Развитие на академичния състав

Процедури за придобиване на научни степени в Тракийски университет:

ОНС „доктор” - Докторант – Цветомир Геновелов Евстатиев
07.05.2024 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на зарзните блести по животните”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Цветомир Геновелов Евстатиев, докторант в задочна форма на обучение в катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести" Секция „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 27.05. 2024 год. от 10.30 часа в Амфитетатралната зала на секция „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина, ВМФ, ТрУ - Стара Загора.

Рецензии и становища

Автореферат

ОНС „доктор” - Докторант – Славко Насков Николов

17.04.2024

ОНС „Доктор” по научна специалност „ Патология на животните”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Славко Насков Николов, докторант в редовна форма на обучение в катедра „Вътрешни болести”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 17.05. 2024 год. от 13.00 часа в зала № 11, ВМФ, ТрУ - Стара Загора.

Рецензии и становища

Рецензия от проф. дн Иван Динев Иванов

Рецензия от проф. д-р Петко Иванов Петков

Становищена проф. д-р Диан Тодоров Канъков

Становищена доц. д-р Лиляна Цанкова Цокова – Мохамедова

Становищена доц. д-р Танджу Наилов Мехмедов

Автореферат

ОНС „доктор” - Докторант –– маг. инж. Светослав Стефанов Атанасов

1.04.2024 г.

ОНС „Доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)“, ПН 5.2. Електротехника, електроника, автоматика, област на висше образование 5. Технически науки, на Факултет “Техника и технологии“ - Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – маг. инж. Светослав Стефанов Атанасов, докторант редовна форма на обучение към катедра ”Електротехника, автоматика, компютърни системи и комуникации“, с тема на дисертационен труд „Изследване на влиянието на микроклиматични параметри на почвата върху цветови признаци на оранжерийни домати с оглед автоматизация на напояването“.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 18.04.2024 год. от 13:00 часа в зала 225 на факултет „Техника и технологии“- Ямбол, ТрУ – Стара Загора.

Рецензии:

доц. д-р инж. Златин Димитров Златев (БГ,ЕN)

доц. д-р инж. Цветелина Димитрова Георгиева (БГ,ЕN)

Становища:

доц. д-р инж. Мирослав Димчев Василев(БГ,ЕN)

проф. д-р инж. Звездица Петрова Ненова (БГ,ЕN)

проф. д-р Иван Борисов Евстатиев (БГ,ЕN)

Автореферат(БГ,ЕN)

ОНС „доктор” - Докторант –– д-р Тунджай Рамадан Йозтюрк
26.03.2024

ОНС „доктор“ по докторска програма „Офталмология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Оториноларингология и офталмология“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Докторант – д-р Тунджай Рамадан Йозтюрк – докторант на самостоятелна форма на обучениекъм катедра „Оториноларингология и офталмология“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

Рецензия на Проф. д-р Христина Николова Групчева, дмн

Рецензия на Доц. д-р Бинна Николаева Ненчева, дм

Становище на Доц. д-р Весела Иванчева Любенова, дм

Становище на Доц. Д-р Яна Манолова Манолова, дм

Становище на Доц. д-р Атанас Начев Влайков, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 26.04.2024 г. от 13,00 ч. в Академичната зала, МФ, ТрУ, Стара Загора

ОНС „доктор” - Докторант – Красимира Желязкова Господинова
25.03.2024

ОНС „Доктор” по научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина.

Докторант – Красимира Желязкова Господинова, докторант в задочна форма на обучение в катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести" Секция „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 24.04. 2024 год. от 10.30 часа в Амфитеатралната зала на секция „Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина, ВМФ, ТрУ - Стара Загора.

ОНС „доктор” - Докторант – Антония Антонова Григорова
11.03.2024 г.

ОНС „доктор“ по докторска програма Молекулярна биология, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика към катедра „Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика“, МФ, ТрУ, Стара Загора.

Антония Антонова Григорова – редовен докторант, отчислен с право на защита, по докторска програма

Докторант: Антония Антонова Григорова – редовен докторант към катедра „Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 11.04.2024 г. от 11,00 ч. в Академичната зала, МФ, ТрУ, Стара Загора.

ОНС „доктор” - Докторант –маг. инж. Никола Емилов Байкалов
23.02.2024

ОНС „Доктор” по докторска програма „Енергопреобразуващи технологии и системи“, ПН 5.4. Енергетика, област на висше образование 5. Технически науки, на Факултет “Техника и технологии“ - Ямбол, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – маг. инж. Никола Емилов Байкалов, свободна форма на обучение към катедра „Енергетика”, с тема на дисертационен труд „Анализ на пусковите режими на котли изгарящи лигнитни въглища, с цел повишаване на тяхната експлоатационна и екологична сигурност“

Рецензии:

проф. д-р Тотьо Иванов Тотев (БГ,ЕN)

проф. д-р Димитър Ангелов Попов (БГ,ЕN)

Становища:

доц. д-р Мерима Йорданова Богоева-Златева (БГ,ЕN)

проф. д-р Георги Иванов Вълчев (БГ,ЕN)

проф. д-р Виолета Димитрова Рашева (БГ,ЕN)

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 21.03.2024 год. от 12:30 часа в зала 225 на факултет „Техника и технологии“- Ямбол.

ОНС „доктор” - Докторант – Десислава Илчева Сидерова
13.02.2024

ОНС „доктор“ по докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика на Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Докторант – Десислава Илчева Сидерова – докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Педагогически и социални науки“, Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища

 • Рецензия от проф. д.н. Снежанка Добрева Георгиева БГ / EN

 • Рецензия от доц. д-р Николай Сашков Цанков, д.н. БГ / EN

 • Становище на доц. д-р Стефка Динчийска БГ / EN

 • Становище на проф. д.н. Антония Кръстева БГ / EN

 • Становище на проф. д-р Мария Славова Тенева БГ / EN

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 27.02.2024 г. от 11.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора

ОНС „доктор” - Докторант – Николай Славков Цандев
29.01.2024 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Морфология”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Николай Славков Цандев,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

 Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 15.02.2024 год. от 11.30 часа в Анатомичен музей, ВМФ, ТрУ - Стара Загора.

Рецензии и становища

Автореферат

ОНС „доктор” - Докторант – Руско Петров Петров
29.01.2024 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Генетика”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Руско Петров Петров,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Общо животновъдство”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

 Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 16.02.2024 год. от 10.30 часа в Конферентна зала на Информационен център, ТрУ - Стара Загора.

Рецензии и становища

Автореферат

ОНС „доктор” - Докторант – Красимира Илиева Динкова
08.01.2024г.

ОНС „доктор“ по докторска програма Управление на здравните грижи“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Здравни грижи” на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Докторант – Красимира Илиева Динкова – редовен докторант към катедра „Здравни грижи“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

Рецензия на Проф. Силвия Младенова Младенова, доз

Рецензия на Доц. Таня Паскалева Стойчева, доз

Становище на Проф. Галина Стамова Чанева, доз

Становище на Доц. Галина Янкова Терзиева, дп

Становище на Доц. Силвия Георгиева Кючукова

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 07.02.2024 г. от 11.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

ОНС „доктор” - Докторант –Марияна Петрова Николова
03.11.2023

ОНС „Доктор” по научна специалност „Ветеринарна микробиология”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Марияна Петрова Николова,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища

Рецензия от чл. кор. проф. двмн Христо Миладинов Найденски

Рецензия от проф. дн Теодора Петрова Попова

Становище на проф. д-р Румен Василев Караколев

Становище на проф. д-р Наско Йовчев Василев

Становище на доц. д-р Николина Велизарова Русенова

Автореферат

 Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 22.11.2023 год. от 11.30 часа в зала 11, ВМФ, ТрУ - Стара Загора.

Доктор на науките - Доц. д-р София Христова Дерменджиева
02.10.2023 г.

Научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика”, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика.

Доц. д-р София Христова Дерменджиева защитава към катедра “Педагогически и социални науки” при Педагогически факултет на Тракийски Университет, Стара Загора.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 02.11.2023 год. от 11.00 часа в зала 205 на Педагогически факултет, ТрУ – Стара Загора.

НАУЧНО ЖУРИ

Рецензии и Становища

 • Рецензия на доц. д-р Николай Сашков Цанков, д.н. БГ / EN

 • Рецензия на проф. д-р Наталия Иванова Витанова-Маринова, д.н. БГ / EN

 • Рецензия на проф. дпн Янка Динкова Мерджанова БГ / EN

 • Становище на проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова БГ / EN

 • Становище на проф. д-р Ани Димова Златева БГ / EN

 • Становище на проф. д-р Маринела Великова Михова БГ / EN

 • Становище на проф. д-р Бончо Вълков Господинов БГ / EN

Автореферат

ОНС „доктор” - Докторант – д-р Лефтер Насто
29.05.2023 г.

ОНС „доктор“ по докторска програма „Съдова хирургия“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Специална хирургия” на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Докторант – д-р Лефтер Насто – редовен докторанткъм катедра „Специална хирургия“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 28.06.2023 г. от 12,00 ч. в Академичната зала, МФ, ТрУ, Стара Загора

ОНС „доктор” - Докторант – Марина Михайлова Димитрова
23.05.2023 г.

ОНС „Доктор” по професионално направление 3.8 „Икономика”, докторска програма „Икономика и управление (селско стопанство)“, област на висшето образование, 3. „Социални, стопански и правни науки”, катедра „Икономика”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Докторант – Марина Михайлова Димитрова – докторант редовно обучение в катедра „Икономика”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 16.06.2023 г. от 13:00 часа в зала 3A, Стопански факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора.

Рецензии и становища

 • Рецензия от проф. д-р Надка Стефанова Костадинова, БГ / EN

 • Рецензия от доц. д-р Виолета Иванова Блажева, БГ / EN

 • Становище от доц. д-р Христо Атанасов Момчилов, БГ / EN

 • Становище от доц. д-р Мария Маринова Пенева, БГ / EN

 • Становище от доц. д-р Венцислав Емилов Перков, БГ / EN

Автореферат- БГ / EN

Резюмета на рецензирани публикации

ОНС „доктор” - Докторант – Мустафа Али Мустафа
23.05.2023 г.

ОНС „доктор”, научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство.

Докторант – Мустафа Али Мустафа, редовен докторант към катедра „Животновъдство – непреживни животни и специални отрасли” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.06.2023 г. от 11.00 ч. в Зала 2 на Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

ОНС „доктор” - Докторант – Мариана Борисова Бачева
15.05.2023

ОНС „доктор“ по докторска програма „Управление на здравните грижи“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Здравни грижи” на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Докторант – Мариана Борисова Бачева – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Здравни грижи“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 15.06.2023 г. от 12,00 ч. в Академичната зала, МФ, ТрУ, Стара Загора

ОНС „доктор” - Докторант – Дарина Стоянова Стоянова
06.04.2023 г.

ОНС „Доктор”по професионално направление 3.8 „Икономика”, докторска програма (научна специалност) „Икономика и управление (селско стопанство)“, от област на висшето образование, 3. „Социални, стопански и правни науки”, катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Докторант – Дарина Стоянова Стояновадокторант в редовно обучение в катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”, Стопански факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 28.04.2023 г. от 13:00 часа в зала 3А, Стопански факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора.

Рецензии и становища

Рецензия от проф. д-р Надка Стефанова Костадинова, БГ / EN

Рецензия от доц. д-р Теодорина Желязкова Турлакова, БГ / EN

Становище от доц. д-р Христо Атанасов Момчилов, БГ / EN

Становище от доц. д-р Мария Маринова Пенева, БГ / EN

Становище от доц. д-р Димо Атанасов Атанасов, БГ / EN

Автореферат- БГ / EN

Резюмета на рецензирани публикации

ОНС „доктор” - Докторант – Петя Николаева Стоевска
20.03.2023 г.

ОНС „доктор“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ (социални дейности), професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки,катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици”, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Докторант – Петя Николаева Стоевска– задочен докторанткъм катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 18.04.2023 г. от 12,00 ч. вкатедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“, Морфоблок, ет. 2, кабинет „Социален тренинг“, МФ, ТрУ, Стара Загора.

ОНС „доктор” - Докторант – Радина Наскова Василева-Минкова
08.03.2023 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Ветеринарна хирургия”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Радина Наскова Василева-Минкова,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Ветеринарна хиръргия”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 31.03.2023 год. от 10.30 часа в зала Анатомичен Музей, ВМФ, ТрУ - Стара Загора.

ОНС „доктор“ - Докторант - Станислав Петров Пандин
08.02.2023г.

ОНС „доктор“ по докторска програма „Специална педагогика“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика на Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Докторант – Станислав Петров Пандин – докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Педагогически и социални науки“, Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

 • Рецензия на проф. д-р Снежана Христова Николова BG / EN

 • Рецензия на доц. д-р Дияна Георгиева BG / EN

 • Становище на доц. д-р Живко Димитров Жеков BG / EN

 • Становище на проф. д-р Жанета Стойкова Добрева, д. н. BG / EN

 • Становище на проф. д-р Емилия Евгениева BG / EN

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 09.03.2023 г. от 12.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора

ОНС „доктор“ - Докторант - ас. Борислава Веселинова Петрова
21.12.2022 г.

