Мобилност

ВАЖНО! Тракийски университет няма никакви договорни отношения или споразумения с т.нар. посреднически фирми или фирми за набиране на студенти. Всеки кандидат решава дали да подаде документите си сам или да използва услугите на фирма-посредник. Няма никакво значение по какъв начин са подадени документите. Класирането се извършва на общо основание без да се взема под внимание кой е депозирал кандидат-студентските документи (фирма-посредник или самия кандидат).

Кандидатстването на чуждестранни граждани в Тракийски университет зависи от националността на отделния кандидат, желаната от него специалност и език на обучение. Съществуват следните категории кандидати – чуждестранни граждани:

1. По реда на българските граждани (с конкурс) – отнася се за всички кандидат-студенти от ЕС и ЕИП, лица с постоянно пребиваване на територията на Р България, бежанци. За тези категории чужденци важат условията за кандидатстване, сроковете за подаване на документи и таксите за кандидатстване и обучение за български граждани.

2. Съгласно нормативни актове на Министерски съвет (ПМС № 103 / 1993 г. и ПМС № 228 / 1997 г.) – класираните кандидати се представят от Министерство на образованието и науката.

3. Кандидати от трети страни – това са всички чуждестранни лица (извън изброените по-горе категории), които се класират по документи или конкурсен изпит и заплащат годишни такси за обучение на чужди граждани.

4. Кандидати с двойно гражданство:

4.1. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която е член на ЕС и ЕИП се приемат при условията и по реда за българските граждани.

4.2. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е страна, която не е член на ЕС и ЕИП (трета страна), но са завършили средното си образование в Република България, независимо от другото гражданство, се приемат при условията и по реда на българските граждани.

4.3 Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която не е член на ЕС (трета страна), които са завършили средното си образование в чужбина, се приемат при условията и по реда, определен за граждани на трети страни, като могат да заплащат 50 % от таксата, определена за чужди граждани.

Чуждестранни граждани, които желаят да се обучават на български език, могат да кандидатстват за всички специалности, предлагани в Тракийски университет. За целта кандидатите преминават 10-месечен курс на обучение (два семестъра по пет месеца), през който изучават български език в Центъра за езиково и специализирано обучение на чуждестранни граждани към Тракийски университет. От края на първия семестър в обучението се включва и изучаване на специализирани предмети на български език – химия и биология. В края на всеки семестър има изпит по български език (писмен и устен), а в края на втория семестър се провеждат и изпити по специализираните предмети.

След преминаването на подготвителната година, кандидат-студентите получават Свидетелство за езикова подготовка.

Таксата за курса е 2500 евро, а за чужденци с двойно гражданство, едно от които е българско, 1250 евро. Таксата за обучението се заплаща на две равни вноски в началото на всеки семестър в касата на Ректората или по банков път на следната сметка:

Тракийски университет

Ректорат

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

BG22UNCR 7630 3100 1176 13

BIC – UNCRBGSF

При банковото плащане, в основанието задължително се посочва името на кандидат-студента. 

След завършване на езиковия курс чуждестранните граждани кандидатстват и се записват в желаната от тях специалност.

Документите за кандидатстване са описани в следните линкове: Обща информация,  и Кандидати от трети страни

ВАЖНО! Тракийски университет няма никакви договорни отношения или споразумения с т.нар. посреднически фирми или фирми за набиране на студенти. Всеки кандидат решава дали да подаде документите си сам или да използва услугите на фирма-посредник. Няма никакво значение по какъв начин са подадени документите. Класирането се извършва на общо основание без да се взема под внимание кой е депозирал кандидат-студентските документи (фирма-посредник или самия кандидат).

Кандидатстването на чуждестранни граждани в Тракийски университет зависи от националността на отделния кандидат, желаната от него специалност и език на обучение. Съществуват следните категории кандидати – чуждестранни граждани:

1. По реда на българските граждани (с конкурс) – отнася се за всички кандидат-студенти от ЕС и ЕИП, лица с постоянно пребиваване на територията на Р България, бежанци. За тези категории чужденци важат условията за кандидатстване, сроковете за подаване на документи и таксите за кандидатстване и обучение за български граждани.

2. Съгласно нормативни актове на Министерски съвет (ПМС № 103 / 1993 г. и ПМС № 228 / 1997 г.) – класираните кандидати се представят от Министерство на образованието и науката.

3. Кандидати от трети страни – това са всички чуждестранни лица (извън изброените по-горе категории), които се класират по документи или конкурсен изпит и заплащат годишни такси за обучение на чужди граждани.

4. Кандидати с двойно гражданство:

4.1. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която е член на ЕС и ЕИП се приемат при условията и по реда за българските граждани.

4.2. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е страна, която не е член на ЕС и ЕИП (трета страна), но са завършили средното си образование в Република България, независимо от другото гражданство, се приемат при условията и по реда на българските граждани.

4.3 Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която не е член на ЕС (трета страна), които са завършили средното си образование в чужбина, се приемат при условията и по реда, определен за граждани на трети страни, като могат да заплащат 50 % от таксата, определена за чужди граждани.

Чуждестранни граждани, които желаят да се обучават на български език, могат да кандидатстват за всички специалности, предлагани в Тракийски университет. За целта кандидатите преминават 10-месечен курс на обучение (два семестъра по пет месеца), през който изучават български език в Центъра за езиково и специализирано обучение на чуждестранни граждани към Тракийски университет. От края на първия семестър в обучението се включва и изучаване на специализирани предмети на български език – химия и биология. В края на всеки семестър има изпит по български език (писмен и устен), а в края на втория семестър се провеждат и изпити по специализираните предмети.

