Студенти в неравностойно положение

Студенти в неравностойно положение

На основание чл. 70 ал. 2 от Закона за висшето образование студентите, докторантите и специализантите – сираци, слепи, глухи, инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди, и военнопострадали и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа, майки с деца до 6-годишна възраст и диспансеризираните, имат право на специални облекчения, регламентирани в Правилника за учебна дейност.