по “Патологоанатомия и цитопатология“,ПН 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорткъм катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология”, МФ, ТрУ, Стара Загора – един, обявен в ДВ бр. 88/20.10.2023 година.

Кандидат:

гл. ас. д-р Кони Иванова-Тенева, дм – катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерологи“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 27.03.2024 г. от 16.30 ч. в Заседателната зала на Медицински факултет, ТрУ, Стара Загора.

Академична длъжност „Професор" - доц. д-р Надя Александрова Бозакова
29.02.2024

“Професор” по „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина обявен в ДВ. бр. 88/20.10.2023г.

Кандидат:

доц. д-р Надя Александрова Бозакова от катедра „Общо животновъдство” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на15.03.2024 год. от 11.00 часа в заседателна зала на Деканат на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Академична длъжност „Доцент" - Гл. ас. д-р Ивелина Павлова Христова
29.02.2024

Доцент“ по „Генетика“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, обявен в ДВ, бр. 88/20.10.2023г. за нуждите на катедра катедра „Общо животновъдство”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Кандидат:

Гл. ас. д-р Ивелина Павлова Христова от катедра „Общо животновъдство” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса ще се проведе на 15.03.2024 год. от 9.30 часа в заседателната зала на Деканат, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет..

Академична длъжност „Доцент" - ас. д-р Теодора Георгиева Илиева
12.02.2024 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност „ Съвременен български език “, в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология, обявен в ДВ, бр. 88/20.10.2023 г.

КАНДИДАТ ас. д-р Теодора Георгиева Илиева, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика “, Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Петя Начева Осенова БГ / EN

 2. Рецензия на доц. д-р Владислав Огнянов Миланов БГ / EN

 3. Становище на проф. д-р Надежда Иванова Михайлова-Сталянова БГ / EN

 4. Становище на проф. д-р (ст. научен сътрудник 2 степен) Руска Събева Станчева БГ / RU

 5. Становище на проф. д-р Ценка Николова Иванова БГ / RU

 6. Становище на доц. д-р Мирена Атанасова Пацева-Момова БГ / EN

 7. Становище на доц. д-р Дияна Паскалева Георгиева БГ / EN

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 05.03.2024 г. от 13.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" - гл. ас. д-р Пламен Пенев Пенев
06.02.2024 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност „Литература за деца“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, обявен в ДВ, бр. 88/20.10.2023 г.

КАНДИДАТ: гл. ас. д-р Пламен Пенев Пенев, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Антоанета Петрова Алипиева, дфн БГ / FR

 2. Рецензия на доц. д-р Антон Пенчев Стойков БГ / EN

 3. Становище на проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н. БГ / EN

 4. Становище на проф. д-р Иванка Шивачева – Пинеда БГ / EN

 5. Становище на проф. д-р Николай Стойчев Димитров, дн БГ / EN

 6. Становище на доц. Милена Димитрова Левунлиева БГ / EN

 7. Становище на проф. Маргарита Тодорова Терзиева БГ / EN

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 06.03.2024 от 13.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" - гл. ас. Надя Влайчева Влаева, дсд
23.01.2024 г.

„Доцент“ по “Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности)“, ПН 3.4. Социални дейности, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, за нуждите на специалност „Социални дейности“ на 0,5 щат към катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици”, МФ, ТрУ, Стара Загора – един, обявен в ДВ бр. 88/20.10.2023 година.

Кандидат: гл. ас. Надя Влайчева Влаева, дсд – катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 09.02.2024 г. от 12.00 ч. в Заседателната зала на Медицински факултет, Тракийски Университет, Стара Загора.

2023 г.

Академична длъжност „Професор" - доц. д-р Цветан Минчев Чапръзов
22.12.23

Професор по „Ветеринарна хирургия“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Ветеринарна хирургия”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 60/14.07.2023.

Кандидат: доц. д-р Цветан Минчев Чапръзов от катедра „Ветеринарна хирургия” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

 Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 19.01.2024 год. от 10.30 часа в заседателна зала на Деканат на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Академична длъжност „Професор" - доц. д-р Крум Владимиров Неделков
21.12.23

Професор по „Хранене и диететика“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Общо животновъдство”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 60/14.07.2023.

Кандидат: доц. д-р Крум Владимиров Неделков от катедра „Общо животновъдство” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

 Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 12.01.2024 год. от 11.30 часа в заседателна зала на Деканат на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Академична длъжност „Доцент" - гл. ас. д-р Койчо Петков Коев
21.12.23

Доцент по „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животнитв“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, обявен в ДВ бр. 60/14.07.2023г., за нуждите на катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Кандидат: Гл. ас. д-р Койчо Петков Коев от катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

 Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса ще се проведе на 15.01.2024год. от 12.30 часа в заседателната зала на Деканат, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Академична длъжност „Доцент" - ас. д-р Неделина Здравкова Колева
14.12.2023 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност „Педагогическа и възрастова психология (Адлериански подход)“, в област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.2.Психология, обявен в ДВ, бр. 60/14.07.2023 г.

КАНДИДАТ: ас. д-р Неделина Здравкова Колева, катедра „Педагогически и социални науки“ Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 • Рецензия на проф. д-р Красимира Александрова Йонкова БГ / EN

 • Рецензия на проф. д-р Стойко Ванчев Иванов, д.н. БГ / EN

 • Становище на проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н. БГ / EN

 • Становище на доц. д-р Дончо Стоянов Донев БГ / EN

 • Становище на проф. д-р Красимира Петрова Колева-Минева, д.н. БГ / EN

 • Становище на проф. д-р Теодора Стойчева Стоева, д. н. БГ / EN

 • Становище на проф. д-р Георги Александров Маджаров БГ / EN

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове БГ / EN

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 15.01.2024 г. от 13.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" - гл. ас. Бояна Кънчева Първанова
05.12.2023 г.

„Доцент“ по «Биофизика», професионално направление 4.3 Биологически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика на цял щат към катедрата «Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология», МФ, ТрУ, Стара Загора – един, обявен в ДВ бр. 60/14.07.2023 г.

Кандидат: гл. ас. Бояна Кънчева Първанова, дб – катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Академична длъжност „Доцент" - гл. ас. Екатерина Дончева Георгиева
14.11.23 г.

„Доцент“ по «Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества», професионално направление 4.2 Химически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика на 0,5 щат към катедра «Медицинска психология, социални дейности и чужди езици», МФ, ТрУ, Стара Загора – един, обявен в ДВ бр. 60/14.07.2023 г.

Кандидат: гл. ас. Екатерина Дончева Георгиева, дх – катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 01.12.2023 г. от 12.30 ч. в Медицински факултет, Тракийски Университет, Стара Загора

Академична длъжност „Доцент" - Кандидат: д-р Веселина Василева Узунова, дм
01.11.2023 г.

„Доцент“ по „Физика“, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.1 Физически науки, към катедра „Аграрно инженерство”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 60/14.07.2023 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: д-р Веселина Василева Узунова, дм

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 15 ноември 2023 г. от 13:00 ч. в зала 540 на Аграрен факултет, Тракийски университет.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р инж. Ваня Димитрова Стойкова
03.10.2023

„Професор“ по „Компютърни системи и комуникации“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки, катедра „Електротехника, електроника и автоматика“, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 38/28.04.2023 г.

Кандидат– доц. д-р инж. Ваня Димитрова Стойкова, катедра „Електротехника, електроника и автоматика”, Тракийски университет – Стара Загорa, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20.10.2023 г. от 15:00 ч. в зала 225 на  Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. 

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Академична длъжност "Доцент" - Кандидат: ас. д-р Диана Вескова Петкова
15.09.2023 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност „Методика на обучението по музика“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3.Педагогика на обучението по…, обявен в ДВ, бр. 38/28.04.2023 г.

КАНДИДАТ: ас. д-р Диана Вескова Петкова, Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора.

Рецензии и становища:

 • Рецензия на проф. д-р Стефанка Ангелова Георгиева BG / EN

 • Рецензия на Проф. д-р Красимира Георгиева Филева-Русева BG / EN

 • Становище на проф. д-р Ани Димова Златева BG / EN

 • Становище на доц. д р Бинка Георгиева Караиванова BG / EN

 • Становище на доц. д-р Люба Атанасова Златкова BG / EN

 • Становище на проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак BG / EN

Резюмета

Цитирания

Списък на публикациите

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 18.10.2023 г. от 13.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р Георги Георгиев Беев
14.09.2023

„Професор“ по „Микробиология“, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.3 Биологически науки, към катедра „Биологически науки”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 38/28.04.2023 г., със срок 2 месеца

Кандидат: доц. д-р Георги Георгиев Беев, катедра „Биологически науки”, Аграрен факултет, Тракийски университет.

Рецензии и становища:

1.Рецензия на проф. двмн Христо Миладинов Найденски

2.Рецензия на проф. дбн Мария Богомилова Ангелова-Дянкова

3.Рецензия на проф. дн Светла Трифонова Данова

4.Становище на проф. дсн Васил Костадинов Атанасов

5.Становище на проф. дн Нели Христова Грозева

6.Становище на доц. д-р Неделина Стоянова Костадинова

7.Становище на доц. д-р Екатерина Цанкова Крумова

– списък на публикациите;

– списък на цитиранията;

– резюмета на трудовете, след предходна хабилитация;

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 29 септември 2023 г.от 13:00ч. в зала466 на Аграрен факултет, Тракийски университет.

Академична длъжност „Доцент" - Кандидат: гл. ас. Антоанета Петрова Йорданова
05.09.2023 г.

„Доцент“ по «Математическо моделиране и приложение на математиката», професионално направление 4.5. Математика, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика на цял щат към катедра „Социална медицина, здравен мениджмънт и медицина на бедствените ситуации“, МФ, ТрУ, Стара Загора – един за нуждите на преподаването по Информатика и биостатистика, обявен в ДВ бр. 38/28.04.2023 г.

Кандидат: гл. ас. Антоанета Петрова Йорданова – катедра „Социална медицина, здравен мениджмънт и медицина на бедствените ситуации“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите Антоанета Петрова Йорданова

Цитирания на Антоанета Петрова Йорданова

Резюмета на Антоанета Петрова Йорданова

Заключителното хибридно заседание на научното жури ще се проведе на 20.09.2023 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски Университет, Стара Загора

Академична длъжност „Професор" -Кандидат: доц. д-р Сашка Иванова Чобанова-Шиха
05.09.2023 г.

„Професор“ по „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.3 Животновъдство, към катедра „Фундаментални науки в животновъдството”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 38/28.04.2023 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: доц. д-р Сашка Иванова Чобанова-Шиха, катедра „Фундаментални науки в животновъдството”, Аграрен факултет, Тракийски университет.

Рецензии и становища:

списък на публикациите

списък на цитиранията

резюмета на трудовете, след предходна хабилитация

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20 септември 2023 г.от 13:00ч. в зала540 на Аграрен факултет, Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: гл. ас. д-р Радка Василева Влаева
22.08.2023 г.

„Доцент“ по „Специални отрасли (коне)“, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.3 Животновъдство, към катедра „Животновъдство – непреживни животни и специални отрасли”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 38/28.04.2023 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: гл. ас. д-р Радка Василева Влаева, катедра „Животновъдство – непреживни животни и специални отрасли”, Аграрен факултет, Тракийски университет.

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 13септември 2023 г. от 11:00ч. в зала 540 на Аграрен факултет, Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: : гл. ас. д-р Галина Петрова Мръцкова-Делиева
14.08.2023 г.

„Доцент“ по „Физиотерапия, курортология и рехабилитация”, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,към катедра „Кинезитерапия и рехабилитация, физикална медицина и спорт“, МФ, ТрУ, Стара Загора,обявен в ДВ бр. 17/21.02.2023 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Галина Петрова Мръцкова-Делиева, дм – катедра „Кинезитерапия и рехабилитация, физикална медицина и спорт“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 14.09.2023 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски Университет, Стара Загора

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: : доц. д-р Таня Гочева Танева-Похлупкова
27.06.2023 г.

ПРОФЕСОР по научна специалност по „Икономическа психология и психология на труда“, професионално направление 3.2. „Психология“, област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, Стопански факултет при Тракийски университет

КАНДИДАТ:   доц. д-р Таня Гочева Танева-Похлупкова

Рецензии и становища:

 • Рецензия от проф. д-р Тодорка Стоянова Атанасова-Калайджиева, БГ / EN

 • Рецензия от проф. дпсн Снежана Евлогиева Илиева, БГ / EN

 • Рецензия от проф. д-р Валери Стоилов Стоянов, БГ / EN

 • Становище от проф. д-р Румен Иванов Отузбиров, БГ / EN

 • Становище от проф. дпсн Соня Методиева Карабельова, БГ / EN

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове на БГ/EN

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 12.07.2023 г. от 13.00 ч. в зала 3A, Стопански факултет при Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: Павлина Пенкова Тенева, д.оз
12.06.2023 г.

„ДОЦЕНТ“ по „Управление на Здравни грижи“, базова специалност „Медицински лаборант“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, за нуждите на специалност „Медицински лаборант“ в Медицински колеж, Тракийски университет- гр. Стара Загора, обявен в „Държавен вестник“, бр. 26/21.03.2023г. – един на цял щат

КАНДИДАТ: Павлина Пенкова Тенева, д.оз

Рецензии и становища:

 • Рецензия от проф. Галина Стамова Чанева, дм bg / eng

 • Рецензия от проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева, д.м. bg / eng

 • Становище от проф. Елена Грозева Желева, д.п. bg / eng

 • Становище от проф. Мая Любомирова Визева, дм bg / eng

 • Становище от доц. Мария Иванова Димитрова, дм bg eng

 • Становище от доц. Силвия Иванова Филкова, д.оз. bg / eng

Списък на публикации:  Павлина Пенкова Тенева, д.оз

Списък на цитирания: Павлина Пенкова Тенева, д.оз

Резюмета на научни трудове: Павлина Пенкова Тенева, д.оз

Заключителното заседание ще се проведе на 30.06.2023г. от 11:00 часа в заседателната зала на Медицински колеж, ТрУ- гр. Стара Загора.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: Гл. ас. д-р Давид Господинов Йовчев
01.06.2023 г.

