Български студенти и граждани на държави – членки на Европейския съюз

Български студенти и граждани на държави – членки на Европейския съюз

На студентите – български граждани и граждани на държави-членки на Европейския съюз, приети в редовна форма на обучение, държавна поръчка, се отпускат следните видове стипендии:

  • Стипендии по успех на общо основание

  • Социални стипендии

  • Стипендии на студенти, обучаващи се в приоритетни професионални направления

  • Стипендии на студенти, приети в годината на придобиване на средно образование – по член 8б

  • Стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност – по член 8а

  • Помощи и награди

Студентите, които получават/кандидатстват за социална стипендия, не могат да получават/кандидатстват за стипендия по успех на общо основание.

Останалите видове стипендии могат да се получават независимо дали студентът получава друга стипендия.

Стипендии по успех на общо основание

 Право на стипендия по успех имат всички студенти в редовна форма на обучение, държавна поръчка. Стипендията се отпуска от началото на втория и следващите семестри и при условие, че са положени успешно всички изпити. Кандидатства се със среден успех от предходните два семестъра, а за първи курс – от първия семестър, не по-нисък от 4.00.

Стипендиите се отпускат за 5 месеца поотделно за всеки учебен семестър.

Документите и сроковете за подаване се обявяват всеки семестър

Социални стипендии

За социална стипендия имат право да кандидатстват следните групи студенти:

– Несемейни студенти без двама родители;

– Студенти с трайни увреждания 70 и над 70%;

– Студенти с двама родители, които са с трайни увреждания 70 и над 70%;

– Студенти с един жив родител, който е с трайни увреждания  70 и над 70%;

– Студентки-майки с деца до 6-годишна възраст;

– Студенти-бащи с деца до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или родителските права са предоставени на бащата;

– Студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

– Студентките майки запазват правото си за получаване на стипендия до края на учебния семестър, в който детето навършва 6-годишна възраст.

– Студентките с деца до 6-годишна възраст, които не са се дипломирали на първата сесия, получават стипендия до края на месеца, в който приключва втората сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план.

– Стипендиите се отпускат от началото на първата година на обучение или от началото на летния семестър, независимо от успеха на студента и се изплащат за 12 месеца за всеки месец поотделно.

– Документите и сроковете за подаване се обявяват всеки семестър.

Стипендии на студенти, обучаващи се в приоритетни професионални направления

Могат да кандидатстват студенти, обучаващи се в специалности от приоритетни професионални направления от АФ, ВМФ, ПФ, ФТТ – Ямбол и СФ – Софтуерно инженерство и информационни технологии

Студентите трябва да са положили успешно всички изпити по учебен план и да имат среден успех от предходните два семестъра /за I курс – от първия семестър/ не по-нисък от 4.00.

Стипендиите се отпускат за всеки учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно. Размерът на стипендията не може да бъде по-нисък от размера на стипендиите на общо основание. Документите и сроковете за подаване се обявяват всеки семестър.

Стипендии на студенти, приети в годината на придобиване на средно образование – по член 8б

Това е нов вид стипендия за студентите, приети за обучение в годината на придобиване на средно образование по специалности от професионални направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“ и „Общо инженерство“.Стипендията е в размер на 100 лв. месечно и се предоставя на студенти, които отговарят на едно от следните условия:

– индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература е в 10 на сто от най-високите резултати за страната за учебната година на придобиване на средно образование и индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит или от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация е равен или е над средния за страната резултат от съответния изпит за учебната година на придобиване на средно образование.

–  индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература е равен или е над средния за страната за учебната година на придобиване на средно образование и индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Математика, Физика и астрономия или Химия и опазване на околната среда е в 30 на сто от най-високи резултати за страната от съответния държавен зрелостен изпит за учебната година на придобиване на средно образование.

Стипендиите се отпускат за всеки учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно. Стипендии се отпускат от началото на първата година на обучение със заповед на ректора, като ограничението за минимален среден успех 4.00 и положени успешно всички изпити по учебен план се прилага от втория и следващи семестри на обучение.

Стипендията се получава независимо дали студентът получава други стипендии по реда на ПМС 90.

При кандидатстване студентите подават документи, доказващи, че индивидуалните им резултати от зрелостните изпити им дават право да получават стипендията по чл.8б.

Документите и сроковете за подаване се обявяват всеки семестър.

Стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност – по член 8а

Ректорът съгласувано със студентския съвет може да отпуска стипендии на студенти със значими постижения в научноизследователската, спортната или художественотворческата дейност. Стипендиите се отпускат за един учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно. Едни и същи постижения не може да са основание за получаване на стипендия и награди. Документите и сроковете за подаване се обявяват всеки семестър.

Помощи и награди

Ректорът може да отпуска награди и помощи в размер до 300 лв., както следва:

  1. награда за определени успехи в учебната, научноизследователската и други дейности;

  2. помощи при тежко материално състояние.

Наградите и помощите се отпускат съгласувано със студентския съвет.