Обявени конкурси

Обявени
конкурси

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Дата на обявата: 04.06.2024 г.

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Аграрен факултет1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Ентомология“, професионално направление 6.2.
Растителна защита, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,
към катедра „Растениевъдство” – един, със срок 3 м.;
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 47/04.06.2024 г.;
Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от
ПРАСТрУ.
Аграрен факултет, Студентски град, тел. 042/699443;

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“

Дата на обявата: 04.06.2024 г.

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент за нуждите на:

Факултет „Техника и технологии“

  1. Академична длъжност „доцент“ по „Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки“ професионално направление 5.1. Машинно инженерство, област на висше образование 5. Технически науки към катедра „Машинно инженерство“ – един със срок 3 м.;
  2. Академична длъжност „доцент“ по „Икономика“, професионално направление 3.8. Икономика, област на висше образование 3. Социални стопански и правни науки към катедра „Машинно инженерство“ – един със срок 3 м.;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 47/04.06.2024 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 38, тел. 046/669181;

Тракийският университет обявява конкурс за хоноруван преподавател
Дата на обявата: 20.05.2024 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурс за хоноруван преподавател
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:
а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в
деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;
б) автобиография;
в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;
г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и
„професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;
д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-
приложни разработки (ако има такива);

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Конкурс за „хоноруван преподавател“ по „Биохимия“ и „Клинична биохимия“ за
нуждите на катедра „Фармакология, физиология на животните, биохимия и химия” за
водене на практически занятия през уч. 2024/2025 г. с общ хорариум 400 ч.– един;
Срок за подаване на документи: един месец, считано от 20.05.2024 г.; ВМФ,
Студентски град, тел. 042/699/506;

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“
Дата на обявата: 10.05.2024 г.

 

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“за нуждите на:

Медицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Социална медицина, здравен мениджмънт и МБС“– един на 0.5 щат, със срок 2 м.;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 41/10.05.2024 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/664468;

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“
Дата на обявата: 10.05.2024 г.

Тракийският университет обявява конкурсза заемане на академична длъжност „главен асистент“за нуждите на:

Медицински факултет

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Молекулярна биология“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, към катедра „Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика” – един, със срок 2 м.;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 41/10.05.2024 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел. 042/664468;

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“
Дата на обявата: 29.04.2024 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Патологоанатомия и цитопатология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология” – един на 0.5 щат, със срок 2 м.;

Педагогически факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Педагогическа и възрастова психология“, професионално направление 3.2. Психология, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки за нуждите на катедра „Педагогически и социални науки“ – един, със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „асистент“ по „Социална педагогика“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Педагогически и социални науки“ – един, със срок 2 м.;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите/колежите/департамента:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.102 (3869)/29.04.2024 г.

За справки и документи: Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел. 042/664468; Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758;

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“
Дата на обявата:19.04.2024 г.

Тракийският университет обявява конкурсза заемане на академична длъжност „главен асистент“за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Растениевъдство“, професионално направление 6.1. Растениевъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина“ за нуждите на катедра „Растениевъдство“ – един, със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „главен асистент“ по „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина“ за нуждите на катедра „Животновъдство – непреживни животни и специални отрасли“ – един, със срок 2 м.;

Медицински факултет

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности)“, професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки на 0.2 щат към катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“ – един, със срок 2 м.;

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Педагогика на обучението по визуални изкуства“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Информационни технологии, изобразително изкуство, чужди езици“ – един, със срок 2 м.;

Стопански факултет

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра „Информатика и математика“ – един, със срок 2 м.;

Факултет „Техника и технологии“

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Автомобили, трактори и кари“, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, област на висше образование 5. Технически науки за нуждите на катедра „Машинно инженерство“ – един, със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „главен асистент“ по „Автоматика и компютърни системи“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, област на висше образование 5. Технически науки за нуждите на катедра „Електротехника, автоматика, компютърни системи и комуникации“ – един на 0.5 щат, със срок 2 м.;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 35/19.04.2024 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел 042/699443; Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел. 042/664468; Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758; Стопански факултет, Студентски град, тел. 042/699409; Факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 38, тел. 046/669181;

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“
Дата на обявата: 19.04.2024 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Механизация и електрификация в растениевъдството“, професионално направление 5.13. Общо инженерство, област на висше образование 5. Технически науки за нуждите на катедра „Аграрно инженерство“ – един, със срок 2 м.;

Медицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Биохимия“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика към катедра „Медицинска химия и биохимия“ – един, със срок 2 м.;

Медицински колеж

1. Академична длъжност „доцент“ по „Дерматология и венерология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Медицински козметик“ – един на 0.25 щат, със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „доцент“ по „Управление на здравни грижи“, базова специалност „Рехабилитатор“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, за нуждите на специалност „Рехабилитатор“ – един, със срок 2 м.;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 35/19.04.2024 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел 042/699443; Медицински факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/664468; Медицински колеж, ул. ,,Армейска” № 9, тел. 042/ 601721;

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“
Дата на обявата: 08.04.2024 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Ветеринарна хирургия“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна хирургия“ – един, със срок 3 м.;

Медицински колеж

1. Академична длъжност „асистент“ по дисциплините: Кинезитерапия, Лечебен масаж, Физикална терапия, Кинезиология, Патокинезиология, Мануално мускулно тестуване и Клинична практика с базова специалност „Рехабилитатор“, професионално направление 7.5. Здравни грижи, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Рехабилитатор“ – един със срок 2 м.;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите/колежите/департамента:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.84 (3851)/08.04.2024 г.