ОНС „доктор“ по докторска програма „Специална педагогика“, в  област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика на Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Докторант – ас. Борислава Веселинова Петрова – докторант в редовна форма на обучение към катедра „Педагогически и социални науки“, Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

Рецензия от проф.Милен Замфиров Замфиров, д.н., БГ / EN

Рецензия от доц. д-р Дияна Георгиева БГ / EN

Становище от проф. д-р Снежана Христова Николова БГ / EN

Становище от доц. д-р Николай Сашков Цанков, д.н.  БГ / EN

Становище от доц. д-р Живко Жеков БГ / EN

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 26.01.2023 г. от 12.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора

ОНС „доктор“ - Докторант - д-р Живка Иванова Цокева
28.10.2022 г.

ОНС „доктор“ по докторска програма Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия), професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Докторант – д-р Живка Иванова Цокева – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 28.11.2022 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

ОНС „доктор“ - Докторант - д-р Никола Любомиров Пировски
21.09.2022 г.

ОНС „доктор“ по докторска програма„Анатомия, хистология и цитология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Анатомия“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Докторант – д-р Никола Любомиров Пировски докторант на самостоятелна форма на обучениекъм катедра „Анатомия“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 21.10.2022 г. от 13.30 ч. в Морфоблок на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

ОНС „доктор“ - Докторант - Десислава Русева Бангиева
13.09.22 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Ветеринарно-санитарна експертиза”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Десислава Русева Бангиева,  докторант в редовна форма на обучение в катедра „Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 30.09.2022 год. от 11.00 часа в зала 11, ВМФ, ТрУ - Стара Загора.

Доктор на науките - Доц. д-р Елена Кузминична Кистанова
15.08.22 г.

Научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни”, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина.

Доц. д-р Елена Кузминична Кистанова от секция “Имуноневроендокринология” при Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов”, БАН, София.

НАУЧНО ЖУРИ

Рецензии и Становища

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 13.09.2022 от 10.30 часа, в семинарната зала на „Център по репродукция” към катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения” на ВМФ, ТрУ – Стара Загора

ОНС „доктор“ - Докторант - ас. Петър Атанасов Петров
05.08.2022

ОНС “Доктор” по научна специалност “Теория на възпитанието и дидактика” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика.

Докторант – ас. Петър Атанасов Петров, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Педагогически и социални науки“ , Педагогическия факултет при Тракийски университет.

Рецензии и Становища

 1. Рецензия на проф. д-р Мария Тенева

 2. Рецензия на доц. д-р Дияна Георгиева

 3. Рецензия на проф. д-р Бисера Вълева

 4. Становище на проф. д-р Даниела Маркова

 5. Становище на доц. д-р София Дерменджиева

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 08.09.2022 год. от 11.00 часа в зала205, ПФ, ТрУ – Стара Загора.

Доктор на науките - проф. д-р Катя Нанева Величкова
04.07.22 г.

Научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов”, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.3. Животновъдство.

проф. д-р Катя Нанева Величкова от катедра “Биологически науки” при Аграрен факултет на Тракийски Университет, Стара Загора.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 25.07.2022 г. от 13:00 ч. в Зала № 1 на Аграрен факултет, ТрУ – Стара Загора.

НАУЧНО ЖУРИ

Рецензии и Становища

 1. Рецензия на доц. д-р Людмила Николаевна Николова

 2. Рецензия на проф. д-р Теодора Людмилова Попова

 3. Рецензия на проф. дсн Васил Костадинов Атанасов

 4. Становище на проф. д-р Иван Стоянов Върляков

 5. Становище на доц. д-р Ганчо Ганчев Ганчев

 6. Становище на проф. д-р Йовка Митева Попова

 7. Становище на проф. дсн Живко Асенов Кръстанов

Автореферат

ОНС „доктор“ - Докторант - Иванка Асенова Лазарова

ОНС „Доктор” по научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Иванка Асенова Лазарова,  докторант в редовна форма на обучение в катедра „Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища

 1. Рецензия от проф. д-р Иван Георгиев Божков

 2. Рецензия от проф. д-р Румен Георгиев Бинев

 3. Становище на доц. д-р Гергана Николова Балиева

 4. Становище на доц. д-р Юлияна Руменова Ташева

 5. Становище на доц. дн Дилян Георгиев Георгиев

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 15.07.2022 год. от 11.00 часа в зала 11, ВМФ, ТрУ - Стара Загора.

ОНС „доктор“ - Докторант – Михаил Владимиров Миланов

ОНС „Доктор” по научна специалност „Ветеринарно-санитарна експертиза”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Михаил Владимиров Миланов, докторант в редовна форма на обучение в катедра „Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища

 1. Рецензия от проф. д-р Христо Йорданов Даскалов

 2. Рецензия от доц. д-р Деян Стратев Стратев

 3. Становище на проф. д-р Тодор Тодоров Стоянчев

 4. Становище на доц. д-р Станислав Миладинов Радански

 5. Становище на доц. д-р Милослав Ванков Жиков

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 08.07.2022 год. от 11.00 часа, в зала 11, ВМФ, ТрУ - Стара Загора.

ОНС „доктор“ - Докторант – Илиана Михайлова Колева-Коркелиа

ОНС „доктор“ по докторска програма Акушерство и гинекология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Акушерство и гинекология“, МФ, ТрУ, Стара Загора.

Докторант – Илиана Михайлова Колева-Коркелиа – редовен докторант към катедра „Акушерство и гинекология“, МФ, ТрУ, Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, дмн

 2. Рецензия на Доц. д-р Христо Николов Мумджиев, дм

 3. Становище на Проф. д-р Петър Христов Петров, дмн

 4. Становище на Доц. д-р Кремен Цветанов Цветков, дм

 5. Становище на Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 13.07.2022 г. от 11.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Тракийски университет обявява конкурси по процедури за заемане на академични длъжности в Тракийски университет:

Академична длъжност „Доцент" - гл. ас. д-р Петя Влашева Хаджибожева-Георгиева
04.04.2024

„Доцент“ по„Физиология на животните и човека“, професионално направление 4.3. Биологични науки, област от виеше образование 4. Природни науки, математика и информатика, за нуждите на преподаването в секция „Физиология“, катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“, МФ, ТрУ, Стара Загора – един, обявен в ДВ бр. 99/28.11.2023 година.

Кандидат: гл. ас. д-р Петя Влашева Хаджибожева-Георгиева – катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на25.04.2024 г. от 13.00 ч. в Заседателната зала на Медицински факултет, ТрУ, Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" - Д-р Бисер Александров Макелов, дм
01.04.2024

„Доцент“ по “Ортопедия и травматология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, на щат 0.2 към катедра „Специална Хирургия“, МФ, ТрУ, Стара Загора и цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович”, Стара Загора– един, обявен в ДВ бр. 99/28.11.2023 година.

Кандидат: Д-р Бисер Александров Макелов, дм– катедра „Специална Хирургия“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 24.04.2024 г. от 12.00 ч. в Заседателната зала на Медицински факултет, ТрУ, Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" - ас. д-р Десислава Илчева Сидерова
01.04.2024 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност “Методика на обучението по български език и литература” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, обявен в ДВ, бр. 99/28.11.2023 г.

КАНДИДАТ: ас. д-р Десислава Илчева Сидерова, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н. БГ / EN

 2. Рецензия на проф. д-р Галя Михайлова Христозова, дпн БГ / EN

 3. Становище на проф. д-р Ани Димова Златева БГ / EN

 4. Становище на проф. д-р Веселина Георгиева Иванова БГ / EN

 5. Становище на доц. д-р Златка Димитрова Желязкова БГ / EN

 6. Становище на проф. д-р Снежанка Добрева Георгиева, дн БГ / EN

 7. Становище на проф. д-р Теменужка Ганчева Тенева БГ / EN

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 15.04.2024 г. от 13.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" - Кандидат: ас. д-р Александър Павлов Атанансов
22.03.2024

Доцент” по „Хранене и диететика“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина обявен в ДВ, бр.99/28.11.2023г. за нуждите на катедра „за нуждите на катедра „Общо животновъдство”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Кандидат:

ас. д-р Александър Павлов Атанансов от катедра „Общо животновъдство”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса ще се проведе на 12.04.2024 год. от 11.00 часа в заседателната зала на Деканат, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Академична длъжност „Професор" -доц. д-р Ганчо Ганчев Ганчев
15.03.2024 г.

„Професор“ по „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.3 Животновъдство, към катедра „Фундаментални науки в животновъдството”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 99/28.11.2023 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: доц. д-р Ганчо Ганчев Ганчев, катедра „Фундаментални науки в животновъдството”, Аграрен факултет, Тракийски университет.

Рецензии и становища:

Рецензия на проф. дсн Васил Костадинов Атанасов

Рецензия на проф. д-р Запрянка Николаева Шиндарска

Рецензия на проф. дсн Димо Стефанов Пенков

Становище на проф. д-р Ивайло Николаев Сираков

Становище на проф. д-р Мая Миткова Игнатова

Становище на доц. д-р Стефка Николова Стоянова

Становище на доц. д-р Милена Миткова Михайлова

- списък на публикациите;

- списък на цитиранията;

- резюмета на трудовете, след предходна хабилитация;

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 05 април 2024 г. от 11:00 ч. в зала 466 и/или онлайн на Аграрен факултет, Тракийски университет.

Академична длъжност „Доцент" - гл. ас. д-р Румяна Иванова Ангелова
22.03.2024 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност по Икономика и управление (индустрия), в професионално направление 3.8. „Икономика”, област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки”, обявен в ДВ бр. 99/28.11.2023 г.

КАНДИДАТ: гл. ас. д-р Румяна Иванова Ангелова, катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“, Стопански факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

Рецензия на Проф. д-р Надка Стефанова Костадинова, БГ/EN

Рецензия на Проф. д-р Анета Георгиева Денева, БГ/EN

Становище на Проф. д-р Георги Желязков Георгиев, БГ/EN

Становище на Проф. д-р Дарина Георгиева Заимова, БГ/EN

Становище на Доц. д-р Евгени Росенов Генчев, БГ/EN

Становище наПроф. д-р Снежинка Константинова Стоянова, БГ/EN

Становище на Доц. д-р Венета Христова Матеева, БГ/EN

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 12.04.2024 г. от 13:00 ч. в зала 3А, Стопански факултет при Тракийски университет.

Академична длъжност „Доцент" - Кандидат: гл. ас. д-р Йорданка Денчева Илиева
06.03.2024 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност „Методика на обучението по математика в предучилищна възраст“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…, обявен в ДВ, бр. 88/20.10.2023 г.

КАНДИДАТ: гл. ас. д-р Йорданка Денчева Илиева, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика “ Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Юлия Георгиева Дончева, д. н. БГ / EN

 2. Рецензия на доц. д-р Мария Петрова Темникова БГ / EN

 3. Становище на проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова БГ / EN

 4. Становище на доц. д-р Антон Пейчев Стойков БГ / EN

 5. Становище на проф. д-р Наталия Христова Павлова(Тончева), д.н. БГ / EN

 6. Становище на проф. д-р Марина Колева Николова БГ / EN

 7. Становище на доц. д-р Магдалена Димитрова Г.-Стоянова БГ / EN

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 05.04.2024 г. от 13.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Професор" - доц. д-р Пламен Иванчев Георгиев

08.03.2024

“Професор” по „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина обявен в ДВ. бр. 88/20.10.2023 г.

Кандидат: доц. д-р Пламен Иванчев Георгиев от катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“, при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 10.04.2024 год. от 10.30 часа часа в заседателна зала на Деканат на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Академична длъжност „Доцент" - гл. ас. д-р Кони Иванова-Тенева, дм
05.03.2024 г.

„Доцент“ по “Патологоанатомия и цитопатология“,ПН 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорткъм катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология”, МФ, ТрУ, Стара Загора – един, обявен в ДВ бр. 88/20.10.2023 година.

Кандидат:

гл. ас. д-р Кони Иванова-Тенева, дм – катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерологи“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 27.03.2024 г. от 16.30 ч. в Заседателната зала на Медицински факултет, ТрУ, Стара Загора.

Академична длъжност „Професор" - доц. д-р Надя Александрова Бозакова
29.02.2024

“Професор” по „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина обявен в ДВ. бр. 88/20.10.2023г.

Кандидат:

доц. д-р Надя Александрова Бозакова от катедра „Общо животновъдство” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на15.03.2024 год. от 11.00 часа в заседателна зала на Деканат на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Академична длъжност „Доцент" - Гл. ас. д-р Ивелина Павлова Христова
29.02.2024

Доцент“ по „Генетика“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, обявен в ДВ, бр. 88/20.10.2023г. за нуждите на катедра катедра „Общо животновъдство”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Кандидат:

Гл. ас. д-р Ивелина Павлова Христова от катедра „Общо животновъдство” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса ще се проведе на 15.03.2024 год. от 9.30 часа в заседателната зала на Деканат, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет..

Академична длъжност „Доцент" - ас. д-р Теодора Георгиева Илиева
12.02.2024 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност „ Съвременен български език “, в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология, обявен в ДВ, бр. 88/20.10.2023 г.

КАНДИДАТ ас. д-р Теодора Георгиева Илиева, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика “, Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Петя Начева Осенова БГ / EN

 2. Рецензия на доц. д-р Владислав Огнянов Миланов БГ / EN

 3. Становище на проф. д-р Надежда Иванова Михайлова-Сталянова БГ / EN

 4. Становище на проф. д-р (ст. научен сътрудник 2 степен) Руска Събева Станчева БГ / RU

 5. Становище на проф. д-р Ценка Николова Иванова БГ / RU

 6. Становище на доц. д-р Мирена Атанасова Пацева-Момова БГ / EN

 7. Становище на доц. д-р Дияна Паскалева Георгиева БГ / EN

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 05.03.2024 г. от 13.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" - гл. ас. д-р Пламен Пенев Пенев
06.02.2024 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност „Литература за деца“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, обявен в ДВ, бр. 88/20.10.2023 г.

