Административни услуги

Административни услуги

Административни услуги, предлагани от Тракийски университет.

157 - Прием в Тракийски университет на студенти и докторанти

Закон за висшето образование – чл. 68

Правила и процедури за провеждане на Кандидатстудентски прием.

Правила за прием на студенти в Тракийски университет.

Закон за развитие на академичния състав в Република България.

Правилник за развитие на академичния състав в ТРУ.

Срок на предоставяне

Срокове за прием на документи за кандидатстване – предварителни изпити, редовни изпити и прием на документи за ОКС „Магистър“ след висше образование. Публикуват се в  Правила и процедури за провеждане на кандидатстудентски прием /актуализира се всяка учебна година/.

Срок за прием на документи на кандидат-докторанти – два месеца. Публикува се в Държавен вестник и на интернет страницата на ТрУ.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Една година

Два месеца (за докторанти)

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно „Правила за разглеждане на жалби от студенти и докторанти.

Административни звена

Учебен отдел на Тракийски университет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Код за междуселищно избиране: 042

Телефон за връзка: 042/673021; 699208; 699209

Работно време: Работно време от 08:00  до 16:30 ч., включително и почивните дни. Осигурен е непрекъснат режим на работа с кандидат-студенти и кандидат-докторанти.

Изисквания, процедури, инструкции

Съгласно Правила и процедури за провеждане на Кандидатстудентски прием“.

Съгласно Правилник за развитие на академичния състав в ТрУ“.

Образци

Състезателен картон – попълва се при кандидатстване.

Заявление за кандидат-докторанти – Приложение 3а – заявление за участие в конкурси за редовни и задочни докторанти

Заплащане

Кандидатстудентска такса /утвърдена от Академичния съвет на ТрУ/

Такса за изпит по специалността и изпит по чужд език за кандидат-докторанти /утвърдена от Академичния съвет на ТрУ/.

159 - Разрешение за прекъсване на учебната година, поради частично продължаване на обучението в чуждестранен университет (към датата на плащане)

На основание

Закон за висшето образование – чл. 42, ал. 9, т. 8

Срок на предоставяне

Прекъсването на учебната година, поради частично продължаване на обучението в чуждестранен университет е съгласно Правилата за учебна дейност на ТрУ.

По програма „Еразъм+“: през академичната Еразъм година се обявяват два срока за кандидатстване за участие в мобилностите – за зимен и летен семестър, които се обявяват на Интернет-страницата на ТрУ, Международна дейност, Програма Еразъм+ в ТрУ. Мобилностите на селектираните кандидати се изпълняват съгласно изискванията на програма +Еразъм+“

По други програми – съгласно изискванията на съответната програма, обявяват са на Интернет-страницата на ТрУ, Новини ( https://trakia-uni.bg ).

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

По програма „Еразъм+“: в рамките на една академична година и съгласно изискванията на програма +Еразъм+“ 

По други програми – съгласно изискванията на съответната програма

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Прекъсването на учебната година, поради частично продължаване на обучението в чуждестранен университет е съгласно Правилата за учебна дейност на ТрУ.

Административни звена:

По програма „Еразъм+“: отдел „Международно сътрудничество и мобилност“ -Ректорат и основните звена на ТрУ, съгласно Правилата за организация на дейностите по програма „Еразъм+“ в ТрУ .

По други програми: отдел „Международно сътрудничество и мобилност“ -Ректорат и основните звена на ТрУ

Изисквания, процедури, инструкции

По програма „Еразъм+“: съгласно подписания договор с ЦРЧР, ръководството на ЕК по програмата и Правилата за организация на дейностите по програма „Еразъм+“ в ТрУ.

По други програми – съгласно изискванията на съответната програма.

Образци

По програма „Еразъм+“: Формуляри за кандидатстване

По други програми – съгласно изискванията на съответната програма.

Заплащане

Не се заплаща.

