Педагогически факултет

Педагогически факултет

Педагогически факултет

Педагогически факултет е наследник на най-добрите педагогически традиции на страната и града, водещи началото си от Българското възраждане. Той е създаден през 2002 година като структурно звено към Тракийски университет с Постановление на Министерския съвет (ПМС 135, ДВ бр. 67/12.07.2002 г.).

В Педагогически факултет се осъществява обучение в образователно-квалификационни степени „Бакалавър“ и „Магистър“ в област на висше образование 1 Педагогически науки в две професионални направления – 1.2 Педагогика (оценка от програмна акредитация 8,96) и 1.3 Педагогика на обучението по … (оценка от програмна акредитация 9,05).

Във факултета се обучават и докторанти в акредитирани докторски програми в професионално направление 1.2 Педагогика.

Основни приоритети в дейността на Педагогически факултет са:

  • Предлагане на висококачествени и конкурентни образователни услуги чрез прилагане на съвременни форми и методи на преподаване и учене в съответствие с образователните потребности и очаквания на дигиталното поколение обучаеми, необходимостта от квалификация преквалификация и обучение през целия живот.
  • Интегриране на съвременни дигитални технологии и иновативни педагогически подходи за формиране на знания, умения и компетентности, насочени към успешна професионална и личностна реализация;
  • Създаване на мрежа от партньорски взаимодействия с образователни и културни институции и проектиране на нови образователни пространства, с потенциал за разкриване на нови работни места;
  • Запазване на традиционната разпознаваемост на Педагогическия факултет като център за подготовка на висококвалифицирани педагогически кадри;
  • Утвърждаване позициите на Педагогическия факултет като водеща академична организация, конкурентноспособна в образователното и научноизследователското пространство;
  • Насоченост към практическото обучение на студентите.

 

специалности
0
Катедри
0

Обща информация

За студентите

Документи и формуляри

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ

Банкова сметка

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ

Наука

Научни области

Страница за създаване

Научни лаборатории

Страница за създаване

Центрове

Страница за създаване

Научни проекти

Страница за създаване

Развитие на академични състав

Страница за суздаване

Издания на ТрУ

Страница за създаване

Научни форуми

Страниза за създаване

Публикации

Страница за създаване

Алумни клуб

Страница за създаване