КАНДИДАТ: гл. ас. д-р Пламен Пенев Пенев, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Антоанета Петрова Алипиева, дфн БГ / FR

 2. Рецензия на доц. д-р Антон Пенчев Стойков БГ / EN

 3. Становище на проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н. БГ / EN

 4. Становище на проф. д-р Иванка Шивачева - Пинеда БГ / EN

 5. Становище на проф. д-р Николай Стойчев Димитров, дн БГ / EN

 6. Становище на доц. Милена Димитрова Левунлиева БГ / EN

 7. Становище на проф. Маргарита Тодорова Терзиева БГ / EN

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 06.03.2024 от 13.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" - гл. ас. Надя Влайчева Влаева, дсд
23.01.2024 г.

„Доцент“ по “Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности)“, ПН 3.4. Социални дейности, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, за нуждите на специалност „Социални дейности“ на 0,5 щат към катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици”, МФ, ТрУ, Стара Загора – един, обявен в ДВ бр. 88/20.10.2023 година.

Кандидат: гл. ас. Надя Влайчева Влаева, дсд – катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 09.02.2024 г. от 12.00 ч. в Заседателната зала на Медицински факултет, Тракийски Университет, Стара Загора.

Академична длъжност „Професор" - доц. д-р Цветан Минчев Чапръзов
22.12.23

Професор по „Ветеринарна хирургия“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Ветеринарна хирургия”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 60/14.07.2023.

Кандидат: доц. д-р Цветан Минчев Чапръзов от катедра „Ветеринарна хирургия” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

 Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 19.01.2024 год. от 10.30 часа в заседателна зала на Деканат на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Академична длъжност „Професор" - доц. д-р Крум Владимиров Неделков
21.12.23

Професор по „Хранене и диететика“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Общо животновъдство”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 60/14.07.2023.

Кандидат: доц. д-р Крум Владимиров Неделков от катедра „Общо животновъдство” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

 Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 12.01.2024 год. от 11.30 часа в заседателна зала на Деканат на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Академична длъжност „Доцент" - гл. ас. д-р Койчо Петков Коев
21.12.23

Доцент по „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животнитв“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, обявен в ДВ бр. 60/14.07.2023г., за нуждите на катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Кандидат: Гл. ас. д-р Койчо Петков Коев от катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

 Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса ще се проведе на 15.01.2024год. от 12.30 часа в заседателната зала на Деканат, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Академична длъжност „Доцент" - ас. д-р Неделина Здравкова Колева
14.12.2023 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност „Педагогическа и възрастова психология (Адлериански подход)“, в област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.2.Психология, обявен в ДВ, бр. 60/14.07.2023 г.

КАНДИДАТ: ас. д-р Неделина Здравкова Колева, катедра „Педагогически и социални науки“ Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 • Рецензия на проф. д-р Красимира Александрова Йонкова БГ / EN

 • Рецензия на проф. д-р Стойко Ванчев Иванов, д.н. БГ / EN

 • Становище на проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н. БГ / EN

 • Становище на доц. д-р Дончо Стоянов Донев БГ / EN

 • Становище на проф. д-р Красимира Петрова Колева-Минева, д.н. БГ / EN

 • Становище на проф. д-р Теодора Стойчева Стоева, д. н. БГ / EN

 • Становище на проф. д-р Георги Александров Маджаров БГ / EN

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове БГ / EN

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 15.01.2024 г. от 13.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Доцент" - гл. ас. Бояна Кънчева Първанова
05.12.2023 г.

„Доцент“ по «Биофизика», професионално направление 4.3 Биологически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика на цял щат към катедрата «Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология», МФ, ТрУ, Стара Загора – един, обявен в ДВ бр. 60/14.07.2023 г.

Кандидат: гл. ас. Бояна Кънчева Първанова, дб – катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Академична длъжност „Доцент" - гл. ас. Екатерина Дончева Георгиева
14.11.23 г.

„Доцент“ по «Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества», професионално направление 4.2 Химически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика на 0,5 щат към катедра «Медицинска психология, социални дейности и чужди езици», МФ, ТрУ, Стара Загора – един, обявен в ДВ бр. 60/14.07.2023 г.

Кандидат: гл. ас. Екатерина Дончева Георгиева, дх – катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 01.12.2023 г. от 12.30 ч. в Медицински факултет, Тракийски Университет, Стара Загора

Академична длъжност „Доцент" - Кандидат: Петя Станкова Каснакова, д.м.
13.11.2023 г.

Академична длъжност „Доцент“ по „Управление на здравните грижи“, професионално направление 7.4 Обществено здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, за нуждите на специалност „Кинезитерапия“ към катедра „Здравни грижи” на Филиал Хасково при Тракийски университет, обявен в ДВ, бр.52/16.06.2023г.

Кандидат : Петя Станкова Каснакова, д.м.

Рецензии и становища:

 • Рецензия на Доц. Ванина Михайлова - BG ENGL

 • Рецензия на Проф. Руска Паскалева - BG ENGL

 • Становище на Проф. Биянка Торньова - BG ENGL

 • Становище на Доц. Галина Терзиева - BG ENGL

 • Становище на Доц. Станислава Пенева - BG ENGL

 • Становище на Доц. Таня Паскалева - BG ENGL

 • Становище на Проф. Мария Семерджиева - BG ENGL

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 08.12.2023г. от 13.00ч. в Тракийски университет – Стара Загора, Филиал Хасково в зала „Асен Златаров“.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р Николина Найденова Желева
13.11.2023 г.

Професор по „Технология на млякото и млечните продукти“, професионално направление 5.12 Хранителни технологии, област на висше образование 5. Технически науки, катедра „Хранителни технологии, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загорa, обявен в ДВ бр.52/ 16.06.2023 г.(за нуждите на Аграрен факултет)

Кандидат– доц. д-р Николина Найденова Желева, катедра „Хранителни технологии”, Тракийски университет – Стара Загорa, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 06.12.2023 г. от 11:00 ч. в зала 225 на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. 

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 06.12.2023 г. от 11:00 ч. в зала 225 на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. 

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р Дарина Георгиева Заимова
06.11.2023 г.

ПРОФЕСОР научна специалност „Икономика и управление (икономика и бизнес, предприемачество)“, ПН 3.8. „Икономика“, научна област 3. „Социални, стопански и правни науки“, Стопански факултет, Тракийски университет.

КАНДИДАТ:   доц. д-р Дарина Георгиева Заимова

Рецензии и становища:

 • Рецензия от проф. д-р Надка Стефанова Костадинова, БГ / EN

 • Рецензия от проф. д-р Иван Йочев Боевски, БГ / EN

 • Рецензия от проф. д-р Проф. д-р Албена Христова Вуцова, БГ / EN

 • Становище от проф. д-р Тодорка Стоянова Атанасова-Калайджиева, БГ / EN

 • Становище от проф. д-р Венета Стоянова Гайдарджиева, БГ / EN

 • Становище от проф. д-р Дарина Русчева Тодорова, БГ / EN

 • Становище от доц. д-р Петя Христомирова Брънзова, БГ / EN

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове на БГ / EN

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 27.11.2023 г. от 11:30 ч. в Академичен информационен център, Заседателна зала при Тракийски университет.

Академична длъжност „Доцент" - Кандидат: д-р Веселина Василева Узунова, дм
01.11.2023 г.

„Доцент“ по „Физика“, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.1 Физически науки, към катедра „Аграрно инженерство”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 60/14.07.2023 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: д-р Веселина Василева Узунова, дм

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 15 ноември 2023 г. от 13:00 ч. в зала 540 на Аграрен факултет, Тракийски университет.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р инж. Ваня Димитрова Стойкова
03.10.2023

„Професор“ по „Компютърни системи и комуникации“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки, катедра „Електротехника, електроника и автоматика“, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Тракийски университет – Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 38/28.04.2023 г.

Кандидат– доц. д-р инж. Ваня Димитрова Стойкова, катедра „Електротехника, електроника и автоматика”, Тракийски университет – Стара Загорa, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20.10.2023 г. от 15:00 ч. в зала 225 на  Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. 

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Академична длъжност "Доцент" - Кандидат: ас. д-р Диана Вескова Петкова
15.09.2023 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност „Методика на обучението по музика“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3.Педагогика на обучението по…, обявен в ДВ, бр. 38/28.04.2023 г.

КАНДИДАТ: ас. д-р Диана Вескова Петкова, Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора.

Рецензии и становища:

 • Рецензия на проф. д-р Стефанка Ангелова Георгиева BG / EN

 • Рецензия на Проф. д-р Красимира Георгиева Филева-Русева BG / EN

 • Становище на проф. д-р Ани Димова Златева BG / EN

 • Становище на доц. д р Бинка Георгиева Караиванова BG / EN

 • Становище на доц. д-р Люба Атанасова Златкова BG / EN

 • Становище на проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак BG / EN

 • Становище на доц. д-р Милен Вълчев Димитров BG / EN

Резюмета

Цитирания

Списък на публикациите

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 18.10.2023 г. от 13.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р Георги Георгиев Беев
14.09.2023

„Професор“ по „Микробиология“, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.3 Биологически науки, към катедра „Биологически науки”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 38/28.04.2023 г., със срок 2 месеца

Кандидат: доц. д-р Георги Георгиев Беев, катедра „Биологически науки”, Аграрен факултет, Тракийски университет.

Рецензии и становища:

1.Рецензия на проф. двмн Христо Миладинов Найденски

2.Рецензия на проф. дбн Мария Богомилова Ангелова-Дянкова

3.Рецензия на проф. дн Светла Трифонова Данова

4.Становище на проф. дсн Васил Костадинов Атанасов

5.Становище на проф. дн Нели Христова Грозева

6.Становище на доц. д-р Неделина Стоянова Костадинова

7.Становище на доц. д-р Екатерина Цанкова Крумова

- списък на публикациите;

- списък на цитиранията;

- резюмета на трудовете, след предходна хабилитация;

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 29 септември 2023 г.от 13:00ч. в зала466 на Аграрен факултет, Тракийски университет.

Академична длъжност "Доцент" - Кандидат: Гл. ас. д-р Петър Тодоров Илиев
13.09.2023 г.

Доцент по „Паразитология и инвазионни болести на животните и човека“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, обявен в ДВ, бр. 38/28.04.2023г., за нуждите на катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Кандидат:

Гл. ас. д-р Петър Тодоров Илиев от катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Рецензии и становища:

Резюмета на гл. ас. Петър Тодоров Илиев

Цитирания на гл. ас. Петър Тодоров Илиев

Списък на публикациите на гл. ас. Петър Тодоров Илиев

Академична длъжност „Доцент" - Кандидат: гл. ас. Антоанета Петрова Йорданова
05.09.2023 г.

„Доцент“ по «Математическо моделиране и приложение на математиката», професионално направление 4.5. Математика, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика на цял щат към катедра „Социална медицина, здравен мениджмънт и медицина на бедствените ситуации“, МФ, ТрУ, Стара Загора – един за нуждите на преподаването по Информатика и биостатистика, обявен в ДВ бр. 38/28.04.2023 г.

Кандидат: гл. ас. Антоанета Петрова Йорданова – катедра „Социална медицина, здравен мениджмънт и медицина на бедствените ситуации“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите Антоанета Петрова Йорданова

Цитирания на Антоанета Петрова Йорданова

Резюмета на Антоанета Петрова Йорданова

Заключителното хибридно заседание на научното жури ще се проведе на 20.09.2023 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски Университет, Стара Загора

Академична длъжност „Професор" -Кандидат: доц. д-р Сашка Иванова Чобанова-Шиха
05.09.2023 г.

„Професор“ по „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.3 Животновъдство, към катедра „Фундаментални науки в животновъдството”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 38/28.04.2023 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: доц. д-р Сашка Иванова Чобанова-Шиха, катедра „Фундаментални науки в животновъдството”, Аграрен факултет, Тракийски университет.

Рецензии и становища:

списък на публикациите

списък на цитиранията

резюмета на трудовете, след предходна хабилитация

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20 септември 2023 г.от 13:00ч. в зала540 на Аграрен факултет, Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: гл. ас. д-р Радка Василева Влаева
22.08.2023 г.

„Доцент“ по „Специални отрасли (коне)“, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.3 Животновъдство, към катедра „Животновъдство – непреживни животни и специални отрасли”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 38/28.04.2023 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: гл. ас. д-р Радка Василева Влаева, катедра „Животновъдство – непреживни животни и специални отрасли”, Аграрен факултет, Тракийски университет.

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 13септември 2023 г. от 11:00ч. в зала 540 на Аграрен факултет, Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: ас. д-р Донка Динчева Желева-Терзиева
01.09.2023 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност Методика на обучението по физическо възпитание (Спортна анимация)“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…, обявен в ДВ, бр. 38/28.04.2023 г.

КАНДИДАТ: ас. д-р Донка Динчева Желева-Терзиева, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Веселина Георгиева Иванова БГ / EN

 2. Рецензия на проф. д-р Георги Владимиров Игнатов БГ / EN

 3. Становище на проф. д-р Иванка Николаева Шивачева-Пинеда БГ / EN

 4. Становище на доц. д-р Галена Тодорова Терзиева БГ / EN

 5. Становище на проф. д-р Ирен Йорданова Пелтекова БГ / EN

 6. Становище на проф. д. п. н. Малчо Стоянов Малчев БГ / EN

 7. Становище на проф. д-р Елеонора Михайлова Милева, д.н. БГ / EN

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 03.10.2023 г. от 13.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: : гл. ас. д-р Галина Петрова Мръцкова-Делиева
14.08.2023 г.

