Обща информация

Обща информация

ВАЖНО! Тракийски университет няма никакви договорни отношения или споразумения с т.нар. посреднически фирми или фирми за набиране на студенти. Всеки кандидат решава дали да подаде документите си сам или да използва услугите на фирма-посредник. Няма никакво значение по какъв начин са подадени документите. Класирането се извършва на общо основание без да се взема под внимание кой е депозирал кандидат-студентските документи (фирма-посредник или самия кандидат)

Кандидатстването на чуждестранни граждани в Тракийски университет зависи от националността на отделния кандидат, желаната от него специалност и език на обучение. Съществуват следните категории кандидати – чуждестранни граждани:

1. По реда на българските граждани (с конкурс) – отнася се за всички кандидат-студенти от ЕС и ЕИП, лица с постоянно пребиваване на територията на Р България, бежанци. За тези категории чужденци важат условията за кандидатстване, сроковете за подаване на документи и таксите за кандидатстване и обучение за български граждани.

2. Съгласно нормативни актове на Министерски съвет (ПМС № 103 / 1993 г. и ПМС № 228 / 1997 г.) – класираните кандидати се представят от Министерство на образованието и науката.

3. Кандидати от трети страни – това са всички чуждестранни лица (извън изброените по-горе категории), които се класират по документи или конкурсен изпит и заплащат годишни такси за обучение на чужди граждани.

4. Кандидати с двойно гражданство:

4.1. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която е член на ЕС и ЕИП се приемат при условията и по реда за българските граждани.

4.2. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е страна, която не е член на ЕС и ЕИП (трета страна), но са завършили средното си образование в Република България, независимо от другото гражданство, се приемат при условията и по реда на българските граждани.

4.3 Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която не е член на ЕС (трета страна), които са завършили средното си образование в чужбина, се приемат при условията и по реда, определен за граждани на трети страни, като могат да заплащат 50 % от таксата, определена за чужди граждани.

Изискванията за прием и таксите за обучение зависят от това в коя от по-горе изброените категории попадат кандидат-студентите – чуждестранни граждани.