Доцент по „Морфология“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, обявен в ДВ, бр. 07/24.01.2023г., за нуждите на катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Кандидат:

Гл. ас. д-р Давид Господинов Йовчев от катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса ще се проведе на 16.06.2023год. от 11.30 часа в заседателната зала на Деканат, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет..

 Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюметата на научните трудове 

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: д. оз Катя Стефанова Кичукова

10.05.2023 г.

„ДОЦЕНТ“по „Управление на Здравни грижи“ базова специалност „Медицински лаборант“ за специалност „Медицински лаборант“, професионално направление 7.4 Обществено здраве, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в Медицински колеж, Тракийски университет- гр. Стара Загора, обявен в „Държавен вестник“, бр. 99/13.12.2022г. – един на цял щат

КАНДИДАТ: Катя Стефанова Кичукова, д.оз

Рецензии и становища:

Рецензия от проф. Биянка Любчова Торньова, дп, bg/eng

Рецензия от проф. Иванка Костова Стамболова, дм bg/eng

Становище от проф. Руска Василева Паскалева, дм bg/eng

Становище от проф. Мая Любомирова Визева, дм bg/eng

Становище от доц. Таня Паскалева Стойчева, д.оз bg/eng

Становище от доц. Милена Ганчева Сандева, дм bg/eng

 

Списък на публикации:  Катя Стефанова Кичукова, д.оз

Списък на цитирания: Катя Стефанова Кичукова, д.оз

Резюмета на научни трудове: Катя Стефанова Кичукова, д.оз

Заключителното заседание ще се проведе на 29.05.2023г. от 13:00 часа в заседателната зала на Медицински колеж, ТрУ- гр. Стара Загора.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: д-р Петър Радославов Илиев
27.04.2023 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност по „Публично право“, в професионално направление 3.6. „Право”, област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки”, обявен в ДВ бр. № 99/13.12.2022 г.

КАНДИДАТ:   д-р Петър Радославов Илиев

Рецензии и становища:

 • Рецензия от проф. д-р Лъчезар Иванов Дачев, БГ / EN

 • Становище от проф. д-р Георги Желязков Георгиев, БГ / EN

 • Становище от доц. д-р Елица Георгиева Вълчева-Куманова, БГ / EN

 • Становище от доц. д-р Мария Иванова Желева, БГ / EN

 • Становище от доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова, БГ / EN

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове на БГ

Резюмета на научни трудове на EN

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 19.05.2023 г. от 13.00 ч. в зала 3A, Стопански факултет при Тракийски университет.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. Крум Стефанов Кафеджийски, дф

30.03.2023 г. „ПРОФЕСОР“ по „Технология на лекарствените форми “, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация за нуждите на специалност „Помощник-фармацевт“ в Медицински колеж, Тракийски университет – гр. Стара Загора, обявен в „Държавен вестник“, бр. 99/13.12.2022 г. КАНДИДАТ: доцент Крум Стефанов Кафеджийски, дф Рецензии и становища:

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски
10.03.2023 г.

„Професор“ по„Дерматология и венерология”, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,на 0,2 щаткъм катедра «Обща и клинична патологоанотмия, съдебна медицина и деонтология и дерматовенерология» на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 90/11.11.2022 г.

Кандидат: доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, дмн – катедра „Обща и клинична патоанатомия, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 24.03.2023 г. от 14.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски Университет, Стара Загора

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм
09.03.2023 г.

„Професор“ по „Патологоанатомия и цитопатология”, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра «Обща и клинична патоанатомия, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология» на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 90/11.11.2022 г.

Кандидат: доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм – катедра „Обща и клинична патоанатомия, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 31.03.2023 г. от 15.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски Университет, Стара Загора

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: гл. асистент, доктор по кинезитерапия Ана Тодорова Николова
07.03.2023 г.

„ДОЦЕНТ“ по Кинезитерапия, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве за нуждите на специалност „Рехабилитатор“ в Медицински колеж, Тракийски университет- гр. Стара Загора, , един на 0.5 щат, обявен в „Държавен вестник“, бр. 99/13.12.2022 г.

КАНДИДАТ: гл. асистент, доктор по кинезитерапия Ана Тодорова Николова Рецензии и становища:

 • Рецензия от доц. д-р Табет Ахмед Ал-Садек, дм, BG/EN

 • Рецензия от проф. Христо Димитров Георгиев, дмн BG/EN

 • Становище от проф. Руска Василева Паскалева, дм BG/EN

 • Становище от доц. Даниела Иванова Попова, дм BG/EN

 • Становище от доц. Мариела Радославова Филипова, дм BG/EN

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание ще се проведе на 31.03.2023г. от 13:00 часа в заседателната зала на Медицински колеж, ТрУ- гр. Стара Загора.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: ас. д-р Анна Любомирова Арнаудова-Отузбирова
24.02.2023 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност „Интегрирано обучение по английски език на студенти от педагогически специалности чрез културологично и хуманно-екологично съдържание“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, обявен в ДВ, бр. 81/11.10.2022 г.

КАНДИДАТ: ас. д-р Анна Любомирова Арнаудова-Отузбирова, катедра „Информационни технологии, изобразително изкуство и чужди езици“ Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 • Рецензия на проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н. БГ / EN

 • Рецензия на проф. д-р Румяна Балинова Тодорова БГ / EN

 • Становище на проф. д-р Марина Колева Николова БГ / EN

 • Становище на доц. д-р Ирина Николова Иванова БГ / EN

 • Становище на проф. д-р Жанета Стойкова Добрева, д.н. БГ / EN

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 24.03.2023 г. от 11.30 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р Мария Ганева Ганева, дм
23.02.2023 г.

„Професор“ по „Фармакология /вкл. фармакокинетика и химиотерапия/“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра «Физиология, патофизиология и фармакология», МФ, ТрУ, Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 81/11.10.2022 г.

Кандидат: доц. д-р Мария Ганева Ганева, дм – катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 16.03.2023 г. от 10.30 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р Радослав Михайлов Михайлов
10.02.2023 г.

„Професор“ по „Морфология“, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, към катедра „Фундаментални науки в животновъдството“, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 81/11.10.2022 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: доц. д-р Радослав Михайлов Михайлов, катедра „Фундаментални науки в животновъдството”, Аграрен факултет, Тракийски университет.

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на трудовете, след предходна хабилитация;

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 06 март 2023 г. от 11:00ч. в зала 262 на Аграрен факултет, Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: гл. ас. д-р Елица Богомилова Вълкова
01.02.2023 г.

„Доцент“ по „Биохимия“, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.3 Биологически науки, към катедра „Биологически науки“, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 81/11.10.2022 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: гл. ас. д-р Елица Богомилова Вълкова, катедра „Биологически науки”, Аграрен факултет, Тракийски университет.

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 23 февруари 2023 г. от 13:30 ч. в зала 540 и/или онлайн на Аграрен факултет, Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: Гл. ас. д-р Анатоли Стефанов Атанасов
04.01.2023 г.

Доцент по „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина обявен в ДВ, бр.56/19.07.2022 г. за нуждите на катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Кандидат:

Гл. ас. д-р Анатоли Стефанов Атанасов от катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Рецензии и становища:

 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

 

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса ще се проведе на 20.01.2023г. от 11.00 часа в заседателна зала Деканат на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет..

2022 г.

Академична длъжност „Доцент" - Кандидат: ас. д-р Маргарита Славова Пенева
11.11.2022 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност Педагогика на обучението по природни науки, в  област на висше образование 1.Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… за нуждите на ДИПКУ, обявен в ДВ, бр. 41 / 03.06.2022 г.

КАНДИДАТ:   ас. д-р Маргарита Славова Пенева, ДИПКУ, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 • Рецензия на проф. д-р Адриана Любомирова Тафрова-Григорова BGEN

 • Рецензия на доц. д-р Николай Сашков Цанков, д.н. BG / EN

 • Становище на проф. д-р Лина Кирилова Йорданова BGEN

 • Становище на проф. д-р Желязка Димитрова Райкова BGEN

 • Становище на проф. д-р Петър Диков Петров BG / EN

 • Становище на доц. д-р Иса Иса Хаджиали BGEN

 • Становище на доц. д-р Петинка Радева Галчева BGEN

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 30.11.2022 г. от 14.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: ас. д-р Галена Тодорова Терзиева
28.10.2022 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност Методика на обучението по физическо възпитание (Адаптирана физическа активност, хигиена и здравно образование), в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3.Педагогика на обучението по…, обявен в ДВ, бр. 41/03.06.2022 г.

КАНДИДАТ: ас. д-р Галена Тодорова Терзиева, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 30.11.2022 г. от 12.30 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: гл. ас. д-р инж. Петя Маринова Велева
20.10.2022 г.

„Доцент“ по „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)“, Област на висше образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, към катедра „Аграрно инженерство“, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 56/19.07.2022 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Петя Маринова Велева, катедра „Аграрно инженерство”, Аграрен факултет, Тракийски университет.

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на трудовете, след предходна хабилитация

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 04 ноември 2022 г. от 11:00ч. в зала19 в Аграрен факултет, Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: ас. д-р Аксения Бориславова Тилева
14.10.2022 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалностТеория и управление на образованието (Образование и грижа в ранна детска възраст), в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, обявен в ДВ, бр. 41/03.06.2022 г

КАНДИДАТ: ас. д-р Аксения Бориславова Тилева, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 07.11.2022 г. от 11.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р Веселина Георгиева Иванова
26.09.2022 г.

ПРОФЕСОР по научна специалност „Методика на обучението по физическо възпитание“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, обявен в ДВ, бр. 30/15.04.2022 г.

КАНДИДАТ:   доц. д-р Веселина Георгиева Иванова, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 26.10.2022 г. от 11.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р Ани Димова Златева
05.09.2022 г.

ПРОФЕСОР по научна специалност „Методика на обучението по изобразително изкуство“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Методика на обучението по…, обявен в ДВ, бр. 24/25.03.2022 г.

КАНДИДАТ:   доц. д-р Ани Димова Златева, катедра „Информационни технологии, изобразително изкуство и чужди езици“ в Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 06.10.2022 г. от 11.30 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. Албена Николаева Андонова, дм
05.09.22 г.

„Професор“ по Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията, професионално направление 7.5. Здравни грижи, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Медицинска сестра“ на цял щат към катедра „Здравни грижи“, МФ, ТрУ, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 30/15.04.2022 г.

Кандидат: доц. Албена Николаева Андонова, дм – катедра „Здравни грижи“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 28.09.2022 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р Добри Желев Ярков
05.09.22 г.

Професор по „Генетика“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Общо животновъдство”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 30/15.04.2022.

Кандидат:

доц. д-р Добри Желев Ярков от катедра „Общо животновъдство” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

 Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 23.09.2022 год. от 10.30 часа в заседателна зала на Деканат на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: гл. ас. д-р инж. Димитър Стоянов Георгиев
29.08.22

„Доцент“ по „Механизация и електрификация на животновъдството”, Област на висше образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.13 Общо инженерство, към катедра „Аграрно инженерство”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 30/15.04.2022 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Димитър Стоянов Георгиев, катедра „Аграрно инженерство”, Аграрен факултет, Тракийски университет.

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на трудовете, след предходна хабилитация

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 19 септември 2022 г. от 11:00 ч. в зала 540 и/или онлайн в Аграрен факултет, Тракийски университет.

 
Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: гл. ас. д-р Дарина Генова Памукова
24.08.22

„Доцент“ по „Овцевъдство и козевъдство”, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.3 Животновъдство, към катедра „Животновъдство – преживни животни и технологии на животинските продукти”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 30/15.04.2022 г., със срок 2 месеца. Кандидат: гл. ас. д-р Дарина Генова Памукова, катедра „Животновъдство – преживни животни и технологии на животинските продукти”, Аграрен факултет, Тракийски университет. Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на трудовете

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 08 септември 2022 г. от 15:00 ч. в зала 540 и/или онлайн в Аграрен факултет, Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидати: гл. ас. Силвия Георгиева Кючукова и гл. ас. Мима Стефанова Николова
22.08.2022

„Доцент“ по Здравни грижи, ПН 7.5. Здравни грижи, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Медицинска сестра“ на цял щат към катедра „Здравни грижи“, МФ, ТрУ, Стара Загора“– два, обявен в ДВ бр. 24/25.03.2022 г.

Кандидати: гл. ас. Силвия Георгиева Кючукова – МФ, ТрУ, Стара Загора и гл. ас. Мима Стефанова Николова – МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища загл. ас. Силвия Георгиева Кючукова и гл. ас. Мима Стефанова Николова:

гл. ас. Силвия Георгиева Кючукова

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

гл. ас. Мима Стефанова Николова

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 08.09.2022 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. дн Нели Христова Грозева
19.08.2022 г.

„Професор“ по „ Ботаника”, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.3 Биологически науки, към катедра „Биологически науки”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 30/15.04.2022 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: доц. дн Нели Христова Грозева, катедра „Биологически науки”

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на трудовете, след предходна хабилитация

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 19 септември 2022 г. от 13:00 ч. в зала 466 и/или онлайн в Аграрен факултет, Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидати: Ас. д-р Доника Георгиева Иванова и Доц. д-р Диляна Тодорова Звездова
17.08.2022

Доцент по „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“, област на висше образование 4.0 Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, обявен в ДВ, бр. 30/15.04.2022г., за нуждите на катедра „Фармакология, физиология на животните, биохимия и химия”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa. 

