Информация за Обучаваща организация и ментори

Информация за Обучаваща организация и ментори

За обучаваща организация

Допустими обучаващи организации са стопански и нестопански организации, в т.ч. и държавна и общинска администрация, училища и обучителни организации, синдикални и работодателски организации и други юридически лица, които са регистрирани в Търговския регистър или други нормативно утвърдени регистри, минимум 6 /шест/ месеца преди регистрацията си в информационната система на проекта.

Обучаващата организация публикува чрез информационната система на проекта, обяви за свободни позиции за провеждане на студентска практика в обекти, в които организацията извършва дейност.

Обучаващата организация извършва подбор сред кандидатствалите за обявената позиция студенти – по информация от профила на студента и по друг, посочен от обучаващата организация начин, по нейна инициатива и за нейна сметка. Практическото обучение за което се одобрява студента, трябва да е съобразено с професионалното направление, в което той се обучава.

За целите на проекта обучаващата организация сключва договор за сътрудничество /по образец в три екземпляра/ с висшето училище, чиито студенти са кандидатствали и са одобрени за практическо обучение. Договорът се сключва след първото потвърждение от студент в информационната система за участие в практика в обучаващата организация и преди началото на първата практика.

За всяка позиция, още при обявяването ѝ в информационната система, обучаващата организация посочва ментор/и. При посочването на ментори следва да се имат предвид изискванията към тях, а именно:

1. Да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 3 месеца преди началото на практиката (представят копие на трудов договор или трудова книжка).

2. Да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на неговото практическо обучение.

3. Да притежава висше образование (представят копие на диплома).

4. Да има минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика (представят копие на трудов договор или трудова книжка).

Обучаващата организация осигурява условия за провеждане на практическото обучение и следи за изготвяне на програмата за провеждане на студентската практика от определения ментор и съгласуването й с академичния наставник.

За ментори

При обявяването в информационната система на проекта, на позиция за провеждане на студентска практика, обучаващата организация посочва ментор, под чието наставничество ще се провежда съответното практическо обучение. Изискванията, на които следва да отговаря посочения ментор са:

1. Да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 3 месеца преди началото на практиката (представят копие на трудов договор или трудова книжка).

2. Да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на неговото практическо обучение.

3. Да притежава висше образование (представят копие на диплома).

4. Да има минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика (представят копие на трудов договор или трудова книжка).

Висшето училище, сключило договор за сътрудничество с обучаващата организация, сключва и индивидуални договори /по образец в три екземпляра/ с менторите, под чието наставничество ще се провежда практическото обучение на техните студенти. При сключването на договорите, висшето училище съблюдава спазването на посочените към менторите изисквания. Договорът с ментора се сключва преди началото на първата практика, която той ще наставлява.

Данни на менторите , които ще участват в дейностите по практическото обучение на студентите до края на проекта, се посочват в информационната система на проекта и в нарочен списък, представен от обучаващата организация на висшето училище при сключването на договора за сътрудничество.

Един ментор може да отговаря по едно и също време за не повече от 10 потвърдени за практическо обучение студенти.

Всеки ментор работи в информационната система със собствен профил.

Менторът изготвя и въвежда в информационната система на проекта, програма за провеждане на студентска практика по съответната обявена позиция. Програмата се съгласува с академичния наставник преди сключването на договор между студента и висшето училище за провеждане на практическо обучение. При необходимост менторът актуализира програмата на практическото обучение на практиканта и го информира за това. Актуализация на програмата се допуска само преди започването на практическото обучение и преди потвърждаване на програмата от страна на академичния наставник.

Менторът съгласува със студента ежедневен график, по дати и часове, за провеждане на практиката и потвърждава електронно въведения от студента график, в т.ч. наложили се промени в този график в хода на провеждане на практическото обучение.

Договорът за провеждане на практическо обучение между студента и висшето училище (по образец) се сключва след потвърждението от страна на студента за участие в практиката и при наличието на сключен и прикачен в информационната система договор между ментора и висшето училище.

Всяко практическо обучение е с продължителност от 240 астрономически часа в рамките на не повече от 6 месеца, при не повече от 8 астрономически часа на денонощие и не повече от 40 астрономически часа в рамките на седем последователни дни. Студентската практика се провежда индивидуално или в групи и под наблюдение от академичен наставник. Студентските практики трябва да приключат не по-късно от 45 дни преди края на проекта.провеждането на практическото обучение студентът генерира финален отчет за дейността си (по образец), който се потвърждава от ментора чрез информационната система.

Менторът получава право на възнаграждение за всяка успешно приключила практика въз основа на изготвен електронен отчет за отработените часове. Възнаграждението се определя при ставка в размер на 16,92 лева (шестнадесет лева и деветдесет и две стотинки) на час, с включени лични осигурителни вноски и данък общ доход.

Менторът отчита в информационната система 10 часа за всеки практикант, преминал 240 часа обучение и изготвил финален отчет. Менторът не може да въвежда сумарно повече от 80 часа месечно за всички свои практиканти и до 4 часа дневно за работа по всички проекти по оперативни програми.

Часовете се отчитат с финалното потвърждаване на практическото обучение от страна на ментора и се разпределят по месеци съобразно времето на провеждане на практиката по график. За всеки от месеците, менторът следва да въведе допълнително изискуеми данъчно-осигурителни обстоятелства.

С потвърждаване на финалния отчет на студента от ментора същият въвежда и данъчно-осигурителните си обстоятелства в срок до 10-то число на месеца вкл., следващ месеца на приключване на практиката, но не по-късно от 2 месеца, считано от 10-то число на месеца, следващ месеца на приключване на практическото обучение. Отчетените часове се заплащат при потвърдена практика от страна на академичния наставник и водещия функционален експерт или от определени от него функционални експерти.

Менторът губи право на възнаграждение за отчетените часове от даден месец, за който не е въвел в срок всички изискуеми данъчно-осигурителни обстоятелства. Менторът губи право на възнаграждение за отчетените часове и в случай, че в едномесечен срок преди приключване на изпълнението на проекта не е въвел данъчно-осигурителните си обстоятелства. Образците на договорите са достъпни в информационната система на проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“