Отдел Учебна дейност

Отдел "Учебна дейност"

Учебен отдел оказва непосредствена методическа и техническа помощ по работата с чуждестранните учащи се, битовото устройване на студентите и при работата и подготовката на видовете документи, издавани от университета. Основните дейности на отдела могат да бъдат структурирани, както следва:

I. Организационни връзки и взаимоотношения:

1. Комуникация с всички звена в структурата на Тракийски университет, в които се осъществява учебна дейност:

Дейности по събиране и обобщаване на информация, свързана със заявки за броя на приеманите студенти държавна поръчка и платено обучение, както и прилежащите им такси;

Дейности по изготвяне на академичен календарен план;

Заявки за доставка на представителна документация (дипломи, свидетелства, удостоверения и др.);

Процедури и документация по студентски статус и мобилност на студентите; 

Координация на комисиите за провеждане на държавните изпити и дипломиране на студенти.

Събиране и обобщаване на статистическа информация, отчети и др.

2. Комуникация с Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието, НАЦИД, НСИ, МВР, РУО и други държавни институции във връзка с изброените по-горе.

II. Дейности по кандидатстудентския прием (български и чуждестранни кандидати);

III. Подготовка и участие в цялостния учебен процес на Център „Езиково и специализирано обучение на чуждестранни граждани“:

IV. Дейности по настаняване в студентските общежития;

V. Дейности по приемане на документи, класиране и отпускане на студентски стипендии.

Стефка Михова

Ръководител

Phone number 042/ 699 209

Виолета Колева

експерт – учебна дейност и стипендии

Phone number 042/ 699 210

Нина Пенева

експерт – учебна дейност

Phone number 042/ 673 021, 699 208