160 - Разрешение за преместване в друго висше училище

На основание

Закон за висшето образование – чл. 42, ал. 9, т. 7

Правила за учебната дейност на Тракийски университет, чл. 49, ал. 11

Срок на предоставяне

До 15.07. към настоящата учебна година

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Към настоящата учебна година

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Обжалването се извършва чрез подаване на заявление до Ректора на Тракийски университет в срок до началото на новата учебна година, съгласно „Правила за разглеждане на жалби от студенти и докторанти“.

Административни звена

Учебен отдел на Тракийски университет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Код за междуселищно избиране: 042

Телефон за връзка: 042/673021

Работно време: Стандартно работно време от 08:00  до 16:30 ч. Осигурен е непрекъснат режим на работа със студентите в рамките на обявеното работно време.

Изисквания, процедури, инструкции

Заявител: Студенти в ТрУ.

Необходими документи:

– Заявление по образец до ректора на Тракийски университет /може да бъде изтеглено от интернет страницата на ТрУ както и да бъде получено на място в Учебен отдел;

– Академична справка, издадена от съответния деканат;

– Документ удостоверяващ основанието за преместването.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението се подава писмено в деловодството на Тракийски университет, който се регистрира с входящ номер в системата за управление на документооборота и работния поток на ТрУ и този номер се дава на преносителя на заявлението.

След проверка от страна на служителя в Учебен отдел за учебното състояние на студента се издава заповед на ректора на ТрУ за преместване в друго висше училище

Образци

Заявление до ректора по образец /може да бъде изтеглено от интернет страницата на ТрУ.

Заплащане

Не се заплаща.

161 - Разрешение за преместване в друга специалност, от редовна в задочна форма на обучение в Тракийски университет

На основание

Закон за висшето образование – чл. 42, ал. 9, т. 7

Правила за учебната дейност на Тракийски университет, чл. 49, ал. 2 и ал. 5

Срок на предоставяне

До 15.07. към настоящата учебна година

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Към настоящата учебна година

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Обжалването се извършва чрез подаване на заявление до Ректора на Тракийски университет в срок до началото на новата учебна година, съгласно „Правила за разглеждане на жалби от студенти и докторанти“.

Административни звена

Учебен отдел на Тракийски университет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Код за междуселищно избиране: 042

Телефон за връзка: 042/673021

Работно време: Стандартно работно време от 08:00  до 16:30 ч. Осигурен е непрекъснат режим на работа със студентите в рамките на обявеното работно време.

Изисквания, процедури, инструкции

Заявител: Студенти в ТрУ.

Необходими документи:

– Заявление по образец до ректора на Тракийски университет /може да бъде изтеглено от интернет страницата на ТрУ както и да бъде получено на място в Учебен отдел;

– Академична справка при преместване от една специалност в друга;

– Документ удостоверяващ основанието за преместването

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението се подава писмено в деловодството на Тракийски университет, който се регистрира с входящ номер в системата за управление на документооборота и работния поток на ТрУ и този номер се дава на преносителя на заявлението.

След проверка от страна на служителя в Учебен отдел за учебното състояние на студента се издава заповед на ректора на ТрУ за преместване в друга специалност, от редовна в задочна форма на обучение в Тракийски университет

Образци

Заявление до ректора по образец /може да бъде изтеглено от интернет страницата на ТрУ

Заплащане

Не се заплаща.

162 - Разрешение за преместване в друга специалност, от задочна в редовна форма на обучение в Тракийски университет

На основание

Закон за висшето образование – чл. 42, ал. 9, т. 7

Правила за учебната дейност на Тракийски университет, чл. 49, ал. 2, ал. 5

Срок на предоставяне

До 15.07. към настоящата учебна година

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Към настоящата учебна година

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Обжалването се извършва чрез подаване на заявление до Ректора на Тракийски университет в срок до началото на новата учебна година, съгласно „Правила за разглеждане на жалби от студенти и докторанти“.

Административни звена

Учебен отдел на Тракийски университет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Код за междуселищно избиране: 042

Работно време: Стандартно работно време от 08:00  до 16:30 ч. Осигурен е непрекъснат режим на работа със студентите в рамките на обявеното работно време.

Изисквания, процедури, инструкции

Заявител: Студенти в ТрУ.

