Лаборатории в Аграрен факултет

Лаборатории в Аграрен факултет

В Научно-изследователската лаборатория се извършва пълен химичен анализ на фуражи, месо /месни проби, вътрешни органи/, мляко /млечни продукти/ и други, който включва :

 • определяне на сурова пепел

 • определяне на влага

 • определяне на протеин

 • определяне на мазнини

 • определяне на влакнини

и други показатели.

Ценоразпис на предлаганите анализи за вътрешни клиенти.

Ценоразпис на предлаганите анализи за външни клиенти.

 Лабораторията разполага със следната апаратура:

 • Аминоанализатор – T 339 M – определя се  аминокиселинен състав на биологични проби

 • Атомно-абсорбционни  спектрофотометри – Perkin Elmer 380 и Perkin Elmer модел Аналист 800 – за определяне на макро- и микроелементи  (Pb, Co, Cr, Cu, Zn, Fe, Mn, Ca, Mg)

 • Микровълнова пещ – Perkin Elmer – за химическо разлагане и изпарение на проби

 • Газови хроматографи – Pay Unicаm , Carlo Erba и CLARUS 500 с мас спектрометър- определя се мастнокиселинен състав на биологични проби

 • FOSS Soxtec 2050 – определяне на сурови мазнини

 • FOSS Kjeltec 8400 – определяне на азот

 • Спектрофотометри – определяне на фосфор, фосфолипиди,  холестерол и др.

 • Пламъчен фотометър – Flamom – B – определяне на калий и натрий

 • Инфра-лайзер 400  – Technicon – определяне на органични компоненти в селскостопански продукти, почви и др.

 • Digital Gluten System M54S – цифрова двуканална автоматична глутеномиячна система за определяне на глутен.

Ръководител

доц. д-р Николина Найденова, тел. 042 699 354, e-mail n_naidenowa@abv.bg

Химик Силвия Иванова, ст. 413, тел. 042 699 262

Химик Нели Кръстева, ст. 413, тел. 042 699 262

Химик-лаборант Станка Василева, ст. 413, тел. 042 699 262

 На 14.09.2009 год. официално бе открит учебно-научен комплекс „Управление и опазване на околната среда”, създаден чрез проект между Тракийски университет-Стара Загора и ПГ по Ветеринарна медицина и с финансовата подкрепа на МЗГ. Включва лекционна зала с 40 места и лабораторен комплекс.  Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура от висок клас: камина, спектрофотометър Jenway, парен дестилатор UDK 142 и комбиниран уред за измерване на рН, електропроводимост и разтворен кислород. От РИОСВ – гр. Стара Загора е предоставен апарат за анализ на органичен въглерод във води, пробовземни апарати за въздух и др.  Изследваните компоненти на околната среда са въздух, води и почви. Прилагат се изпитани методики и стандарти, които осигуряват необходимата точност. 

Качество на почвите

Активна реакция (рН) БДС ISO 103902.

Специфична електропроводимост БДС ISO 112653

Общ азот БДС ISO 112614.

Амониев и нитратен азот ВМ

Общ фосфор БДС ISO 112616

Органичен въглерод БДС ISO 14235

Поради големия интерес от страна на частни фирми и поради липса на специално обособена лаборатория за анализ на почви в региона, особено внимание се обръща на разработването и прилагането на методики за анализ на почви. Работи се по разширяване на обхвата на определянията, като се обръща внимание на съдържание на тежки метали в почвите и други компоненти с индикаторно значение.

Химик

Стефка Валентинова Боянова

, ст. 552, тел. 042 699 491

Лаборатория за ДНК анализ към Катедра ‘Генетика, развъждане и репродукция’ при Аграрен факултет на Тракийски университет е специализирана за  изследване на ДНК посредством методите:

 • RFLP-PCR

 • AFLP-PCR

 • RT-PCR, в това число и експресия на гени

  Извършват се анализи на генетични маркери и известни гени, представляващи интерес за развъдната работа по усъвършенстването на  продуктивността и здравословния статус на селскостопанските животни.

В лабораторията се анализират проби мляко за:

 • Сухо вещество

 • Млечна мазнина

 • Лактоза

 • Инхибиторни вещества

 • Соматични клетки

 • Микроорганизми

Разработват се технологии за производство на различни видове млечно-кисели продукти, твърди и меки сирена.