След преминаването на подготвителната година, кандидат-студентите получават Свидетелство за езикова подготовка.

Таксата за курса е 2500 евро, а за чужденци с двойно гражданство, едно от които е българско, 1250 евро. Таксата за обучението се заплаща на две равни вноски в началото на всеки семестър в касата на Ректората или по банков път на следната сметка:

Тракийски университет

Ректорат

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

BG22UNCR 7630 3100 1176 13

BIC – UNCRBGSF

При банковото плащане, в основанието задължително се посочва името на кандидат-студента. 

След завършване на езиковия курс чуждестранните граждани кандидатстват и се записват в желаната от тях специалност.

Документите за кандидатстване са описани в следните линкове: Обща информация,  и Кандидати от трети страни

[object Object]

"Erasmus+" Trakia university Charter 2021-2027 

"Еразъм+" харта за висше образование на Тракийски университет 2021 – 2027

Еразъм код на Тракийски университет:  BG STARA-Z01

Идентификационни кодове на Тракийски университет:  (да се използват винаги при участие в програми и проекти на ЕС ) 

  • PIC 1:     999869502 –  централизирани дейности

  • PIC 2 (OID):     E10208880   –  децентрализирани дейности

TrU Erasmus Policy Statement 2021-2027 (EPS)

Стратегия за интернационализация на ТрУ

Правила за организиране и осъществяване на мобилностите по програма "Еразъм+"  в ТрУ

 

Информационни събития(Events)

Бюлетин "Erasmus+ в Тракийски университет"

 

КД1. Образователна мобилност 

КД131. Образователна мобилност във Висшето образование

– 2021-2022 акад. година - ( необходимата информация и сроковете за кандидатстване, класирания. )

– 2022-2023 акад. година - ( необходимата информация и сроковете за кандидатстване, класирания. )

– 2023-2024 акад. година - ( необходимата информация и сроковете за кандидатстване, класирания.)

Мобилност на персонала ( преподавателски състав и експерти):

Документи:

Онлайн формуляр за кандидатстване (за акад. 2023-2024 г.)

> Работна програма на преподаването

Работен план на обучението

Приложения към Индивидуален договор между ТрУ и преподавател/експерт  за отпускане на финансова подкрепа за реализиране на мобилност

 – Отчет за реализирана мобилност с цел преподаване

 – Отчет за реализирана мобилност с цел обучение

Контакти „Еразъм+” координатори

Мобилност на студенти и докторанти (Student and PhD student mobility) :

  •  Документи (documents):

  > Онлайн формуляр за кандидатстване за студенти (за акад. 2023-2024 г.)

  > Онлайн формуляр за кандидатстване за докторанти (за акад. 2023-2024 г.)

  > Online application form (for acad. 2023-2024 year)

> OLA - online Learning Agreement for studies

  >  Learning Agreement for studies (тристранно споразумение за обучение - на хартиен носител)

 >  Learning Agreement for traineeships (тристранно споразумение за практика)+guideline

 >  Transcript of records for outgoing students (формуляр за акад. справка на англ. ез. за заминаващи студенти)

> Други документи за студентски практики

  > Приложения към Индивидуален договор между студент и ТрУ за отпускане на  финансова подкрепа за реализиране на студентска мобилност

  >  EU Academy – Онлайн подкрепа за езикова подготовка на селектираните Еразъм студенти и докторанти

  Контакти „Еразъм+” координатори

КД171Международно измерение във висшето образование:

[object Object]

“ К А Р И Е Р А   З А  Н О В А  Е R А“

Програма за 26 октомври 2017година в Тракийски университет – Ст. Загора.

За проведеното събитие виж тук.

 


ЕURAXESS България е част от Европейската мрежа EURAXESS, създадена от Европейската Комисия за съдействие на гостуващи и заминаващи научни изследователи и докторанти, както и на висококвалифицирани специалисти в индустрията.

EURAXESS работи в следните 4 ключови направления:

  1. Подпомага учените при намиране на работа, възможности за финансиране за техните разработки и др.,   

  2. Предоставя услуги, които правят преместването в друга страна възможно най-леко,

  3. Грижи се за спазването на правата на учените и на висококвалифицираните специалисти,

  4. Поддържа връзките между европейските учени навсякъде по света.

Основният инструмент за предоставяне на актуална и структурирана информация е Интернет портала на EURAXESS България, а страниците в  LinkedIn  и Facebook подпомагат разпространяването на новини и информация за събития.

Порталът е част от Европейската мрежа от портали EURAXESS – изградени по подобен начин и открити в 39 страни. Всички национални портали имат сходен дизайн и структура и всички те са свързани с централния портал на EURAXESS, който публикува онлайн над 8000 предложения за изследователска работа от всички страни-членки на EURAXESS.

Освен портала, EURAXESS България има 3 координиращи центъра към Софийски университет, Институт за технологии и развитие и Нов български университет. Контактни лица за обслужване на изследователи има към ТУ София, ТУ Варна, РУ Русе, ТрУ - Ст. Загора, ПУ Пловдив, БАН-ЦУ, МФ ”Св.Св.Кирил и Методий”, БСУ Бургас, УНИБИТ София и ИКТ Клъстър, където мобилните изследователи могат да се обърнат със своите въпроси.

Контактното лице към УНСС предоставя освен това и специализирана информация във връзка с интелектуалната собственост.

Всички EURAXESS услуги са безплатни.