Здравно осигуряване

Здравно осигуряване

Студенти, които са:

  • редовна форма на обучение
  • нямат навършени 26 години,
  • не се осигуряват по трудови или граждански правоотношения, по които се дължат здравноосигурителни вноски,
  • не получават наследствена или инвалидна пенсия,

се осигуряват за сметка на държавния бюджет.  За целта те подават задължително Декларация за здравно осигуряване в съответните Деканати съгласно чл. 40, ал. 3, т.2 и т.3 от Закона за здравното осигуряване. Всички останали трябва да плащат сами здравноосигурителните си вноски.

По отношение на докторантите изискванията са същите с изключение на възрастовата граница от 26 години.

ВАЖНО:  Студенти, които са завършили средното си образование и са приети за студенти в същата година, трябва да платят сами здравните си осигуровки за периода между средното образование и записването за студенти (обикновено между юли и септември). В този период бъдещите студенти не са осигурени за сметка на държавния бюджет, защото не попадат в нито една от двете категории – не са нито ученици, нито още студенти.

Студентите, за които отпадат основанията за осигуряване за сметка на републиканския бюджет и следва да се самоосигуряват, трябва да подадат в съответната териториална Дирекция на НАП декларация образец № 7.