3.4. Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост

3.4. Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост

Освен изследванията провеждани от научните групи по т.3.1 и т.3.2. се предвижда финансирането на вътрешни за университета проекти за провеждане на научни изследвания, които могат да доведат до резултати, необходими за трансфер на знания чрез защита на интелектуална собственост или имат потенциал за иновации.

Тракийският университет организира вътрешен конкурс за проектни идеи, по процедура, утвърдена от Управителния комитет. В конкурса ще могат да участват проекти на отделни учени или на научни групи. В случай, че става въпрос за учен или научна група, които са посочени в т.3.1 и 3,2, то този проект не трябва да е част от научната програма на съответната група.

Проектите ще са с кратък срок на изпълнение – до 2 години. С финансирането по програмата се покриват разходи за:

  • осигуряване на необходими условия за провеждане на научни изследвания и иновации (ремонт на помещения, апаратура, материали и др.);

  • заплащане на персонал за работа по проекта;

  • други необходими разходи за изследванията, международно сътрудничество, представяне или защита на резултатите от изследванията.

Тъй като предоставянето на безвъзмездната финансова помощ по тази процедура не попада в приложното поле на член 107, параграф 1 от Договора за функциониране на ЕС, и тези научни изследвания трябва:

  • да отговарят на изискването на Рамката за държавни помощи за научни изследвания, развитие и иновации за фундаментални научни изследвания: експериментална или теоретична дейност, предприета с основна цел за придобиване на нови знания за фундаменталните причини за явленията или наблюдаемите факти, без да се цели каквото и да било пряко търговско приложение или използване;

или

  • да попадат в определението „трансфер на знания“ от т. 15 буква „х“ на Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации. Всички печалби от тези дейности се реинвестират в основните дейности на висшето училище или инфраструктура.

За обявяването на конкурса прочетете тук