Подаване на документи за стипендия за летния семестър на учебната 2022-2023 г.

АКТУАЛНО !

На 13 март 2023г. започва подаването на документи за стипендия за летния семестър на учебната 2022/2023 г.

Необходими документи /за всички студенти без платено и задочно обучение/:

1. При кандидатстване за стипендия по успех /с класиране/:

Уверение за студентско положение и среден успех от предходните два семестъра/за I курс с успеха от зимния семестър на 2022-2023 г./.Трябва да са положени успешно всички изпити по учебен план и средният успех да е не по-нисък от 4.00

Удостоверение с открита IBAN сметка и ЕГН на студента –сметката е лична !

2. При кандидатстване за социална стипендия без ограничения:

Внимание! Двете стипендии – стипендия по успех и социална стипендия не могат да се получават едновременно. Студентът предварително избира за коя от двете стипендии да кандидатства. Социалната стипендия се отпуска за 12 месеца, считано от 1.X.2022 до 30.IX.2023 г. Студентите, които не получават социална стипендия от зимния семестър, могат да кандидатстват през настоящия летен семестър.

Уверение за студентско положение

Удостоверение с открита IBAN сметка и ЕГН на студента – сметката е лична !

Копие от смъртен акт (за несемейни студенти без двама родители или с 1 жив родител с трайни увреждания;

Копие от решение на TEЛK (при студенти с трайни увреждания 70 и над 70% или родител с трайни увреждания 70 и над 70%);

Копие на документ за студенти, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция;

Копие на Акт за раждане на дете (при студентки-майки с дете до 6 – годишна възраст)

Копие на Акт за раждане на дете и документ за майката, удостоверяващ правото на бащата (при студенти-бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент).

Кандидатстване за социална стипендия изключва кандидатстване за стипендия по успех и обратно. Но кандидатствалите за едната или другата стипендия могат да кандидатстват за ВТОРА стипендия, ако имат успех не по-нисък от 4.00 и се обучават в специалност от приоритетни професионални направления, т.е. в АФ, ВМФ, ПФ и ФТТ – Ямбол. Този вид стипендия е на отделен електронен формуляр и изисква отделна регистрация.

3. При кандидатстване за стипендия по чл.8а – за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност:

- Уверение за студентско положение и среден успех от предходните два семестъра – летния на 2021-2022 г. и зимния на 2022-2023 г., за I курс – от зимния семестър на 2022-23 г.

- Удостоверение с открита IBAN сметка и ЕГН на студента – сметката е лична!

- Документи, удостоверяващи постигнати значими постижения от 1.X.2022 г. до 28.II.2023 г. в т.ч.: публикации в научни издания, сертификати за участие в научни форуми, сертификати или др.документи за призово място на национални или международни първенства, сертификати или др.документи за призово място на национални или международни конкурси в областта на художественотворческата дейност.

Всеки студент има право да се състезава само за една стипендия, независимо от броя на разработките или постижениятаи при условие, че досега не е кандидатствал със същото постижение/разработка.

4. При кандидатстване за стипендия по чл.8б:

- Уверение за студентско положение и среден успех от предходните два семестъра – летния на 2021-2022 г. и зимния на 2022-2023 г., за I курс – от зимния семестър на 2022-23 г.

Трябва да са положени успешно всички изпити по учебен план и средният успех да е не по-нисък от 4.00

Удостоверение с открита IBAN сметка и ЕГН на студента –сметката е лична !

- Копие на дипломата за средно образование

За стипендия по чл. 8б през учебната 2022/23 г. – летен семестър могат да подадат документи следните студенти в I курс на ПФ: Росица Георгиева Петрова - спец.пед., Костадин Иванов Димитров - спец.пед., Боряна Данаилова Бозукова - ПОИИГД, Емилия Огнянова Тодорова – ПНУП с успех от зимния семестър на уч.2022-2023 г. не по-нисък от 4.00. Обучаващите се в по-горни курсове на ПФ: Анита Радкова Илиева, Вероника Златкова Маринова, Станиела Илиева Иванова, Жаклина Ганчева Стойкова, спец. ПНУП, и Жулиета Василева Василева, спец. НУПЧЕ могат да кандидатстват за стипендия по чл. 8б, ако имат среден успех от предходните два семестъра – летния на 2021-2022 и зимния на 2022-2023 г. не по-нисък от 4.00.