„Доцент“ по „Физиотерапия, курортология и рехабилитация”, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,към катедра „Кинезитерапия и рехабилитация, физикална медицина и спорт“, МФ, ТрУ, Стара Загора,обявен в ДВ бр. 17/21.02.2023 г.

Кандидат: гл. ас. д-р Галина Петрова Мръцкова-Делиева, дм – катедра „Кинезитерапия и рехабилитация, физикална медицина и спорт“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 14.09.2023 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски Университет, Стара Загора

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: : доц. д-р Таня Гочева Танева-Похлупкова
27.06.2023 г.

ПРОФЕСОР по научна специалност по „Икономическа психология и психология на труда“, професионално направление 3.2. „Психология“, област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, Стопански факултет при Тракийски университет

КАНДИДАТ:   доц. д-р Таня Гочева Танева-Похлупкова

Рецензии и становища:

 • Рецензия от проф. д-р Тодорка Стоянова Атанасова-Калайджиева, БГ / EN

 • Рецензия от проф. дпсн Снежана Евлогиева Илиева, БГ / EN

 • Рецензия от проф. д-р Валери Стоилов Стоянов, БГ / EN

 • Становище от проф. д-р Румен Иванов Отузбиров, БГ / EN

 • Становище от проф. дпсн Соня Методиева Карабельова, БГ / EN

 • Становище от проф. д-р Велислава Атанасова Чавдарова, БГ / EN

 • Становище от доц. д-р Дончо Стоянов Донев, БГ / EN

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове на БГ/EN

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 12.07.2023 г. от 13.00 ч. в зала 3A, Стопански факултет при Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: Павлина Пенкова Тенева, д.оз
12.06.2023 г.

„ДОЦЕНТ“ по „Управление на Здравни грижи“, базова специалност „Медицински лаборант“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, за нуждите на специалност „Медицински лаборант“ в Медицински колеж, Тракийски университет- гр. Стара Загора, обявен в „Държавен вестник“, бр. 26/21.03.2023г. - един на цял щат

КАНДИДАТ: Павлина Пенкова Тенева, д.оз

Рецензии и становища:

 • Рецензия от проф. Галина Стамова Чанева, дм bg / eng

 • Рецензия от проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева, д.м. bg / eng

 • Становище от проф. Елена Грозева Желева, д.п. bg / eng

 • Становище от проф. Мая Любомирова Визева, дм bg / eng

 • Становище от доц. Мария Иванова Димитрова, дм bg / eng

 • Становище от доц. Емилия Петрова Георгиева, д.оз. bg / eng

 • Становище от доц. Силвия Иванова Филкова, д.оз. bg / eng

Списък на публикации:  Павлина Пенкова Тенева, д.оз

Списък на цитирания: Павлина Пенкова Тенева, д.оз

Резюмета на научни трудове: Павлина Пенкова Тенева, д.оз

Заключителното заседание ще се проведе на 30.06.2023г. от 11:00 часа в заседателната зала на Медицински колеж, ТрУ- гр. Стара Загора.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: Гл. ас. д-р Давид Господинов Йовчев
01.06.2023 г.

Доцент по „Морфология“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, обявен в ДВ, бр. 07/24.01.2023г., за нуждите на катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Кандидат:

Гл. ас. д-р Давид Господинов Йовчев от катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса ще се проведе на 16.06.2023год. от 11.30 часа в заседателната зала на Деканат, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет..

 Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюметата на научните трудове 

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: д. оз Катя Стефанова Кичукова

10.05.2023 г.

„ДОЦЕНТ“по „Управление на Здравни грижи“ базова специалност „Медицински лаборант“ за специалност „Медицински лаборант“, професионално направление 7.4 Обществено здраве, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в Медицински колеж, Тракийски университет- гр. Стара Загора, обявен в „Държавен вестник“, бр. 99/13.12.2022г. - един на цял щат

КАНДИДАТ: Катя Стефанова Кичукова, д.оз

Рецензии и становища:

Рецензия от проф. Биянка Любчова Торньова, дп, bg/eng

Рецензия от проф. Иванка Костова Стамболова, дм bg/eng

Становище от проф. Руска Василева Паскалева, дм bg/eng

Становище от проф. Мая Любомирова Визева, дм bg/eng

Становище от доц. Таня Паскалева Стойчева, д.оз bg/eng

Становище от доц. Милена Ганчева Сандева, дм bg/eng

Становище от доц. Станислава Павлова Пенева, дм bg/eng

Списък на публикации:  Катя Стефанова Кичукова, д.оз

Списък на цитирания: Катя Стефанова Кичукова, д.оз

Резюмета на научни трудове: Катя Стефанова Кичукова, д.оз

Заключителното заседание ще се проведе на 29.05.2023г. от 13:00 часа в заседателната зала на Медицински колеж, ТрУ- гр. Стара Загора.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: д-р Петър Радославов Илиев
27.04.2023 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност по „Публично право“, в професионално направление 3.6. „Право”, област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки”, обявен в ДВ бр. № 99/13.12.2022 г.

КАНДИДАТ:   д-р Петър Радославов Илиев

Рецензии и становища:

 • Рецензия от проф. д-р Лъчезар Иванов Дачев, БГ / EN

 • Рецензия от проф. д-р Мария Нейкова Кънева, БГ / EN

 • Становище от проф. д-р Георги Желязков Георгиев, БГ / EN

 • Становище от проф. д-р Мариела Светославова Янева-Деливерска, БГ / EN

 • Становище от доц. д-р Елица Георгиева Вълчева-Куманова, БГ / EN

 • Становище от доц. д-р Мария Иванова Желева, БГ / EN

 • Становище от доц. д-р Емилия Любомирова Сидерова, БГ / EN

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове на БГ

Резюмета на научни трудове на EN

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 19.05.2023 г. от 13.00 ч. в зала 3A, Стопански факултет при Тракийски университет.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. Крум Стефанов Кафеджийски, дф

30.03.2023 г. „ПРОФЕСОР“ по „Технология на лекарствените форми “, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация за нуждите на специалност „Помощник-фармацевт“ в Медицински колеж, Тракийски университет - гр. Стара Загора, обявен в „Държавен вестник“, бр. 99/13.12.2022 г. КАНДИДАТ: доцент Крум Стефанов Кафеджийски, дф Рецензии и становища:

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски
10.03.2023 г.

„Професор“ по„Дерматология и венерология”, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,на 0,2 щаткъм катедра «Обща и клинична патологоанотмия, съдебна медицина и деонтология и дерматовенерология» на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 90/11.11.2022 г.

Кандидат: доц. д-р Развигор Бориславов Дърленски, дмн – катедра „Обща и клинична патоанатомия, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 24.03.2023 г. от 14.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски Университет, Стара Загора

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм
09.03.2023 г.

„Професор“ по „Патологоанатомия и цитопатология”, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра «Обща и клинична патоанатомия, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология» на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 90/11.11.2022 г.

Кандидат: доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм – катедра „Обща и клинична патоанатомия, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 31.03.2023 г. от 15.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски Университет, Стара Загора

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: гл. асистент, доктор по кинезитерапия Ана Тодорова Николова
07.03.2023 г.

„ДОЦЕНТ“ по Кинезитерапия, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве за нуждите на специалност „Рехабилитатор“ в Медицински колеж, Тракийски университет- гр. Стара Загора, , един на 0.5 щат, обявен в „Държавен вестник“, бр. 99/13.12.2022 г.

КАНДИДАТ: гл. асистент, доктор по кинезитерапия Ана Тодорова Николова Рецензии и становища:

 • Рецензия от доц. д-р Табет Ахмед Ал-Садек, дм, BG/EN

 • Рецензия от проф. Христо Димитров Георгиев, дмн BG/EN

 • Становище от проф. Руска Василева Паскалева, дм BG/EN

 • Становище от доц. Даниела Иванова Попова, дм BG/EN

 • Становище от доц. Мариела Радославова Филипова, дм BG/EN

 • Становище от проф. Асен Георгиев Балтов, дм BG/EN

 • Становище от проф. д-р Диян Енчев Малушев, дм BG/EN

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание ще се проведе на 31.03.2023г. от 13:00 часа в заседателната зала на Медицински колеж, ТрУ- гр. Стара Загора.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: ас. д-р Анна Любомирова Арнаудова-Отузбирова
24.02.2023 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност „Интегрирано обучение по английски език на студенти от педагогически специалности чрез културологично и хуманно-екологично съдържание“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, обявен в ДВ, бр. 81/11.10.2022 г.

КАНДИДАТ: ас. д-р Анна Любомирова Арнаудова-Отузбирова, катедра „Информационни технологии, изобразително изкуство и чужди езици“ Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

 • Рецензия на проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н. БГ / EN

 • Рецензия на проф. д-р Румяна Балинова Тодорова БГ / EN

 • Становище на проф. д-р Марина Колева Николова БГ / EN

 • Становище на доц. д-р Ирина Николова Иванова БГ / EN

 • Становище на доц. д-р Силвия Атанасова Великова БГ / EN

 • Становище на проф. д-р Румяна Илчева Неминска, д.н. БГ / EN

 • Становище на проф. д-р Жанета Стойкова Добрева, д.н. БГ / EN

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 24.03.2023 г. от 11.30 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р Мария Ганева Ганева, дм
23.02.2023 г.

„Професор“ по „Фармакология /вкл. фармакокинетика и химиотерапия/“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра «Физиология, патофизиология и фармакология», МФ, ТрУ, Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 81/11.10.2022 г.

Кандидат: доц. д-р Мария Ганева Ганева, дм – катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 16.03.2023 г. от 10.30 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р Радослав Михайлов Михайлов
10.02.2023 г.

„Професор“ по „Морфология“, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, към катедра „Фундаментални науки в животновъдството“, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 81/11.10.2022 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: доц. д-р Радослав Михайлов Михайлов, катедра „Фундаментални науки в животновъдството”, Аграрен факултет, Тракийски университет.

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на трудовете, след предходна хабилитация;

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 06 март 2023 г. от 11:00ч. в зала 262 на Аграрен факултет, Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: гл. ас. д-р Елица Богомилова Вълкова
01.02.2023 г.

„Доцент“ по „Биохимия“, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.3 Биологически науки, към катедра „Биологически науки“, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 81/11.10.2022 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: гл. ас. д-р Елица Богомилова Вълкова, катедра „Биологически науки”, Аграрен факултет, Тракийски университет.

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 23 февруари 2023 г. от 13:30 ч. в зала 540 и/или онлайн на Аграрен факултет, Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: Гл. ас. д-р Анатоли Стефанов Атанасов
04.01.2023 г.

Доцент по „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина обявен в ДВ, бр.56/19.07.2022 г. за нуждите на катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Кандидат:

Гл. ас. д-р Анатоли Стефанов Атанасов от катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса ще се проведе на 20.01.2023г. от 11.00 часа в заседателна зала Деканат на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет..

Академична длъжност „Доцент" - Кандидат: ас. д-р Маргарита Славова Пенева
11.11.2022 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалност Педагогика на обучението по природни науки, в  област на висше образование 1.Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… за нуждите на ДИПКУ, обявен в ДВ, бр. 41 / 03.06.2022 г.

 

КАНДИДАТ:   ас. д-р Маргарита Славова Пенева, ДИПКУ, Тракийски университет – гр. Стара Загора

 

Рецензии и становища:

 • Рецензия на проф. д-р Адриана Любомирова Тафрова-Григорова BGEN

 • Рецензия на доц. д-р Николай Сашков Цанков, д.н. BG / EN

 • Становище на проф. д-р Лина Кирилова Йорданова BGEN

 • Становище на проф. д-р Желязка Димитрова Райкова BGEN

 • Становище на проф. д-р Петър Диков Петров BG / EN

 • Становище на доц. д-р Иса Иса Хаджиали BGEN

 • Становище на доц. д-р Петинка Радева Галчева BGEN

 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 30.11.2022 г. от 14.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: ас. д-р Галена Тодорова Терзиева
28.10.2022 г.

ДОЦЕНТ по научна специалност Методика на обучението по физическо възпитание (Адаптирана физическа активност, хигиена и здравно образование), в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3.Педагогика на обучението по…, обявен в ДВ, бр. 41/03.06.2022 г.

КАНДИДАТ: ас. д-р Галена Тодорова Терзиева, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 30.11.2022 г. от 12.30 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: гл. ас. д-р инж. Петя Маринова Велева
20.10.2022 г.

„Доцент“ по „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)“, Област на висше образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, към катедра „Аграрно инженерство“, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 56/19.07.2022 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Петя Маринова Велева, катедра „Аграрно инженерство”, Аграрен факултет, Тракийски университет.

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на трудовете, след предходна хабилитация

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 04 ноември 2022 г. от 11:00ч. в зала19 в Аграрен факултет, Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: ас. д-р Аксения Бориславова Тилева
14.10.2022 г.

ДОЦЕНТ  по научна специалностТеория и управление на образованието (Образование и грижа в ранна детска възраст), в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, обявен в ДВ, бр. 41/03.06.2022 г

КАНДИДАТ: ас. д-р Аксения Бориславова Тилева, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 07.11.2022 г. от 11.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р Веселина Георгиева Иванова
26.09.2022 г.

ПРОФЕСОР по научна специалност „Методика на обучението по физическо възпитание“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., обявен в ДВ, бр. 30/15.04.2022 г.

