Научна сесия – 2023 година

Научна сесия – 2023 година - Заповед за стартиране на конкурс за разработване на проекти за НИД за 2023 г. - Приоритетни направления - Формуляри за кандидатстване - Формуляри за рецензии - Договори и анекси Съгласно заповедта на Ректора, проектните предложения трябва да се подадат в хартиен вариант в деловодставото на стуктурното звено и в електронен вариант на уеб-страницата на университета до 16:00 часа на 02 март 2023 год. Подаване на електронен вариант на проектното предложение Нормативни документи НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г. Приета с ПМС № 233 от 10.09.2016 г. Правила за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата, от Държавния бюджет за финансиране на присъщата на Тракийски университет научна дейност Резултати от сесията през 2022 год. Регистър на проектите в Тракийски университет, финансирани от бюджетната субсидия за 2022 год. съгласно НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г. Приета с ПМС № 233 от 10.09.2016 г.