Необходими документи:

– Заявление по образец до ректора на Тракийски университет /може да бъде изтеглено от интернет страницата на ТрУ както и да бъде получено на място в Учебен отдел;

– Академична справка при преместване от една специалност в друга;

– Документ удостоверяващ основанието за преместването

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението се подава писмено в деловодството на Тракийски университет, който се регистрира с входящ номер в системата за управление на документооборота и работния поток на ТрУ и този номер се дава на преносителя на заявлението.

След проверка от страна на служителя в Учебен отдел за учебното състояние на студента се издава заповед на ректора на ТрУ за преместване в друга специалност, от редовна в задочна форма на обучение в Тракийски университет

Образци

Заявление до ректора по образец /може да бъде изтеглено от интернет страницата на ТрУ 

Заплащане

Не се заплаща.

Телефон за връзка: 042/673021

163 - Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията в Тракийски университет

На основание

Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти – чл. 48, ал. 1, т. 1

Срок на предоставяне

След изпълнение на учебната програма.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно „Правила за разглеждане на жалби от студенти и докторанти

Административни звена

ПФ:

Зам. -декан  ЛСДО проф. дпн Таня Борисова, тел. 042 613 774, borisova.t@abv.bg

Инспектор Стоянка Гълъбова, тел:  042 613 766, decanat.pf_uni.sz@abv.bg

ДИПКУ:

Директор проф. д-р Галя Кожухарова, тел. 042 633 024, 042 617 442, director_dipku@uni-sz.bg, galia_koj@yahoo.com

Изисквания, процедури, инструкции

Удостоверение за допълнително обучение по чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016,  се издават на педагогически специалисти провели обучение в различни форми  на продължаваща квалификация.

Педагогическият факултет организира и провежда краткотрайни/еднодневни, двудневни, тридневни и петдневни курсове. Темата и обучителят се избират от заявителите на курса.Еднодневното обучение носи 1 кредит.

ДИПКУ организира общопедагогически и специализирани краткосрочни квалификационни курсове. Курсовете са:

– еднодневни с хорариум 16 часа (8 присъствени и 8 неприсъствени) и участниците получават 1 квалификационен кредит.

 – двудневните курсове са с хорариум 32 часа (16 присъствени и 16 неприсъствени). Участниците получават 2 квалификационни кредита.

Образци

Заявление за обучение в квалификационен курс – публикува се в страницата на ПФ

Заявление – публикува се в страницата на ДИПКУ

Заплащане

ПФ: Таксата за правоучастие е 30 лв. на участник на ден.

ДИПКУ: еднодневни курсове с цена между 50 – 65 лв. в зависимост от броя на участниците и мястото на провеждане;

– двудневни курсове с цена 70.00 лв. в гр. Стара Загора; 80.00 лв. извън Стара Загора.

164 - Издаване на свидетелство за професионално-педагогическа специализация в Тракийски университет

На основание

Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти – чл. 48, ал. 1, т. 2

Срок на предоставяне

След изпълнение на специализирания учебен план.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно „Правила за разглеждане на жалби от студенти и докторанти

Административни звена

ПФ:

Зам. -декан  ЛСДО проф. дпн Таня Борисова, тел. 042 613 774, borisova.t@abv.bg

Инспектор Стоянка Гълъбова, тел:  042 613 766, decanat.pf_uni.sz@abv.bg

ДИПКУ:

Директор проф. д-р Галя Кожухарова, тел. 042 633 024, 042 617 442, director_dipku@uni-sz.bg, galia_koj@yahoo.com

Изисквания, процедури, инструкции

Свидетелство за ППС се издава на педагогически специалисти завършили едногодишна професионално-педагогическа специализация за повишаване на професионално-педагогиската компетентост в съответствие със заеманата от тях длъжност. Специализираните учебни планове са с минимален хорариум 200 часа и най-малко 50% от часовете са за учебни дисциплини свързани с 

педагогическата, психологическата, методическата подготовка или по управление на образованието.

ПФ организира ППС с продължителност 12 месеца, хорариум  205 – 230 часа.

