Приложение 10 – справка-декларация за участие в състав на научно жури

Справка- декларация за изпълнение на минимални национални изисквания за участие в състав на научно жури (съгласно чл. 4, ал. 4 от ЗРАСРБ) от „доцент“, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

Справка- декларация за изпълнение на минимални национални изисквания за участие в състав на научно жури (съгласно чл. 4, ал. 4 от ЗРАСРБ) от „професор“, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

Справка- декларация за изпълнение на минимални национални изисквания за участие в състав на научно жури (съгласно чл. 4, ал. 4 от ЗРАСРБ)  от „доцент“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

Справка- декларация за изпълнение на минимални национални изисквания за участие в състав на научно жури (съгласно чл. 4, ал. 4 от ЗРАСРБ) от „професор“ по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

Справка- декларация за изпълнение на минимални национални изисквания за участие в състав на научно жури (съгласно чл. 4, ал. 4 от ЗРАСРБ) от „доцент“, по област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

Справка- декларация за изпълнение на минимални национални изисквания за участие в състав на научно жури (съгласно чл. 4, ал. 4 от ЗРАСРБ) от „професор“, по област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

Справка- декларация за изпълнение на минимални национални изисквания за участие в състав на научно жури (съгласно чл. 4, ал. 4 от ЗРАСРБ) от „доцент“, по област на висше образование 5. Технически науки

Справка- декларация за изпълнение на минимални национални изисквания за участие в състав на научно жури (съгласно чл. 4, ал. 4 от ЗРАСРБ) от „професор“, по област на висше образование 5. Технически науки

Справка- декларация за изпълнение на минимални национални изисквания за участие в състав на научно жури (съгласно чл. 4, ал. 4 от ЗРАСРБ) от „доцент“ по област на висше образование 1. Педагогически науки

Справка- декларация за изпълнение на минимални национални изисквания за участие в състав на научно жури (съгласно чл. 4, ал. 4 от ЗРАСРБ) от „професор“ по област на висше образование 1. Педагогически науки

Справка- декларация за изпълнение на минимални национални изисквания за участие в състав на научно жури (съгласно чл. 4, ал. 4 от ЗРАСРБ) от „доцент“, по област на висше образование 7.  Здравеопазване и спорт

Справка- декларация за изпълнение на минимални национални изисквания за участие в състав на научно жури (съгласно чл. 4, ал. 4 от ЗРАСРБ) от „професор“, по област на висше образование 7.  Здравеопазване и спорт