ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ в Тракийски университет – Стара Загора

Правилник

Приложение 1 – справки

Приложение 2 – декларация подписана от членовете на научното жури

Приложение 3а – заявление за участие в конкурси за редовни и задочни докторанти

Приложение 3б – заявлениеa за кандидатстване в докторантура на самостоятелна подготовка

Приложение 3в -заявление за придобиване на научна степен "доктор на науките"

Приложение 4 – система за натрупване на кредити

Приложение 5 – индивидуален учебен план

Приложение 6 – атестационен лист

Приложение 7 – годишна план-сметка

Приложение 8.1 Аграрен факултет

Приложение 8.2 Ветеринарномедицински факултет

Приложение 8.3 Медицински факултет

Приложение 8.4 Педагогически факултет

Приложение 8.5 Стопански факултет

Приложение 8.6 Факултет "Техника и технологии"

Приложение 9 – декларация за достоверност на представените материали и информацията в тях

Приложение 10 – справка-декларация за участие в състав на научно жури

Информационни карти – защитен дисертационен труд и заета академична длъжност

Декларация за авторско съгласие

Договор, предназначен за докторанти на самостоятелна подготовка извън академичния състав на университета

Процедура за признаване от ТрУ на придобита в чужбина степен на висше образование ( заявление)