Медицински колеж

Медицински колеж

Медицински колеж

Медицински колеж – Стара Загора е създаден през 1947 г. като Институт за медицински сестри. В своята дългогодишна история той променя статута си и с Постановление № 16 от 27.01.1997 г. на МС последно се преобразува в Медицински колеж. През 1997 г. става основно структурно звено на Тракийския университет.

Колежът разполага със съвременна материално-техническа база, която създава оптимални условия за качествено обучение на студенти по две утвърдени и акредитирани специалности – „Рехабилитатор” и „Медицински лаборант”. През 2013г. се разкрива  новата за страната  специалност ,,Гериатрични грижи“, която успешно е акридитирана. През  2014 г. Медицински колеж- Стара Загора  разкрива и специалност  „Парамедик”.

През 2020 г. под  ръководството на директора на Медицински колеж – Стара Загора проф. д-р  Анна Толекова, дм  са разкрити четири нови  специалности: „Помощник – фармацевт“ и „Медицински козметик“, а през 2021 г. започва обучението по специалностите „ Медицински оптик“ и „ Ортопедичен техник“. 

За провеждане на теоретичното обучение по посочените специалности колежът разполага със съвременно оборудвани учебни зали и аудитории, всяка от тях с мултимедийна система. Аулата на Медицинския колеж е обурудвана с професионално озвучаване и мултимедийна система за провеждане на теоретични занятия, чествания и промоции.

Колежът разполага със съвременна компютърна зала за провеждане на учебните занятия по информатика.

Библиотеката на Медицински колеж разполага с необходимите учебници и специализирана литература. Осигурени  компютри с достъп до интернет.

В близост до Медицинския колеж се намират студентски стол и студентски общежития.

Практическото обучение се провежда в специално оборудвани за целта кабинети, учебни лаборатории, ортопедични работилници и модерно оборудвани козметични и офталмологични зали. Учебната практика се провежда в клинични бази (държавни и частни лечебни заведения), намиращи се на територията на града и региона, с които колежът има сключени договори.

Обучението на студентите се осъществява от преподаватели на Медицински колеж и Медицински факултет при Тракийски университет. Академичният състав е от доказани професионалисти с висока професионална квалификация.

За поддържане високото ниво на преподаване, се канят гост – лектори, изявени специалисти в съответната професионална област от страната и чужбина.

специалности
0

Обща информация

За студентите

Наука

Научни проекти

Страница за създаване

Научни форуми

Страница за суздаване