Научни области

Приоритетни направления на научните изследвания в Тракийски университет

 • Съвременни енергийни източници и енергийно ефективни технологии.

 • Мехатроника и чисти технологии.

 • Здраве и качество на живот. Превенция, ранна диагностика и терапия, зелени, сини и екотехнологии, биотехнологии, екохрани.

 • Опазване на околната среда. Екологичен мониторинг. Оползотворяване на суровини и биоресурси. Пречистващи и безотпадни технологии.

 • Материалознание, нано и квантови технологии.

 • Информационни и комуникационни технологии.

 • Национална идентичност и развитие. Социално-икономическо развитие и управление.

Приоритетни направления на научните изследвания в Тракийски университет

Направления на научните изследвания в Аграрен факултет

Направление „Животновъдство“:

 • Иновативни технологии в животновъдството.

 • Морфофункционални особености на селскостопанските животни, във връзка с качеството и количеството на продукцията.

 • Репродуктивни технологии.

 • Опазване на генофонда на селскостопанските животни.

 • Селекция и репродукция в животновъдството.

 • Производство и оценка на здравословни, безопасни и качествени храни от животински произход.

 • Технологии за повишаване на продуктивността на селскостопанските животни.

 • Зоохигиена, благополучие и хуманно отношение към селскостопанските животни.

 • Съвременни енергоспестяващи технологии в животновъдството.

 • Биологично производство на животинска продукция.

Направление „Растениевъдство“:

 • Иновативни технологии в растениевъдството.

 • Усъвършенстване на технологиите за отглеждане на земеделски култури.

 • Растително биоразнообразие.

 • Производство и оценка на здравословни, безопасни и качествени храни от растителен произход.

 • Биологично производство на растителна продукция.

Направление „Екология“:

 • Оценка на замърсяването и опазване на околната среда в природни и агроекосистеми.

 • Екологизация на технологии и дейности в аграрния сектор.

 • Биоразнообразие и природни екосистеми.

 • Консервационна екология и Защитени територии.

Направление „Аграрно инженерство“:

 • Иновативна аграрна техника, сгради и технологии.

 • Интелигентни системи за прецизно земеделие.

 • Енергоспестяващи съоръжения, сгради и технологии.

 • Възобновяеми енергийни източници в аграрния сектор.

 • Проблемни заболявания – новости в диагностиката, етиология, патогенеза, лечение.

 • Благополучие на животните.

 • Безопасност на храните.

 • Новости относно разчитане статусна животинския организъм и ролята на различни повлияващи фактори.

 • Научни изследвания, свързани с усвояване и внедряване на съвременни методики.

Направление „Хуманна медицина”:

1. Фундаментални научни изследвания:

- Актуални въпроси на медицинската етика, биоетиката и човешките права.

- Обществено здравеопазване, съвременни системи на здравеопазване и медицинско право.

- Глобални проблеми на общественото здраве.

- Безопасност на общественото здраве: съвременни предизвикателства и перспективи. - Здравна политика и мениджмънт

- Съвременна епидемиология

- Промоция на здравето: стратегии и практики.

- Информатика. Информационни технологии в здравеопазването.

- История на медицината и здравеопазването.

- Икономика на здравеопазването.

2. Здравни грижи:

- Състояние на здравните грижи и реформа на здравеопазването: актуални проблеми.

- Усъвършенстване на практическото обучение по здравни грижи. Организиране на студентски практики по ендокринология и гастроентерология  за работа с пациенти.

Направление „Социални дейности”:

 • Социална работа при интеграционните процеси на деца със специални образователни потребности – обучение и подкрепяща среда.

 • Управление на социалната работа– идентификационни параметри наинституционалното управление и управлението на общността.

 • Етническата експертиза в процеса на социалната работа.

 • Човешки ресурси – параметри, компетенции, оценки.

 • Философия, социология, психология и образование.

 • Европейски езици и междукултурно взаимодействие.

 • Информационни и комуникационни технологии в образованието.

 • Интердисциплинарни изследванияи иновации в образованието за интелигентен растеж.

 • Ключови компетенции и учене през целия живот.

 • Приобщаващо образование и активно социално включване.

 • Отраслова икономика

 • Организация, управление, предприемачество и финансов мениджмънт, пазари

 • Регионално развитие, селски райони, туризъм, публична и бизнес администрация

 • Информационни технологии в образованието

 • Езикова компетентност

 • Спорт и здраве

 • Машинно инженерство

 • Техника и технологии в транспорта и земеделието

 • Моден и текстилен дизайн и технологии

 • Безконтактни методи за оценка накачествени показатели

 • Дигитални технологии и методи заобработка на информация и управление

 • Енергийна ефективност

 • Топло- и газоснабдяване

 • Здравословни и безопасни условия на труд - оценяване на риска

 • Съвременни технологии за функционални, безопасни и екологично чисти храни

 • Модели и методология при обучението

 • Иновации в образованието.

 • Следдипломна квалификация на педагогически специалисти и устойчива връзка с пазара на образователни услуги.

 • Информационни и комуникационни технологии в образованието.

 • Мултикултурна образователна среда.

 • Приобщаващо образование.

Научни области