ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СТАРА ЗАГОРА с гордост съобщава, че ще бъде първото висше учебно заведение в България, което въвежда аналитичния инструмент за организационно съвършенство „Обща рамка за оценка“ Common Assessment Framework (CAF) 2020.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СТАРА ЗАГОРА с гордост съобщава, че ще бъде първото висше учебно заведение в България, което въвежда аналитичния инструмент за организационно съвършенство „Обща рамка за оценка“ Common Assessment Framework (CAF) 2020.

CAF може да бъде използван във всички области на публичния сектор и е приложим към публичните институции на всички нива - европейско, федерално, национално, регионално и местно. Ключова цел е осигуряването на висок обществен резултат чрез непрекъснато подобрение на управлението и качеството на административната дейност в съответствие с принципите за цялостно управление на качеството в публичния сектор и най-добрите европейски практики.

Полезността на модела е, че предоставя и представлява за прилагащите го институции:

  • Възможност за извършване на диагноза/самооценка на организацията въз основа на комплекс от критерии, които са широко приети в публичния сектор в цяла Европа;

  • Средство за определяне и измерване на напредъка и постиженията на организацията, както и за индентифициране на ключови области за подобрение;

  • Възможност за гарантиране на последователност и непрекъснатост в развитието на организацията и на необходимите промени в процеса на нейното усъвършенстване;

  • Средство за мотивация на служителите чрез участието им в процеса на подобрение;

  • Средство за повишаване качеството на управление в организацията чрез изпълнение на необходимите мерки за подобрения.

В Тракийския университет вече бе проведена първа неформална среща на специално създадена експертна група, която ще извърши оценяването по определените критерии. Обсъдени бяха важни въпроси от прилагането на CAF, както и необходимите стъпки и планът на действие.

[object Object]