Кандидати:

Ас. д-р Доника Георгиева Иванова от катедра „Фармакология, физиология на животните, биохимия и химия” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Доц. д-р Диляна Тодорова Звездова от катедра „Физиология, химия и биохимия“  при Медицински факултет, Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас.

 Рецензии и становища:

Списък на публикации Доника Георгиева Иванова

 Списък на публикации   Диляна Тодорова Звездова

Списък на цитирания Доника Георгиева Иванова

 Списък на цитирания Диляна Тодорова Звездова

Резюмета на научни трудове Доника Георгиева Иванова 

 Резюмета на научни трудове Диляна Тодорова Звездова

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 05.09.2022год. от 12.30 часа в зала 11 на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р Звезделина Любенова Янева
17.08.2022 г.

Професор по „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“, област на висше образование 4.0 Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, обявен в ДВ, бр. 30/15.04.2022г., за нуждите на катедра „Фармакология, физиология на животните, биохимия и химия”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa. 

Кандидат:

доц. д-р Звезделина Любенова Янева от катедра „Фармакология, физиология на животните, биохимия и химия” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

 Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на трудовете, след предходна хабилитация

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 05.09.2022 год. от 10.30 часа в заседателна зала на Деканат на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: ст. преп. д-р Пламен Георгиев Петков
16.08.2022

ДОЦЕНТ  по научна специалност  по „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, включително методика на лечебната физкултура (Физическо възпитание, спорт и лечебна физкултура)“, професионално направление 7.6. “Спорт”, област на висше образование 7. “Здравеопазване и спорт”, обявен в ДВ бр. 24/25.03.2022 г.

КАНДИДАТ:   ст. преп. д-р Пламен Георгиев Петков, катедра „Физическо възпитание и спорт” на Стопански факултет, Тракийски университет,

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на доц. дн Анна Тихомирова Божкова

 2. Рецензия на проф. д-р Галина Петрова Дякова

 3. Становище на проф. д-р Ирен Йорданова Пелтекова

 4. Становище на проф. дн Надежда Георгиева Йорданова-Стоянова

 5. Становище на доц. дн Иван Колев Иванов

 6. Становище на доц. д-р Диана Николова Пеева

 7. Становище на доц. д-р Руслан Любомиров Христов

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 13.09.2022 г. от 11.00 часав зала 3А, Стопански факултет при Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: д-р Емил Георгиев Делинов
10.08.2022

ДОЦЕНТ по научна специалност „Информатика“, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, област нависше образование 4. “Природни науки, математика и информатика”, обявен в ДВ бр. 24/25.03.2022 г.

КАНДИДАТ:   д-р Емил Георгиев Делинов,

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Радослав Даков Йошинов

 2. Рецензия на доц. д-р Веселинка Иванова Недева

 3. Становище на проф. дн Любка Атанасова Дуковска

 4. Становище на проф. дн. Веселин Тотев Видев

 5. Становище на проф. д-р Мария Петкова Христова

 6. Становище на проф. д-р Снежана Динева Сълова

 7. Становище на доц. д-р Велин Стоянов Андонов

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 09.09.2022 г. от 11.00 часа в зала 3А, Стопански факултет при Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: д-р Кирил Благоев Младенов
28.06.2022 г.

„Доцент“ по Нуклеарна медицина, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“, МФ, ТрУ, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 13/15.02.2022 г.

Кандидат: д-р Кирил Благоев Младенов, дм – УМБАЛ «Александровска» ЕАД, София

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Анелия Димитрова Клисарова, дмн

 2. Рецензия на Проф. д-р Донка Петкова Василева-Белниколовска, дм

 3. Становище на Проф. д-р Ирена Димитрова Костадинова, дмн

 4. Становище на Проф. д-р Дора Константинова Златарева, дм

 5. Становище на Доц. д-р Мария Тодорова Недевска, дм

 6. Становище на Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм

 7. Становище на Доц. д-р Митко Атанасов Митев, дм

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20.07.2022 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: гл. ас. д-р Даниел Георгиев Вълчев, дм
07.02.2022 г.

Доцент по Гръдна хирургия в област на висшето образование „Здравеопазване и спорт”, ПН 7.1. Медицина на 0.5 щат към катедра „Специална хирургия“, МФ, ТрУ и цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 86/15.10.2021 г.

Кандидат – гл. ас. д-р Даниел Георгиев Вълчев, дм – катедра „Специална хирургия“, МФ, ТрУ, Стара Загора. 

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Румен Николов Ненков, дм

 2. Рецензия на Доц. д-р Иван Петков Новаков, дмн

 3. Становище на Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дм

 4. Становище на Проф. д-р Красимира Калинова Атанасова-Георгиева, дм

 5. Становище на Доц. Д-р Недко Иванов Димитров, дм

 6. Становище на Доц. д-р Цветан Раднев Минчев, дм

 7. Становище на Доц. д-р Георги Станев Янков, дм

 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 28.02.2022 година от 13.00 часа в Академичната зала на Медицински факултет, ТрУ, Стара Загора.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р Магдалена Стефанова Платиканова-Иванова, дм
4.10.2022

Професор“ по „Хигиена”,професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Хигиена, епидемиология, микробиология, паразитология и инфекциозни болести“, МФ, ТрУ, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 41/03.06.2022 г.

Кандидат: доц. д-р Магдалена Стефанова Платиканова-Иванова, дм – катедра „Хигиена, епидемиология, микробиология, паразитология и инфекциозни болести“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 26.10.2022 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

2021 г.

Академична длъжност „Доцент" - Кандидат: ас. д-р Маргарита Славова Пенева
11.11.2022 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност Педагогика на обучението по природни науки, в  област на висше образование 1.Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… за нуждите на ДИПКУ, обявен в ДВ, бр. 41 / 03.06.2022 г.

КАНДИДАТ:   ас. д-р Маргарита Славова Пенева, ДИПКУ, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 • Рецензия на проф. д-р Адриана Любомирова Тафрова-Григорова BGEN

 • Рецензия на доц. д-р Николай Сашков Цанков, д.н. BG / EN

 • Становище на проф. д-р Лина Кирилова Йорданова BGEN

 • Становище на проф. д-р Желязка Димитрова Райкова BGEN

 • Становище на проф. д-р Петър Диков Петров BG / EN

 • Становище на доц. д-р Иса Иса Хаджиали BGEN

 • Становище на доц. д-р Петинка Радева Галчева BGEN

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 30.11.2022 г. от 14.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

2020 г.

Академична длъжност „Доцент" - КАНДИДАТ: маг. фарм. Николай Михайлов Герасимов, дф и ст. преподавател Анна Атанасова Михайлова, дф – Медицински колеж, Медицински университет, Пловдив

23.12.2020

ДОЦЕНТ  по научна специалност Фармакоикономика и фармацевтична регулация, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление 7.3 Фармация, за нуждите на специалност „Помощник-фармацевт“ към Медицински колеж, Тракийски университет, Стара Заогра, обявен в ДВ, бр. 61/10.07.2020г.

КАНДИДАТИ:   маг. фарм. Николай Михайлов Герасимов, дф – управител на Аптека „Субра“, гр. Добрич 

ст. преподавател Анна Атанасова Михайлова, дф – Медицински колеж, Медицински университет, Пловдив

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Надка Иванова Бояджиева, дмн   engl
 2. Рецензия на проф. д-р Емил Гачев, дм    engl
 3. Становище на доц. Мария Йорданова Димитрова, дф    engl
 4. Становище на проф. д-р Анна Толекова дм    engl
 5. Становище на проф. д-р Рени Калфин    engl
 6. Становище на проф. Александра Цветанова Савова, дф    engl
 7. Становище на доц. д-р Галя Цветанова Ставрева-Маринова, дм    engl

Списък на публикации:  Анна Атанасова Михайлова, Николай Михайлов Герасимов

Списък на цитирания:  Анна Атанасова МихайловаНиколай Михайлов Герасимов

Резюмета на научни трудове:  Анна Атанасова Михайлова, Николай Михайлов Герасимов

Академична длъжност „Доцент" КАНДИДАТ:   д-р Дияна Паскалева Георгиева,

07.12.2020

ДОЦЕНТ  по научна специалност Специална педагогика (алтернативна комуникация при деца със слухови нарушения и деца с множество увреждания), в област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2. Педагогика, обявен в ДВ, бр. 7/22.01.2019 г..

КАНДИДАТ:   д-р Дияна Паскалева Георгиева, катедра „Педагогически и социални науки“, Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Снежана Христова Николова
 2. Рецензия на доц. д-р Милен Замфиров Замфиров, д.н.
 3. Становище на проф. д-р Ирина Колева Колева, к.н.
 4. Становище на проф. д-р Мария Стоянова Алексиева
 5. Становище на доц. д-р Николай Сашков Цанков
 6. Становище на проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н.
 7. Становище на доц. д-р Мария Славова Тенева 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Във връзка с обжалване  решението на научното жури от един от участник в конкурса, заключителното заседание на научното жури ще се проведе след решението на съда.

Академична длъжност „Доцент" КАНДИДАТ: – гл. ас. д-р Митко Атанасов Митев

30.11.2020

Доцент по научна специалност „Медицинска радиология и рентгенология /вкл. използване на радиоактивни изотопи/“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“, МФ, ТрУ-Стара Загора, обявен в ДВ бр. 68/31.07.2020 г. 

Кандидат – гл. ас. д-р Митко Атанасов Митев, дм – катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Лъчезар Колев Сурчев, дмн
 2. Рецензия на Доц. д-р Мария Тодорова Недевска, дм
 3. Становище на Проф. д-р Ирена Атанасова Младенова-Христова, дм
 4. Становище на Доц. д-р Емилия Стамболова Костадинова, дм
 5. Становище на Доц. д-р Димитър Петков Петков, дм
 6. Становище на Проф. д-р Георги Тодоров Калайджиев, дм
 7. Становище на Доц. д-р Силвия Богданова Цветкова-Тричкова, дм

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 18.12.2020 година от 11.00 часа.

Академична длъжност „Доцент" КАНДИДАТ: – гл. ас. Румен Василев Василев,

26.11.2020

Доцент по научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности), професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки към катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“, МФ, ТрУ – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 68/31.07.2020 г. 

Кандидат – гл. ас. Румен Василев Василев, д сд – катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“, МФ, ТрУ-Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Мария Нейкова Кънева, дн
 2. Рецензия на Проф. Маргарита Кирова Бонева, дин
 3. Становище на Проф. Георги Велков Колев, дин
 4. Становище на Доц. д-р Ана Владимирова Джумалиева
 5. Становище на Доц. Драгомир Кирилов Кръстев, доктор на науките
 6. Становище на Доц. д-р Надежда Гецова Йонкова
 7. Становище на Доц. Виктория Бойкова Сотирова, дп

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 21.12.2020 г. от 12.00 ч. в Морфоблок, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" КАНДИДАТ: гл. ас. д-р Тончо Господинов Динев,

05.11.2020 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност „Микробиология”, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.3 Биологически науки, към катедра „Биохимия, Микробиология и Физика”, Аграрен факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора, обявен във Държавен вестник, бр. 61/10.07.2020 г.,

КАНДИДАТ: гл. ас. д-р Тончо Господинов Динев, катедра „Биохимия, Микробиология и Физика”, Аграрен факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 • Рецензия на проф. д-р Мария Богомилова Ангелова, дбн  ( BG / ENG )
 • Рецензия на проф. дсн Стефан Ангелов Денев ( BG / ENG )
 • Становище на проф. дсн Васил Костадинов Атанасов ( BG ENG )
 • Становище на доц. д-р Ангел Иванов Павлов ( BG ENG )
 • Становище на проф. д-р Маргарита Стоянова Камбурова, дбн ( BG / ENG )
 • Становище на проф.  д-р Светла Трифонова Данова, дбн ( BG / ENG )
 • Становище на доц. д-р Екатерина Цанкова Крумова ( BG )

 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 25.11.2020 г. от 10.30 ч. в зала 466 на Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" КАНДИДАТ:   гл. ас. д-р Златоели Атанасова Дучева

04.11.2020 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност Педагогика на обучението по информационни технологии, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… за нуждите на ФТТ-ТрУ, обявен в ДВ бр. 52/09.06.2020 г.

КАНДИДАТ:   гл. ас. д-р Златоели Атанасова Дучева, Факултет „Техника и технологии“,  Тракийски университет – гр. Ямбол

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 04.12.2020 г. от 11.00 ч. във ФТТ – ТрУ, Ямбол.

 

2019 г.

Академична длъжпност "Доцент" :Кандидат: гл. ас. д-р Цветослав Венциславов Койнарски

4.10.2019

Доцент по „Генетика”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Общо животновъдство”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 33 от 19 април 2019 год.

Кандидат: гл. ас. д-р Цветослав Венциславов Койнарски, катедра „Общо животновъдство”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите в конкурса да се проведе на 23.10.2019 год. от 12.00 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. проф. дн Иванка Тодорова Йотова-Стоянчева – рецензия
 2. проф. дсн Светлин Генов Танчев – рецензия
 3. проф. д-р Светлана Йорданова Георгиева – становище
 4. проф. д-р Митко Тодоров Лалев – становище
 5. проф. д-р Дойчо Петров Димов – становище
 6. проф. двмн Илия Цачев Цачев – становище
 7. проф. д-р Димитър Савов Димитров – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Академична длъжпност "Доцент" :Кандидат: гл. ас. д-р инж. Невенка Радева Иванова :Академична длъжпност "Доцент" :

Доцент по „Механизация и електрификация на растениевъдството”, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, катедра „Машинно инженерство”, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 33/ 19.04.2019 г.