За справки и документи: Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506; Медицински колеж – ул. Армейска 9, тел. 042/600755;

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“
Дата на обявата: 08.03.2024 г.

 

Тракийският университет обявява конкурсза заемане на академична длъжност „главен асистент“за нуждите на:

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Теория на възпитанието и дидактика (Педагогическа работа със семейства на деца с хронични заболявания)“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Педагогически и социални науки“ – един, със срок 2 м;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 20/08.03.2024 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758;

Тракийският университет обявява конкурс за длъжност „преподавател“
Дата на обявата: 27.02.2024 г.

Тракийският университет обявява конкурс за длъжност „преподавател“ за нуждите на:

Филиал Хасково:

1. Длъжност „преподавател“ по Клинична практика на цял щат към катедра „Здравни грижи“ за нуждите на специалност „Медицинска сестра“– един.

Срок за подаване на документи – един месец, считано от 27.02.2024 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават във факултетите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

За справки и документи: гр. Хасково, бул. „Съединение“ 48, тел. 038/664375

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“
Дата на обявата: 23.02.2024 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра „Социална медицина, здравен мениджмънт и МБС“ – един, със срок 3 м.;

2. Академична длъжност „професор“ по „Морфология“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област от висше образование 4. Природни науки, математика и информатика на 0.5 щат към катедра „Анатомия“ – един, със срок 2 м.;

3. Академична длъжност „професор“ по „Анатомия, хистология и цитология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра „Анатомия“ – един, със срок 2 м.;

4. Академична длъжност „професор“ по „Неонатология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Здравни грижи“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един, със срок 2 м.;

5. Академична длъжност „професор“ по „Съдова хирургия“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Специална хирургия“ – един, със срок 2 м.;

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 16/23.02.2024 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/664468;

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“
Дата на обявата: 23.02.2024 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Кинезитерапия“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра „Кинезитерапия и рехабилитация, физикална медицина и спорт“ – един, със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „доцент“ по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Кинезитерапия“ на цял щат към катедра „Кинезитерапия и рехабилитация, физикална медицина и спорт“ – един, със срок 2 м.;

3. Академична длъжност „доцент“ по „Генетика“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика“ – един, със срок 3 м.;

Стопански факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра „Информатика и математика“ – един, със срок 2 м.;

2.Аакадемична длъжност „доцент“ по „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, включително методика на лечебната физкултура (Физическо възпитание, спорт и лечебна физкултура)“, професионално направление 7.6. Спорт, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на катедра „Физическо възпитание и спорт“ – един, със срок 2 м.;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 16/23.02.2024 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/664468; Стопански факултет, Студентски град, тел. 042/699409;

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“
Дата на обявата: 23.02.2024 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Ветеринарна микробиология“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ – един, със срок 3 м;

2. Академична длъжност „главен асистент“ по „Генетика“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Общо животновъдство“ – един, със срок 3 м;

3. Академична длъжност „главен асистент“ по „Морфология“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“ – един, със срок 2 м;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 16/23.02.2024 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Ветеринарнамедицински факултет, Студентски град, тел 042/699506;

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“
Дата на обявата: 19.02.2024 г.

 

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Механизация и електрификация в растениевъдството“, професионално направление 5.13. Общо инженерство, област на висше образование 5. Технически науки за нуждите на специалност „Аграрно инженерство“ към катедра „Аграрно инженерство“ – един, със срок 2 м.;

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Ветеринарна хирургия“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна хирургия“ – един, със срок 3 м.;

Стопански факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра „Информатика и математика“ – един, със срок 2 м.;

Факултет „Техника и технологии“

1. Академична длъжност „асистент“ по „Двигатели с вътрешно горене“, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, област на висше образование 5. Технически науки за нуждите на катедра „Машинно инженерство“ – един, със срок 2 м.;

Документи: Аграрен факултет, Студентски град, тел. 042/699443; Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506; Стопански факултет, Студентски град, тел. 042/699409; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите/колежите/департамента:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.42 (389)/19.02.2024 г.

За справки и документи: Аграрен факултет, Студентски град, тел. 042/699443; Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506; Стопански факултет, Студентски град, тел. 042/699409; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

Тракийският университет обявява конкурси за длъжност „преподавател“
Дата на обявата: 12.02.2024 г.

 

Тракийският университет обявява конкурси за длъжност „преподавател“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет:

1. Длъжност „преподавател“ по „Обща пропедевтика и клинична лаборатория“, „Кинология“, „Вътрешни незаразни болести – общи заболявания“, „Клинична токсикология“, „Дерматология“, „Неврология“, „Вътрешни незаразни болести – животни за компания“, „Вътрешни незаразни болести – продуктивни животни“, „Биология и болести по дивеча“, „Вътрешни болести – коне“, „Управление на стадното здраве“, „Подвижна клиника“, „Образна диагностика“ и „Ветеринарна хомеопатия“ към катедра „Вътрешни болести“ – един.

Медицински факултет:

1. Длъжност „преподавател“ по „Патологоанатомия и цитопатология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ – един.