КАНДИДАТ:   доц. д-р Веселина Георгиева Иванова, катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 26.10.2022 г. от 11.00 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. дн Мирослав Георгиев Стефанов
08.09.22 г.

„Професор“ по „Морфология“, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.3 Биологически науки, към катедра “Фундаментални науки в животновъдството”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 37/17.05.2022 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: доц. дн Мирослав Георгиев Стефанов, катедра „Фундаментални науки в животновъдството”, Аграрен факултет, Тракийски университет.

Рецензии и становища:

Списък на публикациите;

Списък на цитиранията;

Резюмета на трудовете, след предходна хабилитация;

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 26 септември 2022 г.от 11:00ч. в зала540 и/или онлайн в Аграрен факултет, Тракийски университет.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р Ани Димова Златева
05.09.2022 г.

ПРОФЕСОР по научна специалност „Методика на обучението по изобразително изкуство“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Методика на обучението по…, обявен в ДВ, бр. 24/25.03.2022 г.

КАНДИДАТ:   доц. д-р Ани Димова Златева, катедра „Информационни технологии, изобразително изкуство и чужди езици“ в Педагогически факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 06.10.2022 г. от 11.30 ч. в зала 205 на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. Албена Николаева Андонова, дм
05.09.22 г.

„Професор“ по Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията, професионално направление 7.5. Здравни грижи, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Медицинска сестра“ на цял щат към катедра „Здравни грижи“, МФ, ТрУ, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 30/15.04.2022 г.

Кандидат: доц. Албена Николаева Андонова, дм – катедра „Здравни грижи“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 28.09.2022 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р Добри Желев Ярков
05.09.22 г.

Професор по „Генетика“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Общо животновъдство”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 30/15.04.2022.

Кандидат:

доц. д-р Добри Желев Ярков от катедра „Общо животновъдство” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

 Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 23.09.2022 год. от 10.30 часа в заседателна зала на Деканат на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: гл. ас. д-р инж. Димитър Стоянов Георгиев
29.08.22

„Доцент“ по „Механизация и електрификация на животновъдството”, Област на висше образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.13 Общо инженерство, към катедра „Аграрно инженерство”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 30/15.04.2022 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: гл. ас. д-р инж. Димитър Стоянов Георгиев, катедра „Аграрно инженерство”, Аграрен факултет, Тракийски университет.

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на трудовете, след предходна хабилитация

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 19 септември 2022 г. от 11:00 ч. в зала 540 и/или онлайн в Аграрен факултет, Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: гл. ас. д-р Дарина Генова Памукова
24.08.22

„Доцент“ по „Овцевъдство и козевъдство”, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.3 Животновъдство, към катедра „Животновъдство – преживни животни и технологии на животинските продукти”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 30/15.04.2022 г., със срок 2 месеца. Кандидат: гл. ас. д-р Дарина Генова Памукова, катедра „Животновъдство – преживни животни и технологии на животинските продукти”, Аграрен факултет, Тракийски университет. Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на трудовете

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 08 септември 2022 г. от 15:00 ч. в зала 540 и/или онлайн в Аграрен факултет, Тракийски университет.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р Димитър Панайотов Панайотов
23.08.2022 г.

„Професор“ по „Овцевъдство и козевъдство”, Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.3 Животновъдство, към катедра „Животновъдство – преживни животни и технологии на животинските продукти”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 30/15.04.2022 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: доц. д-р Димитър Панайотов Панайотов, катедра „Животновъдство – преживни животни и технологии на животинските продукти”, Аграрен факултет, Тракийски университет.

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на трудовете, след предходна хабилитация

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 08 септември 2022 г. от 13:00 ч. в зала 540 и/или онлайн в Аграрен факултет, Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидати: гл. ас. Силвия Георгиева Кючукова и гл. ас. Мима Стефанова Николова
22.08.2022

„Доцент“ по Здравни грижи, ПН 7.5. Здравни грижи, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Медицинска сестра“ на цял щат към катедра „Здравни грижи“, МФ, ТрУ, Стара Загора“– два, обявен в ДВ бр. 24/25.03.2022 г.

Кандидати: гл. ас. Силвия Георгиева Кючукова – МФ, ТрУ, Стара Загора и гл. ас. Мима Стефанова Николова – МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища загл. ас. Силвия Георгиева Кючукова и гл. ас. Мима Стефанова Николова:

гл. ас. Силвия Георгиева Кючукова

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

гл. ас. Мима Стефанова Николова

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 08.09.2022 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. дн Нели Христова Грозева
19.08.2022 г.

„Професор“ по „ Ботаника”, Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.3 Биологически науки, към катедра „Биологически науки”, Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в Държавен вестник, бр. 30/15.04.2022 г., със срок 2 месеца.

Кандидат: доц. дн Нели Христова Грозева, катедра „Биологически науки”

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на трудовете, след предходна хабилитация

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 19 септември 2022 г. от 13:00 ч. в зала 466 и/или онлайн в Аграрен факултет, Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидати: Ас. д-р Доника Георгиева Иванова и Доц. д-р Диляна Тодорова Звездова
17.08.2022

Доцент по „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“, област на висше образование 4.0 Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, обявен в ДВ, бр. 30/15.04.2022г., за нуждите на катедра „Фармакология, физиология на животните, биохимия и химия”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa. 

Кандидати:

Ас. д-р Доника Георгиева Иванова от катедра „Фармакология, физиология на животните, биохимия и химия” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Доц. д-р Диляна Тодорова Звездова от катедра „Физиология, химия и биохимия“  при Медицински факултет, Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас.

 Рецензии и становища:

Списък на публикации Доника Георгиева Иванова

Списък на публикации   Диляна Тодорова Звездова

Списък на цитирания Доника Георгиева Иванова

Списък на цитирания Диляна Тодорова Звездова

Резюмета на научни трудове Доника Георгиева Иванова 

Резюмета на научни трудове Диляна Тодорова Звездова

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 05.09.2022год. от 12.30 часа в зала 11 на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р Звезделина Любенова Янева
17.08.2022 г.

Професор по „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“, област на висше образование 4.0 Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, обявен в ДВ, бр. 30/15.04.2022г., за нуждите на катедра „Фармакология, физиология на животните, биохимия и химия”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa. 

Кандидат:

доц. д-р Звезделина Любенова Янева от катедра „Фармакология, физиология на животните, биохимия и химия” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

 Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на трудовете, след предходна хабилитация

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 05.09.2022 год. от 10.30 часа в заседателна зала на Деканат на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: ст. преп. д-р Пламен Георгиев Петков
16.08.2022

ДОЦЕНТ  по научна специалност  по „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, включително методика на лечебната физкултура (Физическо възпитание, спорт и лечебна физкултура)“, професионално направление 7.6. “Спорт”, област на висше образование 7. “Здравеопазване и спорт”, обявен в ДВ бр. 24/25.03.2022 г.

КАНДИДАТ:   ст. преп. д-р Пламен Георгиев Петков, катедра „Физическо възпитание и спорт” на Стопански факултет, Тракийски университет,

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на доц. дн Анна Тихомирова Божкова

 2. Рецензия на проф. д-р Галина Петрова Дякова

 3. Становище на проф. д-р Ирен Йорданова Пелтекова

 4. Становище на проф. дн Надежда Георгиева Йорданова-Стоянова

 5. Становище на доц. дн Иван Колев Иванов

 6. Становище на доц. д-р Диана Николова Пеева

 7. Становище на доц. д-р Руслан Любомиров Христов

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 13.09.2022 г. от 11.00 часав зала 3А, Стопански факултет при Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: д-р Емил Георгиев Делинов
10.08.2022

ДОЦЕНТ по научна специалност „Информатика“, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, област нависше образование 4. “Природни науки, математика и информатика”, обявен в ДВ бр. 24/25.03.2022 г.

КАНДИДАТ:   д-р Емил Георгиев Делинов,

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Радослав Даков Йошинов

 2. Рецензия на доц. д-р Веселинка Иванова Недева

 3. Становище на проф. дн Любка Атанасова Дуковска

 4. Становище на проф. дн. Веселин Тотев Видев

 5. Становище на проф. д-р Мария Петкова Христова

 6. Становище на проф. д-р Снежана Динева Сълова

 7. Становище на доц. д-р Велин Стоянов Андонов

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 09.09.2022 г. от 11.00 часа в зала 3А, Стопански факултет при Тракийски университет.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: д-р Кирил Благоев Младенов
28.06.2022 г.

„Доцент“ по Нуклеарна медицина, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“, МФ, ТрУ, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 13/15.02.2022 г.

Кандидат: д-р Кирил Благоев Младенов, дм – УМБАЛ «Александровска» ЕАД, София

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Анелия Димитрова Клисарова, дмн

 2. Рецензия на Проф. д-р Донка Петкова Василева-Белниколовска, дм

 3. Становище на Проф. д-р Ирена Димитрова Костадинова, дмн

 4. Становище на Проф. д-р Дора Константинова Златарева, дм

 5. Становище на Доц. д-р Мария Тодорова Недевска, дм

 6. Становище на Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм

 7. Становище на Доц. д-р Митко Атанасов Митев, дм

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 20.07.2022 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Aкадемична длъжност “Доцент” - Кандидат: гл. ас. д-р Даниел Георгиев Вълчев, дм
07.02.2022 г.

Доцент по Гръдна хирургия в област на висшето образование „Здравеопазване и спорт”, ПН 7.1. Медицина на 0.5 щат към катедра „Специална хирургия“, МФ, ТрУ и цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 86/15.10.2021 г.

Кандидат – гл. ас. д-р Даниел Георгиев Вълчев, дм – катедра „Специална хирургия“, МФ, ТрУ, Стара Загора. 

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Румен Николов Ненков, дм

 2. Рецензия на Доц. д-р Иван Петков Новаков, дмн

 3. Становище на Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дм

 4. Становище на Проф. д-р Красимира Калинова Атанасова-Георгиева, дм

 5. Становище на Доц. Д-р Недко Иванов Димитров, дм

 6. Становище на Доц. д-р Цветан Раднев Минчев, дм

 7. Становище на Доц. д-р Георги Станев Янков, дм

 

Списък на публикации

Списък на цитирания

Резюмета на научни трудове

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 28.02.2022 година от 13.00 часа в Академичната зала на Медицински факултет, ТрУ, Стара Загора.

Към процедурата
ОНС „доктор“ - Докторант - д-р Петя Иванова Гойчева

3.10.2022 г.

ОНС „доктор“ по докторска програма  „Ендокринология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Пропедевтика на вътрешните болести и клинична лаборатория“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Докторант – д-р Петя Иванова Гойчева – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Пропедевтика на вътрешните болести и клинична лаборатория“, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Доц. д-р Нарцис Нисим Калева-Ходжева, дм

 2. Рецензия на Доц. д-р Митко Димитров Митков, дм

 3. Становище на Проф. д-р Ирена Манолова Манолова-Василева, дм

 4. Становище на Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дм

 5. Становище на Доц. д-р Владимир Николов Андонов, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 04.11.2022 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Академична длъжност „Професор" - Кандидат: доц. д-р Магдалена Стефанова Платиканова-Иванова, дм
4.10.2022

Професор“ по „Хигиена”,професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Хигиена, епидемиология, микробиология, паразитология и инфекциозни болести“, МФ, ТрУ, Стара Загора, обявен в ДВ бр. 41/03.06.2022 г.

Кандидат: доц. д-р Магдалена Стефанова Платиканова-Иванова, дм – катедра „Хигиена, епидемиология, микробиология, паразитология и инфекциозни болести“, МФ, ТрУ, Стара Загора

Рецензии и становища:

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научни трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 26.10.2022 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурс за хоноруван преподавател
Дата на обявата: 20.05.2024 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Конкурс за „хоноруван преподавател“ по „Биохимия“ и „Клинична биохимия“ за нуждите на катедра „Фармакология, физиология на животните, биохимия и химия” за водене на практически занятия през уч. 2024/2025 г. с общ хорариум 400 ч.– един;

Срок за подаване на документи: един месец, считано от 20.05.2024 г.; ВМФ, Студентски град, тел. 042/699/506;

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“
Дата на обявата: 10.05.2024 г.

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“за нуждите на:

Медицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Социална медицина, здравен мениджмънт и МБС“– един на 0.5 щат, със срок 2 м.;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 41/10.05.2024 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/664468;

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“
Дата на обявата: 10.05.2024 г.

Тракийският университет обявява конкурсза заемане на академична длъжност „главен асистент“за нуждите на:

Медицински факултет

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Молекулярна биология“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, към катедра „Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика” – един, със срок 2 м.;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 41/10.05.2024 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел. 042/664468;

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“
Дата на обявата: 29.04.2024 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Патологоанатомия и цитопатология", професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология” – един на 0.5 щат, със срок 2 м.;

Педагогически факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Педагогическа и възрастова психология“, професионално направление 3.2. Психология, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки за нуждите на катедра „Педагогически и социални науки“ – един, със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „асистент“ по „Социална педагогика“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Педагогически и социални науки“ – един, със срок 2 м.;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите/колежите/департамента:

- Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

- Автобиография – европейски образец;

- Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

- Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

- Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

- Свидетелство за съдимост;

- Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.102 (3869)/29.04.2024 г.

За справки и документи: Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел. 042/664468; Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758;

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“
Дата на обявата:19.04.2024 г.

