Общо събрание

Председатели

Общо събрание

Общото събрание се състои от представители на академичния състав на основен трудов договор по смисъла на ЗВО с Университета, на административния състав, на студентите и докторантите от всички негови звена

В Общото събрание се включват всички хабилитирани лица на основен трудов договор в Университета. Членовете, представляващи академичния състав, са 84 на сто от състава на Общото събрание, като една четвърт от тях са нехабилитирани преподаватели. Членовете, представляващи студентите и докторантите, са 15 на сто от състава на Общото събрание, а членовете, представляващи административния персонал, са 1 на сто от състава на Общото събрание

Нехабилитираните преподаватели от всяко основно звено избират своите представители в Общото събрание. Броят им за съответното звено се определя от Академичния съвет. От всяко основно звено в състава на Общото събрание  се включва минимум по един нехабилитиран преподавател, избран от събрание на нехабилитираните преподаватели от съответното структурно звено.

Представителите на студентите и докторантите в Общото събрание от основните звена като бройки се определят пропорционално на общия брой студенти и докторанти, обучаващи се в съответното звено. От всяко звено в Общото събрание се включва минимум по един студент, избран от Общото събрание на студентите

Представителите на административния персонал се избират на делегатско събрание, състоящо се от представител на административния персонал от всяко структурно звено.

доц. д-р Димитър Петков, дм
Председател на Общото събрание
доц. Мария Темникова
Заместник-председател на Общото събрание