ДИПКУ организира ППС в Стара Загора или изнесено обучение при група от 15 човека. Темите на ППС са обявени в страницата на ДИПКУ.

Образци

Заявление за обучение в ППС  –   ПФ 

Заявление за обучение в ППС  –   ДИПКУ

Заплащане

ПФ: Такса за обучение на един специализант – 980 лв. (внася се на 3 вноски)

ДИПКУ: Таксата за обучение на един специализант зависи от хорариума и се публикува в страницата на звеното

165 - Издаване на свидетелство за професионално-квалификационна степен на педагогическите кадри в Тракийски университет

165 Издаване на свидетелство за професионално-квалификационна степен на педагогическите кадри в Тракийски университет

На основание

Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 225

Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти – чл. 55, ал. 4

Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл.1, ал. 1, т. 6

Срок на предоставяне

След изпълнение изискванията на процедурата за съответната ПКС.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно „Правила за разглеждане на жалби от студенти и докторанти

Административни звена

ДИПКУ

Директор проф. д-р Галя Кожухарова, тел. 042 633 024, 042 617 442, galya.kozhuharova@trakia-uni.bg

Изисквания, процедури, инструкции

ДИПКУ публикува на страницата си инструкции, необходими документи за кандидатстване и срокове за всяка професионално-квалификационна степен, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.  Издадена от министъра на образованието.Препоръки и инструкции за изготвяне на документите посочени в раздел VI на Наредбата.

166 - Издаване на свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци – студенти, специализанти и докторанти

На основание

Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл.1, ал. 1, т. 5

Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България – чл. 19

Правилата за учебна дейност в ТрУ

Срок на предоставяне

Издаване на свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци – студенти, специализанти и докторанти се извършва след успешно положени държавни изпити по учебен план

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно „Правила за разглеждане на жалби от студенти и докторанти“.

Административни звена

Учебен отдел на Тракийски университет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Код за междуселищно избиране: 042

Телефон за връзка: 042/699209

Работно време: Стандартно работно време от 08:00  до 16:30 ч. Осигурен е непрекъснат режим на работа със студентите в рамките на обявеното работно време.

Изисквания, процедури, инструкции

Изисквания – необходимо е студентът да положи успешно държавните изпити по учебен план.

Процедури – на завършилите студенти се издава Свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за езикова подготовка по български език за чужденци – студенти, специализанти и докторанти.

Инструкции – свидетелството се получава от студента срещу подпис в регистрационна книга

Образци

…………….

Заплащане

Не се заплаща

167 - Издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и приложение към нея

На основание

Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл.1, ал. 1, т. 1

Правила за учебната дейност на ТрУ

Срок на предоставяне

Срок за издаване на диплома за висше образование – до 2 месеца от последния държавен изпит.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно „Правила за разглеждане на жалби от студенти и докторанти“.

Административни звена

Учебни отдели на факултети/ филиали/колежи

Аграрен факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Телефон за връзка: 042/699304

Ветеринарномедицински факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Телефон за връзка: 042/699504

Медицински факултет

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 11

Телефон за връзка: 042/664407

Педагогически факултет

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 9

Телефон за връзка: 042/640846

Стопански факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Телефон за връзка: 042/699405

Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол

Адрес: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38

Телефон за връзка: 046/669148

Филиал, гр. Хасково

Адрес: гр. Хасково, ул. „Съединение“ 48

Телефон за връзка: 038/664375

Медицински колеж

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 9

Телефон за връзка: 042/601721

Работно време: Стандартно работно време от 08:00  до 16:30 ч. Осигурен е непрекъснат режим на работа със студентите в рамките на обявеното работно време.

Изисквания, процедури, инструкции

Съгласно „Правила за учебна дейност“ към съответното звено.

Образци

………..

Заплащане

Не се заплаща

168 - Издаване на дубликат на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование

На основание

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 5, ал. 1

Правила за учебната дейност на ТрУ

Срок на предоставяне

Срок за издаване на дубликат на  диплома за висше образование – до 1 месец от постъпилото заявление.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно „Правила за разглеждане на жалби от студенти и докторанти“.

