Финансово-счетоводни отчети

Financial reports.

Financial reports.
на Тракийски Университет - Стара Загора.

Месечни отчети 2024

2023 г.

2021 г.

Archive

Архив 2020-2010 г.

 

Годишен финансов отчет на Тракийски университет за 2020 г.


2020г.

Бюджет 2020 г

Коригиран бюджет 26.02.2020

Коригиран бюджет 30.03.2020

Коригиран бюджет 29.04.2020

Коригиран бюджет 27.05.2020

Коригиран бюджет 24.06.2020

Коригиран бюджет 15.07.2020

Коригиран бюджет 21.09.2020

Коригиран бюджет 21.10.2020

Коригиран бюджет 25.11.2020

Коригиран бюджет 16.12.2020

Коригиран бюджет 31.12.2020

Месечни отчети 2020г.

Януари

Юли

Февруари

Август

Март

Септември

Април

Октомври

Май

Ноември

Юни

Декември

Тримесечни отчети 2020

 –първо

 –второ

 –трето

 –четвърто


2019г.

Годишен финансов отчет на Тракийски университет за 2019 г.

1.Баланс на Тракийски университет за 2019 г.

2.Отчет за приходите и разходите на Тракийски университет за 2019 г.

3.Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и чуждите средства на Тракийски университет за 2019 г.

4.Пояснителни сведения към ГФО за 2019 г.

5.Одитен доклад на Сметната палата за заверка на ГФО за 2019 г.

Бюджет 2019 г

Коригиран бюджет 27.02.2019

Коригиран бюджет 03.04.2019

Коригиран бюджет 29.05.2019

Коригиран бюджет 26.06.2019

Коригиран бюджет 25.09.2019

Коригиран бюджет 23.10.2019

Коригиран бюджет 18.12.2019

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС

Януари

Юли

Февруари

Август

Март

Септември

Април

Октомври

Май

Ноември

Юни

Декември

Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и средтвата от ЕС -2019г.

  Март             Юни

 Септември    Декември


Годишен финансов отчет на Тракийски университет за 2018 г.

1.Баланс на Тракийски университет за 2018 г.

2.Отчет за приходите и разходите на Тракийски университет за 2018 г.

3.Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и чуждите средства на Тракийски университет за 2018 г.

4.Пояснителни сведения към ГФО за 2018 г.

5.Одитен доклад на Сметната палата за заверка на ГФО за 2018 г.

Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и средтвата от ЕС -2018г.

       Март             Юни

       Септември    Декември

   

2018 г.

Коригиран бюджет 28.12.2018

Коригиран бюджет 19.12.2018

Коригиран бюджет 28.11.2018

Коригиран бюджет 19.09.2018

Коригиран бюджет 27.06.2018

Коригиран бюджет 09.05.2018

Коригиран бюджет 24.10.2018

Коригиран бюджет 28.03.2018

Бюджет 2018 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС

Януари

Юли

Февруари

Август

Март

Септември

Април

Октомври

Май

Ноември

Юни

Декември


1. Баланс на Тракийски университет за 2017 г.

      1.01.Ректорат

      1.02 Аргарен факултет

      1.03 Ветеринарно медицински факултет

      1.04 Педагогически факултет

      1.05 Faculty of Medicine

      1.06 Faculty of Economics

      1.07 Факултет техника и технология

      1.08 Медицински колеж

      1.09 УОС

      1.10 ДИПКУ

      1.11 Филиал -Хасково

2. Отчет  за приходите и разходите на Тракийски университет за 2017 г.     

      2.01.Ректорат

      2.02 Аргарен факултет

      2.03 Ветеринарно медицински факултет

      2.04 Педагогически факултет

      2.05 Faculty of Medicine

      2.06 Faculty of Economics

      2.07 Факултет техника и технология

      2.08 Медицински колеж

      2.09 УОС

      2.10 ДИПКУ

      2.11 Филиал -Хасково

3. Пояснителни сведения към ГФО за 2017 г.

