За мобилностите през 2022-2023 акад.година

  Правила за организиране и осъществяване на мобилностите по програма "Еразъм+" в ТрУ

  Правила "Еразъм+" в ТрУ – Процедури при изпълнение на дейностите

Съгласно насоките на ЕК за отчитане на планираните мобилности, моля да имате в предвид следната информация от ЕК:

  • Отложена мобилност е мобилност, която не се е състояла, участникът е направил разходи за нея, но ще се състои на по-късен етап. За отложена мобилност се задават датите на новия период. Ако към момента не са ясни точните дати, конкретният период на мобилността следва да се уточни с участника и приемащата организация. Участниците, чиито мобилности са отложени, ще получат автоматична покана за попълване на индивидуален отчет след крайната дата на новия период;

  • Отменена мобилност е тази мобилност, която поради извънредната ситуация не се е състояла и няма да се осъществи изобщо, но участникът е направил разходи за нея (билети, квартири и др.), които не може да възстанови или частично е възстановил. Тази мобилност се отчита при спазване изискванията за форсмажорни обстоятелства. Участниците, чиито мобилности са отменени, не трябва да попълват индивидуален отчет

Мобилност на студенти и докторанти (покана 1)

Мобилност на студенти и докторанти (покана 2)

Student mobility – Application-1

Student mobility – Application-2

размер на гранта за студентска мобилност с цел обучение

размер на гранта за студентска мобилност с цел практика 

размер на гранта за мобилност на докторанти

Резултати:

 <><> Онлайн подкрепа за езикова подготовка на селектираните Еразъм студенти

 

         Резултати: