Чуждестранни студенти, приети по актове на Министерския съвет

Чуждестранни студенти, приети по актове на Министерския съвет

На студентите, приети по актове на Министерския съвет, когато са граждани на Република Албания, Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република Сърбия, стипендии се отпускат от началото на първата година на обучение и се изплащат за 12 месеца.

Само през първата година на обучението стипендиите се предоставят без спазване на изискването за успех не по-нисък от 4.00.

Размерът на стипендиите е 240 лв. на месец.

На студентите, приети по актове на Министерския съвет, но не са граждани на посочените шест държави, се предоставят стипендии по реда и условията за българските граждани.

Студентите, приети преди учебната 2020/2021 г., продължават обучението си при условията и по реда, по който са приети.

При преместване от една специалност в друга или от едно учебно заведение в друго студентите нямат право на стипендия за учебните години/семестри/, които повтарят поради преместването, ако през съответните години/семестри/ са получавали стипендия.

Стипендии не се изплащат и за времето, през което студентите отсъстват от учебни занятия по причини, непредвидени в правилника.