     3.01.Ректорат

      3.02 Аргарен факултет

      3.03 Ветеринарно медицински факултет

      3.04 Педагогически факултет

      3.05 Faculty of Medicine

      3.06 Faculty of Economics

      3.07 Факултет техника и технология

      3.08 Медицински колеж

      3.09 УОС

      3.10 ДИПКУ

      3.11 Филиал -Хасково

4. Отчет за касовото изпълнение на бюджета,  средствата от ЕС и чуждите средства на ТрУ за 2017 г.      

      4.01.Ректорат

      4.02 Аргарен факултет

      4.03 Ветеринарно медицински факултет

      4.04 Педагогически факултет

      4.05 Медицински факултет

      4.06 Faculty of Economics

      4.07 Факултет техника и технология

      4.08 Медицински колеж

      4.09 УОС

      4.10 ДИПКУ

      4.11 Филиал -Хасково

4.1. Финансово-правна форма 0 – бюдже    

     4.1.01.Ректорат

      4.1.02 Аргарен факултет

      4.1.03 Ветеринарно медицински факултет

      4.1.04 Педагогически факултет

      4.1.05 Faculty of Medicine

      4.1.06 Faculty of Economics

      4.1.07 Факултет техника и технология

      4.1.08 Медицински колеж

      4.1.09 УОС

      4.1.10 ДИПКУ

      4.1.11 Филиал -Хасково

4.2. Финансово-правна форма 33  – чужди средства

4.3. Финансово-правна форма 42 – СЕС – РА

4.4. Финансово-правна форма 96 – СЕС – ДЕС

4.5. Финансово-правна форма 97 – СЕС – ДМП

4.6. Финансово-правна форма 98 – СЕС – КСФ

5. Обяснителна записка за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от ЕС на ТрУ за 2017 г.

      5.06 Faculty of Economics

6. Становище и Одитен доклад на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. на ТрУ


2017 г.

Коригиран бюджет 29.12.2017 г.

Коригиран бюджет 20.12.2017 г.

Коригиран бюджет 27.09.2017 г.

Коригиран бюджет 17.05.2017 г.

Коригиран бюджет 26.04.2017 г.

Бюджет 2017 г.

2017 г. – Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС

Януари 

Юли

Февруари 

Август

Март

Септември

Aприл 

Октомври

Май

Ноември

Юни

Декември


Годишен финансов отчет на Тракийски университет за 2016 год.

1. Баланс на Тракийски университет за 2016 г.

2. Отчет  за приходите и разходите на Тракийски университет за 2016 г.

3. Пояснителни сведения към ГФО за 2016 г.

4. Отчет за касовото изпълнение на бюджета,  средствата от ЕС и чуждите средства на ТрУ за 2016 г.

4.1. Финансово-правна форма 0 – бюджет

4.2. Финансово-правна форма 33  – чужди средства

4.3. Финансово-правна форма 42 – СЕС – РА

4.4. Финансово-правна форма 96 – СЕС – ДЕС

4.5. Финансово-правна форма 97 – СЕС – ДМП

4.6. Финансово-правна форма 98 – СЕС – КСФ

5. Обяснителна записка за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от ЕС на ТрУ за 2016 г.

6. Становище и Одитен доклад на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет за 2016 г. на ТрУ


2016 г. – Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС 

Януари Юли
Февруари Август
МартСептември
Aприл Октомври
МайНоември
ЮниДекември

30.12.2016 г. – Корекция бюджет

26.10.2016 г. – Корекция бюджет

2016 г. – Бюджет – месечно разпределение

Годишен финансов отчет на Тракийски университет за 2015 год.

1. Баланс на Тракийски университет за 2015 г.

2. Отчет  за приходите и разходите на Тракийски университет за 2015 г.

3. Пояснителни сведения към ГФО за 2015 г.

4. Отчет за касовото изпълнение на бюджета,  средствата от ЕС и чуждите средства на ТрУ за 2015 г.

4.1. Финансово-правна форма 0 – бюджет

4.2. Финансово-правна форма 33  – чужди средства

4.3. Финансово-правна форма 42 – СЕС – РА

4.4. Финансово-правна форма 96 – СЕС – ДЕС

4.5. Финансово-правна форма 97 – СЕС – ДМП

4.6. Финансово-правна форма 98 – СЕС – КСФ

5. Обяснителна записка за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от ЕС на ТрУ за 2015 г.