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Невенка Радева Иванова, катедра „Машинно инженерство”, Тракийски университет – Стара Загорa, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 17.10.2019 г. от 13.00 ч. в зала 225 на  Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. 

Рецензии и становища:

 1. Проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева –  рецензия
 2. Доц. д-р инж. Митко Иванов Николов –  рецензия
 3. Проф. дтн инж. Николай Димитров  Минчев – становище
 4. Проф. дтн инж Христо Кирилов Радев – становище
 5. Доц. д-р инж. Васил Йорданов Богев – становище
 6. Проф. д-р инж. Георги Кирилов Дюкенджиев – становище
 7. Проф. д-р инж. Димчо Стоилков Чакърски – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Академична длъжпност "Доцент" :Кандидат: гл. ас. д-р Крум Владимиров Неделков

1.10.2019

Доцент по „Хранене и диететика”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Общо животновъдство”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 33 от 19 април 2019 год.

Кандидат: гл. ас. д-р Крум Владимиров Неделков, катедра „Общо животновъдство”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите в конкурса да се проведе на 18.10.2019 год. от 11.00 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. д-р Запрянка Николаева Шиндарска- рецензия
 2. Проф. дсн Живко Асенов Кръстанов – рецензия
 3. Проф. дсн Димо Стефанов Пенков – становище
 4. Проф. д-р Бойчо Лазаров Биволарски – становище
 5. Проф. д-р Наско Йовчев Василев – становище
 6. Доц. д-р Росен Стефанов Димитров – становище
 7. Доц. д-р Тодор Тодоров Стоянчев– становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Академична длъжпност "Доцент" :Кандидат Гл. ас. д-р Антон Лазаринов Антонов и Гл. ас. д-р Иван Рисенов Фасулков

05.09.2019 г.

Доцент по „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 22 от 15 март 2019 год.

Кандидати:

Гл. ас. д-р Антон Лазаринов Антонов, катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Гл. ас. д-р Иван Рисенов Фасулков, катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите в конкурса да се проведе на 02.10.2019 год. от 10.30 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. двмн Митьо Андреев Димитров – рецензия
 2. Проф. дн Михаил Димитров Паскалев – рецензия
 3. Проф. дн Иванка Тодорова Йотова-Стоянчева – становище
 4. Проф. двмн Йордан Николов Георгиев – становище
 5. Проф. дн Богдан Янев Аминков – становище
 6. Проф. двмн Иван Борисов Иванов – становище
 7. Проф. д-р Румен Георгиев Бинев – становище

Гл. ас. д-р Антон Лазаринов Антонов

Гл. ас. д-р Иван Рисенов Фасулков

Академична длъжпност "Доцент" :Кандидат: гл. ас. д-р Георги Иванов Желязков

23.08.2019 г.

Доцент по научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов” (двама), в Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.3 „Животновъдство“, към катедра „Биология и аквакултура”, Аграрен факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора обявен в Държавен вестник, бр. 22/15.03.2019 г., със срок 3 месеца.

Кандидат: гл. ас. д-р Георги Иванов Желязков, катедра „Биология и аквакултура”, Аграрен факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Таня Атанасова Хубенова
 2. Рецензия на проф. дсн Радослав Иванов Славов
 3. Становище на проф. дсн Димитър Христов Павлов
 4. Становище на проф. д-р Васко Тодоров Герзилов
 5. Становище на проф. дсн Димо Стефанов Пенков
 6. Становище на проф. д-р Дойчо Петров Димов
 7. Становище на проф. дсн Живко Асенов Кръстанов

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Академична длъжпност "Доцент" :Кандидат: гл. ас. д-р Стефка Николова Стоянова – Тончева

23.08.2019 г.

Доцент по научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов” (двама), в Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.3 „Животновъдство“, към катедра „Биология и аквакултура”, Аграрен факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора обявен в Държавен вестник, бр. 22/15.03.2019 г., със срок 3 месеца.

Кандидат: гл. ас. д-р Стефка Николова Стоянова – Тончева, катедра „Биология и аквакултура”, Аграрен факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Таня Атанасова Хубенова
 2. Рецензия на проф. дсн Радослав Иванов Славов
 3. Становище на проф. дсн Димитър Христов Павлов
 4. Становище на проф. д-р Васко Тодоров Герзилов
 5. Становище на проф. дсн Димо Стефанов Пенков
 6. Становище на проф. д-р Дойчо Петров Димов
 7. Становище на проф. дсн Живко Асенов Кръстанов

Списък на публикации

Списък на цитирания 

Резюмета на научни трудове

Академична длъжпност "Доцент" :КАНДИДАТ:   ас. д-р Дияна Паскалева Георгиева

21.06.2019 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност Специална педагогика (алтернативна комуникация при деца със слухови нарушения и деца с множество увреждания)в област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2. Педагогика, обявен в ДВ, бр. 7/22.01.2019 г..

КАНДИДАТ:   ас. д-р Дияна Паскалева Георгиева, катедра „Педагогически и социални науки“, Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Венетка Иванова Кацарска
 2. Рецензия на доц. д-р Милен Замфиров Замфиров, д.н.
 3. Становище на проф. д-р Ирина Колева Колева, к.н.
 4. Становище на проф. д-р Мария Стоянова Алексиева
 5. Становище на. доц. д-р Николай Сашков Цанков
 6. Становище на проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н.
 7. Становище на доц. д-р Иванка Николаева Шивачева – Пинеда 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 05.07.2019 г. от 11.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжпност "Доцент" :КАНДИДАТ:   гл. ас. д-р Габриела Георгиева Кирякова

21.06.2019 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии, в област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, обявен в ДВ, бр. 7/22.01.2019 г..

КАНДИДАТ:   гл. ас. д-р Габриела Георгиева Кирякова, катедра „Езиково обучение и информационни технологии“, Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. Наталия Христова Павлова, дн
 2. Рецензия на доц. д-р Валентина Николаева Войноховска
 3. Становище на проф. д-р Петър Динев Петров, д.н.
 4. Становище на проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова
 5. Становище на проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н.
 6. Становище на доц. д-р Румяна Илчева Неминска
 7. Становище на доц. д-р Светлозар Стефанов Цанков

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 05.07.2019 г. от 14.30 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжпност "Доцент" :Кандидат: гл. ас. Галина Димитрова Николова

13.06.2019

Доцент по научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“, професионално направление 4.2. Химически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика към катедра „Медицинска химия и биохимия“, МФ, ТрУ – Стара Загора

Кандидат: гл. ас. Галина Димитрова Николова, дх – катедра „Медицинска химия и биохимия“, МФ, ТрУ-Стара Загора

Рецензии и становища:

Рецензия на Проф. дхн Мона Динкова Станчева-Стоянова

Рецензия на Проф. Весела Денева Кънчева, дх

Становище на Проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова

Становище на Проф. Татяна Иванова Влайкова, дб

Становище на Проф. дхн Любомир Евстатиев Македонски

Становище на Проф. дн Красимир Иванов Иванов

Становище на Доц. д-р Галя Цветанова Ставрева, дм

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 01.07.2019 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжпност "Доцент" КАНДИДАТ:   ас. д-р Мария Петрова Темникова

20.05.2019

ДОЦЕНТ  по научна специалност „Методика на обучението по математика (начален етап на основната образователна степен)“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика  за нуждите на ПФ, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 102/11.12.2018 г.

КАНДИДАТ:   ас. д-р Мария Петрова Темникова, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“, Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. Наталия Христова Павлова, дн
 2. Рецензия на доц. д-р Румяна Илчева Неминска
 3. Становище на проф. дпн Георги Петков Иванов
 4. Становище на доц. д-р Иванка Николаева Шивачева-Пинеда
 5. Становище на проф. Елеонора Михайлова Милева
 6. Становище на доц. д-р Илиана Огнянова Петкова
 7. Становище на доц. д-р Юлия Георгиева Дончева

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 07.06.2019 г. от 14.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

2018 г.

Академична длъжност „Доцент" - Кандидат: гл. ас. д-р Мария Асенова Герджикова

16.11.2018

Доцент по „Фуражно производство, ливадарство”, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.1.Растениевъдство, към катедра „Растениевъдство”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в държавен вестник, бр. 17/23.02.2018 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: гл. ас. д-р Мария Асенова Герджикова, катедра „Растениевъдство“, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. доц. д-р Грози Делчев Делчев – рецензия
 2. проф. д-р Цветослав Николов Миховски – рецензия
 3. проф. д-р Христина Георгиева Янчева – становище
 4. проф. д-р Нуреттин Тахсин Тахсин – становище
 5. проф. д-р Вилиана Маринова Василева – становище
 6. доц. д-р Кера Атанасова Стоева – становище
 7. доц. д-р Стамен Димитров Георгиев – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Академична длъжност „Доцент" - Кандидат: гл. ас. д-р Петко Василев Джелебов

12.11.2018

Доцент по „Функционална патология и имунология на животните”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Обща и клинична патология”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 33 от 17 април 2018 год.

Кандидат: гл. ас. д-р Петко Василев Джелебов, катедра „Обща и клинична патология”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите в конкурса да се проведе на 23.11.2018 год. от 11.00 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. двмн Стойчо Димитров Стоев – рецензия
 2. Доц. д-р Андон Атанасов Филчев – рецензия
 3. Проф. двмн Никола Димов Николов – становище
 4. Проф. двмн Иван Пенчев Георгиев – становище
 5. Проф. дн Иван Динев Иванов – становище
 6. Проф. д-р Румен Георгиев Бинев – становище
 7. Доц. Красимира Иванова Генова – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Академична длъжност „Доцент" -Кандидат: гл. ас. д-р инж. Петко Георгиев Цанков

19.09.2018 г.

Доцент по „Промишлена топлотехника”, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.4. „Енергетика”, катедра „Енергетика”, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 33/17.04.2018 г.

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Петко Георгиев Цанков, катедра „Механика, машиностроене и топлотехника”, Технически университет – София, Инженерно-педагогически факултет – Сливен.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 15.10.2018 г. от  14.00 ч. в зала 225 на  Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. 

Рецензии и становища

 1. Проф. д-р инж. Георги Иванов Вълчев –  рецензия
 2. Доц. д-р инж. Нели Асенова Георгиева –  рецензия
 3. Проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева – становище
 4. Доц. д-р инж. Иван Стефанов Лазаров – становище
 5. Проф. д-р инж. Лилиана Зашкова Стоянова – становище
 6. Проф. д-р инж. Виолета Димитрова Рашева – становище
 7. Проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудов

Академична длъжност „Доцент" -Кандидат: Д-р Стефчо Радев Василев,

30.08.2018 г.

Доцент по научна специалност Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия), професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Здравни грижи“, МФ, ТрУ – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 33/17.04.2018 г.

Кандидат: Д-р Стефчо Радев Василев, дм – МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища

 1. Рецензия на Проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм мзм
 2. Рецензия на Доц. д-р Иван Тодорв Ламбев, дм
 3. Становище на Проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм
 4. Становище на Проф. Веселина Георгиева Гаджева, дхн
 5. Становище на Проф. Анелия Миланова Кондева, двмн
 6. Становище на Проф. д-р Иванка Илиева Костадинова, дм
 7. Становище на Доц. д-р Руси Георгиев Марев, дм

 

Списък на публикациите  

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20.09.2018 г. от 15.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" -Кандидат: гл. ас. д-р инж. Златин Димитров Златев

07.06.2018 г.

Доцент по „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)”, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, катедра „Електротехника, електроника и автоматика”, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 7/19.01.2018 г.

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Златин Димитров Златев, катедра „Електротехника, електроника и автоматика”, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загорa.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 06.07.2018 г. от  14.00 ч. в зала 225 на  Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. 

Рецензии и становища:

 1. Проф. д-р инж. Пламен Иванов Даскалов –  рецензия
 2. Доц. д-р инж. Венелин Борисов Бочев –  рецензия
 3. Проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева – становище
 4. Доц. д-р инж. Таня Иванова Пехливанова – Гочева – становище
 5. Проф. дтн инж. Чавдар Иванов Дамянов – становище
 6. Доц. д-р инж. Цветелина Димитрова Георгиева – становище
 7. Доц. д-р инж. Веселин Геров Начев – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Академична длъжност „Доцент" -Кандидат: Д-р Николай Димитров Димитров

29.05.2018 г.

Доцент по научна специалност Анатомия, хистология и цитология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Анатомия“, Медицински факултет, ТрУ – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 7/19.01.2018 г.

Кандидат: Д-р Николай Димитров Димитров, дм – катедра „Анатомия“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища

 1. Рецензия на Проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм
 2. Рецензия на Проф. д-р Христо Николов Чучков, дмн
 3. Становище на Проф. д-р Ангел Петров Воденичаров, двмн
 4. Становище на Доц. д-р Ивайло Стефанов Стефанов, двм
 5. Становище на Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков
 6. Становище на Проф. д-р Лъчезар Колев Сурчев, дмн
 7. Становище на Доц. д-р Слави Димитров Делчев, дм

Списък на публикациите  

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 11.06.2018 г. от 11.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" -Кандидат: Д-р Лъчезар Иванов Манчев

29.01.2018 г.

Доцент по научна специалност Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи), професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Здравни грижи“, Медицински факултет, ТрУ – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 81/10.10.2017 г.

Кандидат: Д-р Лъчезар Иванов Манчев, дм – гл. ас. в Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища

 1. Рецензия на Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дм
 2. Рецензия на Проф. д-р Милан Петков Тотев, дм
 3. Становище на Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, дм
 4. Становище на Доц. д-р Лъчезар Ангелов Петров, дм
 5. Становище на Проф. д-р Таньо Манолов Кавръков, дм
 6. Становище на Проф. д-р Валентин Костов Стоянов, дм
 7. Становище на Доц. д-р Георги Михайлов Арабаджиев, дм

Списък на публикациите  

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 16.02.2018 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

2017г.

