Кандидати от трети страни

Кандидати от трети страни

Документите за кандидатстване, които трябва да представят гражданите на страни извън ЕС и ЕИП, са следните:

ВАЖНО! Документите се подават, както следва: 1 комплект оригинални документи, изпращани по пощата и сканирани документи, изпращани на следните имейл адреси: stefka.mihova@trakia-uni.bg, violeta.koleva@trakia-uni.bg.

 1. Попълнен и подписан формуляр за кандидатстване, който може да се изтегли от сайта на университета;

 2. Удостоверение от РУО за признато средно образование, придобито в чужбина. В Удостоверението трябва да присъстват балообразуващите за съответната специалност оценки, които може да се видят от Таблицата на балообразуващите оценки

  Задължително условие е оценките от изискваните предмети да бъдат не по-ниски от 62 % от максимума за съответната образователна система. (Правилото за 62% е приложимо единствено за кандидатите извън ЕС и ЕИП). Това означава, че в Удостоверението от РУО средноаритметичната стойност от балообразуващите оценки не трябва да е по-ниска от 3.72. 

 3. Копие от личен документ – паспорт;

 4. 4 снимки;

 5. Такса за кандидатстване.

*Балообразуващата оценка по Български език за кандидати от ЕС и ЕИП е оценката по Български език от Свидетелството за специализирана и езикова подготовка, издадено от Тракийски университет или от друго висше училище в Република България. За балообразуваща оценка по български език може да бъде взета и оценката от успешно положен тест по български език с ниво не по-ниско от В2 (тя се приравнява към „отличен„ 6,00).

Сроковете за подаване на документи за академичната 2023/2024 година:

Начална дата за приемане на документите е 1 април 2024 година.

Крайният срок за кандидатите, които желаят да учат на английски език (за специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“), е 01 юли 2024 година.

Крайният срок за кандидатите, които желаят да преминат подготвителна година на български език е 01 август 2024 година.

Къде и как се подават документите за кандидатстване:

Документите се представят по един от следните начини:

 • лично в канцеларията на Отдел „Учебно-методичен“, стая 13, Тракийски университет-Ректорат, Студентски град, Стара Загора

или

 • с препоръчана пратка и с проследяващ номер на адрес:

Отдел „Учебно-методичен“- стая 13

Тракийски университет-Ректорат

Студентски град

Стара Загора, 6015

България 

Таксите за кандидатстване зависят от това в кой от по-долу изброените случаи попадате:

1. В случай, че кандидатът желае да учи избраната от него специалност на български език и трябва да премине през подготвителна година – таксата е левовата равностойност на 70 евро (137.00 лева).

2. В случай, че кандидатът избере да учи на английски език (специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“) – Таксата за кандидатстване за академичната 2024/2025 година е 70 евро за всеки отделен изпит. Няма такса за обработване на документи. 

Как се заплащат таксите за кандидатстване:

Таксите за кандидатстване се заплащат по един от следните начини:

 • При подаване на документите – само в левове, в касата на Тракийски университет или

 • По банков път на сметка:

Тракийски университет

Ректорат

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

BG22UNCR 7630 3100 1176 13

BIC – UNCRBGSF

В основанието на превода задължително се вписва името на кандидат-студента.

Процедура по издаване на виза Д:

Всички кандидати от страни-не членки на ЕС трябва да притежават виза тип „Д“. Процедурата по издаване на виза тип „Д“ отнема приблизително два месеца и тя се състои в следното:

След като кандидат-студентът подаде документите в Тракийски университет, същите се изпращат в Министерството на образованието и науката (МОН) на Република България. От МОН изготвят Удостоверение, в което се посочват специалността, продължителността на обучение, таксата за обучение. Удостоверението се изпраща на кандидата, който го депозира в българското посолство на съответната държава. Оттам се получава и виза тип  „Д“, след което кандидатът може да пътува за България с цел продължаващо обучение. 

Класиране: Класирането зависи от това в кой от по-долу изброените случаи попадате:

 1. В случай, че кандидатът желае да се обучава на български език и да премине подготвителна година – кандидатът се записва без класиране;

2. В случай, че кандидатът вече е преминал подготвителна година и има свидетелство за езикова подготовка, издадено от българско висше училище – кандидатът се записва в избраната от него специалност;

3. В случай, че кандидатът избере да учи на английски език (специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“) –

Тракийски университет провежда онлайн кандидатстудентски изпити в три сесии:

Първа сесия:

8 юни 2024 г. – изпит по английски език (за кандидатите, които са граждани на страни, в които английският език не е официален език)

9 юни 2024 г. – изпит по биология (за кандидатите за специалностите „Ветеринарна медицина“ и „Медицина“) и изпит по химия (за кандидатите за специалността „Медицина“)

Втора сесия:

27 юли 2024 г. – изпит по английски език (за кандидатите, които са граждани на страни, в които английският език не е официален език)

28 юли 2024 г. – изпит по биология (за кандидатите за специалностите „Ветеринарна медицина“ и „Медицина“) и изпит по химия (за кандидатите за специалността „Медицина“)

Трета сесия:

24 август 2024 г. – изпит по английски език (за кандидатите, които са граждани на страни, в които английският език не е официален език)

 25 август 2024 г. – изпит по биология (за кандидатите за специалностите „Ветеринарна медицина“ и „Медицина“) и изпит по химия (за кандидатите за специалността „Медицина“)

Кандидатите може да се явят на всички дати (от всички изпитни сесии), като за крайното класиране ще се вземат предвид най-високите резултати. Примерни кандидатстудентски тестове са качени на сайта.

Балообразуването е съгласно следната таблица:

Специалност – Медицина

Кандидатстудентски изпити – Химия, Биология

Балообразуване – Оценките от изпитите се удвояват и събират и към тях се прибавят оценките по Химия и Биология от Дипломата за средно образование

Специалност – Ветеринарна медицина

Кандидатстудентски изпити – Биология

Балообразуване – Оценката от изпита се удвоява и към нея се прибавят оценките по Химия и Биология от Дипломата за средно образование.

Първо класиране ще се обяви на 28 август 2024 г..

ВАЖНО: Ако след записването на новоприетите студенти все още има свободни места, ще се обяви второ класиране или ще се проведе още една изпитна сесия.

Примерни кандидатстудентски тестове са качени на сайта.

Записване:

Записването на студентите става след класирането – записването стартира веднага след обявяването на класирането. Записването се извършва в съответния факултет, където се внася и първата вноска от таксата за обучение (таксата за първия семестър). Отнесете се към линковете „Такси за обучение и банкови сметки“ и „Записване на студенти“.