ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ – МЛАДИ УЧЕНИ/ДОКТОРАНТИ

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ – МЛАДИ УЧЕНИ/ДОКТОРАНТИ

Във връзка с работа по проект № BG-RRP-2.004-0006 „Развитие на научните изследвания и иновациите в Тракийски университет в услуга на здравето и устойчивото благосъстояние“, Тракийски университет – гр. Стара Загора търси да назначи изследователи – млади учени/докторанти на непълно работно време за работа в научна група 3.1.1. „Интелигентно аграрно производство за функционални и здравословни храни и добавки“.

Изисквания за заемане на длъжността са:

  1. ОКС “магистър”

  2. Съавторство на публикации, реферирани в Web of Science и/или Scopus

  3. Компетентности и опит в едно от следните направления

а) Влияние на стрес фактори върху благополучието и продуктивността при крави за мляко;

б) Изследване на актуални проблеми в конфликта между аграрното производство и дивите животни;

4. Умения за работа в екип и силно изразено екипно поведение при реализиране на поставените задачи

Кандидатите да представят следните документи:

  1. Заявление за участие ( по формуляр)

  2. Автобиография

  3. Копие от диплома за висше образование

  4. Копие на трудова книжка и други документи, които удостоверяват налични компетенции, професионални квалификации и способности.

Документите се подават в Деловодството на Тракийски университет – Ректорат (адрес гр. Стара Загора, Студентски град, ст.335 ) лично или чрез куриер в срок до 16.00 ч. на 29.11.2023 г.