Академична длъжност „Доцент" - Кандидат: ас. д-р Сашо Петков Събев

04.12.2017 г.

Доцент по „Вътрешни незаразни болести”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Вътрешни незаразни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 54 от 05 юли 2017 год.

Кандидат: ас. д-р Сашо Петков Събев, катедра „Вътрешни незаразни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите в конкурса да се проведе на 18.12.2017 год. от 10.30 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. д-р  Гено Атанасов Ангелов –  рецензия
 2. Проф. дн Иван Динев Иванов –  рецензия
 3. Проф. д-р Лидия Цветанова Борисова – становище
 4. Доц. дн Димитрина Иванова Гундашева – становище
 5. Доц. д-р Лиляна Иванова Първанова – становище
 6. Доц. д-р Румен Георгиев Бинев – становище
 7. Доц. д-р Тони Атанасов Тодоров – становище

Списък на публикациите 

Списък на цитиранията

Академична длъжност „Доцент" - Кандидат: гл. ас. д-р Екатерина Георгиева Вачкова

30.10.2017 г.

Доцент по „Физиология на животните”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 44 от 02 юни 2017 год.

Кандидат: гл. ас. д-р Екатерина Георгиева Вачкова, катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 15.11.2017 год. от 12.00 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. д-р Христо Стефанов Гагов –  рецензия
 2. Проф. д-р Ана Найденова Толекова –  рецензия
 3. Проф. д-р Янислав Илиев Илиев – становище
 4. Проф. двмн Любомир Димитров Лашев – становище
 5. Проф. д-р Иван Стоянов Върляков – становище
 6. Доц. д-р Виолета Герасимова Александрова – становище
 7. Доц. дн Димитрина Иванова Гундашева – становище

Списък на публикациите 

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Академична длъжност „Доцент" -Кандидат: ас. д-р Светозар Желев Кръстев

Доцент по „Ветеринарна хирургия”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Ветеринарна хирургия”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 23 от 17 март 2017 год.

Кандидат: ас. д-р Светозар Желев Кръстев, катедра „Ветеринарна хирургия”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 11.09.2017 год. от 13.30 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. двмн Иван Борисов Иванов –  рецензия
 2. Проф. двмн Богдан Янев Аминков –  рецензия
 3. Проф. Наско Йовчев Василев – становище
 4. Доц. д-р Надя Златозарова Златева-Панайотова – становище
 5. Доц. д-р Кольо Николов Влахов – становище
 6. Доц. д-р Малчо Господинов Петров – становище
 7. Доц. д-р Цветан Минчев Чапръзов – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Академична длъжност „Доцент" -КАНДИДАТ: Д-р Диана Страхилова Смилкова

18.09.2017 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност Кардиология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ на цял щат и 0.2 щат към катедра „Здравни грижи” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 23/17.03.2017 г.

КАНДИДАТ: Д-р Диана Страхилова Смилкова, дм – УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, Стара Загора

Рецензии и становища

 1. Рецензия на Проф. д-р Диана Крумова Трендафилова-Лазарова, дм
 2. Рецензия на Доц. д-р Димо Митев Димов, дм – МФ, ТрУ – Стара Загора
 3. Становище на Проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм
 4. Становище на Проф. д-р Юлия Борисова Македонска-Джоргова, дм
 5. Становище на Проф. д-р Анна Найденова Толекова, дм
 6. Становище на Доц. д-р Николай Маргаритов Рунев, дм
 7. Становище на Проф. д-р Теменуга Иванова Донова, дм

Списък на публикациите 

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 28.09.2017 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" -КАНДИДАТ: Д-р Нойко Стефанов Станилов

05.07.2017 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност Обща хирургия, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт за провеждане на лекционния курс на чужд език на 0.2 щат към катедра „Хирургия, неврохирургия, урология и анестезиология“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 23/17.03.2017 г.

КАНДИДАТ: Д-р Нойко Стефанов Станилов, дм – катедра „Хирургия, неврохирургия, урология и анестезиология”, Медицински факултет, ТрУ – Стара Загора

Рецензии и становища

 1. Рецензия на Проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн
 2. Рецензия на Проф. д-р Александър Емилов Юлиянов, дм
 3. Становище на Проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм
 4. Становище на Проф. д-р Петър Стефанов Вълканов, дм
 5. Становище на Доц. д-р Ирена Манолова Манолова, дм
 6. Становище на Проф. д-р Пенка Пенева Стефанова, дм
 7. Становище на Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове – част 1

Резюмета на научните трудове – част 2

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 26.07.2017 г. от 11.30 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" -КАНДИДАТ: КАНДИДАТ:   ас. д-р Милена Ивова Илиева

12.05.2017 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика (мултикултурна образователна среда)“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика  за нуждите на катедра „Природоматематически дисциплини и технологии“ към ДИПКУ, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 103/27.12.2016 г.

КАНДИДАТ:   ас. д-р Милена Ивова Илиева, катедра „Социални дейности“, Медицински факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. дпн Емилия Миленкова Рангелова
 2. Рецензия на проф. дпн Георги Петков Иванов
 3. Становище на доц. д-р Елена Грозева Желева
 4. Становище на доц. д-р Емилия Хинкова Евгениева
 5. Становище на доц. д-р Николай Сашков Цанков
 6. Становище на проф. д-р Тиха Атанасова Делчева
 7. Становище на доц. д-р Валентина Димитрова Шарланова

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 15.06.2017 г. от 12.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" -КАНДИДАТ: Д-р Емилия Стамболова Костадинова,

10.04.2017 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност Педиатрия, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Детски болести“ на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 103/27.12.2016г.

КАНДИДАТ: Д-р Емилия Стамболова Костадинова, дм – катедра „Детски болести”, Медицински факултет, ТрУ – Стара Загора

Рецензии и становища

 1. Рецензия на Проф. д-р Пенка Илиева Переновска, дм
 2. Рецензия на Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, дм
 3. Становище на Проф. д-р Петрана Илиева Чакърова, дм
 4. Становище на Проф. д-р Борис Господинов Бойкинов, дм
 5. Становище на Проф. Спаска Ангелова Станилова, дбн
 6. Становище на Доц. д-р Адриана Кирилова Анадолийска, дмн
 7. Становище на Доц. д-р Христо Николов Мумджиев, дм

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 03.05.2017 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" -Кандидат: гл. ас. д-р Галин Янков Николов

16.01.2017 г.

Доцент по „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов”, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.3. Животновъдство, към катедра „Биология и аквакултура””, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa , обявен във Държавен вестник бр.54/15.07.2016 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: гл. ас. д-р Галин Янков Николов, катедра „Биология и аквакултура””, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa

Рецензии и становища:

 1. Проф. д-р Ангел Николов Зайков – рецензия
 2. Доц. д-р Елица Петрова Петрова-Павлова – рецензия
 3. Проф. дсн Георги Стефанов Петков – становище
 4. Проф. дсн Васил Костадинов Атанасов – становище
 5. Доц. д-р Виолин Стоянов Райков – становище
 6. Доц. д-р Райна Ангелова Атанасова – становище
 7. Доц. д-р Ивайло Николаев Сираков – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Академична длъжност „Доцент" - Кандидат:  ас. д-р Гергана Николова Балиева

12.01.2017 г.

Доцент по „Обществено ветеринарно дело и законодателство”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 54 от 15 юли 2016 год.

Кандидат:  ас. д-р Гергана Николова Балиева, катедра „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход, ветеринарно законодателство и мениджмънт”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

 Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 26.01.2017 год. от 11.30 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. Иван Георгиев Божков –  рецензия
 2. Проф. Иван Тодоров Въшин –  рецензия
 3. Проф. Михни Люцканов Стоянов – становище
 4. Проф. Юри Емилов Митев – становище
 5. Доц. Янко Атанасов Иванов – становище
 6. Доц. Атанас Тодоров Стоянов – становище
 7. Доц. Веселин Кирилов Киров – становище

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Академична длъжност „Доцент" -КАНДИДАТ: Д-р Мария Ангелова Ангелова

09.01.2017 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност Акушерство и гинекология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Акушерство и гинекология” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 79/07.10.2016 г.

КАНДИДАТ: Д-р Мария Ангелова Ангелова, дм – катедра „Акушерство и гинекология”, Медицински факултет, ТрУ – Стара Загора

Рецензии и становища

 1. Рецензия на Проф. д-р Стоимен Георгиев Иванов, дмн
 2. Рецензия на Доц. д-р Емил Георгиев Ковачев, дм
 3. Становище на Проф. д-р Тодор Атанасов Чернев, дмн
 4. Становище на Проф. д-р Иван Тодоров Козовски, дмн
 5. Становище на Проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм
 6. Становище на Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дм
 7. Становище на Доц. д-р Миролюба Тодорова-Калайджиева, дм

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20.01.2017 г. от 11.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

2016 г.

Академична длъжност „Доцент" - Кандидат: гл. ас. д-р Николай Петров Такучев

16.11.2016 г.

Доцент по „Екология и опазване на екосистемите”, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, към катедра „Биохимия, микробиология и физика ”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa , обявен във Държавен вестник бр.54/15.07.2016 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: гл. ас. д-р Николай Петров Такучев, катедра „Биохимия, микробиология и физика“, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Проф. дсн Георги Стефанов Петков – рецензия
 2. Проф. д-р Диана Атанасова Кирин – рецензия
 3. Проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова – становище
 4. Проф. дсн Стефан Ангелов Денев – становище
 5. Проф. д-р Диман Йорданов Диманов – становище
 6. Проф. д-р Владислав Харалампиев Попов – становище
 7. Доц. д-р Верка Георгиева Баракова – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Академична длъжност „Доцент" - Кандидат: гл. ас. д-р Петър Петров Казаков

02.11.2016г.

Доцент по „Двигатели с вътрешно горене ”, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, катедра „Машинно инженерство”, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 44/10.06.2016 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Петър Петров Казаков, катедра „Машинно инженерство”, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загорa.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 02.12.2016 г. от  13.00 ч. в Заседателната зала на  Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. 

Рецензии и становища:

 1. Проф. дтн инж. Георги Асенов Тасев –  рецензия
 2. Проф. д-р инж. Кирил Николаев Бързев –  рецензия
 3. Проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева – становище
 4. Проф. д-р инж. Емил Маринов Иванов – становище
 5. Проф. дтн инж. Руси Гецов Русев – становище
 6. Доц. д-р инж. Здравко Динчев Иванов – становище
 7. Доц. д-р инж. Атанас Любенов Илиев – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Академична длъжност „Доцент" -Кандидат: гл. ас. д-р Лилко Каменов Доспатлиев

26.10.2016 г.

Доцент по „Химия (обща и неорганична химия)“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 44 от 10 юни 2016 год

Кандидат: гл. ас. д-р Лилко Каменов Доспатлиев, катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия ”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса ще се проведе на 11.11.2016 год. от 11.00 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. дхн Недялка Вълканова Георгиева – рецензия
 2. Доц. д-р Калинчо Иванов Иванов – рецензия
 3. Проф. дхн Веселина Георгиева Гаджева – становище
 4. Проф. дхн Пантелей Петров Денев – становище
 5. Проф. дхн Богдан Михайлов Ангелов – становище
 6. Доц. дхн Марияна Димитрова Аргирова – становище
 7. Доц. д-р Кирил Блажев Гавазов– становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Академична длъжност „Доцент" -Кандидат: гл. ас. д-р Красимира Василева Керемидчиева

24.10.2016 г.

Доцент по „Електрически мрежи и системи”, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, катедра „Електротехника, електроника и автоматика”, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 32/22.04.2016 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Красимира Василева Керемидчиева, катедра „Електротехника, електроника и автоматика”, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загорa.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 24.11.2016 г. от  15.00 ч. в Заседателната зала на  Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. 

Рецензии и становища:

 1. Проф. д-р инж. Неделчо Ангелов Неделчев –  рецензия
 2. Доц. д-р инж. Венелин Борисов Бочев –  рецензия
 3. Проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева – становище
 4. Проф. д-р инж. Пламен Иванов Даскалов – становище
 5. Проф. дтн инж. Румен Димитров Каров – становище
 6. Доц. д-р инж. Антон Георгиев Андонов – становище
 7. Доц. д-р инж. Пенчо Венков Георгиев – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Академична длъжност „Доцент" -Кандидат: гл. ас. д-р Радостин Стефанов Симеонов

16.09.2016 г.

Доцент по „Обща и специална патология на животните”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Обща и клинична патология”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 32 от 22 април 2016 год.

Кандидат: гл. ас. д-р Радостин Стефанов Симеонов, катедра „Обща и клинична патология”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

 Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 05.10.2016 год. от 10.30 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рeцензии и становища:

 1. Проф. двмн Стойчо Димитров Стоев – рецензия
 2. Проф. д-р Марин Цвятков Александров –  рецензия
 3. Проф. двмн Никола Димов Николов – становище
 4. Проф. д-р Мая Владова Гълъбова – становище
 5. Проф. д-р Димитър Савов Димитров – становище
 6. Доц. д-р Васил Костадинов Mанов – становище
 7. Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Академична длъжност „Доцент" - Кандидат: гл. ас. д-р Звезделина Тодорова Киркова,

12.09.2016 г.

Доцент по „Паразитология и инвазионни болести на животните”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 32 от 22 април 2016 год.

Кандидат: гл. ас. д-р Звезделина Тодорова Киркова, катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 06.10.2016 год. от 11.00 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. д-р Маргарита Павлова Габрашанска –  рецензия
 2. Проф. двмн Йотко Каменов Иванов –  рецензия
 3. Проф. д-р Валентин Василев Радев – становище
 4. Проф. дн Михни Люцканов Стоянов – становище
 5. Проф. двмн Йордан Николов Георгиев – становище
 6. Проф. двмн Александър Иванов Павлов – становище
 7. Доц. д-р Диана Йовчева Ганева – становище

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Академична длъжност „Доцент" - КАНДИДАТ: ас. д-р  Румяна Илчева Неминска

11.08.2016 г.