Срок за подаване на документи – един месец, считано от 12.02.2024 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават във факултетите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

За справки и документи: ВМФ, Студентски град, тел. 042/699506; МФ, ул. Армейска 11, тел 042/664468;

2023 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“
Дата на обявата: 28.11.2023 г.

 

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Фундаментални науки в животновъдството“ – един, със срок 2 м.;

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 99/28.11.2023 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 042/699443;

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент
Дата на обявата: 28.11.2023 г.

 

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Хранене и диететика“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Общо животновъдство“ – един, със срок 2 м.;

Медицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Ортопедия и травматология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Специална хирургия“ и цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” – един, със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „доцент“ по „Физиология на животните и човека“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област от висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, за нуждите на преподаването в секция „Физиология“, катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“ – един, със срок 2 м.;

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Методика на обучението по български език и литература“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един, със срок 3 м.;

Стопански факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Икономика и управление (индустрия)“, професионално направление 3.8. Икономика, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки за нуждите на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ – един, със срок 2 м.;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 99/28.11.2023 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Ветеринарнамедицински факултет, Студентски град, тел 042/699506; Медицински факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/664468; Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758; Стопански факултет, Студентски град, тел. 042/699409;

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“
Дата на обявата:28.11.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурсиза заемане на академична длъжност „главен асистент“за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Ветеринарна хирургия“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна хирургия“ – един, със срок 2 м;

Медицински факултет

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Патологоанатомия и цитопатология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към II катедра Терапия на вътрешните болести – един, със срок 2 м;

2. Академична длъжност „главен асистент“ по „Кардиология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към II катедра „Терапия на вътрешните болести” – един, със срок 2 м;

3. Академична длъжност „главен асистент“ по „Дерматология и венерология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Обща и клинична патологоанатомия, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ и цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” – един, със срок 2 м;

4. Академична длъжност „главен асистент“ по Акушерство и гинекология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Акушерство и гинекология“ – един, със срок 2 м;

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Предучилищна педагогика“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един, със срок 3 м;

2. Академична длъжност „главен асистент“ по „Методика на обучението по изобразително изкуство“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Информационни технологии, изобразително изкуство, чужди езици“ – един, със срок 2 м;

Стопански факултет

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Народно стопанство (регионално развитие и туризъм)“, професионално направление 3.8. Икономика, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки за нуждите на катедра „Регионално развитие“ – един, със срок 2 м;

2. Академична длъжност „главен асистент“ по „Икономика и управление (селско стопанство)“, професионално направление 3.8. Икономика, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки за нуждите на катедра „Икономика“ – един, със срок 2 м;

3. Академична длъжност „главен асистент“ по „Организация и управление на производството (аграрен бизнес)“, професионално направление 3.7. Администрация и управление, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки за нуждите на катедра „Мениджмънт“ – един, със срок 2 м;

Факултет „Техника и технологии“

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Енергопреобразуващи технологии и системи“, професионално направление 5.4. Енергетика, област на висше образование 5. Технически науки за нуждите на катедра „Енергетика“ – един, със срок 2 м;

ДИПКУ

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Начална училищна педагогика“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Хуманитарни дисциплини“ – един, със срок 2 м;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 99/28.11.2023 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Ветеринарнамедицински факултет, Студентски град, тел 042/699506; Медицински факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/664468; Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758; Стопански факултет, Студентски град, тел. 042/699409; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181; ДИПКУ, ул. „Армейска“ № 9, тел. 042/617452;

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“
Дата на обявата: 27.11.2023 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Морфология“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Фундаментални науки в животновъдството“ – един, със срок 3 м.;

Медицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Кинезитерапия и рехабилитация, физикална медицина и спорт“ – един, със срок 2 м.;

Факултет „Техника и технологии“:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Компютърни системи и комуникации“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки за нуждите на катедра „Електротехника, автоматика и компютърни системи и комуникации“ – един на 0.5 щат, със срок 2 м.;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите/колежите/департамента:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.281 (3740)/27.11.2023 г.

За справки и документи:: АФ, Студентски град, тел. 042/699443; МФ – ул. Армейска №11, тел. 042/664468; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

Tракийският университет обявява конкурс за длъжност "Преподавател"
Дата на обявата:20.11.23 г.

Тракийският университет обявява конкурс за длъжност „преподавател“ за нуждите на:

Медицински факултет:

1. Длъжност „преподавател“ по „Български език“ за преподаване на студенти, обучавани на английски език към катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“ – един на цял щат.

2. Длъжност „преподавател“ по „Спорт“ към катедра „Кинезитерапияи рехабилитация, физикална медицина и спорт“ – един на цял щат.

Срок за подаване на документи – един месец, считано от 20.11.2023 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават във факултетите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

За справки и документи: Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел 042/664468;

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“
Дата на обявата: 20.10.2023 г.

 

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“ – един, със срок 3 м.;

2. Академична длъжност „професор“ по „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Общо животновъдство“ – един, със срок 2 м.;

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 88/20.10.2023 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Ветеринарнамедицински факултет, Студентски град, тел 042/699506;

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“
Дата на обявата: 20.10.2023 г.

