Правилници и документи

Правилници и Документи

Правилници и документи относно дейността, оценяването, развитието, правилата в Тракийски университет. 

Учебна дейност
Развитие на академичния състав и кадрова политика

 Приложение 1 – справки

 Приложение 2 – декларация подписана от членовете на научното жури

 Приложение 3а – заявление за участие в конкурси за редовни и задочни докторанти

 Приложение 3б – заявлениеa за кандидатстване в докторантура на самостоятелна подготовка

 Приложение 3в -заявление за придобиване на научна степен „доктор на науките“

 Приложение 4 – система за натрупване на кредити

 Приложение 5 – индивидуален учебен план

 Приложение 6 – атестационен лист

 Приложение 7 – годишна план-сметка

 Приложение 8.1 Аграрен факултет

 Приложение 8.2 Ветеринарномедицински факултет

 Приложение 8.3 Медицински факултет

 Приложение 8.4 Педагогически факултет

Приложение 8.5 Стопански факултет

Приложение 8.6 Факултет „Техника и технологии“

 Приложение 9 – декларация за достоверност на представените материали и информацията в тях

Приложение 10 – справка-декларация за участие в състав на научно жури

Информационни карти – защитен дисертационен труд и заета академична длъжност

 Декларация за авторско съгласие

 Договор, предназначен за докторанти на самостоятелна подготовка извън академичния състав на университета

 Процедура за признаване от ТрУ на придобита в чужбина степен на висше образование ( заявление)

Социално-битова дейност
Система за управление на качеството ISO 9001:2015

Защита на личните данни

Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 (ОРЗЛД) и Закона за защита на личните данни на Р. България, Тракийски университет предприе необходимите организационни и технически мерки, за да се обезпечи обработването на личните данни по законосъобразен, подходящ и прозрачен начин.