3.1. Научни и научно-приложни изследвания насочени към стратегическите за висшето училище области