Визитка

Университетът е акредитиран с висока оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация в България с правото да обучава в образователна и квалификационна степен бакалавър и магистър, както и в образователна и научна степен доктор. 

0

Факултета

0

Бакалавърски специалности

0

Магистърски специалности

0

Докторски програми

0 +

Студента

Тракийски университет е център за образование, наука и духовност, място за изграждане на специалисти и учени във всички сфери на познанието.

Той заема престижно място в челната десетка на рейтинговата класация на университетите в България и е пример за международна и мултидисциплинарна институция.

Университетът е акредитиран с висока оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация в България с правото да обучава в образователна и квалификационна степен бакалавър и магистър, както и в образователна и научна степен доктор. 

В структурата му са включени следните звена: Аграрен факултет, Ветеринарномедицински факултет с Университетска ветеринарна болница, Медицински факултет с Университетска болница, Педагогически факултет, Стопански факултет, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Медицински колеж – Стара Загора, Филиал – Хасково, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите, както и  Академичен технологичен комплекс, Институт за устойчив преход и развитие, Институт по продоволствена сигурност и Институт по зоонози „Оne Health“.

В университета се обучават над 9 хиляди студенти от България и света от  висококвалифицирани преподаватели, както и от гост-лектори от други университети в страната и чужбина, в  общо над 250 бакалавърски и магистърски програми.

Тракийският университет има собствена модерна база за обучение. Учебният процес и научноизследователската дейност се извършват в съвременно оборудвани лекционни и компютърни зали, зали за семинарни занятия и практически упражнения, специализирани кабинети, езикови лаборатории. Университетът разполага с Академичен информационен център със съвременна техническа база и осигурява достъп до богата научна литература и електронни ресурси – предимства, които го правят неразделна част от академичния живот на студентите, преподавателите и гостите.

Студентите придобиват практически умения в университетска учебно-експериментална база, университетска многопрофилна болница, университетска ветеринарна болница, собствен Академичен технологичен комплекс, както и във фирми и организации, с които университетът има сключени договори за сътрудничество.

Тракийски университет – Стара Загора има утвърден опит в работата си по европейски проекти. Академичният състав активно работи по образователни и научни програми, както и по програми за двустранно сътрудничество с университети – партньори и научни организации от България и от чужбина. Студентите имат многобройни възможности да се обучават и да провеждат практическа подготовка по програмата Еразъм+ на ЕС и да участват в международни научни проекти и конгреси, чрез които да надграждат своята база знания и да обогатяват професионалните си компетенции.