История

История

Тракийският университет (ТрУ) е автономна държавна учебно-научна институция със седалище гр. Стара Загора. Създаден е с Решение на Народното събрание от 21.07.1995г. на основание чл.53, ал.5 и чл.86, ал.1 от Конституцията на Република България и чл.2, ал.1 от Закона за висшето образование (ЗВО) на базата на Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина (ВИЗВМ) и Висшия медицински институт (ВМИ) – Стара Загора, със съществуващите към тях факултети и самостоятелни звена.

По-късно с Постановления на Министерския съвет (МС) (№ 62/26.03.1996 г., № 16/27.01.1997г. и № 374/15.10.1997г.) към Тракийския университет се присъединяват Института за повишаване квалификацията на учителите (ИПКУ) и четири преобразувани в колежи полувисши институти: три медицински – в гр. Ст. Загора, гр. Хасково, гр. Сливен и един технически – гр.Ямбол. С постановление № 135/03.07.2002 г. на МС се разкриват Педагогически факултет и Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ), а с ПМС № 136/03.07.2002 г. ИПКУ се закрива.

Българо-германският аграрен колеж /БГАК/ е включен в структурата на Тракийския университет с ПМС № 182/11.09.2000г. Колежът е наследник на съществуващия преди това колеж за фермери.

С писмо на МОН изх. № 25110/10.01.2000г. структурата на Тракийския университет е утвърдена като съответстваща на изискванията на чл.26, ал.1, т.1 от ЗВО, а по–късно след създаването на Педагогически факултет с писмо на МОН изх. № 0302-197/29.09.2004 г. тя е актуализирана.

Названието Тракийски университет напълно отговаря на изисквания на ЗВО чл.17, ал.2, т.1, тъй като институцията извършва обучение в три от четирите основни области на науката, а именно: обществени, природни и технически.

Съобразно ПМС № 125/24.06.2002 год., Тракийският университет покрива 6 от областите на висше образование /педагогически, социални и стопански, природни, технически, аграрни науки и ветеринарна медицина, здравеопазване и спорт/, както и 16 професионални направления от Класификатора на областите висше образование и професионални направления.

Тракийският университет е един от първите акредитирани университети, получил редовна институционална акредитация с оценка “много добра” от НАОА с Протокол № 30/18.03.1999 год. за срок от 5 години с правото да обучава и в образователната и научна степен “Доктор”/Писмо на НАОА с изх. № 137/19.03.1999 г.

Мисия и Визия

Тракийският университет предоставя висококачествено висше образование за професионална кариера в областта на хуманната и ветеринарна медицина, педагогиката, техникатаи технологиите, селското стопанство, икономиката, екологията и опазването на околната среда, с цел професионално и личностно развитие на специалистите, необходими за икономическия и духовния просперитет на страната и региона.

Мисията определя образователната политика на Тракийски университет, насочена към потребностите на обществото в регионален и национален мащаб.

За нейното осъществяване Университетът се ръководи от стратегически насоки, спрямо които ориентира цялостната си дейност.

History