Тракийският университет обявява конкурсза заемане на академична длъжност „главен асистент“за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Растениевъдство“, професионално направление 6.1. Растениевъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина“ за нуждите на катедра „Растениевъдство“ – един, със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „главен асистент“ по „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина“ за нуждите на катедра „Животновъдство – непреживни животни и специални отрасли“ – един, със срок 2 м.;

Медицински факултет

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности)“, професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки на 0.2 щат към катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“ – един, със срок 2 м.;

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Педагогика на обучението по визуални изкуства“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Информационни технологии, изобразително изкуство, чужди езици“ – един, със срок 2 м.;

Стопански факултет

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра „Информатика и математика“ – един, със срок 2 м.;

Факултет „Техника и технологии“

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Автомобили, трактори и кари“, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, област на висше образование 5. Технически науки за нуждите на катедра „Машинно инженерство“ – един, със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „главен асистент“ по „Автоматика и компютърни системи“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, област на висше образование 5. Технически науки за нуждите на катедра „Електротехника, автоматика, компютърни системи и комуникации“ – един на 0.5 щат, със срок 2 м.;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 35/19.04.2024 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел 042/699443; Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел. 042/664468; Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758; Стопански факултет, Студентски град, тел. 042/699409; Факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 38, тел. 046/669181;

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“
Дата на обявата: 19.04.2024 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Механизация и електрификация в растениевъдството“, професионално направление 5.13. Общо инженерство, област на висше образование 5. Технически науки за нуждите на катедра „Аграрно инженерство“ – един, със срок 2 м.;

Медицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Биохимия“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика към катедра „Медицинска химия и биохимия“ – един, със срок 2 м.;

Медицински колеж

1. Академична длъжност „доцент“ по „Дерматология и венерология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Медицински козметик“ – един на 0.25 щат, със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „доцент“ по „Управление на здравни грижи“, базова специалност „Рехабилитатор“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, за нуждите на специалност „Рехабилитатор“ – един, със срок 2 м.;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 35/19.04.2024 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел 042/699443; Медицински факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/664468; Медицински колеж, ул. ,,Армейска” № 9, тел. 042/ 601721;

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“
Дата на обявата: 08.04.2024 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Ветеринарна хирургия“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна хирургия“ – един, със срок 3 м.;

Медицински колеж

1. Академична длъжност „асистент“ по дисциплините: Кинезитерапия, Лечебен масаж, Физикална терапия, Кинезиология, Патокинезиология, Мануално мускулно тестуване и Клинична практика с базова специалност „Рехабилитатор“, професионално направление 7.5. Здравни грижи, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Рехабилитатор“ – един със срок 2 м.;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите/колежите/департамента:

- Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

- Автобиография – европейски образец;

- Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

- Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

- Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

- Свидетелство за съдимост;

- Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.84 (3851)/08.04.2024 г.

За справки и документи: Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506; Медицински колеж – ул. Армейска 9, тел. 042/600755;

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“
Дата на обявата: 08.03.2024 г.

Тракийският университет обявява конкурсза заемане на академична длъжност „главен асистент“за нуждите на:

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Теория на възпитанието и дидактика (Педагогическа работа със семейства на деца с хронични заболявания)“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Педагогически и социални науки“ – един, със срок 2 м;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 20/08.03.2024 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758;

Тракийският университет обявява конкурс за длъжност „преподавател“
Дата на обявата: 27.02.2024 г.

Тракийският университет обявява конкурс за длъжност „преподавател“ за нуждите на:

Филиал Хасково:

1. Длъжност „преподавател“ по Клинична практика на цял щат към катедра „Здравни грижи“ за нуждите на специалност „Медицинска сестра“– един.

Срок за подаване на документи – един месец, считано от 27.02.2024 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават във факултетите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

За справки и документи: гр. Хасково, бул. „Съединение“ 48, тел. 038/664375

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“
Дата на обявата: 23.02.2024 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра „Социална медицина, здравен мениджмънт и МБС“ – един, със срок 3 м.;

2. Академична длъжност „професор“ по „Морфология“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област от висше образование 4. Природни науки, математика и информатика на 0.5 щат към катедра „Анатомия“ – един, със срок 2 м.;

3. Академична длъжност „професор“ по „Анатомия, хистология и цитология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра „Анатомия“ – един, със срок 2 м.;

4. Академична длъжност „професор“ по „Неонатология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Здравни грижи“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един, със срок 2 м.;

5. Академична длъжност „професор“ по „Съдова хирургия“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Специална хирургия“ – един, със срок 2 м.;

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 16/23.02.2024 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/664468;

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“
Дата на обявата: 23.02.2024 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Кинезитерапия“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра „Кинезитерапия и рехабилитация, физикална медицина и спорт“ – един, със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „доцент“ по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Кинезитерапия“ на цял щат към катедра „Кинезитерапия и рехабилитация, физикална медицина и спорт“ – един, със срок 2 м.;

3. Академична длъжност „доцент“ по „Генетика“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика“ – един, със срок 3 м.;

Стопански факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра „Информатика и математика“ – един, със срок 2 м.;

2.Аакадемична длъжност „доцент“ по „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, включително методика на лечебната физкултура (Физическо възпитание, спорт и лечебна физкултура)“, професионално направление 7.6. Спорт, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на катедра „Физическо възпитание и спорт“ – един, със срок 2 м.;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 16/23.02.2024 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/664468; Стопански факултет, Студентски град, тел. 042/699409;

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“
Дата на обявата: 23.02.2024 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Ветеринарна микробиология“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ – един, със срок 3 м;

2. Академична длъжност „главен асистент“ по „Генетика“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Общо животновъдство“ – един, със срок 3 м;

3. Академична длъжност „главен асистент“ по „Морфология“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“ – един, със срок 2 м;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 16/23.02.2024 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Ветеринарнамедицински факултет, Студентски град, тел 042/699506;

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“
Дата на обявата: 19.02.2024 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Механизация и електрификация в растениевъдството“, професионално направление 5.13. Общо инженерство, област на висше образование 5. Технически науки за нуждите на специалност „Аграрно инженерство“ към катедра „Аграрно инженерство“ – един, със срок 2 м.;

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Ветеринарна хирургия“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна хирургия“ – един, със срок 3 м.;

Стопански факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра „Информатика и математика“ – един, със срок 2 м.;

Факултет „Техника и технологии“

1. Академична длъжност „асистент“ по „Двигатели с вътрешно горене“, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, област на висше образование 5. Технически науки за нуждите на катедра „Машинно инженерство“ – един, със срок 2 м.;

Документи: Аграрен факултет, Студентски град, тел. 042/699443; Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506; Стопански факултет, Студентски град, тел. 042/699409; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите/колежите/департамента:

- Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

- Автобиография – европейски образец;

- Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

- Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

- Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

- Свидетелство за съдимост;

- Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.42 (389)/19.02.2024 г.

За справки и документи: Аграрен факултет, Студентски град, тел. 042/699443; Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506; Стопански факултет, Студентски град, тел. 042/699409; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

Тракийският университет обявява конкурси за длъжност „преподавател“
Дата на обявата: 12.02.2024 г.

Тракийският университет обявява конкурси за длъжност „преподавател“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет:

1. Длъжност „преподавател“ по „Обща пропедевтика и клинична лаборатория“, „Кинология“, „Вътрешни незаразни болести – общи заболявания“, „Клинична токсикология“, „Дерматология“, „Неврология“, „Вътрешни незаразни болести – животни за компания“, „Вътрешни незаразни болести – продуктивни животни“, „Биология и болести по дивеча“, „Вътрешни болести – коне“, „Управление на стадното здраве“, „Подвижна клиника“, „Образна диагностика“ и „Ветеринарна хомеопатия“ към катедра „Вътрешни болести“ – един.

Медицински факултет:

1. Длъжност „преподавател“ по „Патологоанатомия и цитопатология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ – един.

Срок за подаване на документи – един месец, считано от 12.02.2024 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават във факултетите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

За справки и документи: ВМФ, Студентски град, тел. 042/699506; МФ, ул. Армейска 11, тел 042/664468;

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“
Дата на обявата: 28.11.2023 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Фундаментални науки в животновъдството“ – един, със срок 2 м.;

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 99/28.11.2023 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 042/699443;

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент
Дата на обявата: 28.11.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Хранене и диететика“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Общо животновъдство“ – един, със срок 2 м.;

Медицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Ортопедия и травматология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Специална хирургия“ и цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” – един, със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „доцент“ по „Физиология на животните и човека“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област от висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, за нуждите на преподаването в секция „Физиология“, катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“ – един, със срок 2 м.;

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Методика на обучението по български език и литература“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един, със срок 3 м.;

Стопански факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Икономика и управление (индустрия)“, професионално направление 3.8. Икономика, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки за нуждите на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ – един, със срок 2 м.;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 99/28.11.2023 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Ветеринарнамедицински факултет, Студентски град, тел 042/699506; Медицински факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/664468; Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758; Стопански факултет, Студентски град, тел. 042/699409;

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“
Дата на обявата:28.11.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурсиза заемане на академична длъжност „главен асистент“за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Ветеринарна хирургия“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна хирургия“ – един, със срок 2 м;

Медицински факултет

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Патологоанатомия и цитопатология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към II катедра Терапия на вътрешните болести – един, със срок 2 м;

2. Академична длъжност „главен асистент“ по „Кардиология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към II катедра „Терапия на вътрешните болести” – един, със срок 2 м;

3. Академична длъжност „главен асистент“ по „Дерматология и венерология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Обща и клинична патологоанатомия, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ и цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” – един, със срок 2 м;

4. Академична длъжност „главен асистент“ по Акушерство и гинекология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Акушерство и гинекология“ – един, със срок 2 м;

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Предучилищна педагогика“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един, със срок 3 м;

2. Академична длъжност „главен асистент“ по „Методика на обучението по изобразително изкуство“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Информационни технологии, изобразително изкуство, чужди езици“ – един, със срок 2 м;

Стопански факултет

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Народно стопанство (регионално развитие и туризъм)“, професионално направление 3.8. Икономика, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки за нуждите на катедра „Регионално развитие“ – един, със срок 2 м;

2. Академична длъжност „главен асистент“ по „Икономика и управление (селско стопанство)“, професионално направление 3.8. Икономика, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки за нуждите на катедра „Икономика“ – един, със срок 2 м;

3. Академична длъжност „главен асистент“ по „Организация и управление на производството (аграрен бизнес)“, професионално направление 3.7. Администрация и управление, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки за нуждите на катедра „Мениджмънт“ – един, със срок 2 м;

Факултет „Техника и технологии“

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Енергопреобразуващи технологии и системи“, професионално направление 5.4. Енергетика, област на висше образование 5. Технически науки за нуждите на катедра „Енергетика“ – един, със срок 2 м;

ДИПКУ

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Начална училищна педагогика“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Хуманитарни дисциплини“ – един, със срок 2 м;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 99/28.11.2023 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Ветеринарнамедицински факултет, Студентски град, тел 042/699506; Медицински факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/664468; Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758; Стопански факултет, Студентски град, тел. 042/699409; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181; ДИПКУ, ул. „Армейска“ № 9, тел. 042/617452;

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“
Дата на обявата: 27.11.2023 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Морфология“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Фундаментални науки в животновъдството“ – един, със срок 3 м.;

Медицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Кинезитерапия и рехабилитация, физикална медицина и спорт“ – един, със срок 2 м.;

Факултет „Техника и технологии“:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Компютърни системи и комуникации“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки за нуждите на катедра „Електротехника, автоматика и компютърни системи и комуникации“ – един на 0.5 щат, със срок 2 м.;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите/колежите/департамента:

- Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

- Автобиография – европейски образец;

- Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

- Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

- Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

- Свидетелство за съдимост;

- Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.281 (3740)/27.11.2023 г.

За справки и документи:: АФ, Студентски град, тел. 042/699443; МФ – ул. Армейска №11, тел. 042/664468; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

Tракийският университет обявява конкурс за длъжност "Преподавател"
Дата на обявата:20.11.23 г.

Тракийският университет обявява конкурс за длъжност „преподавател“ за нуждите на:

Медицински факултет:

1. Длъжност „преподавател“ по „Български език“ за преподаване на студенти, обучавани на английски език към катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“ – един на цял щат.

2. Длъжност „преподавател“ по „Спорт“ към катедра „Кинезитерапияи рехабилитация, физикална медицина и спорт“ – един на цял щат.