 

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Генетика“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Общо животновъдство“ – един, със срок 2 м.;

Медицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности)“, професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки за нуждите на специалност „Социални дейности“ на 0.5 щат към катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“ – един, със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „доцент“ по „Патологоанатомия и цитопатология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ и на 0.5 щат към УМБАЛ „проф. д-р С. Киркович“ – един, със срок 2 м.; Педагогически факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Методика на обучението по математика в предучилищна възраст“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един, със срок 2 м;

2. Академична длъжност „доцент“ по „Литература за деца“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един, със срок 2 м;

3. Академична длъжност „доцент“ по „Съвременен български език“, професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки за нуждите на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един, със срок 2 м;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 88/20.10.2023 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Ветеринарнамедицински факултет, Студентски град, тел 042/699506; Медицински факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/664468; Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758;

Tракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“
Дата на обявата: 20.10.2023 г.

 

Тракийският университет обявява конкурсза академична длъжност „главен асистент“за нуждите на:

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Специална педагогика-Приобщаващо образование за деца и ученици от уязвими групи“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Педагогически и социални науки“ – един, със срок 2 м;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 88/20.10.2023 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758;

Tракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „асистент“
Дата на обявата: 16.10.2023 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Ветеринарна хирургия“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Ветеринарна хирургия“ – един, със срок 3 м;

2. Академична длъжност „асистент“ по „Морфология“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“ – един, със срок 3 м.;

Медицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Физиология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“, секция „Физиология“ – един, със срок 2 м;

2. Академична длъжност „асистент“ по „Анестезиология и реаниматология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Хирургични болести и анестезиология“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” – два конкурса, със срок 2 м.;

3. Академична длъжност „асистент“ по „Патологоанатомия и цитопатология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” – един, със срок 2 м.;

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Педагогика на обучението по визуални изкуства“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки към катедра „Информационни технологии, изобразително изкуство, чужди езици“ – един със срок 2 м;

Факултет „Техника и технологии“

1. Академична длъжност „асистент“ по „Електротехника“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, област на висше образование 5. Технически науки към катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ – един, със срок 2 м.;

ДИПКУ

1. Академична длъжност „асистент“ по „Предучилищна педагогика“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки към катедра „Хуманитарни дисциплини“ – един, със срок 2 м;

2. Академична длъжност „асистент“ по „Природни науки (STEM природни науки)“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки към катедра „Природоматематически и технологични дисциплини“ – един, със срок 2м;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите/колежите/департамента:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.245 (3704)/16.10.2023 г.

За справки и документи: Документи: ВМФ, Студентски град, тел. 042/699506; МФ – ул. Армейска №11, тел. 042/664468; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181; ДИПКУ – ул. „Армейска“ № 9, тел. 042/617452;

Тракийският университет обявява конкурс за длъжност "преподавател"
Дата на обявата: 02.10.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурс за длъжност „преподавател“ за нуждите на:

Медицински факултет:

1. Длъжност „преподавател“ по „Латински език“ на 0.5 щат към катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“ – един.

Срок за подаване на документи – два месеца, считано от 02.10.2023 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават във факултетите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

За справки и документи: Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел 042/664468;

Tракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „асистент“
Дата на обявата: 17.07.2023 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Аграрен факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Растителна защита (ентомология)“, професионално направление 6.2. Растителна защита, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Растениевъдство“ – един, със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „асистент“ по „Говедовъдство и биволовъдство“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Животновъдство – преживни животни и технологии на животинските продукти“ – един, със срок 2 м.;

3. Академична длъжност „асистент“ по „Репродукция“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Фундаментални науки в животновъдството“ – един, със срок 2 м.; Ветеринарномедицински факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Генетика“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Общо животновъдство“ – един, със срок 3 м;

2. Академична длъжност „асистент“ по „Ветеринарно-санитарна експертиза“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство“ – един, със срок 3 м.;

3. Академична длъжност „асистент“ по „Патология на животните“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Обща и клинична патология“ – един, със срок 3 м.;

4. Академична длъжност „асистент“ по „Специална патологична анатомия“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Обща и клинична патология“ – един, със срок 3 м;

5. Академична длъжност „асистент“ по „Ветеринарна хирургия“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Ветеринарна хирургия“ – един, със срок 3 м.;

Медицински факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Кардиология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към II Катедра Терапия на вътрешните болести и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” – един, със срок 3 м.;

2. Академична длъжност „асистент“ по „Ортопедия и травматология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Специална хирургия“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” – един, със срок 3 м.;

3. Академична длъжност „асистент“ по „Инфекциозни болести“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Хигиена, епидемиология, микробиология, паразитология и инфекциозни болести“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” – един, със срок 3 м.;

4. Академична длъжност „асистент“ по „Инфекциозни болести“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Хигиена, епидемиология, микробиология, паразитология и инфекциозни болести“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович”, на основание чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ – един, със срок 3 м.;

Факултет „Техника и технологии“:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Компютърни системи и комуникации“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки на 0.5 щат към катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ – един, със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „асистент“ по „Технология на шевното производство“, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, област на висше образование 5. Технически науки на 0.5 щат към катедра „Машинно инженерство“ – един, със срок 2 м.;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите/колежите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.167 (3676)/17.07.2023 г.

За справки и документи: АФ, Студентски град, тел. 042/699443; ВМФ, Студентски град, тел 042/699506; МФ – ул. Армейска №11, тел. 042/664468; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“
Дата на обявата: 14.07.2023 г.

