Контакти

Учебен отдел оказва непосредствена методическа и техническа помощ по работата с чуждестранните учащи се, битовото устройване на студентите и при работата и подготовката на видовете документи, издавани от университета. Основните дейности на отдела могат да бъдат структурирани, както следва:

I. Организационни връзки и взаимоотношения:

1. Комуникация с всички звена в структурата на Тракийски университет, в които се осъществява учебна дейност:

  • Дейности по събиране и обобщаване на информация, свързана със заявки за броя на приеманите студенти държавна поръчка и платено обучение, както и прилежащите им такси;

  • Дейности по изготвяне на академичен календарен план;

  • Заявки за доставка на представителна документация (дипломи, свидетелства, удостоверения и др.);

  • Процедури и документация по студентски статус и мобилност на студентите; 

  • Координация на комисиите за провеждане на държавните изпити и дипломиране на студенти.

  • Събиране и обобщаване на статистическа информация, отчети и др.

2. Комуникация с Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието, НАЦИД, НСИ, МВР, РУО и други държавни институции във връзка с изброените по-горе.

II. Дейности по кандидатстудентския прием (български и чуждестранни кандидати);

III. Подготовка и участие в цялостния учебен процес на Център „Езиково и специализирано обучение на чуждестранни граждани“:

IV. Дейности по настаняване в студентските общежития;

V. Дейности по приемане на документи, класиране и отпускане на студентски стипендии.

Отдел „Учебна дейност“ към Ректората на Тракийски университет – Стара Загора се състои от следните експерти:

Стефка Михова

Ръководител – Отдел Учебна дейност

Виолета Колева

експерт – учебна дейност и стипендии

Нина Пенева

експерт – български студенти


Контакти на отделите по учебна дейност в учебните звена:

проф. д-р Катя Величкова

Зам.-декан Учебна дейност

Лина Попова

Инспектор по учебната работа (редовно и задочно обучение) за ОКС “Бакалавър” на специалностите „ЕООС”,  „Аграрно инженерство” и „Рибовъдство и аквакултура”

Диана Динева

Инспектор по учебната работа (редовно и задочно обучение) за ОКС “Бакалавър” на специалностите „Зооинженерство”„Агрономство” и „Агрономство (Етерично-маслени култури)”

Кремена Георгиева

Инспектор по учебната работа (редовно и задочно обучение) за ОКС “Магистър”

Доц. д-р Крум Неделков

телефон: 042/ 699 556

e-mail: krum.nedelkov@trakia-uni.bg

Д-р Надя Колева

експерт УМД

телефон: 042/699 504

e-mail: nadya.koleva@trakia-uni.bg

Любомир Иванов

експерт КК

телефон: 042/ 699 690

e-mail: lyubomir.ivanov@trakia-uni.bg

Лия Николаева Стоилкова

Инспектор „Медицина” и „Управление на здравните грижи“

Ася Димитрова

експерт УО „Медицинска сестра“ и „Акушерка“

Иванка Минчева

експерт УО „Социални дейности” – бакалаври и магистри

Милка Цвяткова

експерт УО и „Чуждестранни студенти“

Любка Томова

Галина Кючукова

Инспектор

Стела Стефанова

Снежана Савова

Стойка Милушева

Инспектор учебна дейност за ОКС „Магистър“

Десислава Павлова

Инспектор учебна дейност редовно и задочно обучение по специалностите: „Автоматика и компютърни системи“, „Електротехника“, „Топло – и газоснабдяване“, „Индустриално инженерство“

Ваня Стоянова

Инспектор учебна дейност редовно и задочно обучение по специалностите: „Автотранспортна и земеделска техника“, „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“, „Технология на храните“

Антония Шикова

експерт учебен отдел

 

Магдалена Тенева

експерт учебен отдел

  • телефон: 038/ 664 375

Вълка Петрова

Радостина Диамандиева