ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ и ПОСТДОКТОРАНТИ

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ и ПОСТДОКТОРАНТИ

Във връзка с работа по проект № BG-RRP-2.004-0006 „Развитие на научните изследвания и иновациите в Тракийски университет в услуга на здравето и устойчивото благосъстояние“, Тракийски университет – гр. Стара Загора търси да назначи изследователи на непълно работно време за работа в научна група “3.1.1 Интелигентно аграрно производство за функционални и здравословни храни и добавки”

Изисквания за заемане на длъжността са:

 1. ОНС “доктор”

 2. Авторство на публикации, реферирани в Web of Science и/или Scopus

 3. Компетентности и опит в едно от следните направления

 • Автентичност на храни от животински произход

 • Опасности от зоонози и разработване на алтернативи срещу нарастващата антимикробна резистентност

 • Влияние на стрес фактори върху благополучието и продуктивността при крави за мляко

 • Аквапоника - разработване на нови устойчиви технологии за производство на риба и растения

 • Биологично активни съединения от лечебни и етерично-маслени растения и иновативни решения в производството на функционални храни за агро-хранителната верига

 • Изследване на актуални проблеми в конфликта между аграрното производство и дивите животни

4. Умения за работа в екип и силно изразено екипно поведение при реализиране на поставените задачи

Кандидатите да представят следните документи:

 1. Заявление за участие ( по формуляр)

 2. Автобиография

 3. Копие на трудова книжка и други документи, които удостоверяват налични компетенции, професионални квалификации и способности.

Документите се подават в Деловодството на Тракийски университет – Ректорат ( адрес гр. Стара Загора, Студентски град, ст.335 ) лично или чрез куриер в срок до 16,00 ч. на 29.06.2023 г. Подборът ще се осъществи от комисия въз основа на подадените документи и интервю с кандидатите.

За контакти:

projects@trakia-uni.bg

miroslav.karabaliev@trakia-uni.bg

19.06.2023