 

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Физика“, професионално направление 4.1. Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра „Аграрно инженерство“ – един със срок 2 м.;

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ – един, със срок 3 м.;

Медицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“, професионално направление 4.2. Химически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика на 0.5 щат към катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“ – един, със срок 3 м.;

2. Академична длъжност „доцент“ по „Биофизика“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“ – един, със срок 3 м.;

3. Академична длъжност „доцент“ по „Акушерство и гинекология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Здравни грижи“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един, със срок 3 м.;

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Педагогическа и възрастова психология (адлериански подход)“, професионално направление 3.2. Психология, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки за нуждите на катедра „Педагогически и социални науки“ – един, със срок 3 м;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 60/14.07.2023 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 042/699443; Ветеринарнамедицински факултет, Студентски град, тел 042/699506; Медицински факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/664468; Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758;

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“
Дата на обявата: 14.07.2023 г.

 

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Хранене и диететика“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Общо животновъдство“ – един, със срок 3 м.;

2. Академична длъжност „професор“ по „Ветеринарна хирургия“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна хирургия“ – един, със срок 3 м.;

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 60/14.07.2023 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Ветеринарнамедицински факултет, Студентски град, тел 042/699506;

Tракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“
Дата на обявата:14.07.2023 г.

 

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

ДИПКУ

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Психология“, професионално направление 3.2. Психология, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки – един със срок 2 м.;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 60/14.07.2023 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

ДИПКУ – ул. „Армейска“ № 9, тел. 042/617452;

Тракийският университет обявява конкурс за длъжност "преподавател"
Дата на обявата: 03.07.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурс за длъжност „преподавател“ за нуждите на:

Медицински факултет:

1. Длъжност „преподавател“ по „Латински език“ на 0.5 щат към катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“ – един.

Срок за подаване на документи – два месеца, считано от 03.07.2023 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават във факултетите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

За справки и документи: Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел 042/664468;

Тракийският университет обявява конкурси за хонорувани преподаватели
Дата на обявата: 03.07.2023 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Конкурс за „хоноруван преподавател“ за нуждите на катедра „Фармакология, физиология на животните, биохимия и химия”, секция „Фармакология“ за водене на практически занятия през уч. 2023/2024 г. с общ хорариум 540 ч.– един;

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Конкурс за „хоноруван преподавател“ за нуждите на специалност „Медицина“, обучение на български език по „Медицинска генетика“ през уч. 2023/2024 г. с общ хорариум 30 ч. лекции – един;

2. Конкурс за „хоноруван преподавател“ за нуждите на специалност „Медицина“, обучение на английски език по:

2.1. „Медицинска генетика“ през уч. 2023/2024 г. с общ хорариум 30 ч. лекции – един;

2.2. „Вътрешни болести и терапия (2-ра част)“ през уч. 2023/2024 г. с общ хорариум 180 ч. упражнения – един;

3. Конкурс за „хоноруван преподавател“ за нуждите на специалности „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ по „Медицинска генетика“ през уч. 2023/2024 г. с общ хорариум 34 ч. лекции – един;

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 03.07.2023 г.; ВМФ, Студентски град, тел. 042/699/506; МФ – ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468;

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“
Дата на обявата: 16.06.2023 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Стопански факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Икономика и управление (икономика и бизнес, предприемачество)“, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика за нуждите на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ – един със срок 3 м.;

Факултет „Техника и технологии“

1. Академична длъжност „професор“ по „Технология на млякото и млечните продукти“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии за нуждите на Аграрен факултет – един със срок 3 м.;

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 52/16.06.2023 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Стопански факултет, Студентски град, тел. 042/699409; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“

Дата на обявата: 16.06.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“за нуждите на:

Филиал-Хасково

1. Академична длъжност „доцент“ по „Управление на здравните грижи“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве за нуждите на специалност „Кинезитерапия“ – един на 0.5 щат, със срок 3 м.;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 52/16.06.2023 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Филиал-Хасково, ул. Съединение 48, тел. 038/664375;

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Дата на обявата:16.06.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурсза академична длъжност „главен асистент“за нуждите на:

Медицински факултет

1. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина за нуждите на секция „Фармакология и клинична фармакология“, катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“ – един със срок 3 м.;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 52/16.06.2023 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/664468;

Тракийският университет, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“
Дата на обявата: 12.06.2023 г.

 

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Обща хирургия“ на 0.2 щат към катедра „Хирургични болести и анестезиология“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един със срок 3 м.;

2. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Анестезиология и реаниматология“ на 0.2 щат към катедра „Хирургични болести и анестезиология“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един, със срок 3 м.;

3. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по „Молекулярна биология“ на цял щат към секция „Молекулярна биология“, катедра „Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика“ – един, със срок 3м.;

Стопански факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика по „Икономика и управление (управление на аграрното предприятие)“ към катедра „Мениджмънт“ – един на 0.5 щат, със срок 3 м.;

2. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки по „Информатика“ към катедра „Информатика и математика“ – един на цял щат, със срок 3 м.;

Факултет „Техника и технологии“:

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика по „Електрически мрежи и системи“ към катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ – един на 0.5 щат, със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика по „Електроника и автоматика“ към катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ – един на 0.5 щат, със срок 2 м.;

Филиал-Хасково:

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве по „Кинезитерапия“ за нуждите на специалност „Кинезитерапия“ към – един на цял щат, със срок 2 м.;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите/колежите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.137 (3646)/12.06.2023 г.

