ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА Към проект: „РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИТЕ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ В УСЛУГА НА ЗДРАВЕТО И УСТОЙЧИВОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ“ с Договор № BG-RRP-2.004-0006-C02 Във връзка с изпълнението на дейностите по проекта са обявени следните свободни работни места за технически персонал към научна група „Молекулярна медицина - двупосочен мост между фундаменталните и клиничните изследвания“ на непълно работно време със следните изисквания на длъжностите:

1. ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ – МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ на непълно работно време. Изисквания за заемане на длъжността са:

 • Средно образование

 • Лабораторен опит в научна лаборатория по патология и имунохистохимия – поне 10 години

 • Умения за работа в екип и силно изразено екипно поведение при реализиране на поставените задачи.

2. ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ – СПЕЦИАЛИТ-ХИМИК на непълно работно време. Изисквания за заемане на длъжността са:

 • Висше образование (ОКС Магистър) по Химия/Инженерна химия

 • Лабораторен опит в научна лаборатория и/или опит в административни структури – поне 1 година

 • Умения за работа в екип и силно изразено екипно поведение при реализиране на поставените задачи

3. ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ – ЛАБОРАНТ на непълно работно време. Изисквания за заемане на длъжността са:

 • Средно образование

 • Лабораторен опит в научна лаборатория по молекулярна биология – поне 10 година

 • Умения за работа в екип и силно изразено екипно поведение при реализиране на поставените задачи

4. ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ – ЛАБОРАНТ на непълно работно време. Изисквания за заемане на длъжността са:

 • Средно образование

 • Лабораторен опит в научна лаборатория по химия на биологично-активни вещества и окислителен стрес

 • Умения за работа в екип и силно изразено екипно поведение при реализиране на поставените задачи

Кандидатите да представят следните документи:

1. Заявление за участие (свободен текст)

2. Автобиография – свободен текст

3. Копие от диплома за средно/висше образование /според позицията за която се кандидатства/

4. Копие на трудова книжка и други документи, които удостоверяват налични компетенции, професионални квалификации и способности.

Документите се подават в Деловодството на Тракийски университет – Ректорат (адрес гр. Стара Загора, Студентски град, ст.335) лично или чрез куриер в срок до: 16,00 ч. на 23.05.2023 г. ПОДБОРЪТ ЩЕ Е ПО ДОКУМЕНТИ С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЩЕ БЪДЕ ПРОНВЕДЕНО ИНТЕРВЮ.