Лаборатории Ветеринарномедицински факултет

Лаборатории Ветеринарномедицински факултет

ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧЕН ЦЕНТЪР КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Дейността на Клиничната лаборатория е насочена в следните направления:

• Извършване лабораторни анализи при пациенти, постъпили за лечение в Университетски клинико-диагностичeн комплекс на ВМФ

• Обучаване на български и чуждестранни студенти, докторанти и специализанти

• Извършване на лабораторни изследвания по научни проекти, базирани на съвременни методи

Клиничната лаборатория е утвърден диагностичен център в национален мащаб и достоен партньор на бизнеса в страната. Предоставя услуги на граждани и фирми, свързани с определяне на морфологични и биохимични показатели в кръв и урина от различни видове животни. Клиничната лаборатория е оборудвана със съвременна апаратура за извършване на широка гама от изследвания във областта на ветеринарната медицина.