За справки и документи: МФ – ул. Армейска №11, тел. 042/664468; СФ – Студентски град, тел. 042/699409; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181; Филиал-Хасково, ул. Съединение 48, тел. 038/664375;

Тракийският университет обявява конкурси за длъжност „преподавател“
Дата на обявата: 05.06.2023 г.

 

Тракийският университет обявява конкурси за длъжност „преподавател“ за нуждите на:

Медицински факултет:

1. Длъжност „преподавател“ по „Латински език“ на 0.5 щат към катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“ – един.

2. Длъжност „преподавател“ по „Английски език“ на цял щат към катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“ – един.

3. Длъжност „преподавател“ по „Български език“ за чуждестранни студенти, на цял щат към катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“ – един.

Срок за подаване на документи – един месец, считано от 05.06.2023 г.

Стопански факултет:

1. Длъжност „преподавател“ по „Tеория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на ЛФК)“ в професионално направление 7.6. Спорт , за нуждите на катедра „Физическо възпитание и спорт“ – един.

Срок за подаване на документи – три месеца, считано от 05.06.2023 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават във факултетите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

За справки и документи: Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел 042/664468; Стопански факултет, Студентски град, тел. 042/699409;

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“
Дата на обявата: 28.04.2023 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Микробиология“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки за нуждите на катедра „Биологически науки“ – един със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „професор“ по „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство за нуждите на катедра „Фундаментални науки в животновъдството“ – един със срок 2 м.;

Факултет „Техника и технологии“

1. Академична длъжност „професор“ по „Компютърни системи и комуникации“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника за нуждите на катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ – един със срок 3 м.;

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 38/28.04.2023 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 042/699443; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“
Дата на обявата: 28.04.2023 г.

 

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Специални отрасли (коне)“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство за нуждите на катедра „Животновъдство – непреживни животни и специални отрасли“ – един със срок 2 м.;

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Паразитология и инвазионни болести на животните и човека“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ – един със срок 2 м.;

Медицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Математическо моделиране и приложение на математиката“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика за нуждите на преподаването по „Биостатистика и информатика“ в катедра „Социална медицина, здравен мениджмънт и медицина на бедствените ситуации“ – един със срок 2 м.;

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Методика на обучението по музика“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучениeто по… за нуждите на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един със срок 3 м.;

2. Академична длъжност „доцент“ по „Методика на обучението по физическо възпитание (спортна анимация)“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обученито по… за нуждите на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един със срок 3 м.;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 38/28.04.2023 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 042/699443; Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506; Медицински факултет, ул. Армейска 9, тел 042/664468; Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758;

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“
Дата на обявата: 28.04.2023 г.

 

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Методика на обучението по информационни технологии“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обученито по… за нуждите на катедра „Информационни технологии, изобразително изкуство, чужди езици“ – един със срок 2 м.;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 38/28.04.2023 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758;

Тракийският университет, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“
Дата на обявата: 27.04.2023 г.

 

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Паразитология и инвазионни болести на животните и човека“ – един със срок 3 м.;

2. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“ – един със срок 3 м.;

Конкурсите са за нуждите на катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“.

Медицински факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Неврохирургия“ на 0.2 щат към катедра „Обща и оперативна хирургия, неврохирургия и урология“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един със срок 2 м.;

Филиал Хасково:

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве по „Управление на здравните грижи“ за нуждите на специалност „Медицинска сестра“ към катедра „Здравни грижи“– един със срок 2 м.;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите/колежите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.98 (3607)/27.04.2023 г.

За справки и документи: ВМФ – Студентски град, тел 042/699506; МФ – ул. Армейска №11, тел. 042/664468; Филиал Хасково – гр. Хасково, бул. „Съединение” 48, тел. 038/664375;

Тракийският университет обявява конкурси за длъжност „преподавател“ за нуждите на Филиал Хасково
19.04.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурси за длъжност „преподавател“ за нуждите на Филиал Хасково:

1. Преподавател по „Клинична практика“ за нуждите на специалност „Медицинска сестра“ към катедра „Здравни грижи“ – двама на цял щат.

2. Преподавател по „Спорт“ за нуждите на специалности „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Кинезитерапия“ към катедра „Здравни грижи“ – един на цял щат.

Срок за подаване на документи – един месец, считано от 19.04.2023 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават във Филиал Хасково следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

За справки и документи: Филиал Хасково – гр. Хасково, бул. „Съединение” 48, тел. 038/664375.

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“
Дата на обявата: 21.03.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Медицински колеж

1. Академична длъжност „доцент“ по „Управление на здравни грижи“, базова специалност „Медицински лаборант“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, за нуждите на специалност „Медицински лаборант“ – един, със срок 2 м.;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 26/21.03.2023 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Медицински колеж, ул. Армейска 9, тел.042/600755;

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“
Дата на обявата: 21.03.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Медицински колеж

1. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Микробиология“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика – един;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 26/21.03.2023 г.;

Конкурсът със срок 2 м.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. Армейска 9, тел.042/600755;

Тракийският университет, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“
Дата на обявата: 20.03.2023 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Медицина на бедствените ситуации“ на цял щат към катедра „Социална медицина, здравен мениджмънт и МБС“ – един със срок 2 м.; Медицински колеж:

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Хирургия“ и „Долекарска помощ“ – един на 0.5 щат, със срок 2 м.;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите/колежите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.66 (3575)/20.03.2023 г.