Административни звена

Учебни отдели на факултети/ филиали/колежи

Аграрен факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Телефон за връзка: 042/699304

Ветеринарномедицински факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Телефон за връзка: 042/699504

Медицински факултет

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 11

Телефон за връзка: 042/664407

Педагогически факултет

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 9

Телефон за връзка: 042/640846

Стопански факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Телефон за връзка: 042/699405

Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол

Адрес: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38

Телефон за връзка: 046/669148

Филиал, гр. Хасково

Адрес: гр. Хасково, ул. „Съединение“ 48

Телефон за връзка: 038/664375

Медицински колеж

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 9

Телефон за връзка: 042/601721

Работно време: Стандартно работно време от 08:00  до 16:30 ч. Осигурен е непрекъснат режим на работа със студентите в рамките на обявеното работно време.

Изисквания, процедури, инструкции

Заявител:

Заявител на настоящата услуга може да бъде само лице, завършило висшето си образование в Тракийски университет.

Необходими документи:

  1. Заявление до Декана/Директора на основното звено към ТрУ;

  2. Обява във вестник, удостоверяваща че дипломата е изгубена или унищожена;

  3. Квитанция за платена такса.

Образци

Заявление до Декана/Директора на основното звено към ТрУ

Заплащане

Услугата се заплаща – 100 лв.

169 - Издаване на европейско дипломно приложение

На основание

Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 1, т. 2

Правила за учебната дейност на ТрУ

Срок на предоставяне

Срок за издаване на европейско дипломно приложение – до 2 месеца от последния държавен изпит.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно „Правила за разглеждане на жалби от студенти и докторанти“.

Административни звена

Учебни отдели на факултети/филиали/колежи

Аграрен факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Телефон за връзка: 042/699304

Ветеринарномедицински факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

     Телефон за връзка: 042/699504

Медицински факултет

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 11

       Телефон за връзка: 042/664407

Педагогически факултет

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 9

      Телефон за връзка: 042/640846

Стопански факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

     Телефон за връзка: 042/699405

Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол

Адрес: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38

     Телефон за връзка: 046/669148

Филиал, гр. Хасково

Адрес: гр. Хасково, ул. „Съединение“ 48

     Телефон за връзка: 038/664375

Медицински колеж

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 9

     Телефон за връзка: 042/601721

Работно време: Стандартно работно време от 08:00  до 16:30 ч. Осигурен е непрекъснат режим на работа със студентите в рамките на обявеното работно време.

Изисквания, процедури, инструкции

Заявител:

Заявител на настоящата услуга може да бъде само лице, завършило висшето си образование в Тракийски университет.

Необходими документи:

Заявление до Декана/Директора на основното звено към ТрУ.

Образци

Заявление до Ректора на ТрУ.

Заплащане

За завършили студенти  такса –  100 лв.

170 - Издаване на свидетелство за професионална квалификация

На основание

Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 1, т. 3

Срок на предоставяне

След изпълнение на специализирания учебен план.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно „Правила за разглеждане на жалби от студенти и докторанти“

Административни звена

ВМФ:

Ръководител СДО доц. д-р Първан Първанов, тел: 042 699 601

Организатор СДО Таня Ганчева, тел: 042 699-502; tu_vmf_sdk@abv.bg;  tania_gan4eva@abv.bg

ФТТ – Ямбол:

Ръководител СДО доц.д-р инж. Диана Балабанова, 0887 70 86 03

Технически секретар СДО инж. Мария Николова, тел.: 046 640 123, maria_bogomilova@abv.bg, sdkyambol@gmail.com

СФ:

Зам.-декан УД проф. д-р Тодорка Атанасова, тел. 042 699 402; 042 699 415, todorka.atanasova@trakia-uni.bg

Старши експерт Стоянка Каменова, тел. 042 699420, 0886405592, stoyanka.kamenova@trakia-uni.bg

Изисквания, процедури, инструкции

Свидетелство за професионална квалификация, нова или допълнителна, се издава на специалисти с висше образование, които повишават квалификацията си по специализиран учебен план в акредитирано професионално направление без да придобиват по-висока образователна степен или нова специалност.

