Класирания и записвания за новоприетите студенти

Класирания и записвания за новоприетите студенти

Класирания и записване на новоприети студенти

Телефони за кандидатстудентска информация: (042) 673 021, (042) 699 208, (042) 699 209, (042) 699 210, 0888 333 091, 0889 559 989

ВАЖНО: Университетът не уведомява кандидатите за резултатите от конкурсните изпити и класиранията до 3-то класиране включително. Класиранията ще бъдат обявявани на сайта на университета както следва:

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ: 3 ЮЛИ 2024 г.

Записване: 3 и 4 юли от 8 ч. до 16 ч. и на 5 юли от 8 ч. до 12 ч.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ: 5 ЮЛИ 2024 г.

Записване: 8 юли от 8 ч. до 16 ч. и на 9 юли от 8 ч. до 12 ч.

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ: 9 ЮЛИ 2024 г.

Записване: на 10 и 11 юли от 8 ч. до 16 ч. и на 12 юли от 8 до 12 ч.

 ВАЖНО: Класираните на 1-во или 2-ро желание, желаещи да участват в следващите класирания до 3-то включително, депозират заявление и дипломата си за средно образование съгласно чл. 25 (3) от кандидатстудентския справочник на университета. Потвърдилите участието си в следващите класирания запазват правото да бъдат класирани съобразно някое от желанията си с по-малък номер (по-силно желание). Кандидат-студентът не може да бъде класиран в следващо класиране по желание с по-голям номер (по-нежелана позиция) от това на спечеленото вече място. В случай, че до третото класиране кандидатът не се придвижи в класирането, той/тя запазва вече спечеленото място. При придвижване в класирането кандидатът запазва новото място (до третото класиране), освобождавайки първоначално спечеленото.

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Чл. 28. (1) Записването се извършва със заповед на Ректора.

(2) Новоприетите студенти се записват в основното звено – факултет/филиал/колеж - Приложение № 5 

Чл. 29. (1) При записването си новоприетите студенти представят следните документи:

  1. Диплома за завършено средно образование (оригинал). Дипломата се задържа до приключване обработката на личните данни в регистъра на МОН.
  2. Шест снимки с формат 3/4.
  3. Комплект документи за новоприети студенти (по образец).
  4. Лична карта, която след проверка се връща.
  5. Квитанция за платена семестриална такса за обучение (внася се в касата на основното звено – факултет/филиал/колеж) или се превежда по сметка на основното звено в Уни Кредит Булбанк.

 (2) При условие, че новоприетият студент се отпише преди началото на учебната година, му се удържа 30% от семестриалната такса, която е внесъл при записването си. След започване на учебната година внесената семестриална такса не се възстановява.

(3) Близнаците, приети при облекчени условия, ползват предимството само при едновременно записване в една и съща специалност.

Чл. 30. От такса за обучение се освобождават лица, приети за студенти в места субсидирани от държавата по чл. 5 и отговарят на условията на  чл. 95, ал. 7  от ЗВО, както следва:

– лица до 25 годишна възраст, които са кръгли сираци;

– лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;

– военноинвалиди и военнопострадали;

– лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция.

Чл. 31. Ректорът решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането на студентите, съгласно чл. 32, ал. 1, т. 4 от ЗВО, като може да определи и допълнителни условия.