Обща политика

Политика по защита на личните данни

Политика по защита на личните данни, цялостна

Процедура Оценка на риска при обработване на лични данни (DPIA)

Методология за оценка на риска при обработване на лични данни (DPIA_Metodology)

Политика за ограничение на съхранението

Заповед-унищожение на данни

Протокол унищожение на данни

Процедура за нарушение на сигурността на ЛД (Data Breach Management)

Приложение 1 Инцидент ЛД уведомление администратор КЗЛД

Приложение 2 Инцидент ЛД уведомление администратор субект

Приложение 3 Инцидент ЛД уведомление обработващ администратор

Методология за оценка на въздействието от НСЛД (Risk evaluation methodology)

Процедура за заявка за упражняване права на субекта на данни

Искане за упражняване на правото на възражение

Искане за упражняване на правото на достъп

Искане за упражняване на правото на изтриване на лични данни

Искане за упражняване на правото на коригиране

Оттегляне на съгласие