ВМФ провежда специализации, предназначени за дипломирани ветеринарни лекари по учебни планове от различни направления на ветеринарната медицина, съгласувани с БАБХ. Формата на обучение е задочна. Специализантите защитават дипломна работа или се явяват на държавен изпит. Периода на обучение е 12 – 18 месеца,

ФТТ провежда специализации, предназначени за специалисти с висше образование по инженерни специалности за придобиване на професионална квалификация Инструктор за обучение на водачи на МПС ; Учител; Технология и организация на автотранспорта; Безопасност на движението. Периода на обучение е 12 месеца. Формата на обучение е задочна.

Образци

Заявление за обучение –

публикувано в страницата на ВМФ

публикувано в страницата на ФТТ-Ямбол

Заплащане

Таксата за обучение на един специализант зависи от хорариума и учебния план и се публикува в страницата ВМФ и ФТТ – Ямбол.

172 - Издаване на свидетелство за призната специалност в системата на здравеопазването след завършено висше образование

На основание

Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването – чл. 37

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал.1, т.4

Срок на предоставяне

Свидетелство за призната специалност в системата на здравеопазването се придобива след изпълнение на учебната програма и успешно положен практически и теоретичен изпит пред държавна изпитна комисия, определена със заповед на министъра на здравеопазването.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно „Правила за разглеждане на жалби от студенти и докторанти“

Административни звена

МФ

Ръководител СДО проф. д-р Господинка Пракова, дм; тел: 0898 50 183; prakova@hotmail.com

Главен специалист Росен Димитров, тел: 042 664 203, rosen_dimitr@abv.bg 

Инспектор Свилена Дамянова, тел: 042 664 419, sv.damyanova@mf.uni-sz.bg

Изисквания, процедури, инструкции

В МФ могат да придобиват специалност правоспособни медицински специалисти с висше образование по специалностите от професионално направление „Медицина“ и „Здравни грижи“. Специалност могат да придобиват и немедицински специалисти  с висше образование, ако има определена специалност за тях в номенклатурата на специалностите. Процедурите за прием и обучение  за придобиване на клинична специалност, неклинична специалност и обща медицина са публикувани в страницата на МФ.

Образци

Заявление за обучение – публикувано в страницата на МФ

Заплащане

Такси за обучение за теоретично и практическо обучение по различните специалности от номенклатурата са публикувани в страницата на МФ.

173 - Издаване на удостоверение за допълнително обучение

На основание

Закон за висшето образование – чл. 43

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 1, т. 8

Срок на предоставяне

След изпълнение на специализираната учебна програма.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно „Правила за разглеждане на жалби от студенти и докторанти

Административни звена

АФ

Зам.-декан АСД проф. д-р Веселин Радев, тел. 042 699 301, vradev@uni-sz.bg

Инспектор Нина Пенева , тел. 042 699 387, qualification@uni-sz.bg.

ВМФ

Ръководител СДО доц. д-р Първан Първанов, тел: 042 699 601

Организатор СДО Таня Ганчева, тел: 042 699-502; tu_vmf_sdk@abv.bg;  tania_gan4eva@abv.bg

МФ

Ръководител СДО проф. д-р Господинка Пракова, дм; тел: 0898 250 183; prakova@hotmail.com

Главен специалист Росен Димитров, тел: 042 664 203,  rosen_dimitr@abv.bg

Инспектор Свилена Дамянова, тел: 042 664 419, sv.damyanova@mf.uni-sz.bg

МК

Директор проф. Христина Милчева, дп, тел./факс 042 600 755, milcheva@uni-sz.bg; medcol@abv.bg

Инспектор УО Радостина Диамандиева , тел. 042 601 721, е-mail: ucheben-otdel@abv.bg

ФТТ-Ямбол

Ръководител СДО доц.д-р инж. Диана Балабанова, 0887 70 86 03

Технически секретар СДО Мария Богомилова, тел.: 046 640 123, maria_bogomilova@abv.bg, sdkyambol@gmail.com

СФ

Зам.-декан УД проф. д-р Тодорка Атанасова, тел. 042 699 402; 042 699 415, tatanassova@abv.bg

Старши експерт Стоянка Каменова, тел. 042 6994200886405592stdika@abv.bg

Изисквания, процедури, инструкции

Удостоверение за допълнително обучение се издава на специалисти с висше или средно образование, които повишават квалификацията си в краткосрочни форми на обучение (до 6 месеца) по специализирана учебна програма в специалност от акредитирано професионално направление без да придобиват по-висока образователна степен или нова специалност. Обучението е индивидуално или групово.

АФ организира голям брой курсове за допълнително обучение в зависимост от нуждите на потребителите относно тематика, времетраенето, хорариум и квалификацията, Темите на курсовете са публикувани в страницата на АФ.

ВМФ  организира голям брой курсове за допълнително обучение предназначени за ветеринарни лекари, а някои и за лица от други професии, но с изисквана ветеринарна квалификация. Темите на курсовете са публикувани в страницата на ВМФ.

МФ организира продължаващо обучение под формата на курсове, което е непрекъснато обучение след придобиване правото за упражняване на професия. Ежегодно,  до края на месец май, се изготвя план-разписание за курсовете и индивидуалното обучение и се изпраща до РЦЗ. План-разписанието съдържа тема на курса, ръководител, продължителност, за какъв вид специалисти е предназначено и се публикува в страницата на МФ.

МК организира продължаващо обучение под формата на курсове за професионалисти по здравни грижи. План-график за курсовете се публикува на страницата на МК и съдържа тема на курса, продължителност, ръководител.

ФТТ – Ямбол организира голям брой курсове за допълнително обучение предназначени  за специалисти с технически специалности,  а някои и за лица от други професии. Темите на курсовете са публикувани в страницата на ФТТ-Ямбол

СФ  организира  курсове за следдипломна квалификация в професионално направление „Икономика“ с  продължителност, хорариум, според потребностите и интересите  на потребителите. Курсовете могат да бъдат индивидуални и групови (при повече от 6 курсисти). Темите на курсовете са публикувани в страницата на СФ.

НЦПОК предоставя широк набор от професионални услуги, вкл. курсове, в секторите животновъдство и растениевъдство  за прилагане на добрите практики в млечните животновъдни ферми и въвеждане на изискванията за хуманно отношение към животните, опазване на околната среда от вредното въздействие на животновъдното производство, безопасност на храните от животински произход и повишаване жизнения стандарт на фермерите.

Заплащане

Таксата за обучение на един курсист зависи от хорариума, учебната програма, групова или индивидуална форма, място на провеждане  и е публикувана в страницата на АФ, ВМФ, ФТТ-Ямбол, СФ, НЦПОК.

174 - Издаване на академична справка на обучаващите се лица

На основание

Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 2

Правила за учебната дейност на ТрУ

Срок на предоставяне

Срок за издаване на академична справка – до 15 работни дни от постъпване на заявлението.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно „Правила за разглеждане на жалби от студенти и докторанти“.

Административни звена

Учебни отдели на факултети/ филиали/колежи

Аграрен факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Телефон за връзка: 042/699304

Ветеринарномедицински факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Телефон за връзка: 042/699504

Медицински факултет

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 11

Телефон за връзка: 042/664407

Педагогически факултет

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 9

Телефон за връзка: 042/640846

Стопански факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Телефон за връзка: 042/699405

Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол

Адрес: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38

Телефон за връзка: 046/669148

Филиал, гр. Хасково

Адрес: гр. Хасково, ул. „Съединение“ 48

Телефон за връзка: 038/664375

Медицински колеж

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 9

Телефон за връзка: 042/601721

Работно време: Стандартно работно време от 08:00  до 16:30 ч. Осигурен е непрекъснат режим на работа със студентите в рамките на обявеното работно време.

Изисквания, процедури, инструкции

Заявител:

Действащи студенти в ТрУ или завършили Университет.

Необходими документи:

Заявление до Декана/Директора на основното звено към ТрУ.

Образци

Заявление до Декана/Директора на основното звено към ТрУ

Заплащане

Не се заплаща от действащи студенти.

