С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за висше образование, чл. 12, ал. 1 от Правилника за структурата и дейността на Тракийски университет, както и по Решение на Академичния съвет на 29 ноември 2023год. (сряда) от 9.30 часа в Аудитория №1 на Медицински факултет ще се проведе заседание на Общото събрание на Тракийски университет при следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Доклад на Ректора за състоянието на Тракийски университет, включващ отчет за работата и резултатите от изпълнението на политиката за развитието на Университета за периода 08.06.2022 г. до 31.10.2023 г., финансовото състояние, съществуващи проблеми и мерки за тяхното решаване.

Докладва: проф. Д. Ярков, Ректор на ТрУ

2. Приемане на Стратегия за развитие на Тракийски университет до 2050 година.

Докладва: проф. Д. Ярков, Ректор на ТрУ

3. Доклад за дейността на Контролния съвет за периода 08.06.2022 г. до 31.10.2023 г

Докладва: проф. Р. Симеонов, Председател на КС

4. Приемане на промени и изменения в Правилника за структурата и дейността на Тракийски университет.

Докладва: проф. Р. Бинев, зам.-ректор по АСД

5. Определяне броя на членовете на Академичния съвет и избор на членове на Академичния съвет.

6. Определяне броя на членовете на Контролния съвет и избор на председател, заместник-председател и членове на Контролния съвет.

7. Текущи.

Регистрацията на участниците в Общото събрание ще се извърши от 9.00 до 9.30 часа в съответната секции.

Материалите по т. 2 и т. 4 са достъпни на сайта на университета в меню За нас-Управление-Общо събрание.

ДОЦ. Д-Р ДИМИТЪР ПЕТКОВ, дм

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