За справки и документи: МФ – ул. Армейска №11, тел. 042/664468; МК – ул. Армейска №9, тел. 042/600755;

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“
Дата на обявата: 21.02.2023 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Стопански факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Икономическа психология и психология на труда“, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология за нуждите на катедра „Обществени науки и бизнес езиково обучение“ – един;

Конкурсът със срок 3 м. Обявата е публикувана в ДВ, бр. 17/21.02.2023 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Стопански факултет, Студентски град, тел 042/699409;

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“
Дата на обявата: 21.02.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина за нуждите на катедра „Кинезитерапия и рехабилитация, физикална медицина и спорт“ – един на цял щат, със срок 3 м.;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 17/21.02.2023 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел.042/664468;

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“
Дата на обявата:21.02.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Обща хирургия“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на цял 0.5 щат към катедра „Хирургични болести и анестезиология“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 17/21.02.2023 г.;

Конкурсът със срок 2 м.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел.042/664468;

Тракийският университет обявява конкурс за длъжност „асистент“
Дата на обявата: 15.02.2023 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Патология на животните“ към катедра „Обща и клинична патология“, секция „Функционална патология и имунология“ – един със срок 3 м.;

Медицински факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по „Микробиология“ на 0.2 щат към катедра „Хигиена, епидемиология, микробиология, паразитология и инфекциозни болести“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един със срок 2 м.;

Педагогически факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…… по „Информационни технологии“ към катедра „Информационни технологии, изобразително изкуство, чужди езици“ – един със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…… по „Методика на обучението в детската градина и началното училище по Околен свят, родинознание, човекът и природата и човекът и обществото“ към катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един със срок 3 м.;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.38 (3547)/15.02.2023 г.

За справки и документи: ВМФ – Студентски град, тел. 042/699506; ПФ – ул. Армейска №9, тел. 042/613758; МФ – ул. Армейска №11, тел. 042/664468;

Тракийският университет обявява конкурс за длъжност „преподавател“
Дата на обявата: 07.02.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурс за длъжност „преподавател“ за нуждите на Медицински факултет:

По „Патофизиология“ към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“, секция „Патофизиология“ – един на цял щат.

Срок за подаване на документи – един месец, считано от 07.02.2023 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават в Медицински факултет следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

За справки и документи: Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел 042/664468;

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“
Дата на обявата: 24.01.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Морфология“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“ – един със срок 2 м.;

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Методика на обучението по математика в предучилищна възраст“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един със срок 3 м;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 7/24.01.2023 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506; Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758;

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“
Дата на обявата: 24.01.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“ – един;

2. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Ендокринология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на цял 0.5 щат към катедра „Пропедевтика на вътрешните болести и клинична лаборатория“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един;

ДИПКУ

1. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Педагогика (приобщаващо образование)“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки – един;

2. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Български език и литература“, професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки – един;

3. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Методика на обучението по математика и ИТ“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки – един;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 7/24.01.2023 г.;

Всички конкурси със срок 2 м.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел.042/664468; ДИПКУ – ул. „Армейска“ № 9, тел. 042/617452;

2022 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“
Дата на обявата: 13.12.2022 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент за нуждите на:

Медицински колеж

1. Академична длъжност „доцент“ по „Кинезитерапия“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве за нуждите на специалност „Рехабилитатор“ на 0.5 щат – един със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „доцент“ по „Управление на здравни грижи“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве за нуждите на специалност „Медицински лаборант“ – един със срок 4 м.;

Стопански факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Публично право“, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални стопански и правни науки за нуждите на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ на 0.5 щат – един със срок 2 м;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 99/13.12.2022 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Стопански факултет, Студентски град, тел. 042/699409; Медицински колеж, ул. Армейска 9, тел 042/600755;

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“
Дата на обявата: 13.12.2022 г.

 

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Акушерство и гинекология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Акушерство и гинекология“ – трима;

2. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Анатомия, хистология и цитология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра „Анатомия“ – един;

3. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Дерматология и венерология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един;

ДИПКУ

1. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Психология“, професионално направление 3.2. Психология, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки – един;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 99/13.12.2022 г.;

Всички конкурси със срок 2 м.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел.042/664468; ДИПКУ – ул. „Армейска“ № 9, тел. 042/617452;

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“
Дата на обявата: 13.12.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Медицински колеж

1. Академична длъжност „професор“ по „Технология на лекарствените форми“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация за нуждите на специалност „Помощник-фармацевт“ на 0.5 щат – един;

Конкурсът със срок 2 м. Обявата е публикувана в ДВ, бр. 99/13.12.2022 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „асистент“
Дата на обявата: 07.11.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна микробиология инфекциозни и паразитни болести“ – един;

Медицински факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Кардиология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към II катедра „Терапия на вътрешните болести“ на МФ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един;

2. Академична длъжност „асистент“ по „Вътрешни болести с терапия“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към I катедра „Вътрешни болести и обща медицина“ на МФ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – два;

3. Академична длъжност „асистент“ по „Пропедевтика на вътрешните болести“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Пропедевтика на вътрешните болести и клинична лаборатория“ на МФ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – три;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Всички конкурси със срок 2 м.

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр. 264 (3464)/07.11.2022 г.

