ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

Във връзка с работа по проект № BG-RRP-2.004-0006 „Развитие на научните изследвания и иновациите в Тракийски университет в услуга на здравето и устойчивото благосъстояние“, Тракийски университет – гр. Стара Загора търси да назначи изследователи – старши сътрудници и постдокторанти на непълно работно време за работа в научна група “3.1.2 Молекулна медицина - двупосочен мост между фундаменталните и клиничните изследвания”

Изисквания за заемане на длъжността са:

  1. ОНС “доктор”

  2. Авторство на публикации, реферирани в Web of Science и/или Scopus

  3. Компетентности и опит в едно от следните направления

  • Предиктивна и превантивна молекулна медицина при социално значими и редки заболявания;

  • Бионанотехнологии за здраве и благополучие;

  • Синтетичните и природните антиоксиданти и техните вторични метаболити върху личния здравен статус

4. Умения за работа в екип и силно изразено екипно поведение при реализиране на поставените задачи

Кандидатите да представят следните документи:

  1. Заявление за участие

  2. Автобиография

  3. Копие на трудова книжка и други документи, които удостоверяват налични компетенции, професионални квалификации и способности.

Документите се подават в Деловодството на Тракийски университет – Ректорат (адрес гр. Стара Загора, Студентски град, ст.335 ) лично или чрез куриер в срок до 16,00 ч. на 06.10.2023 г. Подборът ще се осъществи от комисия въз основа на подадените документи и интервю с кандидатите.

За контакти:

projects@trakia-uni.bg

miroslav.karabaliev@trakia-uni.bg