„ДОЦЕНТ“  по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика (начална училищна педагогика)“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика  към катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 22/22.03. 2016 г

КАНДИДАТ: ас. д-р  Румяна Илчева Неминска

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова
 2. Рецензия на проф. д-р Жулиета Иванова Савова
 3. Становище на проф. д-р Христо Димитров Макаков 
 4. Становище на проф. дпн Георги Петков Иванов
 5. Становище на доц. д-р Виолета Илиева Станчева
 6. Становище на доц. д-р Силвия Илиева Цветанска
 7. Становище на доц. д-р Илиана Огнянова Петкова

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 16.09.2016 г. от 12.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" - КАНДИДАТ: Д-р Недко Иванов Димитров,

7.06.2016 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност Обща хирургия /ортопедия и травматология/, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Специална хирургия” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 22/22.03.2016 г.

КАНДИДАТ: Д-р Недко Иванов Димитров, дм – катедра „Специална хирургия“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р  Владимир Павлов Ставрев, дмн
 2. Рецензия на Проф. д-р  Стефан Иванов Станчев, дм
 3. Становище на Проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм
 4. Становище на Проф. д-р  Петър Стефанов Вълканов, дм
 5. Становище на Проф. д-р  Евелин Досев Обретенов, дм
 6. Становище на Доц. д-р  Атанас Атанасов, дм
 7. Становище на Доц. д-р  Неделчо Неделчев Цачев, дм

Заключителното заседание на научното жури ще се състои на 30.06.2016 г. от 14.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Академична длъжност „Доцент" - КАНДИДАТ: Д-р Мариана Пенкова Радичева

03.06.2016 г. 

ДОЦЕНТ по научна специалност Гастроентерология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Здравни грижи“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 14/19.02.2016 г.

КАНДИДАТ: Д-р Мариана Пенкова Радичева, дм – катедра „Здравни грижи“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, дм
 2. Рецензия на Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, дмн
 3. Становище на Проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм
 4. Становище на Проф. д-р Людмила Матева Владимирова, дмн
 5. Становище на Проф. д-р Димитър Василев Таков, дм
 6. Становище на Доц. д-р Стоян Стефанов Ханджиев, дм
 7. Становище на Доц. д-р Иванка Пенчева Маринова, дм

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се състои на 20.06.2016 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" -КАНДИДАТ: гл. ас. Тончо Господинов Пенев

03.06.2016 г. 

„ДОЦЕНТ” по научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване (здравеопазване на животните)”, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, към катедра „Приложна екология и зоохигиена”, Аграрен факултет, Тракийски Университет – Стара Загора, обявен в ДВ – бр. 9/02.02.2016 г.

КАНДИДАТ: гл. ас. Тончо Господинов Пенев, д-р, катедра „Приложна екология и зоохигиена”, Аграрен факултет, Тракийски Университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Георги Стефанов Петков, дсн
 2. Рецензия на проф. д-р Байко Димитров Байков, двмн
 3. Становище на проф. д-р Диман Йорданов Диманов
 4. Становище на проф. д-р Кирил Иванов Василев
 5. Становище на проф. д-р Николай Александров Тодоров
 6. Становище на доц. д-р Георги Бонев Георгиев
 7. Становище на доц. д-р Христо Георгиев Христев

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове 

Академична длъжност „Доцент" -КАНДИДАТ: Гл. ас. д-р Ивайло Стефанов Стефанов

02.06.2016 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност Анатомия, хистология и цитология /Цитология/, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Анатомия” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 14/19.02.2016 г.

КАНДИДАТ: Гл. ас. д-р Ивайло Стефанов Стефанов, двм – катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“, ВМФ, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. дбн Нина Недева Атанасова
 2. Рецензия на Проф. д-р Лъчезар Колев Сурчев, дмн
 3. Становище на Доц. д-р Димитър Петков Сиврев, дм
 4. Становище на Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дм
 5. Становище на Доц. д-р Слави Димитров Делчев, дм
 6. Становище на Доц. д-р Васил Дончев Дончев, дм
 7. Становище на Доц. д-р Димо Стоянов Кръстев, дм

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се състои на 17.06.2016 г. от 11.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" - КАНДИДАТ: гл. ас. Ивайло Николаев Сираков

28.04.2016 г.

ДОЦЕНТ” по научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов”, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, към катедра „Биология и аквакултура”, Аграрен факултет, Тракийски Университет – Стара Загора, обявен в ДВ – бр. 90/20.11.2015 г.

КАНДИДАТ: гл. ас. Ивайло Николаев Сираков, д-р, катедра „Биология и аквакултура”, Аграрен факултет, Тракийски Университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Даниела Петрова Георгиева- Клисарова 
 2. Рецензия на доц. д-р Таня Атанасова Хубенова 
 3. Становище на проф. д-р Васил Костадинов Атанасов, дсн 
 4. Становище на проф. д-р Ангел Николов Зайков 
 5. Становище на доц. д-р Диян Михайлов Георгиев 
 6. Становище на доц. д-р Елица Петрова Петрова- Павлова 
 7. Становище на доц. д-р Райна Ангелова Атанасова 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Академична длъжност „Доцент" -КАНДИДАТ: Гл. ас. д-р Велина Иванова Манчева-Ганева

29.02.2016 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност Неврология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към  катедра „Неврология, психиатрия и МБС” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 90/20.11.2015 г.

КАНДИДАТ: Гл. ас. д-р Велина Иванова Манчева-Ганева, дм – катедра „Неврология, психиатрия и МБС“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Д-р  Пенко Минков Шотеков, дмн 

 2. Рецензия на Проф. Д-р  Иван Николаев Стайков, дм 

 3. Становище на Проф. Д-р  Екатерина Василева Хаджипетрова, дм, 

 4. Становище на Проф. Д-р  Стефка Тодорова Янчева, дмн 

 5. Становище на Проф. Д-р Ара Гарабед Капрелян, дм 

 6. Становище на Проф. Д-р Петрана Илиева Чакърова, дм 

 7. Становище на Доц. Д-р Таньо Манолов Кавръков, дм 

 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се състои на 07.03.2016 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" -КАНДИДАТ: Гл. ас. д-р Магдалена Стефанова Платиканова-Иванова,

25.02.2016 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност Хигиена, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Хигиена, инфекциозни болести и епидемиология” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 90/20.11.2015 г.

КАНДИДАТ: Гл. ас. д-р Магдалена Стефанова Платиканова-Иванова, дм – катедра „Хигиена, инфекциозни болести и епидемиология“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Д-р  Таня Христова Търновска, дм, дмн 
 2. Рецензия на Доц. Д-р Недялка Колева Стамова, дм 
 3. Становище на Проф. Д-р  Евгения Георгиева Динчева, дм, дмн 
 4. Становище на Проф. Д-р Таня Пенева Кунева-Бояджиева, дм 
 5. Становище на Проф. Д-р Юлияна Крумова Маринова, дм 
 6. Становище на Доц. Д- р Росица Павлова Делирадева, дм    
 7. Становище на Доц. Д-р Ирена Атанасова Младенова-Христова, дм 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Академична длъжност „Доцент" -КАНДИДАТ:КАНДИДАТ: Гл. ас. д-р Боряна Миткова Парашкевова-Симеонова

24.02.2016 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 90/20.11.2015г.

КАНДИДАТ: Гл. ас. д-р Боряна Миткова Парашкевова-Симеонова, дм – катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Д-р  Коста Славов Костов, дм 
 2. Рецензия на Доц. Д-р Невяна Георгиева Фесчиева, дм 
 3. Становище на Проф. Д-р Асен Петков Петков, дмн 
 4. Становище на Проф. Д-р Елена Младенова Шипковенска, дм 
 5. Становище на Проф. Д-р Миладин Александров Апостолов, дмн 
 6. Становище на Доц. Мирчо Иванов Вуков, дм 
 7. Становище на Доц. Д-р Здравка Димитрова Тонева, дм 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се състои на 10.03.2016 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" -КАНДИДАТ: Гл. ас. д-р Галина Стоилова Илиева

19.02.2016 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност Физиология на животните и човека, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология” на Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 80/16.10.2015 г.

КАНДИДАТ: Гл. ас. д-р Галина Стоилова Илиева, дм – катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Д-р  Николай Бояджиев, дм 
 2. Рецензия на Проф. Д-р  Тодор Ганчев, дмн 
 3. Становище на Проф. Д-р  Бойчо Биволарски, дб 
 4. Становище на Проф. Д-р  Александър Стойнев, дмн 
 5. Становище на Проф. Д-р  Златислав Стоянов, дмн 
 6. Становище на Проф. Д-р  Иван Пенчев, двмн 
 7. Становище на Доц. Д-р Боряна Русева, дм 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се състои на 18.03.2016 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" -Кандидат: гл. ас. д-р Нина Кирилова Георгиева

19.01.2016 г.

Доцент по Нуклеарна медицина по научна специалност Медицинска радиология и рентгенология /вкл. с използване на радиоактивни изотопи/, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 80/16.10.2015 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Нина Кирилова Георгиева, дм – катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Д-р  Ирена Димитрова Костадинова, дмн 
 2. Рецензия на Проф. Д-р  Марина Борисова Гарчева-Цачева, дмн 
 3. Становище на Проф. Д-р  Анелия Димитрова Клисарова, дмн 
 4. Становище на Проф. Д-р  Елена Антова Пиперкова, дмн 
 5. Становище на Доц. Д-р  Павел Христов Бочев, дм 
 6. Становище на Доц. Д-р  Борислав Георгиев Чаушев, дм 
 7. Становище на Доц. Д-р Евелин Досев Обретенов, дм 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 11.02.2016 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" -Кандидат: гл. ас. д-р Димо Митев Димов,

07.01.2016 г.

Доцент по Пулмология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към I Катедра Вътрешни болести на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 59/04.08.2015 г.

 

Кандидат: гл. ас. д-р Димо Митев Димов, дм –  I Катедра Вътрешни болести, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Доц. Д-р Диана Петкова Господинова, дм 
 2. Рецензия на Проф. Д-р Даниела Стоичкова Петрова, дм 
 3. Становище на Проф. Д-р Мая Владова Гълъбова, дм 
 4. Становище на Доц. Д-р Мария Тончева Стаевска-Коташева, дм  
 5. Становище на Проф. Д-р Коста Василев Костов, дм 
 6. Становище на Проф. Д-р Огнян Борисов Георгиев, дм 
 7. Становище на Доц. Д-р Владимир Асенов Ходжев, дм 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20.01.2016 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

2015 г.

Академична длъжност -„Доцент" - Кандидат: гл. ас. д-р Ваня Димитрова Стойкова

14.12.2015 г.

Доцент  по Автоматизация на области от нематериалната сфера, професионално направление  5.2. Електротехника, електроника и автоматика, област на висше образование 5. Технически науки, обявен в ДВ, бр. 59/04.08.2015 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Ваня Димитрова Стойкова – катедра „Електротехника, електроника и автоматика“, Факултет „Техника и технологии“- Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р инж. Пламен Иванов Даскалов 
 2. Рецензия на проф. д-р инж.  Ангел Сотиров Смрикаров        
 3. Становище на проф. д-р Румяна Веселинова Пейчева-Форсайт 
 4. Становище на доц. д-р инж.  Венелин Борисов Бочев 
 5. Становище на доц. д-р инж. Калоян Бончев Янков 
 6. Становище на доц. д-р инж. Анелия Стоянова Иванова 
 7. Становище на доц. д-р инж. Галина Иванова Иванова 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 14.01.2016 г. от  12.00 ч. в Заседателната зала на  Факултет „Техника и технологии“- Ямбол. 

Академична длъжност -„Доцент" -гл. ас. д-р Георги Михайлов Арабаджиев

24.11.2015 г.

Доцент по Анестезиология и реаниматология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Детска хирургия, анестезиология и спешна медицина”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 59/04.08.2015 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Георги Михайлов Арабаджиев – катедра „Детска хирургия, анестезиология и спешна медицина”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Генерал-майор, член кореспондент, проф. д-р Николай Петров, дмн 
 2. Рецензия на Проф. д-р Атанас Темелков, дм 
 3. Становище на Проф. д-р Вилиян Платиканов, дм 
 4. Становище на Проф. д-р Чавдар Стефанов, дмн 
 5. Становище на Проф. д-р Иван Манчев, дмн 
 6. Становище на Доц. д-р Мария Атанасова, дм 
 7. Становище на Доц. д-р Евелина Одисеева, дм  

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 09.12.2015 г. от 14.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент"гл. ас. д-р инж. Диана Райчева Балабанова

11.11.2015 г.

Доцент по  „Машини и съоръжения за леката промишленост“,  област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление  5.1. Машинно инженерство, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет, обявен в  ДВ, бр. 59/04.08.2015 г.

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Диана Райчева Балабанова, катедра „Машинно инженерство“, Факултет „Техника и технологии“- Ямбол, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Проф. д-р инж. Христо Михайлов Петров – рецензия 

 2. Доц.  д-р инж. Красимира Господинова Георгиева – рецензия 

 3. Проф.  д-р Пенка Ангелинова Димитрова – становище 

 4. Проф. д-р инж. Борис Георгиев Борисов  – становище 

 5. Доц.  д-р инж. Снежина Ангелова Андонова – становище 

 6. Доц. д-р инж. Галя Георгиева Долапчиева – становище 

 7. Доц. д-р Илия Гинков Илиев – становище 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Академична длъжност -Кандидат: гл. ас. д-р Антон Георгиев Русенов

09.11.2015 г.

