Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол е наследник на две важни за града учебни заведения – Педагогическата гимназия и Учителския институт. Педагогическата гимназия просъществува няколко години, докато през 1964 год. се създава Учителския институт, с предмет на дейност подготовка на учители по практика. В института се обучават в началото около 60 студенти по една специалност – „Механизация на селското стопанство“, в сградата на Техникума по механизация на селското стопанство. Първият директор на Учителския институт е Тодор Ангелов Михайлов.

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол е наследник на две важни за града учебни заведения – Педагогическата гимназия и Учителския институт. Педагогическата гимназия просъществува няколко години, докато през 1964 год. се създава Учителския институт, с предмет на дейност подготовка на учители по практика. В института се обучават в началото около 60 студенти по една специалност – „Механизация на селското стопанство“, в сградата на Техникума по механизация на селското стопанство. Първият директор на Учителския институт е Тодор Ангелов Михайлов.

В началото на 70-те години приемът на студенти нараства, а броят на преподавателите е удвоен. Институтът се премества в сградата на Техникума по хранително-вкусова промишленост. От 1973 год. е самостоятелен Институт за подготовка и повишаване квалификацията на учители по практика. През 1974 год. се открива нова специалност – „Експлоатация на автомобила“, а след две години и специалността  – „Технология на шивашкото производство“. Едновременно с това в института се разкрива и задочно обучение. В края на 70-те и началото на 80-те години Учителският институт в гр. Ямбол е вече голямо и водещо учебно заведение сред институтите обучаващи учители по практика. В този период института вече разполага с добре подготвен научно-преподавателски състав и подобрена материално-техническа база. През 1984 год. институтът вече разполага с нова сграда и студентско общежитие, които са построени и с доброволното трудово участие на преподавателите и студентите.

През 1987 год. в Учителския институт се обучават 1030 редовни и 300 задочни студенти по над 10 специалности.

През 1989 година е преустроен като Полувисш институт към ВТУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе.

С постановление №374/15.10.1997 год. на Министерски съвет се преобразува в Технически колеж в структурата на Тракийски университет -Стара Загора с предмет на дейност подготовка на технически кадри и учители.

С Постановление №308 / 17.11.2011 г. в  ДВ №93 / 25.11.2011 г. Технически колеж – Ямбол се преобразува във Факултет „Техника и технологии“ на Тракийски университет – Стара Загора.

 

Мисия

 

Дейността на Факултета се основава на мисията на Тракийски университет „да допринася за социално-икономическото и културното развитие на България чрез създаване, разпространение и прилагане на знания, подготовка на кадри с най-високо ниво на компетентност, реализиране на иновативни научни изследвания и трансфер на знания“ като продължи развитието си като съвременна образователна и научноизследователска структура за обучение на технически кадри с висше образование, подготвени за трансформацията на икономиката в икономика, базирана на знанието и интелигентния растеж.

Основните приоритети на управление на Факултет „Техника и технологии“ са: Постигане на високо качество на обучението на студентите и докторантите във Факултета, адаптирано към изискванията на съвременната икономика и подобряване на позициите на професионалните направления в рейтинговата система; Създаване на условия за развитие на академичния състав и ефективна научноизследователска дейност, с приложен характер и значимост за регионалния икономически растеж, в унисон с изискванията за интернационализация и трансфер на знания; Подобряване на образователната и научноизследователска инфраструктура с цел постигане на по-високо качество на обучение и по-добри социално-битови условия.

Тракийски университет (ТрУ) – Стара Загора има редовна акредитация от НАОА към Министерски съвет, съгласно Удостоверение за институционална акредитация от 26.07.2018г. за срок от 6 години с оценка 9,20 (при максимална 10).

ФТТ – Ямбол, като основно звено в структурата на Тракийски университет получава държавна поръчка и извършва обучение в редовна и задочна форма 5-те акредитирани професионални направления в редовна и задочна форма в ОКС „Бакалавър” по 8 специалности, в ОКС „Магистър“ по 19 специалности и в ОНС „Доктор“ по 8 акредитирани докторски програми.

Във факултета се обучават близо 750 студенти и докторанти в съвременна материало-техническа база и обновена образователна инфраструктура.

Обучението се осъществява от висококвалифициран академичен състав от 49 преподаватели, от които 6 професори, 21 доценти, 20 главни асистенти и асистенти и двама преподаватели. 39 члена на академичния състав са с ОНС „доктор“.

специалности
0
Катедри
0

Обща информация

За студентите

Документи и формуляри

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ

Банкова сметка

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ

Наука