ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИЦИ

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИЦИ

Във връзка с работа по проект № BG-RRP-2.004-0006 „Развитие на научните изследвания и иновациите в Тракийски университет в услуга на здравето и устойчивото благосъстояние“, Тракийски университет – гр. Стара Загора търси да назначитехнически сътрудници – обществени поръчки на непълно работно време.

Изисквания за заемане на длъжността са:

  1. Висше образование, професионален опит на административна длъжност в бюджетна организация - минимум 2 години, владеене на английски език, доказан опит в изготвянето на документации за процедури по ЗОП, задълбочено познаване и доказан опит на платформата ЦАИС, да притежава мин. 2 проведени обучения в областта на обществените поръчки, ИТ инструменти на Microsoft Office (Word, Excel, Power Point и Outlook), комуникативни умения, умение за работа в екип;

  2. Вид на трудовия договор – срочен;

  3. Необходими документи за участие: заявление за участие – свободен текст; професионална автобиография; копие от диплома за завършено образование; копие от документ, удостоверяващ професионален трудов стаж за работа;

  4. Място на подаване на заявленията – Студентски град, Ректорат на ТрУ в Деловодство – стая 335;

  5. Умения за работа в екип и силно изразено екипно поведение при реализиране на поставените задачи

  6. Кандидатите да представят следните документи:

  • Заявление за участие – свободен текст

  • Автобиография

  • Копие на трудова книжка и други документи, които удостоверяват налични компетенции, професионални квалификации и способности.

Документите се подават в Деловодството на Тракийски университет – Ректорат (адрес гр. Стара Загора, Студентски град, ст.335 ) лично или чрез куриер в срок до 16,00 ч. на 29.06.2023 г. Подборът ще се осъществи от комисия въз основа на подадените документи и интервю с кандидатите.

За контакти:

projects@trakia-uni.bg

miroslav.karabaliev@trakia-uni.bg