Доцент по „Вътрешни незаразни болести”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Вътрешни незаразни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 49 от 30 юни 2015 год.

Кандидат: гл. ас. д-р Антон Георгиев Русенов, катедра „Вътрешни незаразни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa,

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 19.11.2015 год. (четвъртък) от 1100 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. д-р  Гено Атанасов Ангелов –  рецензия 

 2. Доц. д-р Диян Тодоров Канъков– рецензия 

 3. Проф. д-р Марин Цвятков Александров – становище 

 4. Проф. дн Иван Динев Иванов– становище 

 5. Проф. дн Теодора Мирчева Георгиева– становище 

 6. Доц. д-р Мария Йорданова Андонова – становище 

 7. Доц. д-р Тони Атанасов Тодоров– становище 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Академична длъжност -КАНДИДАТ: гл. ас. д-р Димитринка Стойчева Запрянова

18.09.2015 г.

„ДОЦЕНТ” по „Биохимия”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 26 от 07 април 2015 год.

КАНДИДАТ: гл. ас. д-р Димитринка Стойчева Запрянова, катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 15.10.2015 год. (четвъртък) от 1100 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Акад. дбн Иван Георгиев Иванов –  рецензия 

 2. Проф. двмн Янко Иванов Профиров – рецензия 

 3. Проф. д-р Татяна Иванова Влайкова – становище 

 4. Проф. д-р Янислав Илиев Илиев – становище 

 5. Проф. двмн Йордан Николов Георгиев – становище 

 6. Проф. дсн Васил Костадинов Атанасов – становище 

 7. Проф. двмн Любомир Димитров Лашев – становище 

Списък на публикациите 

Списък на цитиранията 

Резюмета на научните трудове 

Академична длъжност -КАНДИДАТ: гл. ас. Евгений Георгиев Райчев

14.09.2015 г.

„ДОЦЕНТ” по научна специалност „Специални отрасли (промишлен дивеч)”, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, към катедра „Животновъдство- непреживни и други животни”, Аграрен факултет, Тракийски Университет – Стара Загора, обявен в ДВ – бр. 26/07.04.2015г.

КАНДИДАТ: гл. ас. Евгений Георгиев Райчев, д-р,катедра „Животновъдство- непреживни и други животни”, Аграрен факултет, Тракийски Университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Светлин Генов Танчев, дсн

 2. Рецензия на доц. д-р Дилян Георгиев Георгиев, дбн

 3. Становище на проф. д-р Валентин Яков Кацаров

 4. Становище на проф. д-р Петко Иванов Петков

 5. Становище на проф. д-р Иванка Желева Желязкова, дн

 6. Становище на проф. д-р Петър Василев Генов, дбн

 7. Становище на проф. д-р Илиана Георгиева Велчева

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Академична длъжност -д-р Ивайло Стефанов Стефанов и Диана Иванова Владова

14.09.2015 г.

„ДОЦЕНТ” по „Анатомия, хистология, цитология“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриологи”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 18 от 10 март 2015 г.

КАНДИДАТИ:

гл. ас. д-р Ивайло Стефанов Стефанов, катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

гл. ас. д-р Диана Иванова Владова от катедра „Морфология, физиология и храненe на животните”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 09.10.2015 год. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн –  рецензия

 2. Проф. д-р Георги Димитров Георгиев, двм – рецензия 

 3. Проф. д-р Анастасия Божилова Пастирова, дмн – становище 

 4. Проф. Нина Недева Атанасова, дбн– становище 

 5. Проф. д-р Ивета Антонова Коева, дм – становище 

 6. Проф. д-р Лъчезар Колев Сурчев, дмн – становище 

 7. Доц. д-р Димитър Петков Сиврев, дм – становище 

 

Ивайло Стефанов Стефанов

Списък на публикациите 

Списък на цитиранията 

Резюмета на научните трудове 

 

Диана Иванова Владова

Списък на публикациите 

Списък на цитиранията 

Резюмета на научните трудове 

Академична длъжност -КАНДИДАТ: Димитър Любомиров Костов

14.09.2015 г.

„ДОЦЕНТ” по „Морфология“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра, „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 18 от 10 март 2015 год.

КАНДИДАТ: Димитър Любомиров Костов, катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 09.10.2015 год. (петък) от 1100 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. д-р Георги Димитров Георгиев –  рецензия

 2. Проф. двмн Ангел Петров Воденичаров – рецензия 

 3. Проф. дмн Николай Еленков Лазаров – становище 

 4. Доц. д-р Атанас Кръстев Бочуков – становище 

 5. Доц. д-р Димитър Савов Димитров – становище 

 6. Доц. д-р Георги Пенчев Георгиев – становище 

 7. Доц. д-р Димитър Петков Сиврев – становище 

 

Списък на публикациите 

Списък на цитиранията 

Резюмета на научните трудове 

 

Академична длъжност -КАНДИДАТ: гл. ас. Катя Нанева Величкова

04.08.2015  г.

„ДОЦЕНТ” по научна специалност „Екология и опазване на екосистемите”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, към катедра „Биология и аквакултура”, Аграрен факултет, Тракийски Университет – Стара Загора, обявен в ДВ – бр. 18/10.03.2015г.

КАНДИДАТ: гл. ас. Катя Нанева Величкова, д-р, катедра „Биология и аквакултура”, Аграрен факултет, Тракийски Университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Йордан Стефанов Стайков 

 2. Рецензия на проф. д-р Мария Тодорова Попова 

 3. Становище на проф. д-р Гюрга Стефанова Михайлова, дсн 

 4. Становище на проф. д-р Даниела Петрова Георгиева-Клисарова 

 5. Становище на проф. д-р Георги Стефанов Петков, дсн 

 6. Становище на проф. д-р Владислав Харалампиев Попов 

 7. Становище на доц. д-р Нели Христова Грозева 

Списък на публикациите 

Списък на цитиранията 

Резюмета на научните трудове 

 

Академична длъжност -КАНДИДАТ: гл. ас. д-р Звезделина Любенова Янева

29.04.2015 г.

„ДОЦЕНТ” по „Химия (химия и екология)”, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина,професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 100 от 05 декември 2014 г.

КАНДИДАТ: гл. ас. д-р Звезделина Любенова Янева, катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa,

Рецензии и становища:

 1. Проф. дхн Веселина Георгиева Гаджева –  рецензия

 2. Доц. д-р инж. Евгени Бориславов Симеонов – рецензия

 3. Проф. дхн Елисавета Христова Иванова – становище

 4. Проф. д-р Ирина Богданова Караджова – становище

 5. Проф. д-р инж. Ирен Хернани Цибранска-Цветкова – становище

 6. Проф. двмн Теодора Мирчева Георгиева – становище

 7. Доц. д-р инж. Радостин Николов Николов – становище

Списък на публикации 

Списък на цитирания 

Резюмета на научни трудове 

Академична длъжност -КАНДИДАТ: д-р Фани Иванова Михайлова

27.04.2015 г.

„ДОЦЕНТ“  по научна специалност „Специална педагогика“ /Слухово-речева рехабилитация/, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висшето образование 1. Педагогически науки  към катедра „Педагогически и социални дейности“ на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 100/05.12.2014 г.

КАНДИДАТ: д-р Фани Иванова Михайлова

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Венетка Иванова Кацарска 

 2. Рецензия на проф. д-р Цанка Златева Попзлатева 

 3. Становище на проф. дпн Иван Димитров Карагьозов 

 4. Становище на проф. д-р Веска Митева Шошева 

 5. Становище на доц. д-р Генчо Василев Вълчев 

 6. Становище на доц. д-р Неда Златинова Балканска 

 7. Становище на доц. д-р Живко Димитров Жеков   

Списък на публикации 

Списък на цитирания 

Резюмета на научни трудове 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 28.05.2015 г. от 12.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност -КАНДИДАТ: гл. ас. Николина Найденова Желева,

20.04.2015г.

„ДОЦЕНТ” по научна специалност „Технология на млякото и млечните продукти”,област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, към катедра „Животновъдство- преживни животни и млекарство”, Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 100/05.12.2014 г.

КАНДИДАТ: гл. ас. Николина Найденова Желева, д-р, катедра „Животновъдство- преживни животни и млекарство ”, Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Иван Тодоров Въшин, двмн 

 2. Рецензия на проф. д-р Кольо Тенев Динков, дтн 

 3. Становище на проф. д-р Мария Ангелова Балтаджиева, дтн 

 4. Становище на проф. д-р Стефан Ангелов Денев, дсн 

 5. Становище на проф. д-р Васил Костадинов Атанасов, дсн 

 6. Становище на доц. д-р Радка Вълкова Власева 

 7. Становище на доц. д-р Маркарит Мардирос Едгарян                     

Списък на публикациите 

Списък на цитиранията 

Резюмета на научните трудове 

 

Академична длъжност -КАНДИДАТ:гл. ас. Георги Георгиев Беев

9.04.2015 г.

„ДОЦЕНТ” по „Микробиология”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, към катедра „Биохимия, микробиология и физика”, Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 100/05.12.2014 г.

КАНДИДАТ: гл. ас. Георги Георгиев Беев, д-р, катедра „Биохимия, микробиология и физика ”, Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на чл.- кор. двмн Христо Миладинов Найденски 

 2. Рецензия на проф. д-р Светлана Иванова Бойчева 

 3. Становище на проф. дсн Васил Костадинов Атанасов 

 4. Становище на  проф. двмн Иван Тодоров Въшин 

 5. Становище на проф. двмн Илия Цачев Цачев 

 6. Становище на проф. дбн Мария Богомилова Ангелова 

 7. Становище на доц. д-р Светла Трифонова Данова 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията 

Резюмета на научните трудове 

Академична длъжност „Професор" - доц. д-р Цветан Минчев Чапръзов
22.12.23

Професор по „Ветеринарна хирургия“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Ветеринарна хирургия”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 60/14.07.2023.

Кандидат: доц. д-р Цветан Минчев Чапръзов от катедра „Ветеринарна хирургия” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

 Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 19.01.2024 год. от 10.30 часа в заседателна зала на Деканат на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Академична длъжност „Професор" - доц. д-р Крум Владимиров Неделков
21.12.23

Професор по „Хранене и диететика“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Общо животновъдство”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 60/14.07.2023.

Кандидат: доц. д-р Крум Владимиров Неделков от катедра „Общо животновъдство” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

 Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 12.01.2024 год. от 11.30 часа в заседателна зала на Деканат на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Академична длъжност „Доцент" - гл. ас. д-р Койчо Петков Коев
21.12.23

Доцент по „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животнитв“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, обявен в ДВ бр. 60/14.07.2023г., за нуждите на катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Кандидат: Гл. ас. д-р Койчо Петков Коев от катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

 Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса ще се проведе на 15.01.2024год. от 12.30 часа в заседателната зала на Деканат, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Академична длъжност „Доцент" - ас. д-р Неделина Здравкова Колева
14.12.2023 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност „Педагогическа и възрастова психология (Адлериански подход)“, в област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.2.Психология, обявен в ДВ, бр. 60/14.07.2023 г.

КАНДИДАТ: ас. д-р Неделина Здравкова Колева, катедра „Педагогически и социални науки“ Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 • Рецензия на проф. д-р Красимира Александрова Йонкова БГ / EN

 • Рецензия на проф. д-р Стойко Ванчев Иванов, д.н. БГ / EN

 • Становище на проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н. БГ / EN

 • Становище на доц. д-р Дончо Стоянов Донев БГ / EN

 • Становище на проф. д-р Красимира Петрова Колева-Минева, д.н. БГ / EN

 • Становище на проф. д-р Теодора Стойчева Стоева, д. н. БГ / EN

 • Становище на проф. д-р Георги Александров Маджаров БГ / EN

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове БГ / EN

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 15.01.2024 г. от 13.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" - гл. ас. Бояна Кънчева Първанова
05.12.2023 г.

„Доцент“ по «Биофизика», професионално направление 4.3 Биологически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика на цял щат към катедрата «Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология», МФ, ТрУ, Стара Загора – един, обявен в ДВ бр. 60/14.07.2023 г.

Кандидат: гл. ас. Бояна Кънчева Първанова, дб – катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Академична длъжност „Доцент" - гл. ас. Екатерина Дончева Георгиева
14.11.23 г.

„Доцент“ по «Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества», професионално направление 4.2 Химически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика на 0,5 щат към катедра «Медицинска психология, социални дейности и чужди езици», МФ, ТрУ, Стара Загора – един, обявен в ДВ бр. 60/14.07.2023 г.

Кандидат: гл. ас. Екатерина Дончева Георгиева, дх – катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 01.12.2023 г. от 12.30 ч. в Медицински факултет, Тракийски Университет, Стара Загора

Академична длъжност „Доцент" - Кандидат: д-р Веселина Василева Узунова, дм
01.11.2023 г.

„Доцент“ по „Физика“, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.1 Физически науки, към катедра „Аграрно инженерство”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 60/14.07.2023 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: д-р Веселина Василева Узунова, дм

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 15 ноември 2023 г. от 13:00 ч. в зала 540 на Аграрен факултет, Тракийски университет.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р инж. Ваня Димитрова Стойкова
03.10.2023

„Професор“ по „Компютърни системи и комуникации“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки, катедра „Електротехника, електроника и автоматика“, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 38/28.04.2023 г.

Кандидат– доц. д-р инж. Ваня Димитрова Стойкова, катедра „Електротехника, електроника и автоматика”, Тракийски университет – Стара Загорa, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20.10.2023 г. от 15:00 ч. в зала 225 на  Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. 

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Академична длъжност "Доцент" - Кандидат: ас. д-р Диана Вескова Петкова
15.09.2023 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност „Методика на обучението по музика“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3.Педагогика на обучението по…, обявен в ДВ, бр. 38/28.04.2023 г.

