Докторски програми

Търсене по факултети

Всички факултети
Виж всички
Аграрен факултет
Ветеринарномедицински факултет
Медицински факултет
Педагогически факултет
Стопански факултет
Факултет "Техника и технологии" – Ямбол

АГРОХИМИЯ

 • Аграрен факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

6.1 РАСТЕНИЕВЪДСТВО

РАСТЕНИЕВЪДСТВО

 • Аграрен факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

6.1 РАСТЕНИЕВЪДСТВО

ФУРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО, ЛИВАДАРСТВО

 • Аграрен факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

6.1 РАСТЕНИЕВЪДСТВО

ХРАНЕНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФУРАЖИТЕ

 • Аграрен факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО

РАЗВЪЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ, БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНИКА НА РАЗМНОЖАВАНЕТО

 • Аграрен факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО

ГОВЕДОВЪДСТВО И БИВОЛОВЪДСТВО

 • Аграрен факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО

ОВЦЕВЪДСТВО И КОЗЕВЪДСТВО

 • Аграрен факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО

ПТИЦЕВЪДСТВО

 • Аграрен факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО

РИБОВЪДСТВО, РИБНО СТОПАНСТВО И ПРОМИШЛЕН РИБОЛОВ

 • Аграрен факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО

СВИНЕВЪДСТВО

 • Аграрен факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО

СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ (КОНЕ, БУБИ, ЗАЙЦИ И ПРОМИШЛЕН ДИВЕЧ, ПЧЕЛИ И ДР.)

 • Аграрен факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО

ЗООХИГИЕНА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Аграрен факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО

ГЕНЕТИКА

 • Аграрен факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО

ФИЗИОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКА

 • Аграрен факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО

БИОХИМИЯ

 • Аграрен факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

МИКРОБИОЛОГИЯ

 • Аграрен факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ

 • Аграрен факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

ЗООЛОГИЯ

 • Аграрен факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

БОТАНИКА

 • Аграрен факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

ТЕХНОЛОГИЯ НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ

 • Аграрен факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

5.13 ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО

ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕСНИТЕ И РИБНИТЕ ПРОДУКТИ

 • Аграрен факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

5.13 ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО

МЕХАНИЗАЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

 • Аграрен факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

ВЕТЕРИНАРНА ХИРУРГИЯ

 • Ветеринарномедицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И БОЛЕСТИ НА НОВОРОДЕНИ ЖИВОТНИ

 • Ветеринарномедицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ПАТОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ

 • Ветеринарномедицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Ветеринарномедицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНА ЕКСПЕРТИЗА

 • Ветеринарномедицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ИНВАЗИОННИ БОЛЕСТИ НА ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКА

 • Ветеринарномедицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ЗООХИГИЕНА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Ветеринарномедицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ЕПИЗООТОЛОГИЯ, ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ И ПРОФИЛАКТИКА НА ЗАРАЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО ЖИВОТНИТЕ

 • Ветеринарномедицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЦИТОЛОГИЯ

 • Ветеринарномедицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ФАРМАКОЛОГИЯ

 • Ветеринарномедицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

МОРФОЛОГИЯ

 • Ветеринарномедицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ГЕНЕТИКА

 • Ветеринарномедицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ФИЗИОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКА

 • Ветеринарномедицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ВЕТЕРИНАРНА МИКРОБИОЛОГИЯ

 • Ветеринарномедицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ТЕОРИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ДИДАКТИКАТА

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

1.2. ПЕДАГОГИКА

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИЗВЪН СФЕРАТА НА МАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО (СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ)

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

3.4 СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

4.1 ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ

БИООРГАНИЧНА ХИМИЯ, ХИМИЯ НА ПРИРОДНИТЕ И ФИЗИОЛОГИЧНО АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

4.2 ХИМИЧЕСКИ НАУКИ

БИОФИЗИКА

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

БИОХИМИЯ С ОБУЧЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

4.3. БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

ГЕНЕТИКА

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.1 МЕДИЦИНА

ПАТОЛОГОАНАТОМИЯ И ЦИТОПАТОЛОГИЯ

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.1 МЕДИЦИНА

ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ХЕЛМИНТОЛОГИ

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.1 МЕДИЦИНА

АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЦИТОЛОГИЯ

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.1 МЕДИЦИНА

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.1 МЕДИЦИНА

НЕВРОЛОГИЯ

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.1 МЕДИЦИНА

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.1 МЕДИЦИНА

ХИГИЕНА (ВКЛ. ТРУДОВА, КОМУНАЛНА, УЧИЛИЩНА, РАДИАЦИОННА И ДР.)

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.1 МЕДИЦИНА

ОТОРИНОЛАГИНГОЛОГИЯ

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.1 МЕДИЦИНА

ИФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.1 МЕДИЦИНА

ОФТАЛМОЛОГИЯ

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.1 МЕДИЦИНА

ОБЩА ХИРУРГИЯ

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.1 МЕДИЦИНА

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.1 МЕДИЦИНА

СЪДОВА ХИРУРГИЯ

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.1 МЕДИЦИНА

ДЕТСКА ХИРУРГИЯ

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.1 МЕДИЦИНА

СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ФАРМАЦИЯТА

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.1 МЕДИЦИНА

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.1 МЕДИЦИНА

НЕВРОХИРУРГИЯ

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.1 МЕДИЦИНА

МЕДИЦИНСКА РАДИОЛОГИЯ И РЕНТГЕНОЛОГИЯ (ВКЛ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ИЗОТОПИ)

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.1 МЕДИЦИНА

ИМУНОПАТОЛОГИЯ И АЛЕРГОЛОГИЯ

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.1 МЕДИЦИНА

НЕОНАТОЛОГИЯ

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.1 МЕДИЦИНА

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.1 МЕДИЦИНА

ФАРМАКОЛОГИЯ

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.1 МЕДИЦИНА

МЕДИЦИНА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.1 МЕДИЦИНА

ПЕДИАТРИЯ

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.1 МЕДИЦИНА

ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.1 МЕДИЦИНА

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.1 МЕДИЦИНА

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.1 МЕДИЦИНА

ГРЪДНА ХИРУРГИЯ

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.1 МЕДИЦИНА

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ

 • Медицински факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

7.4 ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

 • Педагогически факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

1.2 ПЕДАГОГИКА

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

 • Педагогически факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

1.2 ПЕДАГОГИКА

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

 • Педагогически факултет

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

1.2 ПЕДАГОГИКА

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРАРНИЯ БИЗНЕС

 • Стопански факултет

РЕГИОНАЛНО СТОПАНСТВО И РАЗВИТИЕ

 • Стопански факултет

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (СЕЛСКО СТОПАНСТВО)

 • Стопански факултет

МЕХАНИЗАЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО

 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

5.1 МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО

ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ

 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

5.1 МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО

ТЕХНОЛОГИЯ НА ШЕВНОТО ПРОИЗВОДСТВО

 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

5.1 МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО

ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЯНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛНИ И ШИВАШКИ ИЗДЕЛИЯ, ОБЛЕКЛА И ОБУВКИ

 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

5.1 МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО

АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ИНЖЕНЕРНИЯ ТРУД И СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ

 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

5.2 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА

АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ (ПО ОТРАСЛИ)

 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

5.2 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ

 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

5.4. ЕНЕРГЕТИКА

ЕНЕРГОПРЕОБРАЗУВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ

 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

5.4. ЕНЕРГЕТИКА

ТЕХНОЛОГИЯ НА ЖИВОТИНСКИТЕ И РАСТИТЕЛНИТЕ МАЗНИНИ, САПУНИТЕ, ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА И ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРЕПАРАТИ

 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

5.12 ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕ

 • Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

5.12 ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