5. При кандидатстване за стипендия в приоритетни професионални направления:

/Само за студенти в АФ, ВМФ, ПФ и ФТТ – Ямбол/

- Уверение за студентско положение и среден успех от предходните два семестъра - летния на уч. 2021-2022 г. и зимния на 2022-2023 г. Трябва да са положени успешно всички изпити по учебен план и средният успех да е не по-нисък от 4.00

- Удостоверение с открита IBAN сметка и ЕГН на студента –сметката е лична !

Класирането за стипендии по т.1 и 5 ще се извърши по основни звена съгласно утвърдените Правила за отпускане на стипендии и определените квоти.

6. При кандидатстване за стипендия на чуждестранни студенти, приети по ПМС 103 и 228, могат да кандидатстват студенти, които са граждани на Република Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република Сърбия

Чуждестранните студенти, приети по ПМС 103 и 228 преди уч.2020/2021 г. и не са граждани на изброените по-горе държави, продължават обучението си при условията и по реда, по който са приети.

- Уверение за студентско положение и среден успех от предходните два семестъра – летния на 2021-2022 и зимния на 2022-2023 г. Трябва да са положени успешно всички изпити по учебен план и средният успех да е не по-нисък от 4.00

- Удостоверение с открита IBAN сметка и ЛНЧ на студента –сметката е лична !

Чуждестранните студенти, записани в I курс през учебната 2022/2023 г. получават стипендия до 30.IX.2023 г. без да е необходимо да кандидатстват и през летния семестър.

Приетите за обучение магистри имат право да кандидатстват за стипендия през летния семестър на учебната 2022/2023 г. след завършен зимен семестър при условията по т.1, 2, 3 и 5.

Подаването на документите ще бъде онлайн само от сайта на ТрУ- www.trakia-uni.bg

Всички лични данни в това число: трите имена на студента; ЕГН; IBAN; факултет; специалност; курс; среден успех от предходните; фак.№ и моб.телефон за обратна връзка са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ и трябва да бъдат изписани на кирилица!

Моля, бъдете внимателни и проверявайте данните преди въвеждане! Когато попълвате своите ЕГН и IBAN с/ка, моля изписвайте цифрите и буквите БЕЗ ИНТЕРВАЛИ. Изписвайте точно трите си имена, като всяко от тях да започва с главна буква. Там където е възможно въвеждайте своята специалност съкратено /например: ПНУП, ВМФ, АКС, АТЗТ, ДТММИ и т.н./, а останалите изписвайте с малки букви /например мед.сестра, агр.икономика, медицина и т.н./, за курс използвайте римски числа, ако е възможно /напр. I к., II к., III к., IV к., V к., VI к./.

Документи, изпратени по електронна поща, не се приемат !

За контакт – тел.042/699 210, 0882552256

при забравена парола на еmail или проблеми с регистрацията -  тел: 042/699 214

Срок за подаване на документи за летния семестър на уч. 2022/2023 г.

до 26.III.2023 г.включително

Заповеди на Ректора за брой отпуснати стипендии: Заповед 1Заповед 2

Правила за отпускане на стипендия през летния семестър на 2022/23 Правила, Квоти за отпускане на стипендии по структурни звена.

Заявление за стипендия по успех или социална стипендия - летен семестър на уч. 2022/2023 г.

Заявление за стипендия в приоритетни направления - летен семестър на уч. 2022/2023 г.

Заявление за стипендия за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност - по член 8а - летен семестър на уч. 2022/2023 г.

Заявление за стипендия по член 8б - летен семестър на уч. 2022/2023 г.

Заявление за стипендия на чуждестранни студенти приети по ПМС 103 и 228, които са граждани на Република Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и  Република Сърбия - летен семестър на уч. 2022/2023 г.