КАНДИДАТ: ас. д-р Диана Вескова Петкова, Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора.

Рецензии и становища:

 • Рецензия на проф. д-р Стефанка Ангелова Георгиева BG / EN

 • Рецензия на Проф. д-р Красимира Георгиева Филева-Русева BG / EN

 • Становище на проф. д-р Ани Димова Златева BG / EN

 • Становище на доц. д р Бинка Георгиева Караиванова BG / EN

 • Становище на доц. д-р Люба Атанасова Златкова BG / EN

 • Становище на проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак BG / EN

Резюмета

Цитирания

Списък на публикациите

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 18.10.2023 г. от 13.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р Георги Георгиев Беев
14.09.2023

„Професор“ по „Микробиология“, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.3 Биологически науки, към катедра „Биологически науки”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 38/28.04.2023 г., със срок 2 месеца

Кандидат: доц. д-р Георги Георгиев Беев, катедра „Биологически науки”, Аграрен факултет, Тракийски университет.

Рецензии и становища:

1.Рецензия на проф. двмн Христо Миладинов Найденски

2.Рецензия на проф. дбн Мария Богомилова Ангелова-Дянкова

3.Рецензия на проф. дн Светла Трифонова Данова

4.Становище на проф. дсн Васил Костадинов Атанасов

5.Становище на проф. дн Нели Христова Грозева

6.Становище на доц. д-р Неделина Стоянова Костадинова

7.Становище на доц. д-р Екатерина Цанкова Крумова

– списък на публикациите;

– списък на цитиранията;

– резюмета на трудовете, след предходна хабилитация;

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 29 септември 2023 г.от 13:00ч. в зала466 на Аграрен факултет, Тракийски университет.

Академична длъжност „Доцент" - Кандидат: гл. ас. Антоанета Петрова Йорданова
05.09.2023 г.

„Доцент“ по «Математическо моделиране и приложение на математиката», професионално направление 4.5. Математика, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика на цял щат към катедра „Социална медицина, здравен мениджмънт и медицина на бедствените ситуации“, МФ, ТрУ, Стара Загора – един за нуждите на преподаването по Информатика и биостатистика, обявен в ДВ бр. 38/28.04.2023 г.

Кандидат: гл. ас. Антоанета Петрова Йорданова – катедра „Социална медицина, здравен мениджмънт и медицина на бедствените ситуации“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите Антоанета Петрова Йорданова

Цитирания на Антоанета Петрова Йорданова

Резюмета на Антоанета Петрова Йорданова

Заключителното хибридно заседание на научното жури ще се проведе на 20.09.2023 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски Университет, Стара Загора

Академична длъжност „Професор" -Кандидат: доц. д-р Сашка Иванова Чобанова-Шиха
05.09.2023 г.

„Професор“ по „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.3 Животновъдство, към катедра „Фундаментални науки в животновъдството”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 38/28.04.2023 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: доц. д-р Сашка Иванова Чобанова-Шиха, катедра „Фундаментални науки в животновъдството”, Аграрен факултет, Тракийски университет.

Рецензии и становища:

списък на публикациите

списък на цитиранията

резюмета на трудовете, след предходна хабилитация

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20 септември 2023 г.от 13:00ч. в зала540 на Аграрен факултет, Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: гл. ас. д-р Радка Василева Влаева
22.08.2023 г.

„Доцент“ по „Специални отрасли (коне)“, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.3 Животновъдство, към катедра „Животновъдство – непреживни животни и специални отрасли”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 38/28.04.2023 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: гл. ас. д-р Радка Василева Влаева, катедра „Животновъдство – непреживни животни и специални отрасли”, Аграрен факултет, Тракийски университет.

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 13септември 2023 г. от 11:00ч. в зала 540 на Аграрен факултет, Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: : гл. ас. д-р Галина Петрова Мръцкова-Делиева
14.08.2023 г.

„Доцент“ по „Физиотерапия, курортология и рехабилитация”, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,към катедра „Кинезитерапия и рехабилитация, физикална медицина и спорт“, МФ, ТрУ, Стара Загора,обявен в ДВ бр. 17/21.02.2023 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Галина Петрова Мръцкова-Делиева, дм – катедра „Кинезитерапия и рехабилитация, физикална медицина и спорт“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 14.09.2023 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски Университет, Стара Загора

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: : доц. д-р Таня Гочева Танева-Похлупкова
27.06.2023 г.

ПРОФЕСОР по научна специалност по „Икономическа психология и психология на труда“, професионално направление 3.2. „Психология“, област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, Стопански факултет при Тракийски университет

КАНДИДАТ:   доц. д-р Таня Гочева Танева-Похлупкова

Рецензии и становища:

 • Рецензия от проф. д-р Тодорка Стоянова Атанасова-Калайджиева, БГ / EN

 • Рецензия от проф. дпсн Снежана Евлогиева Илиева, БГ / EN

 • Рецензия от проф. д-р Валери Стоилов Стоянов, БГ / EN

 • Становище от проф. д-р Румен Иванов Отузбиров, БГ / EN

 • Становище от проф. дпсн Соня Методиева Карабельова, БГ / EN

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове на БГ/EN

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 12.07.2023 г. от 13.00 ч. в зала 3A, Стопански факултет при Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: Павлина Пенкова Тенева, д.оз
12.06.2023 г.

„ДОЦЕНТ“ по „Управление на Здравни грижи“, базова специалност „Медицински лаборант“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, за нуждите на специалност „Медицински лаборант“ в Медицински колеж, Тракийски университет- гр. Стара Загора, обявен в „Държавен вестник“, бр. 26/21.03.2023г. – един на цял щат

КАНДИДАТ: Павлина Пенкова Тенева, д.оз

Рецензии и становища:

 • Рецензия от проф. Галина Стамова Чанева, дм bg / eng

 • Рецензия от проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева, д.м. bg / eng

 • Становище от проф. Елена Грозева Желева, д.п. bg / eng

 • Становище от проф. Мая Любомирова Визева, дм bg / eng

 • Становище от доц. Мария Иванова Димитрова, дм bg eng

 • Становище от доц. Силвия Иванова Филкова, д.оз. bg / eng

Списък на публикации:  Павлина Пенкова Тенева, д.оз

Списък на цитирания: Павлина Пенкова Тенева, д.оз

Резюмета на научни трудове: Павлина Пенкова Тенева, д.оз

Заключителното заседание ще се проведе на 30.06.2023г. от 11:00 часа в заседателната зала на Медицински колеж, ТрУ- гр. Стара Загора.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: Гл. ас. д-р Давид Господинов Йовчев
01.06.2023 г.

Доцент по „Морфология“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, обявен в ДВ, бр. 07/24.01.2023г., за нуждите на катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Кандидат:

Гл. ас. д-р Давид Господинов Йовчев от катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса ще се проведе на 16.06.2023год. от 11.30 часа в заседателната зала на Деканат, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет..

 Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюметата на научните трудове 

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: д. оз Катя Стефанова Кичукова

10.05.2023 г.

„ДОЦЕНТ“по „Управление на Здравни грижи“ базова специалност „Медицински лаборант“ за специалност „Медицински лаборант“, професионално направление 7.4 Обществено здраве, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в Медицински колеж, Тракийски университет- гр. Стара Загора, обявен в „Държавен вестник“, бр. 99/13.12.2022г. – един на цял щат

КАНДИДАТ: Катя Стефанова Кичукова, д.оз

Рецензии и становища:

Рецензия от проф. Биянка Любчова Торньова, дп, bg/eng

Рецензия от проф. Иванка Костова Стамболова, дм bg/eng

Становище от проф. Руска Василева Паскалева, дм bg/eng

Становище от проф. Мая Любомирова Визева, дм bg/eng

Становище от доц. Таня Паскалева Стойчева, д.оз bg/eng

Становище от доц. Милена Ганчева Сандева, дм bg/eng

 

Списък на публикации:  Катя Стефанова Кичукова, д.оз

Списък на цитирания: Катя Стефанова Кичукова, д.оз

Резюмета на научни трудове: Катя Стефанова Кичукова, д.оз

Заключителното заседание ще се проведе на 29.05.2023г. от 13:00 часа в заседателната зала на Медицински колеж, ТрУ- гр. Стара Загора.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: д-р Петър Радославов Илиев
27.04.2023 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност по „Публично право“, в професионално направление 3.6. „Право”, област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки”, обявен в ДВ бр. № 99/13.12.2022 г.

КАНДИДАТ:   д-р Петър Радославов Илиев

Рецензии и становища:

 • Рецензия от проф. д-р Лъчезар Иванов Дачев, БГ / EN

 • Становище от проф. д-р Георги Желязков Георгиев, БГ / EN

 • Становище от доц. д-р Елица Георгиева Вълчева-Куманова, БГ / EN

 • Становище от доц. д-р Мария Иванова Желева, БГ / EN

 • Становище от доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова, БГ / EN

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове на БГ

Резюмета на научни трудове на EN

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 19.05.2023 г. от 13.00 ч. в зала 3A, Стопански факултет при Тракийски университет.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. Крум Стефанов Кафеджийски, дф

30.03.2023 г. „ПРОФЕСОР“ по „Технология на лекарствените форми “, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация за нуждите на специалност „Помощник-фармацевт“ в Медицински колеж, Тракийски университет – гр. Стара Загора, обявен в „Държавен вестник“, бр. 99/13.12.2022 г. КАНДИДАТ: доцент Крум Стефанов Кафеджийски, дф Рецензии и становища:

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски
10.03.2023 г.

„Професор“ по„Дерматология и венерология”, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,на 0,2 щаткъм катедра «Обща и клинична патологоанотмия, съдебна медицина и деонтология и дерматовенерология» на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 90/11.11.2022 г.

Кандидат: доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, дмн – катедра „Обща и клинична патоанатомия, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 24.03.2023 г. от 14.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски Университет, Стара Загора

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм
09.03.2023 г.

„Професор“ по „Патологоанатомия и цитопатология”, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра «Обща и клинична патоанатомия, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология» на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 90/11.11.2022 г.

Кандидат: доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм – катедра „Обща и клинична патоанатомия, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 31.03.2023 г. от 15.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски Университет, Стара Загора

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: гл. асистент, доктор по кинезитерапия Ана Тодорова Николова
07.03.2023 г.

„ДОЦЕНТ“ по Кинезитерапия, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве за нуждите на специалност „Рехабилитатор“ в Медицински колеж, Тракийски университет- гр. Стара Загора, , един на 0.5 щат, обявен в „Държавен вестник“, бр. 99/13.12.2022 г.

КАНДИДАТ: гл. асистент, доктор по кинезитерапия Ана Тодорова Николова Рецензии и становища:

 • Рецензия от доц. д-р Табет Ахмед Ал-Садек, дм, BG/EN

 • Рецензия от проф. Христо Димитров Георгиев, дмн BG/EN

 • Становище от проф. Руска Василева Паскалева, дм BG/EN

 • Становище от доц. Даниела Иванова Попова, дм BG/EN

 • Становище от доц. Мариела Радославова Филипова, дм BG/EN

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание ще се проведе на 31.03.2023г. от 13:00 часа в заседателната зала на Медицински колеж, ТрУ- гр. Стара Загора.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: ас. д-р Анна Любомирова Арнаудова-Отузбирова
24.02.2023 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност „Интегрирано обучение по английски език на студенти от педагогически специалности чрез културологично и хуманно-екологично съдържание“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, обявен в ДВ, бр. 81/11.10.2022 г.

КАНДИДАТ: ас. д-р Анна Любомирова Арнаудова-Отузбирова, катедра „Информационни технологии, изобразително изкуство и чужди езици“ Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 • Рецензия на проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н. БГ / EN

 • Рецензия на проф. д-р Румяна Балинова Тодорова БГ / EN

 • Становище на проф. д-р Марина Колева Николова БГ / EN

 • Становище на доц. д-р Ирина Николова Иванова БГ / EN

 • Становище на проф. д-р Жанета Стойкова Добрева, д.н. БГ / EN

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 24.03.2023 г. от 11.30 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р Мария Ганева Ганева, дм
23.02.2023 г.

„Професор“ по „Фармакология /вкл. фармакокинетика и химиотерапия/“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра «Физиология, патофизиология и фармакология», МФ, ТрУ, Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 81/11.10.2022 г.

Кандидат: доц. д-р Мария Ганева Ганева, дм – катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 16.03.2023 г. от 10.30 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р Радослав Михайлов Михайлов
10.02.2023 г.

„Професор“ по „Морфология“, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, към катедра „Фундаментални науки в животновъдството“, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 81/11.10.2022 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: доц. д-р Радослав Михайлов Михайлов, катедра „Фундаментални науки в животновъдството”, Аграрен факултет, Тракийски университет.

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на трудовете, след предходна хабилитация;

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 06 март 2023 г. от 11:00ч. в зала 262 на Аграрен факултет, Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: гл. ас. д-р Елица Богомилова Вълкова
01.02.2023 г.

„Доцент“ по „Биохимия“, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.3 Биологически науки, към катедра „Биологически науки“, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 81/11.10.2022 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: гл. ас. д-р Елица Богомилова Вълкова, катедра „Биологически науки”, Аграрен факултет, Тракийски университет.

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 23 февруари 2023 г. от 13:30 ч. в зала 540 и/или онлайн на Аграрен факултет, Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: Гл. ас. д-р Анатоли Стефанов Атанасов
04.01.2023 г.

Доцент по „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина обявен в ДВ, бр.56/19.07.2022 г. за нуждите на катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Кандидат:

Гл. ас. д-р Анатоли Стефанов Атанасов от катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Рецензии и становища:

 

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

 

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса ще се проведе на 20.01.2023г. от 11.00 часа в заседателна зала Деканат на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет..