Докторски програми

Докторски програми

Докторски програми

Агрохимия

Аграрен факултет

Растениевъдство

Аграрен факултет

Фуражно производство, ливадарство

Аграрен факултет

Хранене на селскостопански животни и технология на фуражите

Аграрен факултет

Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на

Аграрен факултет

Говедовъдство и биволовъдство

Аграрен факултет

Овцевъдство и козевъдство

Аграрен факултет

Птицевъдство

Аграрен факултет

Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов

Аграрен факултет

Свиневъдство

Аграрен факултет

Специални отрасли (коне, буби, зайци и промишлен дивеч, пчели и др.)

Аграрен факултет

Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване

Аграрен факултет

Генетика

Аграрен факултет

Физиология на животните и човека

Аграрен факултет

Биохимия

Аграрен факултет

Микробиология

Аграрен факултет

Екология и опазване на екосистемите

Аграрен факултет

Зоология

Аграрен факултет

Ботаника

Аграрен факултет

Технология на млякото и млечните продукти

Аграрен факултет

Технология на месните и рибните продукти

Аграрен факултет

Механизация и електрификация на животновъдството

Аграрен факултет

Ветеринарна хирургия

Ветеринарномедицински факултет

Акушерство и гинекология на животните и болести на новородени животни

Ветеринарномедицински факултет

Патология на животните

Ветеринарномедицински факултет