Срок за подаване на документи – един месец, считано от 20.11.2023 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават във факултетите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

За справки и документи: Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел 042/664468;

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“

Дата на обявата: 20.10.2023 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“ – един, със срок 3 м.;

2. Академична длъжност „професор“ по „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Общо животновъдство“ – един, със срок 2 м.;

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 88/20.10.2023 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Ветеринарнамедицински факултет, Студентски град, тел 042/699506;

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“
Дата на обявата: 20.10.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Генетика“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Общо животновъдство“ – един, със срок 2 м.;

Медицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности)“, професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки за нуждите на специалност „Социални дейности“ на 0.5 щат към катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“ – един, със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „доцент“ по „Патологоанатомия и цитопатология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ и на 0.5 щат към УМБАЛ „проф. д-р С. Киркович“ – един, със срок 2 м.; Педагогически факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Методика на обучението по математика в предучилищна възраст“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един, със срок 2 м;

2. Академична длъжност „доцент“ по „Литература за деца“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един, със срок 2 м;

3. Академична длъжност „доцент“ по „Съвременен български език“, професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки за нуждите на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един, със срок 2 м;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 88/20.10.2023 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Ветеринарнамедицински факултет, Студентски град, тел 042/699506; Медицински факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/664468; Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758;

Tракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“
Дата на обявата: 20.10.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурсза академична длъжност „главен асистент“за нуждите на:

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Специална педагогика-Приобщаващо образование за деца и ученици от уязвими групи“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Педагогически и социални науки“ – един, със срок 2 м;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 88/20.10.2023 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758;

Tракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „асистент“
Дата на обявата: 16.10.2023 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Ветеринарна хирургия“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Ветеринарна хирургия“ – един, със срок 3 м;

2. Академична длъжност „асистент“ по „Морфология“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“ – един, със срок 3 м.;

Медицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Физиология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“, секция „Физиология“ – един, със срок 2 м;

2. Академична длъжност „асистент“ по „Анестезиология и реаниматология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Хирургични болести и анестезиология“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” – два конкурса, със срок 2 м.;

3. Академична длъжност „асистент“ по „Патологоанатомия и цитопатология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” – един, със срок 2 м.;

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „асистент“ по „Педагогика на обучението по визуални изкуства“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше образование 1. Педагогически науки към катедра „Информационни технологии, изобразително изкуство, чужди езици“ – един със срок 2 м;

Факултет „Техника и технологии“

1. Академична длъжност „асистент“ по „Електротехника“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, област на висше образование 5. Технически науки към катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ – един, със срок 2 м.;

ДИПКУ

1. Академична длъжност „асистент“ по „Предучилищна педагогика“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки към катедра „Хуманитарни дисциплини“ – един, със срок 2 м;

2. Академична длъжност „асистент“ по „Природни науки (STEM природни науки)“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше образование 1. Педагогически науки към катедра „Природоматематически и технологични дисциплини“ – един, със срок 2м;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите/колежите/департамента:

- Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

- Автобиография – европейски образец;

- Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

- Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

- Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

- Свидетелство за съдимост;

- Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.245 (3704)/16.10.2023 г.

За справки и документи: Документи: ВМФ, Студентски град, тел. 042/699506; МФ – ул. Армейска №11, тел. 042/664468; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181; ДИПКУ – ул. „Армейска“ № 9, тел. 042/617452;

Тракийският университет обявява конкурс за длъжност "преподавател"
Дата на обявата: 02.10.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурс за длъжност „преподавател“ за нуждите на:

Медицински факултет:

1. Длъжност „преподавател“ по „Латински език“ на 0.5 щат към катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“ – един.

Срок за подаване на документи – два месеца, считано от 02.10.2023 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават във факултетите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

За справки и документи: Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел 042/664468;

Tракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „асистент“
Дата на обявата: 17.07.2023 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Аграрен факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Растителна защита (ентомология)“, професионално направление 6.2. Растителна защита, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Растениевъдство“ – един, със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „асистент“ по „Говедовъдство и биволовъдство“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Животновъдство – преживни животни и технологии на животинските продукти“ – един, със срок 2 м.;

3. Академична длъжност „асистент“ по „Репродукция“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Фундаментални науки в животновъдството“ – един, със срок 2 м.; Ветеринарномедицински факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Генетика“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Общо животновъдство“ – един, със срок 3 м;

2. Академична длъжност „асистент“ по „Ветеринарно-санитарна експертиза“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство“ – един, със срок 3 м.;

3. Академична длъжност „асистент“ по „Патология на животните“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Обща и клинична патология“ – един, със срок 3 м.;

4. Академична длъжност „асистент“ по „Специална патологична анатомия“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Обща и клинична патология“ – един, със срок 3 м;

5. Академична длъжност „асистент“ по „Ветеринарна хирургия“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина към катедра „Ветеринарна хирургия“ – един, със срок 3 м.;

Медицински факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Кардиология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към II Катедра Терапия на вътрешните болести и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” – един, със срок 3 м.;

2. Академична длъжност „асистент“ по „Ортопедия и травматология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Специална хирургия“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” – един, със срок 3 м.;

3. Академична длъжност „асистент“ по „Инфекциозни болести“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Хигиена, епидемиология, микробиология, паразитология и инфекциозни болести“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” – един, със срок 3 м.;

4. Академична длъжност „асистент“ по „Инфекциозни болести“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Хигиена, епидемиология, микробиология, паразитология и инфекциозни болести“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович”, на основание чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ – един, със срок 3 м.;

Факултет „Техника и технологии“:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Компютърни системи и комуникации“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки на 0.5 щат към катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ – един, със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „асистент“ по „Технология на шевното производство“, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, област на висше образование 5. Технически науки на 0.5 щат към катедра „Машинно инженерство“ – един, със срок 2 м.;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите/колежите:

- Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

- Автобиография – европейски образец;

- Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

- Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

- Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

- Свидетелство за съдимост;

- Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.167 (3676)/17.07.2023 г.

За справки и документи: АФ, Студентски град, тел. 042/699443; ВМФ, Студентски град, тел 042/699506; МФ – ул. Армейска №11, тел. 042/664468; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“
Дата на обявата: 14.07.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Физика“, професионално направление 4.1. Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра „Аграрно инженерство“ – един със срок 2 м.;

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ – един, със срок 3 м.;

Медицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“, професионално направление 4.2. Химически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика на 0.5 щат към катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“ – един, със срок 3 м.;

2. Академична длъжност „доцент“ по „Биофизика“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“ – един, със срок 3 м.;

3. Академична длъжност „доцент“ по „Акушерство и гинекология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Здравни грижи“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един, със срок 3 м.;

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Педагогическа и възрастова психология (адлериански подход)“, професионално направление 3.2. Психология, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки за нуждите на катедра „Педагогически и социални науки“ – един, със срок 3 м;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 60/14.07.2023 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 042/699443; Ветеринарнамедицински факултет, Студентски град, тел 042/699506; Медицински факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/664468; Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758;

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“
Дата на обявата: 14.07.2023 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Хранене и диететика“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Общо животновъдство“ – един, със срок 3 м.;

2. Академична длъжност „професор“ по „Ветеринарна хирургия“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна хирургия“ – един, със срок 3 м.;

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 60/14.07.2023 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Ветеринарнамедицински факултет, Студентски град, тел 042/699506;

Tракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“
Дата на обявата:14.07.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

ДИПКУ

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Психология“, професионално направление 3.2. Психология, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки – един със срок 2 м.;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 60/14.07.2023 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

ДИПКУ – ул. „Армейска“ № 9, тел. 042/617452;

Тракийският университет обявява конкурс за длъжност "преподавател"
Дата на обявата: 03.07.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурс за длъжност „преподавател“ за нуждите на:

Медицински факултет:

1. Длъжност „преподавател“ по „Латински език“ на 0.5 щат към катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“ – един.

Срок за подаване на документи – два месеца, считано от 03.07.2023 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават във факултетите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

За справки и документи: Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел 042/664468;

Тракийският университет обявява конкурси за хонорувани преподаватели
Дата на обявата: 03.07.2023 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурси за хонорувани преподаватели

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Конкурс за „хоноруван преподавател“ за нуждите на катедра „Фармакология, физиология на животните, биохимия и химия”, секция „Фармакология“ за водене на практически занятия през уч. 2023/2024 г. с общ хорариум 540 ч.– един;

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Конкурс за „хоноруван преподавател“ за нуждите на специалност „Медицина“, обучение на български език по „Медицинска генетика“ през уч. 2023/2024 г. с общ хорариум 30 ч. лекции – един;

2. Конкурс за „хоноруван преподавател“ за нуждите на специалност „Медицина“, обучение на английски език по:

2.1. „Медицинска генетика“ през уч. 2023/2024 г. с общ хорариум 30 ч. лекции – един;

2.2. „Вътрешни болести и терапия (2-ра част)“ през уч. 2023/2024 г. с общ хорариум 180 ч. упражнения – един;

3. Конкурс за „хоноруван преподавател“ за нуждите на специалности „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ по „Медицинска генетика“ през уч. 2023/2024 г. с общ хорариум 34 ч. лекции – един;

Срок за подаване на документи: две седмици, считано от 03.07.2023 г.; ВМФ, Студентски град, тел. 042/699/506; МФ – ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468;

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“
Дата на обявата: 16.06.2023 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Стопански факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Икономика и управление (икономика и бизнес, предприемачество)“, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика за нуждите на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ – един със срок 3 м.;

Факултет „Техника и технологии“

1. Академична длъжност „професор“ по „Технология на млякото и млечните продукти“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии за нуждите на Аграрен факултет – един със срок 3 м.;

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 52/16.06.2023 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Стопански факултет, Студентски град, тел. 042/699409; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“

Дата на обявата: 16.06.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“за нуждите на:

Филиал-Хасково

1. Академична длъжност „доцент“ по „Управление на здравните грижи“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве за нуждите на специалност „Кинезитерапия“ – един на 0.5 щат, със срок 3 м.;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 52/16.06.2023 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Филиал-Хасково, ул. Съединение 48, тел. 038/664375;

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Дата на обявата:16.06.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурсза академична длъжност „главен асистент“за нуждите на:

Медицински факултет

1. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина за нуждите на секция „Фармакология и клинична фармакология“, катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“ – един със срок 3 м.;

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 52/16.06.2023 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/664468;

Тракийският университет, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“
Дата на обявата: 12.06.2023 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Обща хирургия“ на 0.2 щат към катедра „Хирургични болести и анестезиология“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един със срок 3 м.;

2. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Анестезиология и реаниматология“ на 0.2 щат към катедра „Хирургични болести и анестезиология“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един, със срок 3 м.;

3. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по „Молекулярна биология“ на цял щат към секция „Молекулярна биология“, катедра „Молекулярна биология, имунология и медицинска генетика“ – един, със срок 3м.;

Стопански факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика по „Икономика и управление (управление на аграрното предприятие)“ към катедра „Мениджмънт“ – един на 0.5 щат, със срок 3 м.;

2. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки по „Информатика“ към катедра „Информатика и математика“ – един на цял щат, със срок 3 м.;

Факултет „Техника и технологии“:

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика по „Електрически мрежи и системи“ към катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ – един на 0.5 щат, със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика по „Електроника и автоматика“ към катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ – един на 0.5 щат, със срок 2 м.;

Филиал-Хасково:

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве по „Кинезитерапия“ за нуждите на специалност „Кинезитерапия“ към – един на цял щат, със срок 2 м.;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите/колежите:

- Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

- Автобиография – европейски образец;

- Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

- Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

- Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

- Свидетелство за съдимост;

- Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.137 (3646)/12.06.2023 г.

За справки и документи: МФ – ул. Армейска №11, тел. 042/664468; СФ – Студентски град, тел. 042/699409; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181; Филиал-Хасково, ул. Съединение 48, тел. 038/664375;

Тракийският университет обявява конкурси за длъжност „преподавател“
Дата на обявата: 05.06.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурси за длъжност „преподавател“ за нуждите на:

Медицински факултет:

1. Длъжност „преподавател“ по „Латински език“ на 0.5 щат към катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“ – един.

2. Длъжност „преподавател“ по „Английски език“ на цял щат към катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“ – един.

3. Длъжност „преподавател“ по „Български език“ за чуждестранни студенти, на цял щат към катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“ – един.

Срок за подаване на документи – един месец, считано от 05.06.2023 г.

Стопански факултет:

1. Длъжност „преподавател“ по „Tеория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на ЛФК)“ в професионално направление 7.6. Спорт , за нуждите на катедра „Физическо възпитание и спорт“ – един.

Срок за подаване на документитри месеца, считано от 05.06.2023 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават във факултетите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

За справки и документи: Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел 042/664468; Стопански факултет, Студентски град, тел. 042/699409;

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“
Дата на обявата: 28.04.2023 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Микробиология“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки за нуждите на катедра „Биологически науки“ – един със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „професор“ по „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство за нуждите на катедра „Фундаментални науки в животновъдството“ – един със срок 2 м.;

Факултет „Техника и технологии“

1. Академична длъжност „професор“ по „Компютърни системи и комуникации“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника за нуждите на катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ – един със срок 3 м.;

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 38/28.04.2023 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 042/699443; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“
Дата на обявата: 28.04.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Специални отрасли (коне)“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство за нуждите на катедра „Животновъдство – непреживни животни и специални отрасли“ – един със срок 2 м.;

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Паразитология и инвазионни болести на животните и човека“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ – един със срок 2 м.;

Медицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Математическо моделиране и приложение на математиката“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика за нуждите на преподаването по „Биостатистика и информатика“ в катедра „Социална медицина, здравен мениджмънт и медицина на бедствените ситуации“ – един със срок 2 м.;

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Методика на обучението по музика“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучениeто по... за нуждите на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един със срок 3 м.;

2. Академична длъжност „доцент“ по „Методика на обучението по физическо възпитание (спортна анимация)“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обученито по... за нуждите на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един със срок 3 м.;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 38/28.04.2023 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 042/699443; Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506; Медицински факултет, ул. Армейска 9, тел 042/664468; Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758;

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“
Дата на обявата: 28.04.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Методика на обучението по информационни технологии“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обученито по... за нуждите на катедра „Информационни технологии, изобразително изкуство, чужди езици“ – един със срок 2 м.;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 38/28.04.2023 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758;

Тракийският университет, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“
Дата на обявата: 27.04.2023 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Паразитология и инвазионни болести на животните и човека“ – един със срок 3 м.;

2. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“ – един със срок 3 м.;

Конкурсите са за нуждите на катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“.

Медицински факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Неврохирургия“ на 0.2 щат към катедра „Обща и оперативна хирургия, неврохирургия и урология“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един със срок 2 м.;

Филиал Хасково:

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве по „Управление на здравните грижи“ за нуждите на специалност „Медицинска сестра“ към катедра „Здравни грижи“– един със срок 2 м.;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите/колежите:

- Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

- Автобиография – европейски образец;

- Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

- Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

- Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

- Свидетелство за съдимост;

- Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.98 (3607)/27.04.2023 г.

