Лекция за приложението на нанотехнологиите в медицината

Лекция за приложението на нанотехнологиите в медицината

На 2 април 2024 от 15:30 часа в Академичната зала на Медицински факултет, професор Серджо Моя ще изнесе лекция на тема: „Biological Fate studies: Biodistribution, Degradation, and Stability of Hybrid Nanomaterials for Drug Delivery“ (Изследване на биологичната съдба: биоразпределение, разграждане и стабилност на хибридни наноматериали, използвани като системи за доставка на лекарства).

Професор Моя е учен от Центъра за Съвместни Изследвания в областта на Биоматериалите (Center for Cooperative Research in Biomaterials - CIC BiomaGUNE), Сан Себастиан, Испания. Той е на работно посещение по покана на учените от Катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“ на Медицински факултет.

Посещението е по проект № BG-RRP-2.004-0006 „Развитие на научните изследвания и иновациите в Тракийски университет в услуга на здравето и устойчивото благосъстояние“ финансиран по процедурата „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.