6. Становище и Одитен доклад на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет за 2015 г. на ТрУ


2015 г. – Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС

Януари  

Юли  

Февруари  

Август  

Март 

Септември  

Април  

Октомври  

Май  

Ноември  

Юни  

Декември  

1. Баланс на Тракийски университет за 2014 г.

 2. Пояснителни сведения към ГФО за 2014 г.

 3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ТрУ за 2014 г. (формуляр Б-3)

 4. Отчет за касовото изпълнение за сметките за средствата от ЕС на ТрУ за 2014 г. (формуляр СЕС-3-КСФ, СЕС-3-ДЕС, СЕС-3-ДМП и СЕС-3-РА)

 5. Касов отчет за сметките за чужди средства за 2014 г. (формуляр Б-3 с код 33)

 6. Обяснителна записка за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от ЕС на ТрУ за 2014 г.

 7. Становище и Одитен доклад на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет за 2014 г. на ТрУ.


 2014 г. – Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС 

Януари  

Юли 

Февруари 

Август 

Март 

Септември 

Април 

Октомври 

Май 

Ноември 

Юни 

Декември

 2013 г.


Баланс

Пояснителни сведения към годишния финансов отчет за 2013 г.

Пояснителни сведения към годишния финансов отчет за 2013 г. – допълнения

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение на бюджета по параграфи от единната бюджетна класификация

Обяснителна записка за изпълнение на бюджета за 2013 г.

ОТЧЕТ за извънбюджетни сметки на държавен фонд „Земеделие“ по параграфи от единната бюджетна класификация

ОТЧЕТ за извънбюджетни сметки на кохезионния и структурните фондове към националния фонд по параграфи от единната бюджетна класификация

СТАНОВИЩЕ за заверка на годишен финансов отчет за 2013 г.

ОДИТЕН ДОКЛАД за извършен одит и заверка на годишния финансов отчет за 2013 г.

2012 г.


Баланс

Пояснителни сведения към годишния финансов отчет за 2012 г.

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ за касово изпълнение на бюджета по параграфи от единната бюджетна класификация

Обяснителна записка за изпълнение на бюджета за 2012 г.

ОТЧЕТ за извънбюджетни сметки на държавен фонд „Земеделие“ по параграфи от единната бюджетна класификация

ОТЧЕТ за извънбюджетни сметки на кохезионния и структурните фондове към националния фонд по параграфи от единната бюджетна класификация

СТАНОВИЩЕ за заверка на годишен финансов отчет за 2012 г.

ОДИТЕН ДОКЛАД за извършен одит и заверка на годишния финансов отчет за 2012 г.

2011 г.


БАЛАНС

Пояснителни сведения към годшния финансов отчет за 2011 г.

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ за касово изпълнениена бюджета по параграфи от единната бюджетна касификация

Обяснителна записка за изпълнение на бюджета за 2011 г.

ОТЧЕТ за извънбюджетни сметки на държавен фонд „Земеделие“ по параграфи от единната бюджетна касификация

ОТЧЕТ за извънбюджетни сметки на кохезионния и структурните фондове към националния фонд по параграфи от единната бюджетна касификация

СТАНОВИЩЕ за заверка на годишен финансов отчет за 2011 г.

ОДИТЕН ДОКЛАД за извършен одит и заверка на годишния финансов отчет за 2011 г.

2010 г.


БАЛАНС

Пояснителни сведения към годшния финансов отчет за 2010 г.

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ за касово изпълнениена бюджета по параграфи от единната бюджетна касификация

Обяснителна записка за изпълнение на бюджета за 2010 г.

ОТЧЕТ за извънбюджетни сметки на държавен фонд „Земеделие“ по параграфи от единната бюджетна касификация

ОТЧЕТ за извънбюджетни сметки на кохезионния и структурните фондове към националния фонд по параграфи от единната бюджетна касификация

СТАНОВИЩЕ за заверка на годишен финансов отчет за 2010г.

ОДИТЕН ДОКЛАД за извършен одит и заверка на годишния финансов отчет за 2010 г.