Медицински факултет

Медицински факултет

Медицински факултет

Медицински факултет е разкрит като Висш медицински институт за подготовка на висши кадри по специалността „Медицина” в рамките на Медицинска академия, с Решение на Министерския съвет от 08.04.1982 г. От 1995 г. влиза в структурата на новосъздадения Тракийски университет – гр. Стара Загора. Медицинският факултет е държавно висше учебно заведение. Академичният състав на Факултета включва: 23 професори, 60 доценти, 141 асистенти и преподаватели, които работят в 24 катедри. Факултетът е сертифициран по ISO 9001:2008 за обучение на студенти, специализанти и докторанти.

Медицински факултет е разкрит като Висш медицински институт за подготовка на висши кадри по специалността „Медицина” в рамките на Медицинска академия, с Решение на Министерския съвет от 08.04.1982 г. От 1995 г. влиза в структурата на новосъздадения Тракийски университет – гр. Стара Загора. Медицинският факултет е държавно висше учебно заведение. Академичният състав на Факултета включва: 23 професори, 60 доценти, 141 асистенти и преподаватели, които работят в 24 катедри. Факултетът е сертифициран по ISO 9001:2008 за обучение на студенти, специализанти и докторанти. В Медицински факултет се обучават български и чуждестранни студенти от над 30 държави от Европа, Африка, Азия и Америка по следните специалности: „медицина” – ОКС „магистър”; „лекарски асистент“ – ОКС „бакалавър“; „медицинска сестра” – ОКС „бакалавър”; „акушерка” – ОКС „бакалавър”; „медицинска рехабилитация и ерготерапия“ – ОКС „бакалавър“; „управление на здравни грижи” – ОКС „бакалавър” –редовно и задочно обучение; „управление на здравни грижи” – ОКС „магистър” – задочно обучение; „социални дейности” – ОКС „бакалавър” – редовно и задочно обучение и „социална работа и медиация” – OКС „магистър” – задочно обучение. В Медицински факултет могат да се обучават български и чуждестранни лица, притежаващи ОКС „магистър” за придобиване на спе­ци­алност или квалификация и редовни докторанти. Основната мисия на Медицински факултет е да задоволи потребностите от човешки ресурси с висше образование за здравната система на България, както и кадри за социална работа. Допълнителната мисия е обучението на чуждестранни студенти, с което се повишава престижа на България, като страна с предпочитана образователна система.

Катедри
0
СПЕЦИАЛНОСТИ
0

Обща информация

За студентите