27 февруари, 11 часа Откриване на АКАДАМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР при Тракийски университет

27 февруари, 11 часа Откриване на АКАДАМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР при Тракийски университет

Във връзка с изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP001-3.003-0014 „Изграждане на Академичен информационен център към Тракийски университет Стара Загора“ по Процедура BG16RFOP001-3.003„Подкрепа за висшите училища в Република България“, Регионална образователна инфраструктура на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ и в съответствие с Единния наръчник на Бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г., на 27 февруари 2023 г. от 11 часа в Тракийски университет ще се състои официалната церемония за ОТКРИВАНЕ НА ИЗГРАДЕНИЯ АКАДЕМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР КЪМ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА.

[object Object]