За справки и документи:ВМФ – Студентски град, тел. 042/699506; МФ – ул. Армейска 11, тел.042/664468;

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“
Дата на обявата: 11.11.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Патологоанатомия и цитопатология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ – един на цял щат;

2. Академична длъжност „професор“ по „Дерматология и венерология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ – един на 0.2 щат;

Конкурсите са със срок 2 м. Обявата е публикувана в ДВ, бр. 90/11.11.2022 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468;

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“
Дата на обявата: 11.11.2022 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Физиология на живатните и човека“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Фундаментални науки в животновъдството“ – един;

2. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Ботаника“, професионално направление 4.3. Биологически науки, , област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра „Биологически науки“ – един;

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Ветеринарно-санитарна експертиза“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство“ – един;

2. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Организация на ветеринарномедицинската дейност и законодателство“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство“ – един;

Медицински факултет

1. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Социална медицина, здравен мениджмънт и МБС“ – един;

2. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Биохимия“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика на цял щат към катедра „Медицинска химия и биохимия“ – един;

3. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“, професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика на цял щат към катедра „Медицинска химия и биохимия“ – един;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 90/11.11.2022 г.;

Всички конкурси със срок 2 м.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 042/699443; Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506; Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел.042/664468;

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“
Дата на обявата: 11.10.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Морфология“, професионално направление 6.3. Животновъдсво, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Фундаментални науки в животновъдството“ – един;

Медицински факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“ – един;

Конкурсите са със срок 2 м.Обявата е публикувана вДВ, бр. 81/11.10.2022 г.

Документи:Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 024/699443; Медицински факултет, ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468;

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“
Дата на обявата: 11.10.2022 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Биохимия“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки за нуждите на катедра „Биологически науки“ – един със срок 2 м.;

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Интегрирано обучение по английски език на студенти от педагогически специалности чрез културологично и хуманно-екологично съдържание“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Информационни технологии, изобразително изкуство, чужди езици – един със срок 3 м.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 81/11.10.2022 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 024/699443;Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758;

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“
Дата на обявата: 19.07.2022 г.

 

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Механизация и електрификация на животновъдството“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство за нуждите на катедра „Аграрно инженерство“ – един, със срок 2 м.;

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Патология на животните“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Вътрешни болести“ – един със срок 2 м.;

Факултет „Техника и технологии“

1. Академична длъжност „професор“ по „Електротехника“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика – един, със срок 2 м.;

Конкурсите са със срок 2 м.Обявата е публикувана вДВ, бр. 56/19.07.2022 г.

Документи:Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 024/699443Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „асистент“
Дата на обявата: 12.12.2022 г.

 

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Педагогически факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Предучилищна педагогика“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика към катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един;

Медицински колеж:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, вкл ЛФК (физическо възпитание, спорт, ЛФК)“, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт – един;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Всички конкурси със срок 2 м.

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр. 294 (3494)/12.12.2022 г.

За справки и документи: ПФ – ул. Армейска №9, тел. 042/613758; МК – ул. Армейска №9, тел. 042/600755;

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“
Дата на обявата: 19.07.2022 г.

 

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално нправление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика за нуждите на катедра „Аграрно инженерство“ – един, със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „доцент“ по „Общо земеделие“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство за нуждите на катедра „Растениевъдство“ – един със срок 2 м.;

3. Академична длъжност „доцент“ по „Екология и опазване на екосистемите“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки за нуждите на катедра „Екология и зоохигиена“ – един със срок 2 м.;

4. Академична длъжност „доцент“ по „Специални отрасли (пчели)“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство за нуждите на катедра „Животновъдство – непреживни животни и специални отрасли“ – един със срок 2 м.;

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“ – един със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „доцент“ по „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“ – един със срок 3 м.;

3. Академична длъжност „доцент“ по „Морфология“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“ – един със срок 2 м.;

Факултет „Техника и технологии“

1. Академична длъжност „доцент“ по „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално нправление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика – един, със срок 2 м.;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 56/19.07.2022 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 024/699443; Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“38, тел. 046/669181;

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“
Дата на обявата:19.07.2022 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Паразитология и инвазионни болести на животните и човека“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ – един със срок 3 м.;

Факултет „Техника и технологии“

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Електротехника“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика“ – един, със срок 2 м.;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 56/19.07.2022 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“
Дата на обявата: 15.07.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Ветеринарна хирургия“ за нуждите на катедра „Ветеринарна хирургия“ – един със срок 3 м.;

2. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Патология на животните“ за нуждите на катедра „Вътрешни болести“ – един, със срок 3 м.;

3. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“ за нуждите на катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“ – един, със срок 3м.;

Медицински факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Вътрешни болести и терапия“ на 0.2 щат към I Катедра по вътрешни болести и обща медицина и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – два, със срок 2 м.;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.166 (3366)/15.07.2022 г.

За справки и документи: ВМФ – Студентски град, тел. 042/699506; МФ – ул. Армейска 11, тел.042/664468;

Тракийският университет обявява конкурс за хоноруван преподавател - Дисциплина „Спорт“
Дата на обявата: 04.07.2022 г.

 

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурс за хоноруван преподавател

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

За специалностите в Медицински колеж за учебната 2022/2023 г. по дисциплината:

1. Дисциплина „Спорт“ – 390 часа

 

Срок на конкурса 14 дни считано от 04.07.2022 г.