Отдел ‘Финансово счетоводен’

Отдел ‘Финансово счетоводен’

Господин Господинов

ръководител ФСО

e-mail: gospodin.gospodinov@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 220

 

Надежда Владимирова

зам.  главен счетоводител

e-mail: nadezhda.vladimirova@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 260

 

Живка Стефанова

счетоводител заплати

e-mail: zhivka.stefanova@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 226

 

Светла Стоянова

счетоводител

e-mail: svetla.stoyanova@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 221

 

Гинка Дучева

счетоводител-касиер

e-mail: ginka.ducheva@trakia-uni.bg

телефон: 042/ 699 223