Външни лица заплащат такса от 100 лв., съгласно решение на Академичен съвет и издадена Заповед на Ректора на ТрУ.

175 - Издаване на уверение на обучаващите се лица

На основание

Закон за висшето образование – чл. 7, ал. 1

Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища – чл. 1, ал. 2

Правила за учебната дейност на ТрУ

Срок на предоставяне

Срок за издаване на уверението – до 3 дни.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Съгласно „Правила за разглеждане на жалби от студенти и докторанти“.

Административни звена

Учебни отдели на факултети/ филиали/колежи

Аграрен факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Телефон за връзка: 042/699304

Ветеринарномедицински факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Телефон за връзка: 042/699504

Медицински факултет

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 11

Телефон за връзка: 042/664407

Педагогически факултет

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 9

Телефон за връзка: 042/640846

Стопански факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Телефон за връзка: 042/699405

Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол

Адрес: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38

Телефон за връзка: 046/669148

Филиал, гр. Хасково

Адрес: гр. Хасково, ул. „Съединение“ 48

Телефон за връзка: 038/664375

Медицински колеж

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 9

Телефон за връзка: 042/601721

Работно време: Стандартно работно време от 08:00  до 16:30 ч. Осигурен е непрекъснат режим на работа със студентите в рамките на обявеното работно време.

Изисквания, процедури, инструкции

Заявител:

Действащи студенти в ТрУ.

Образци

………..

Заплащане

Не се заплаща

176 - Издаване на диплома за удостоверяване на образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ в Тракийски университет.

На основание

Закон за развитието на академичния състав в Република България – чл. 14, ал. 1

Правилник за развитие на академичния състав в ТрУ.

Срок на предоставяне

След успешна публична защита.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

……………

Административни звена

Аграрен факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Телефон за връзка: 042/699387

Ветеринарномедицински факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Телефон за връзка: 042/699506

Медицински факултет

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 11

Телефон за връзка: 042/664468

Педагогически факултет

Адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 9

Телефон за връзка: 042/613758

Стопански факултет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Телефон за връзка: 042/699409

Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол

Адрес: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38

Телефон за връзка: 046/669183

Изисквания, процедури, инструкции

Протокол от публичното заседание на Научното жури подписан от всички членове.

Образци

…………………………………………………………..

Заплащане

Не се заплаща.

177 - Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

На основание

Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища – чл. 14, ал. 3, чл. 15

Правила на ТрУ за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Срок на предоставяне

До 2 месеца от подаване на документите от лицето. В случай на необходимост от проверка срокът може да бъде удължен.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Обжалването се извършва по реда на Правила на ТрУ за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Административни звена

Учебен отдел на Тракийски университет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Код за междуселищно избиране: 042

Телефон за връзка: 042/699209

Работно време: Стандартно работно време от 08:00  до 16:30 ч. Осигурен е непрекъснат режим на работа със студентите в рамките на обявеното работно време.

Изисквания, процедури, инструкции

Заявител: български граждани, чужденци и лица със статут на бежанци, които са се обучавали във висши училища, създадени и функциониращи по законоустановения ред в страната, в която е придобито висшето образование, или са завършили периодите на обучение.

Необходими документи:

1. заявление до ректора на ТрУ по образец;

2. оригинал и копие на дипломата за висше образование или нотариално заверени копия съгласно Правилника за легализациите или друг аналогичен документ, издаден от образователна институция;

3. оригинал и копие на приложението към дипломата или нотариално заверени копия съгласно Правилника за легализациите , както и оригинал и копие на европейско дипломно приложение, ако притежават такова;

4. копие на документ за самоличност и документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава.

5. документ за платена сума за извършване на процедурата по признаване на висше образование.

Процедури: Заявлението се подава писмено в деловодството на Тракийски университет, който се регистрира с входящ номер в системата за управление на документооборота и работния поток на ТрУ и този номер се дава на преносителя на заявлението.

Процедурата по признаване се извършва по реда на „Правила на ТрУ за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища“.

Образци

Заплащане