Защита на личните данни

Защита на личните данни

Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 (ОРЗЛД) и Закона за защита на личните данни на Р. България, Тракийски университет предприе необходимите организационни и технически мерки, за да се обезпечи обработването на личните данни по законосъобразен, подходящ и прозрачен начин.

Нашето отношение към Вашите лични данни

Университетът отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“  е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и  респ. какви са Вашите права.

Лични данни

Тракийският университет събира и обработва лични данни на следните категории лица, а именно: кандидат-студенти, студенти, докторанти (както и кандидати) и лица, записали следдипломна квалификация. Възможно е да бъдат събрани и обработени и лични данни на посетители (напр. данни от видеонаблюдение).

Тези данни се предоставят на ТрУ чрез формулярите за кандидатстване и записване.

В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация: имена по лична карта; ЕГН/ЛНЧ; адрес по лична карта; данни за лична карта – номер, дата на издаване, дата на валидност, издаващ орган, гражданство; данни за семейно положение; данни за завършено образование; данни за пол; банкови детайли; факултетен номер; данни за успех; телефонен номер за връзка; електронен адрес (e-mail); гражданство и статус на пребиваване; писма и електронна поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни; потребителско име и парола при използване на сайта; записи от видео камери, когато посещавате нашите административни обекти, с цел охрана и осигуряване на сигурност.

Във връзка с изпълнение на нормативни задължения (чл. 68, ал. 3 от ЗВО), Правилника за устройство, дейност и управление на Тракийски университет и осигуряване на социалната сигурност и социалната закрила (съгласно Регламент 2016/679 ЕС), биха могли да бъдат обработени и: решение на ТЕЛК/НЕЛК, актове за раждане, служебни бележки от домове за сираци и актове за смърт. В случай на непредоставяне на посочените документи, то осигуряването на предимство при кандидатстване е невъзможно.

Личните данни, за които ТрУ има законово задължение да събира, са подробно описани в Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища в РБългария, в Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, а за докторантите – в Закона за развитие на академичния състав в РБългария и правилника за неговото приложение и др. нормативни актове.

Цел и правни основания при обработването на Вашите данни

Университетът обработва данните Ви само за целите, за които са събрани, и не ги използва за други цели. Тези цели са изцяло свързани с приема и обучението – за организиране на учебния процес, подпомагане на обучението чрез различни средства, възможност за издаване на документи, отговарящи на държавните изисквания и поддържане на предвидените в Закона за висшето образование регистри. По-конкретно тези цели са:

 • Кандидатстване за образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър", "бакалавър" и "магистър";

 • Кандидатстване за образователна и научна степен "доктор";

 • Приравняване на дипломи, както и трансфер на студенти;

 • За целите на следдипломната квалификация;

 • Сключване на договори с университета;

 • Администриране на обучението – напр. за поддържане на Главна книга на студентите, за издаване на студентска книжка, уверение, академична справка, дипломи за висше образование и за образователна и научна степен, както и удостоверения за допълнителни обучения и регистри за тях;

 • Достъп до ресурси за обучение – напр. библиотеката и др.;

 • Финансови отношения – напр. при изпращане на стипендии или други финансови стимули;

 • Обработване на заявления – напр. за възстановяване на права, прекъсване, преместване и др.  

 • Дипломиране на студенти;

 • Обмен на студенти и преподаватели;

 • Осигуряване на ефективна комуникация;

 • Осигуряване на сигурност.

Правни основания

В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Разбира се, при част от услугите, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се тя да бъде обработвана. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги.

Обработване на данните, необходими за сключването и изпълнението на договор

 • За изпълнението на договорни задължения по сключени договори за предоставяне на образователни услуги;

 • Осигуряване на комплексно обслужване и администриране в периода на обучението.

Обработване на данните, необходими за изпълнение на наше нормативно задължение

 • Закон за висшето образование, Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, Правилника за устройство, дейност и управление на ТрУ, Правила за учебната дейност на ТрУ, и др. свързани нормативни актове;

 • Задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи;

 • Предоставяне на информация на съда и органи на реда.

Обработване на данните въз основа на Ваше съгласие

 • при кандидат-студентски кампании, искания за трансфер, признаване на дипломи и др.;

 • трансфер на данни, извън рамките на ЕС;

 • директен маркетинг.

Обработване на данните въз основа на наш законен интерес

 • извършване на видеонаблюдение в нашите административни обекти

Споделяне на информацията Ви:

Университетът използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. Можем да предоставим данни на счетоводни кантори, адвокатски кантори, други университети, Студентски общежития и столове и др.

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания и в тази връзка предоставяме информация на:

 • Министерството на образованието и науката – напр. за поддържането на Регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления и Регистър на завършилите студенти и докторанти (ЗВО);

 • Националната агенция по приходите за нуждите на здравното осигуряване;

 • МВнР, МВР – Дирекция миграция и МОН. Университетът е длъжен да предостави лични данни на чуждестранните студенти, за издаване на виза D. Университетът може да споделя лични данни с длъжностни лица, представители на имиграционните власти относно статута на кандидат-студентите или студентите, чието гражданство е извън Европейския съюз;

 • Националния център за информация и документация;

 • Регионална инспекция по образование;

 • Други.

Автоматизирани алгоритми

Ние не използваме средства за  автоматизирано взимане на решения.

Сигурност

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

ТрУ взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това, вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията. Част от предприетите действия са:

1. Физически организационни и технически мерки за защита:

определяне на зоните с контролиран достъп; определяне на помещенията, в които се обработват лични данни, вкл. в които се намират сървърите ни и ограничаване на достъпа; определяне на организацията на физическия достъп; определяне на използваните технически средства за физическа защита – в специални стаи и шкафове под ключ; определяне на екип за реагиране при нарушения.

2. Персонална защита: запознаване на персонала с особеностите при обработване на лични данни и с нормативната уредба в областта на защитата на личните данни, с настоящата политика и с др. свързани вътрешни нормативни актове;  конфиденциалност на информацията; обучение на персонала.

3. Документална защита: определяне на срокове за съхранение; правила за разпространение, процедури за унищожаване, проверка и контрол на обработването.

От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.

Кога изтриваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме по определен ред в законоуставените срокове, а ако няма такива – в сроковете определени от нас с Вътрешните правила за създаване, ползване и поддържане на университетския архив.

Част от сроковете са:

– Минимум 50 години – за данните, свързани с издаваните дипломи и удостоверения;

– 10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;

– 30 дни от записа при видеонаблюдение;

– 1 година от изтичане на кандидат-студентската кампания – по отношение на състезателен картон, изпитни работи, приложените документи към картона, вкл. актове и дипломи;

– 5 години от изтичане на кандидат-студентската кампания за изпитни протоколи.

Прехвърляне между държави

Университетът може да прехвърли данните Ви извън рамките на ЕС по програма „Еразъм+“, но единствено и след Вашето изрично писмено съгласие.

Вашите права по отношение на личните данни

По всяко време можете да поискате от ТрУ да Ви предостави информация и достъп до личните данни, които са събрани и съхранява за Вас. Можете също така да изискате ТрУ да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни. ТрУ осигурява и Вашето право на възражение и ограничаване на обработването на лични данни, както и правата Ви при автоматизирано взимане на решения.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо ТрУ. Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.

Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Информираме Ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели ТрУ я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

Ваня Трифонова

Длъжностно лице по защита на личните данни

Phone number 042/ 699 206