ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Във връзка с работа по проект № BG-RRP-2.004-0006 „Развитие на научните изследвания и иновациите в Тракийски университет в услуга на здравето и устойчивото благосъстояние“, Тракийски университет – гр. Стара Загора търси да назначитехнически персонал на непълно работно време за работа в научна група 3.1.1. „Интелигентно аграрно производство за функционални и здравословни храни и добавки”

Изисквания за заемане на длъжността са:

1. ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ – ЛАБОРАНТ на непълно работно време. Изисквания за заемане на длъжността са:

- Средно образование

- Лабораторен опит в научна лаборатория по контрол на храни от животински произход – поне 5 години

- Умения за работа в екип и силно изразено екипно поведение при реализиране на поставените задачи.

- Английски език

2. ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ – ЛАБОРАНТ на непълно работно време. Изисквания за заемане на длъжността са:

- Средно биотехнологично образование

- Умения за работа в екип и силно изразено екипно поведение при реализиране на поставените задачи.

- Умения за работа с техниките на високоефективната течна хроматография (HPLC) и спектрофотометрия

- Лабораторен опит в научна лаборатория и/или опит в административни структури – поне 1 година

- Английски език

3. ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ – ЗООИНЖЕНЕР на непълно работно време. Изисквания за заемане на длъжността са:

- Висше образование

- Административен опит в научно-изследователска дейност по Зоохигиена, свързан със събиране на данни от полеви измервания на микроклиматични показатели във ферми.

Умения за работа в екип и силно изразено екипно поведение при реализиране на поставените задачи

4. ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ - СЪТРУДНИК на непълно работно време. Изисквания за заемане на длъжността са:

Висше образование

Опит в подбор и преценка на научни списания индексирани в бази данни на SCOPUS и WEB OF SCIENCE.

Професионален опит в университетстка библиотека.

Умения за работа в екип и силно изразено екипно поведение при реализиране на поставените задачи

Кандидатите да представят следните документи:

1. Заявление за участие (свободен текст)

2. Автобиография – свободен текст

3. Копие от диплома за средно/висше образование /според позицията за която се кандидатства/

4. Копие на трудова книжка и други документи, които удостоверяват налични компетенции, професионални квалификации и способности.

Документите се подават в Деловодството на Тракийски университет – Ректорат (адрес гр. Стара Загора, Студентски град, ст.335) лично или чрез куриер в срок до: 16,00 ч. на 29.11.2023 г.

ПОДБОРЪТ ЩЕ Е ПО ДОКУМЕНТИ, С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЩЕ БЪДЕ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ.