Методически указания

Методически указания

Методически указания

Методически указания за провеждане на кандидатстудентските изпити

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПИТА ПО БИОЛОГИЯ

Кандидатстудентският изпит по биология е писмен и се провежда присъствено в продължение на два часа и 30 минути. Изпитът включва 89 тестови въпроси и задачи от материала, включен в обучението на учениците по „Биология и здравно образование“ в първо гимназиално ниво в 8, 9 и 10 клас, както от материала, включен в обучението на учениците по „Биология и здравно образование“ в 11 и 12 клас от втори гимназиален етап в рамките на профилиращия предмет по биология и здравно образование. Тестовите въпроси и задачи са от два основни типа: затворени и отворени. 

  • Затворени тестови въпроси от 2 различни типа: 1) с един верен отговор от общо 5 възможни и 2) тестови задачи с един верен отговор, състоящ се от комбинация от 2 верни твърдения/понятия. 
  • Отворените въпроси са от 2 различни типа: 1) Попълване на пропуснатите термини/понятия в текст; 2) Кратък отговор с разсъжданение по поставен въпрос;

Въпросите за изпита са подготвени по учебния материал по трите модула, и включват съответните типови задачи.

Скала за оценяване: 

Окончателната оценка от изпита се формира като средно аритметична от трите оценки, получени за всеки модул. Включеният материал във въпросите е съобразен с учебното съдържание на всички одобрени от МОН учебници по биология и здравно образование за обучение за първи гимназиален курс на обучение в 8, 9 и 10 клас /задължителна подготовка/ и за профилираната подготовка за 11 и 12 клас.

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПИТА ПО ХИМИЯ

Програмата за кандидатстудентския изпит по химия за специалност „Медицина“ е съставена въз основа на учебните програми по Химия и опазване на околната среда за общообразователна подготовка oт 8-ми до 11-ти клас включително, като са взети предвид основните тематични единици, упражнения и логически задачи. Конкурсният изпит по химия е с продължителност 3ч.

Изпитът включва:

Затворени тестови въпроси общо 20 (10 въпроса по неорганична химия и 10 въпроса органична химия), като трябва да се избере един верен отговор от общо дадените варианти.

  • Две задачи: 1 задача по неорганична химия и 1 задача по органична химия
  • Два въпроса: 1 от неорганична химия и 1 от органична; въпросите са от конспекта представляват част от въпрос, развиват се писмено, като подробно се изписват строеж (ако се изисква), всички реакции (ако се изисква), и свойства (ако се изисква).

За получаване на максимален брой точки при въпросите и задачите, отговорите трябва да са коректни, конкретни, достатъчно изчерпателни и да отговарят на задeните стъпки. Излагането на факти, свойства и т.н. извън дадената формулировка на въпроса не се оценява и не компенсира пропуските и грешките.

Скала за оценяване:

 

Максималният брой точки е 120т, като точките се формират от:
Затворени тестови въпроси 20т,
Задачи 40т.
Части от въпросите от конспекта 60т

 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ТЕСТА ПО БИОЛОГИЯ

Писменият тест по биология е върху съдържанието на учебната програма по биология и здравно образование за 9 и 10 клас (Наредба № 2 от 18.05.2000 г. на МОН, ДВ бр.48/13.06.2000 г.) на средната степен на образование.

Провежда се присъствено и продължава 2 часа. Всеки от изпитните варианти съдържат по 50 въпроса. Тестовите задачи имат само един правилен отговор – запълва се плътно кръгчето около отговора. Ако се посочи повече от един отговор, задачата се приема за грешна.

Изтеглянето на варианта за теста се извършва на лотариен принцип.

 

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПИТА ПО ОБЩА ЕЗИКОВА КУЛТУРА

Кандидатстудентският изпит по обща езикова култура е писмен и продължава 4 часа. Изпитният вариант включва 2 задачи. Провежда се присъствено.
Първата задача представлява кратък текст, в който съзнателно са допуснати правописни, граматически и пунктуационни грешки. Текстът трябва да се препише, като се отстранят забелязаните грешки, без да се правят смислови и стилистични редакции в него.
Втората задача изисква създаването на текст по определена тема и с предварително установен обем (2 – 3 страници).
Кандидат-студентите имат пълна жанрова свобода при създаване на текста. При оценка се взема предвид:
– Създаденият текст да съответства на поставената тема. Изисква се основна теза, както и доказателства към нея;
– Логично – следствените връзки да са правилно изградени;
– Не се толерират битовизми и елементарни доказателства;
– Прецизират се уменията за създаване на текст без правописни и пунктуационни грешки.
Особено важна е личната позиция на автора на текста и умението му да я защитава. Комисията наказва плагиатството и опитите за измама.

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ТЕСТА ПО ГЕОГРАФИЯ

Програмата за теста по География включва учебното съдържание по природна, социално-икономическа и регионална география на България, което се изучава в общообразователните училища и профилираните гимназии. Съобразена е с държавните образователни изисквания и актуализираната учебна програма по география и икономика – десети клас, задължителна подготовка.

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ТЕСТА ПО МАТЕМАТИКА

Кандидатстудентският тест по математика е писмен с продължителност 2 часа и се провежда присъствено.

Кандидат-студентите изтеглят лотарийно един вариант, който съдържа 25 въпроса.

В програмата са включени въпроси от учебниците по Алгебра и Геометрия за 8-11 клас на СУ.

При решаването на задачите кандидат-студентите трябва да покажат, че могат да прилагат основни твърдения от Алгебрата, анализа и Геометрията.

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ТЕСТА ПО ОБЩОТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

При решаването на задачите кандидат-студентите показват знанията, уменията и професионалния опит на общотехническата подготовка придобити от професионалните гимназии. Кандидатстудентският тест по обща техническа подготовка е писмен, с продължителност 3 часа. Провежда се присъствено.

В програмата при разработването на теста са застъпени четири групи въпроси – 25 броя, свързани с дисциплините: „Техническа механика“, „Техническо чертане и машинни елементи“, „Материалознание“ и „Електротехника и електроника“.

1. „Техническа механика“ – основни понятия и аксиоми от Статика, кинематика на точка и твърдо тяло, динамика на точка и динамична система.
2. „Техническо чертане и машинни елементи“ – включени са въпроси от следните области: изобразяване на машинни елементи; оразмеряване на чертежи и скици; различни видове съединения – болтови, нитови, пресови и др.; лагери.съединители; предавки. За добра подготовка е необходимо да се обърне внимание на предназначението на машинните елементи, основните размери, конструкцията и основните зависимости при тях.
3. „Материалознание“: Конструкционно-ремонтни метални и неметални материали. Експлоатационни материали. Технологии и технологични методи за производството и обработката на материалите.
4. „Електротехника и електроника“ – включени са въпроси, свързани с: Основни величини и закони в електротехниката. Електромагнетизъм. Анализ на линейни електрически вериги при постоянен и променлив ток. Електронни елементи и устройства. Електрически измервания. Електрически машини и апарати.
При съставянето на теста са използвани учебници и учебни пособия по съответните дисциплини за обучение в Професионалните гимназии.