За справки и документи: ВМФ – Студентски град, тел 042/699506; МФ – ул. Армейска №11, тел. 042/664468; Филиал Хасково – гр. Хасково, бул. „Съединение” 48, тел. 038/664375;

Тракийският университет обявява конкурси за длъжност „преподавател“ за нуждите на Филиал Хасково
19.04.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурси за длъжност „преподавател“ за нуждите на Филиал Хасково:

1. Преподавател по „Клинична практика“ за нуждите на специалност „Медицинска сестра“ към катедра „Здравни грижи“ – двама на цял щат.

2. Преподавател по „Спорт“ за нуждите на специалности „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Кинезитерапия“ към катедра „Здравни грижи“ – един на цял щат.

Срок за подаване на документи – един месец, считано от 19.04.2023 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават във Филиал Хасково следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

За справки и документи: Филиал Хасково – гр. Хасково, бул. „Съединение” 48, тел. 038/664375.

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“
Дата на обявата: 21.03.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Медицински колеж

1. Академична длъжност „доцент“ по „Управление на здравни грижи“, базова специалност „Медицински лаборант“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, за нуждите на специалност „Медицински лаборант“ – един, със срок 2 м.;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 26/21.03.2023 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Медицински колеж, ул. Армейска 9, тел.042/600755;

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“
Дата на обявата: 21.03.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Медицински колеж

1. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Микробиология“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика – един;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 26/21.03.2023 г.;

Конкурсът със срок 2 м.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. Армейска 9, тел.042/600755;

Тракийският университет, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“
Дата на обявата: 20.03.2023 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Медицина на бедствените ситуации“ на цял щат към катедра „Социална медицина, здравен мениджмънт и МБС“ – един със срок 2 м.; Медицински колеж:

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Хирургия“ и „Долекарска помощ“ – един на 0.5 щат, със срок 2 м.;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите/колежите:

- Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

- Автобиография – европейски образец;

- Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

- Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

- Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

- Свидетелство за съдимост;

- Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.66 (3575)/20.03.2023 г.

За справки и документи: МФ – ул. Армейска №11, тел. 042/664468; МК – ул. Армейска №9, тел. 042/600755;

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“
Дата на обявата: 21.02.2023 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Стопански факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Икономическа психология и психология на труда“, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология за нуждите на катедра „Обществени науки и бизнес езиково обучение“ – един;

Конкурсът със срок 3 м. Обявата е публикувана в ДВ, бр. 17/21.02.2023 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Стопански факултет, Студентски град, тел 042/699409;

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“
Дата на обявата: 21.02.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина за нуждите на катедра „Кинезитерапия и рехабилитация, физикална медицина и спорт“ – един на цял щат, със срок 3 м.;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 17/21.02.2023 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел.042/664468;

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“
Дата на обявата:21.02.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Обща хирургия“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на цял 0.5 щат към катедра „Хирургични болести и анестезиология“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 17/21.02.2023 г.;

Конкурсът със срок 2 м.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел.042/664468;

Тракийският университет обявява конкурс за длъжност „асистент“
Дата на обявата: 15.02.2023 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Патология на животните“ към катедра „Обща и клинична патология“, секция „Функционална патология и имунология“ – един със срок 3 м.;

Медицински факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки по „Микробиология“ на 0.2 щат към катедра „Хигиена, епидемиология, микробиология, паразитология и инфекциозни болести“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един със срок 2 м.;

Педагогически факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...... по „Информационни технологии“ към катедра „Информационни технологии, изобразително изкуство, чужди езици“ – един със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...... по „Методика на обучението в детската градина и началното училище по Околен свят, родинознание, човекът и природата и човекът и обществото“ към катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един със срок 3 м.;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

- Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

- Автобиография – европейски образец;

- Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

- Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

- Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

- Свидетелство за съдимост;

- Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.38 (3547)/15.02.2023 г.

За справки и документи: ВМФ – Студентски град, тел. 042/699506; ПФ – ул. Армейска №9, тел. 042/613758; МФ – ул. Армейска №11, тел. 042/664468;

Тракийският университет обявява конкурс за длъжност „преподавател“
Дата на обявата: 07.02.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурс за длъжност „преподавател“ за нуждите на Медицински факултет:

По „Патофизиология“ към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“, секция „Патофизиология“ – един на цял щат.

Срок за подаване на документи – един месец, считано от 07.02.2023 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават в Медицински факултет следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

За справки и документи: Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел 042/664468;

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“
Дата на обявата: 24.01.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Морфология“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“ – един със срок 2 м.;

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Методика на обучението по математика в предучилищна възраст“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един със срок 3 м;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 7/24.01.2023 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506; Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758;

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“
Дата на обявата: 24.01.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“ – един;

2. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Ендокринология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на цял 0.5 щат към катедра „Пропедевтика на вътрешните болести и клинична лаборатория“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един;

ДИПКУ

1. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Педагогика (приобщаващо образование)“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки – един;

2. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Български език и литература“, професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки – един;

3. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Методика на обучението по математика и ИТ“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки – един;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 7/24.01.2023 г.;

Всички конкурси със срок 2 м.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел.042/664468; ДИПКУ – ул. „Армейска“ № 9, тел. 042/617452;

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“
Дата на обявата: 13.12.2022 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент за нуждите на:

Медицински колеж

1. Академична длъжност „доцент“ по „Кинезитерапия“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве за нуждите на специалност „Рехабилитатор“ на 0.5 щат – един със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „доцент“ по „Управление на здравни грижи“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве за нуждите на специалност „Медицински лаборант“ – един със срок 4 м.;

Стопански факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Публично право“, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални стопански и правни науки за нуждите на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ на 0.5 щат – един със срок 2 м;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 99/13.12.2022 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Стопански факултет, Студентски град, тел. 042/699409; Медицински колеж, ул. Армейска 9, тел 042/600755;

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“
Дата на обявата: 13.12.2022 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Акушерство и гинекология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Акушерство и гинекология“ – трима;

2. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Анатомия, хистология и цитология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на цял щат към катедра „Анатомия“ – един;

3. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Дерматология и венерология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един;

ДИПКУ

1. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Психология“, професионално направление 3.2. Психология, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки – един;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 99/13.12.2022 г.;

Всички конкурси със срок 2 м.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел.042/664468; ДИПКУ – ул. „Армейска“ № 9, тел. 042/617452;

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“
Дата на обявата: 13.12.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Медицински колеж

1. Академична длъжност „професор“ по „Технология на лекарствените форми“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация за нуждите на специалност „Помощник-фармацевт“ на 0.5 щат – един;

Конкурсът със срок 2 м. Обявата е публикувана в ДВ, бр. 99/13.12.2022 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „асистент“
Дата на обявата: 07.11.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна микробиология инфекциозни и паразитни болести“ – един;

Медицински факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Кардиология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към II катедра „Терапия на вътрешните болести“ на МФ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един;

2. Академична длъжност „асистент“ по „Вътрешни болести с терапия“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към I катедра „Вътрешни болести и обща медицина“ на МФ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – два;

3. Академична длъжност „асистент“ по „Пропедевтика на вътрешните болести“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.2 щат към катедра „Пропедевтика на вътрешните болести и клинична лаборатория“ на МФ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – три;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Всички конкурси със срок 2 м.

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр. 264 (3464)/07.11.2022 г.

За справки и документи:ВМФ – Студентски град, тел. 042/699506; МФ – ул. Армейска 11, тел.042/664468;

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“
Дата на обявата: 11.11.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Патологоанатомия и цитопатология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ – един на цял щат;

2. Академична длъжност „професор“ по „Дерматология и венерология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“ – един на 0.2 щат;

Конкурсите са със срок 2 м. Обявата е публикувана в ДВ, бр. 90/11.11.2022 г.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468;

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“
Дата на обявата: 11.11.2022 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Физиология на живатните и човека“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Фундаментални науки в животновъдството“ – един;

2. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Ботаника“, професионално направление 4.3. Биологически науки, , област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра „Биологически науки“ – един;

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Ветеринарно-санитарна експертиза“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство“ – един;

2. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Организация на ветеринарномедицинската дейност и законодателство“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство“ – един;

Медицински факултет

1. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на 0.5 щат към катедра „Социална медицина, здравен мениджмънт и МБС“ – един;

2. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Биохимия“, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика на цял щат към катедра „Медицинска химия и биохимия“ – един;

3. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“, професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика на цял щат към катедра „Медицинска химия и биохимия“ – един;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 90/11.11.2022 г.;

Всички конкурси със срок 2 м.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 042/699443; Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506; Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел.042/664468;

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“
Дата на обявата: 11.10.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Морфология“, професионално направление 6.3. Животновъдсво, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Фундаментални науки в животновъдството“ – един;

Медицински факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“ – един;

Конкурсите са със срок 2 м.Обявата е публикувана вДВ, бр. 81/11.10.2022 г.

Документи:Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 024/699443; Медицински факултет, ул. „Армейска“ 11, тел. 042/664468;

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“
Дата на обявата: 11.10.2022 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Биохимия“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки за нуждите на катедра „Биологически науки“ – един със срок 2 м.;

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Интегрирано обучение по английски език на студенти от педагогически специалности чрез културологично и хуманно-екологично съдържание“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Информационни технологии, изобразително изкуство, чужди езици – един със срок 3 м.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 81/11.10.2022 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 024/699443;Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758;

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“
Дата на обявата: 19.07.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за академична длъжност „професор“ за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Механизация и електрификация на животновъдството“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство за нуждите на катедра „Аграрно инженерство“ – един, със срок 2 м.;

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „професор“ по „Патология на животните“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Вътрешни болести“ – един със срок 2 м.;

Факултет „Техника и технологии“

1. Академична длъжност „професор“ по „Електротехника“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика – един, със срок 2 м.;

Конкурсите са със срок 2 м.Обявата е публикувана вДВ, бр. 56/19.07.2022 г.

Документи:Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 86 (5) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 024/699443Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „асистент“
Дата на обявата: 12.12.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Педагогически факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Предучилищна педагогика“, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика към катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един;

Медицински колеж:

1. Академична длъжност „асистент“ по „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, вкл ЛФК (физическо възпитание, спорт, ЛФК)“, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт – един;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

– Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

– Автобиография – европейски образец;

– Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

– Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

– Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство;

Всички конкурси със срок 2 м.

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр. 294 (3494)/12.12.2022 г.

За справки и документи: ПФ – ул. Армейска №9, тел. 042/613758; МК – ул. Армейска №9, тел. 042/600755;

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“
Дата на обявата: 19.07.2022 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално нправление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика за нуждите на катедра „Аграрно инженерство“ – един, със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „доцент“ по „Общо земеделие“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство за нуждите на катедра „Растениевъдство“ – един със срок 2 м.;

3. Академична длъжност „доцент“ по „Екология и опазване на екосистемите“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки за нуждите на катедра „Екология и зоохигиена“ – един със срок 2 м.;

4. Академична длъжност „доцент“ по „Специални отрасли (пчели)“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство за нуждите на катедра „Животновъдство – непреживни животни и специални отрасли“ – един със срок 2 м.;

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“ – един със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „доцент“ по „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“ – един със срок 3 м.;

3. Академична длъжност „доцент“ по „Морфология“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“ – един със срок 2 м.;

Факултет „Техника и технологии“

1. Академична длъжност „доцент“ по „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално нправление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика – един, със срок 2 м.;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 56/19.07.2022 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 024/699443; Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“38, тел. 046/669181;

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“
Дата на обявата:19.07.2022 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Паразитология и инвазионни болести на животните и човека“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ – един със срок 3 м.;

Факултет „Техника и технологии“

1. Академична длъжност „главен асистент“ по „Електротехника“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика“ – един, със срок 2 м.;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 56/19.07.2022 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181;

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“
Дата на обявата: 15.07.2022 г.

Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академична длъжност „асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Ветеринарна хирургия“ за нуждите на катедра „Ветеринарна хирургия“ – един със срок 3 м.;

2. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Патология на животните“ за нуждите на катедра „Вътрешни болести“ – един, със срок 3 м.;

3. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“ за нуждите на катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“ – един, със срок 3м.;

Медицински факултет:

1. Академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Вътрешни болести и терапия“ на 0.2 щат към I Катедра по вътрешни болести и обща медицина и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – два, със срок 2 м.;

Кандидатите за участие в конкурси за академична длъжност „асистент” подават следните документи в научните отдели на факултетите:

- Заявление за допускане до конкурс, заведено в деловодството на факултета/колежа;

- Автобиография – европейски образец;

- Дипломи за висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях – оригинал или нотариално заверено копие;

- Диплом за ОНС „доктор” – оригинал или нотариално заверено копие (при наличие на такава);

- Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки и копия от тях (при наличие на такива);

- Свидетелство за съдимост;

- Медицинско свидетелство;

Обявата е публикувана във в. „България днес“, бр.166 (3366)/15.07.2022 г.

За справки и документи: ВМФ – Студентски град, тел. 042/699506; МФ – ул. Армейска 11, тел.042/664468;

Тракийският университет обявява конкурс за хоноруван преподавател - Дисциплина „Спорт“
Дата на обявата: 04.07.2022 г.

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ обявява конкурс за хоноруван преподавател

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите подават във факултетите/колежите следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

За специалностите в Медицински колеж за учебната 2022/2023 г. по дисциплината:

1. Дисциплина „Спорт“ – 390 часа

 

Срок на конкурса 14 дни считано от 04.07.2022 г.